VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

dėl VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2011 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO

NR. VA-128 „DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS AUDITO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 21 d. Nr. VA-5

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. VA-128 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinės sistemos nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS AUDITO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

tvirtinu Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinės sistemos nuostatus (pridedama).“

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinės sistemos nuostatus:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinės sistemos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinės sistemos paskirtį, steigimo teisinį pagrindą, tikslus, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūrą, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, reikalavimus duomenų saugai, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.“

2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

2.1. AIS – Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė sistema.

2.2. Audito IS – Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinė sistema.

2.3. AVMI – apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

2.4. DODVS – Valstybinės mokesčių inspekcijos darbo organizavimo ir dokumentų valdymo informacinė sistema.

2.5. EDS – Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinė sistema.

2.6. ESKIS – Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų informacinė sistema.

2.7. GYPAS – Valstybinės mokesčių inspekcijos gyventojų pajamų mokesčio informacinė sistema.

2.8. IMIS – Valstybinės mokesčių inspekcijos Integruota mokesčių informacinė sistema.

2.9. Integruota MIS – Integruota muitinės informacinė sistema.

2.10. ITIS_EU – Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirta informacinė sistema.

2.11. MAIS – Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos informacinė sistema.

2.12. MMR – Mokesčių mokėtojų registras.

2.13. Mokesčių mokėtojo duomenų tvarkymas – tai bet koks su mokesčių mokėtojo duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir / ar aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

2.14. PVM – pridėtinės vertės mokestis.

2.15. VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir AVMI.

2.16. VMI DS – Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų saugyklos informacinė sistema.

2.17. VMI prie FM – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2.18. Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka su nuostatais susijusiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.“

2.3. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Audito IS duomenis gauna iš:

15.1. VMI prie FM informacinių sistemų ir registrų:

15.1.1. IMIS;

15.1.2. MAIS;

15.1.3. AIS;

15.1.4. GYPAS;

15.1.5. ITIS_EU;

15.1.6. VMI DS;

15.1.7. DODVS;

15.1.8. ESKIS;

15.1.9. MMR;

15.2. Integruotos MIS.“

2.4. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Audito IS tvarkomų ir iš duomenų teikėjų gaunamų duomenų sąrašas pateiktas nuostatų priede.“

2.5. Pripažįstu netekusiu galios 21 punktą.

2.6. Pakeičiu priedą „Audito informacinės sistemos tvarkomi duomenys“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė

 

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos audito

informacinės sistemos nuostatų

priedas

 

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos AUDITO INFORMACINĖS SISTEMOS TVARKOMI DUOMENYS

 

 

Eil. Nr.

Tvarkomo duomens pavadinimas

Pastabos

Duomenys gaunami iš

1.

Mokesčių mokėtojų (fizinių asmenų) duomenų grupė

1.1.

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)

 

Valstybinės mokesčių Inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos (toliau – IMIS), Mokesčių mokėtojų registro (toliau – MMR), Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (toliau – MAIS), Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų saugyklos informacinės sistemos (toliau – VMI DS)

1.2.

Pavardė

 

IMIS, MMR, VMI DS

1.3.

Vardas

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.

Mokesčių mokėtojų (fizinių asmenų) kitų duomenų grupė

2.1.

Adresai

Apskritis, rajonas, savivaldybė, miestas, adresas

IMIS, MMR, VMI DS

2.2.

Telefono ryšio numeris

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.3.

Telefakso numeris

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.4.

Elektroninio pašto (toliau – el. pašto) adresas

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.5.

Interneto svetainė

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.6.

Gimimo data

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.7.

Mirties data

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.8.

Šeimyninė padėtis

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.9.

Santuokos / ištuokos data

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.10.

Banko kilmės kodas

Šalies, kurioje yra bankas, kodas

IMIS, MMR, VMI DS

2.11.

Banko kodas

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.12.

Sąskaitos tipas

Sąskaitos tipo kodas, pavadinimas

IMIS, MMR, VMI DS

2.13.

Valiuta

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.14.

Sąskaitos atidarymo / uždarymo metai

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.15.

Sąskaitos numeris

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.16.

Darbovietės kodas

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.17.

Darbovietės pavadinimas

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.18.

Darbovietės identifikacinis numeris Sodroje

Draudėjo numeris Sodroje

IMIS, VMI DS

2.19.

Draudžiamojo mokesčių mokėtojo tipas

 

IMIS, VMI DS

2.20.

