LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2004 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 1K-006 „DĖL SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 10 d. Nr. 1K-40

Vilnius

 

 

P a k e i č i u formą SB-1-pajamos, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1K-006 „Dėl savivaldybių biudžetų formų patvirtinimo“, ir 13 eilutę išdėstau taip:

 

„1

1

4

8

1

1

Kiti mokesčiai

13

“.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                              Gintarė Skaistė