HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO, VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARČIŲ PAKEITIMO AR PAPILDOMŲ LĖŠŲ PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKYRIMO, IŠVADŲ IR REKOMENDACIJŲ RENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 4 d. Nr. V-325

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 ir 18 punktus:

1.  S u d a r a u šios sudėties Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo ar papildomų lėšų programoms įgyvendinti skyrimo, išvadų ir rekomendacijų rengimo komisiją (toliau – komisija):

1.1. Rolandas Zuoza – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės vadovas (komisijos pirmininkas);

1.2. Gintarė Papartė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės patarėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

1.3. Vidas Stankevičius – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės patarėjas (komisijos sekretorius);

1.4. Ilona Šimkūnaitė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės patarėja.

2.  T v i r t i n u šio įsakymo 1 punktu sudarytos komisijos:

2.1. darbo reglamentą (pridedama);

2.2. nešališkumo deklaracijos formą (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-325

 

 

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO, VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARČIŲ PAKEITIMO AR PAPILDOMŲ LĖŠŲ PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKYRIMO, IŠVADŲ IR REKOMENDACIJŲ RENGIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo ar papildomų lėšų programoms įgyvendinti skyrimo, išvadų ir rekomendacijų rengimo komisijos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – ministras) sudarytos Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo ar papildomų lėšų programoms įgyvendinti skyrimo, išvadų ir rekomendacijų rengimo komisijos (toliau – komisija) darbo tvarką.

2. Komisija nagrinėja paralimpiniam, regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų ar sporto šakų federacijų pateiktas aukšto meistriškumo sporto programas, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimą ar papildomų lėšų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti skyrimą.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiuo reglamentu.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

4. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisija į savo posėdžius patariamojo balso teise gali nevyriausybinių sporto organizacijų atstovus. Komisijos sprendimai ministrui yra rekomendacinio pobūdžio.

5. Komisijos posėdžius (toliau – posėdžiai) šaukia ir jiems pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas. Posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas komisijos narys.

6. Posėdžiams medžiagą rengia, apie posėdžius komisijos narius informuoja, posėdžius protokoluoja, komisijos išvadų, rekomendacijų ir ministro sprendimų projektus, atsižvelgdamas į komisijos siūlymus, rengia komisijos sekretorius.

7. Apie šaukiamą posėdį komisijos nariai informuojami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos suteiktais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio, kartu pateikiant ir su posėdžio darbotvarkės klausimais susijusią medžiagą. Pranešime apie posėdį nurodoma posėdžio data, laikas ir vieta.

8. Posėdis laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Komisijos nariai, kurie negali dalyvauti posėdyje, balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės projekte nurodytų klausimų gali raštu (įskaitant ir elektroniniu paštu, adresuojant laišką komisijos pirmininkui ir komisijos sekretoriui) (tokiu atveju raštu pateikta komisijos nario pozicija turi būti paskelbta posėdyje ir pridėta prie posėdžio protokolo).

9. Komisijos narys, prieš pradėdamas eiti komisijos nario pareigas, turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją, kurios formą tvirtina ministras.

10. Komisijos pirmininko sprendimu komisija gali būti kviečiama priimti sprendimą elektroniniu būdu. Savo balsą dėl sprendimo nagrinėjamu klausimu komisijos narys turi pareikšti per 1 darbo dieną elektroniniu laišku, adresuotu komisijos pirmininkui ir sekretoriui. Tokiu atveju surašomas komisijos posėdžio protokolas, pažymint, kad buvo balsuojama elektroniniu būdu. Bent vienam komisijos nariui per nustatytą terminą motyvuotai prieštaraujant sprendimo priėmimo elektroniniu būdu formai, turi būti šaukiamas posėdis.

11. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių paprasta balsų dauguma, atviru balsavimu. Balsuodami komisijos nariai negali susilaikyti. Jeigu komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Iš anksto elektroniniu būdu balsavę komisijos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje.

12. Komisijos nariai, nesutinkantys su posėdyje priimtu sprendimu, privalo savo siūlytą sprendimą motyvuoti, pareikšdami atskirąją nuomonę, kuri įrašoma į posėdžio protokolą arba pridedama prie posėdžio protokolo (apie tai pažymint protokole).

13. Komisijos narys privalo nusišalinti, kai posėdyje svarstomi klausimai, galintys sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, o jeigu jis to nepadaro, sprendimą nušalinti komisijos narį nuo atitinkamo klausimo svarstymo priima komisijos pirmininkas. Apie tai pažymima posėdžio protokole.

14. Posėdžiai protokoluojami raštu. Posėdžio protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir komisijos sekretorius.

15. Posėdžio protokole nurodomas protokolo eilės numeris (kiekvienais metais pradedama nauja numeracija), posėdžio vieta, data ir laikas, posėdyje dalyvavę komisijos nariai, kvorumo buvimas, svarstyti klausimai, pasisakę komisijos nariai ir jų pasisakymai, priimti sprendimai, šių sprendimų motyvai, už ir prieš kiekvieną iš sprendimų balsavę komisijos nariai, komisijos narių nusišalinimai ir atskirosios nuomonės (kai jos išreiškiamos).

16. Komisijos sekretorius posėdžio protokolo projektą turi surašyti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po posėdžio ir elektroniniu paštu pateikti jį derinti komisijos nariams. Komisijos nariai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po protokolo projekto gavimo elektroniniu paštu atsiunčia savo pastabas ir (ar) pasiūlymus komisijos sekretoriui. Laikoma, kad protokolo projektui pritarta, jei per 2 darbo dienas po protokolo projekto gavimo komisijos nariai elektroniniu paštu nepateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų komisijos sekretoriui. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po termino pastaboms ir (ar) pasiūlymams protokolo turiniui pateikti pataiso protokolo projektą pagal pateiktas pastabas ir (ar) pasiūlymus (jei tokių gauta), jį pasirašo ir pateikia pasirašyti komisijos pirmininkui. Protokolas turi būti pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo posėdžio dienos.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Komisijos veiklos klausimai, neaptarti reglamente, sprendžiami daugumos posėdyje dalyvaujančių komisijos narių sutarimu.

__________________

part_8c53521c96604ef39d9785e91f69b4fa_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-325

 

 

(Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo ar papildomų lėšų programoms įgyvendinti skyrimo, išvadų ir rekomendacijų rengimo komisijos nario nešališkumo deklaracijos forma)

 

 

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO, VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARČIŲ PAKEITIMO AR PAPILDOMŲ LĖŠŲ PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKYRIMO, IŠVADŲ IR REKOMENDACIJŲ RENGIMO KOMISIJOS NARIO NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20__ m. _____________d.

Vilnius

 

Aš, (vardas ir pavardė), atlikdamas (-a) Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo ar papildomų lėšų programoms įgyvendinti skyrimo, išvadų ir rekomendacijų rengimo komisijos (toliau – komisija) nario (-ės) funkcijas,

p a s i ž a d u:

1. Laikytis lygiateisiškumo, skaidrumo, nešališkumo ir aiškios atsakomybės, profesionalumo, proporcingumo, konfidencialumo principų ir objektyviai atlikti man, kaip komisijos nariui (-ei), pavestas funkcijas.

2. Nusišalinti visose komisijos siūlymų rengimo, svarstymo ir priėmimo stadijose, kai yra tikimybė, kad gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme. 

 

 

 

___________________________             __________                            __________________

(nurodomos pareigos komisijoje)                (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

part_731a9e1bd8b54e88a25da344d531b87b_end