Dokumento rūšis

Pasas, asmens tapatybės kortelė ir pan.

IMIS, MMR, VMI DS

2.21.

Dokumento numeris

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.22.

Dokumento išdavimo data

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.23.

Dokumento galiojimo data

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.24.

Statusai

Dirbantysis, pensininkas, galutinai išvykęs, nuolatinis gyventojas, nenuolatinis gyventojas ir pan.

IMIS, VMI DS

2.25.

Mokesčių mokėtojo registravimo data

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.26.

Mokesčių mokėtojo tipas

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.27.

Išregistravimo iš mokesčių mokėtojo registro data

 

IMIS, MMR, VMI DS

2.28.

Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirta informacinė sistema (toliau – ITIS_EU), VMI DS

2.29.

Registravimo PVM mokėtoju data

 

ITIS_EU, VMI DS

2.30.

Išregistravimo iš PVM mokėtojo data

 

ITIS_EU, VMI DS

2.31.

Išregistravimo iš PVM mokėtojo priežastys

 

ITIS_EU, VMI DS

2.32.

Mokesčių įstatymų pažeidimų, piktnaudžiavimo atvejų bei kita mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolei svarbi informacija

Pažeidimo aprašymas, pažeidimo data, pažeidimo nustatymo data, pažeidimo galiojimas

VMI DS

2.33.

Pažeidimo kriterijus ir aprašymas

Kriterijaus identifikacinis numeris, galiojimas ir aprašymas

VMI DS

2.34.

Su mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) įsidarbinimu susiję duomenys

Įsidarbinimų skirtingose įmonėse skaičius, mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) be darbo patirties ir pan.

IMIS, VMI DS

2.35.

Rizikos analizės rodikliai

Bendra elgsenos, PVM, Pelno mokesčio (toliau – PM) elgsenos, PVM, PM, Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) rizika, neatitikimai, rizikos lygis, kontrolės procedūros, kontrolės procedūros rūšis, prioritetas, atrankos kodas, atrankos tema, atrankos data, mokesčiai ir pan.

Valstybinės mokesčių inspekcijos audito informacinė sistema (toliau –Audito IS) (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

2.36.

Administracinių nusižengimų, įstatymų pažeidimų duomenys

Administracinių nusižengimų, įstatymų pažeidimų protokolo numeris, pažeidimas, pažeidimo data, bauda ir pan.

IMIS, VMI DS

2.37.

Bankinių operacijų duomenys

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nurodyti piniginių operacijų ir sandorių duomenys

VMI DS

2.38.

Notarinių sandorių duomenys

Sandorio numeris, data, objektas, dalyviai, teisės, vertės

VMI DS

3.

Mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) duomenų grupė

3.1.

Įstatinis kapitalas

 

IMIS, MMR, VMI DS

3.2.

Teisinis statusas

Likviduojama, bankrutuojanti, reorganizuojama ir pan.

IMIS, MMR, VMI DS

3.3.

Teisinio statuso galiojimo pradžios data

 

IMIS, MMR, VMI DS

3.4.

Mokesčių įstatymų pažeidimų, piktnaudžiavimo atvejų bei kita mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolei svarbi informacija

Pažeidimo aprašymas, pažeidimo data, pažeidimo nustatymo data, pažeidimo galiojimas

VMI DS

3.5.

Pažeidimo kriterijus ir aprašymas

Kriterijaus identifikacinis numeris, galiojimas ir aprašymas

VMI DS

3.6.

Komentarai

 

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas), Valstybinės mokesčių inspekcijos gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos (toliau – GYPAS).

3.7.

Rizikos analizės rodikliai

Bendra elgsenos, PVM, PM elgsenos, PVM, PM, GPM rizika, neatitikimai, rizikos lygis, kontrolės procedūros, kontrolės procedūros rūšis, prioritetas, atrankos kodas, atrankos tema, atrankos data, mokesčiai ir pan.

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

3.8.

Banko kilmės kodas

 

IMIS, MMR, VMI DS

3.9.

Banko kodas

 

IMIS, MMR, VMI DS

3.10.

Valiuta

 

IMIS, MMR, VMI DS

3.11.

Sąskaitos tipas

Sąskaitos tipo kodas, pavadinimas

IMIS, MMR, VMI DS

3.12.

Sąskaitos atidarymo / uždarymo metai

 

IMIS, MMR, VMI DS

3.13.

Sąskaitos numeris

 

IMIS, MMR, VMI DS

3.14.

