LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2012 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-590/3D-583 „ DĖL DIRBTINIŲ NEPRATEKAMŲ PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 13 d. Nr. D1-691/3D-471

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583 „Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir 15 punktą išdėstome taip:

15. Planuojant įrengti didesnį kaip 0,1 ha ploto dirbtinį vandens telkinį arba kito dydžio telkinį karstiniame regione, privaloma raštu pateikti 17 punkte nurodytą informaciją Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Navickas

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                               Giedrius Surplys