Subjektą kontroliuojančio / kontroliuojamo vieneto valdymo tipas

 

IMIS, MMR, VMI DS

3.15.

Subjektą kontroliuojančio / kontroliuojamo vieneto valdoma dalis, procentais

 

IMIS, MMR, VMI DS

3.16.

Administracinių nusižengimų duomenys

 

IMIS, VMI DS

3.17.

Mokesčių mokėtojo tipas

 

IMIS, MMR, VMI DS

4.

Veiklos tipų duomenų grupė

4.1.

Veiklos pavadinimas

 

IMIS, MMR, VMI DS

4.2.

Veiklos adresas

 

IMIS, MMR, VMI DS

4.3.

Vykdomos veiklos objektų atributai

 

IMIS, MMR, VMI DS

4.4.

Vykdomų veiklų objektų kiekiai

 

IMIS, MMR, VMI DS

4.5.

Nuosavybės dalis

 

IMIS, MMR, VMI DS

4.6.

Apyvarta

 

VMI DS

4.7.

Notarinių sandorių duomenys

Sandorio numeris, data, objektas, dalyviai, teisės, vertės

VMI DS

4.8.

Vykdomos veiklos šaltinis

 

IMIS, MMR, VMI DS

4.9.

Metai, kuriais vykdyta veikla

 

IMIS, MMR, VMI DS

4.10.

Darbuotojų skaičius

 

IMIS, VMI DS

4.11.

Darbo užmokestis

 

IMIS, VMI DS

4.12.

Kita informacija apie darbuotojus

Įdarbinimo data, atleidimo data, draudžiamojo asmens statusas

IMIS, VMI DS

4.13.

Su vykdoma veikla susijusių dokumentų identifikaciniai atributai

Pavyzdžiui, PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris, licencijos, verslo liudijimai, leidimai

IMIS, VMI DS, MMR, Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų informacinę sistemos, Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinės sistemos (toliau – AIS)

4.14.

Su vykdoma veikla susijusių dokumentų duomenys

Pavyzdžiui, PVM sąskaitų faktūrų duomenys, licencijų, verslo liudijimų duomenys

IMIS, VMI DS, MMR

4.15.

Vykdomos veiklos objektų matavimo vienetai

 

IMIS, MMR, VMI DS

4.16.

Su sandoriais susijos datos

 

IMIS, VMI DS

4.17.

Vykdomos veiklos kodas

Sekcija, grupė

IMIS, MMR, VMI DS

4.18.

Finansinės atskaitomybės rodikliai

 

IMIS, VMI DS

4.19.

Santykiniai mokesčių mokėtojo veiklos rodikliai

Pardavimai vienam darbuotojui, sumokėti mokesčiai vienam apyvartos eurui ir pan.

VMI DS

4.20.

Bankinių operacijų duomenys

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nurodyti piniginių operacijų ir sandorių duomenys

VMI DS

5.

Turto rodiklių duomenų grupė

5.1.

Turto rūšis

Nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, ilgalaikis materialusis turtas (Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai, kurio FR0457 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372 „Dėl Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir /arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ ( toliau – FR0457)), vertybiniai popieriai, piniginės lėšos, privalomas įregistruoti, taurieji metalai, paskolos, transporto priemonės, kiti turto deklaracijų ir finansinės atskaitomybės rodikliai ir pan.

IMIS, GYPAS, VMI DS

5.2.

Turto vertė

Įskaitant apmokestinamas, neapmokestinamas, mokestines turto vertes (rinkos), gautas paramas ir pan.

IMIS, GYPAS, VMI DS

5.3.

Turto registravimo rodikliai

Turto identifikaciniai duomenys, laikotarpiai, datos, registravimo duomenys, statusai, turto dalys, nuosavybės teisė, turto įsigijimo būdai ir pan.

IMIS, GYPAS, VMI DS

5.4.

Kiti turto duomenys

Pavyzdžiui, piniginės lėšos banke, užsienyje

IMIS, GYPAS, VMI DS

6.

Pajamų rodiklių duomenų grupė

6.1.

Pajamų rūšis

Deklaruotos pajamos, Sodros duomenys, gyventojų pajamų deklaracijų duomenys, juridinių asmenų pajamų, PVM deklaracijų duomenys, fiziniams asmenims juridinių asmenų išmokėtos sumos ir pan.

IMIS, ITIS_EU, GYPAS, AIS, VMI DS

6.2.

Pajamų suma

Anksčiau minėtų deklaracijų duomenų sumos, su pardavimais vidaus / užsienio rinkoje susijusios pajamos, apmokestinamos pajamos, neapmokestinamos pajamos, su veikla susijusios pajamos, individualios veiklos pajamų rodikliai, gauti dividendai ir pan.

IMIS, ITIS_EU, GYPAS, AIS, VMI DS

6.3.

Gautos paskolų sumos

Gautos paskolų sumos, nurodytos Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas, kurio forma FR0711 patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. VA-172 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ (toliau – FR0711) ir Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitoje, kurios forma FR0528 patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA-27 „Dėl Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – FR0528)

GYPAS, VMI DS

6.4.

Finansinės atskaitomybės duomenys

Balansas, pelno / nuostolio ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita ir pan.

IMIS, VMI DS

7.

Išlaidų rodiklių duomenų grupė

7.1.

Išlaidų rūšis

 

IMIS, ITIS_EU, GYPAS, VMI DS

7.2.

Išlaidų suma

GPM deklaracijų išlaidų rodikliai (už kompiuterį, pensijų fondo įmokos, gyvybės draudimas, už studijas ir pan.), trečiųjų šaltinių pateikti duomenys apie fizinių asmenų išlaidas, PVM išlaidų rodikliai, pirkimai vidaus rinkoje, pirkimai užsienio rinkoje, užsienio vienetams išmokėtų išmokų sumos, pelno deklaracijose nurodytos išlaidų sumos. Juridinio asmens gyventojams išmokėtos pajamos, suteiktos paskolos, paramos, dividendai ir pan.

IMIS, ITIS_EU, GYPAS, VMI DS

7.3.

Finansinės atskaitomybės duomenys

 

IMIS, VMI DS

7.4.

Paramos tikslas

Pagal Paramos teikimo metinės ataskaitos, kurios FR0477 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – FR0477) duomenis

IMIS, VMI DS

7.5.

Pelno deklaracijos išlaidų rodikliai

 

IMIS, VMI DS

7.6.

Suteikta / gauta parama

Pagal Paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą, kurios FR0478 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – FR0478), FR0477, Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms, kurios FR0512 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – FR0512) ir kitus duomenis

IMIS, VMI DS

7.7.

Suteiktos / gautos paramos pobūdis

Materialinės vertybės, paslaugos ir pan.

IMIS, VMI DS

8.

Mokesčių rodiklių duomenų grupė

8.1.

Mokesčio rūšis

 

AIS, IMIS, ITIS_EU, GYPAS, VMI DS

8.2.

Mokesčio tarifas

 

AIS, IMIS, ITIS_EU, GYPAS, VMI DS

8.3.

Mokesčių suma

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nurodytų mokesčių sumos

AIS, IMIS, ITIS_EU, GYPAS, VMI DS

8.4.

Kiti mokesčių deklaracijų duomenys

Deklaracijos unikalus numeris, tipas, statusas, pateikimo data, klaidos požymis, laukelio numeris, laukelio pavadinimas

AIS, IMIS, ITIS_EU, GYPAS, VMI DS

8.5.

Mokestinio laikotarpio tipas

 

AIS, IMIS, ITIS_EU, GYPAS, VMI DS

8.6.

Mokestinis laikotarpis

 

AIS, IMIS, ITIS_EU, GYPAS, VMI DS

9.

Mokestinių prievolių, užskaitų ir grąžinimų rodiklių duomenų grupė

9.1.

Mokestinės prievolės rūšys

 

IMIS, MAIS, VMI DS, AIS

9.2.

Mokestinė prievolė

 

IMIS, MAIS, VMI DS, AIS

9.3.

Mokesčių užskaitų ir grąžinimų duomenys

 

IMIS, MAIS, VMI DS

9.4.

Kiti nepriemokos / permokos duomenys

Datos, kiti su nepriemokom / permokom susiję duomenys, prašymų grąžinti permoką duomenys ir pan.

IMIS, MAIS, VMI DS

10.

Palūkanų rodiklių duomenų grupė

10.1.

Palūkanų rūšis

 

IMIS, VMI DS

10.2.

Palūkanų suma

Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti, kurio FR0612 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-65 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti FR0612 formos ir jos papildomo lapo FR0612P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ (toliau – FR0612), FR0711, FR0528 palūkanų rodikliai, palūkanos ar kitokios išmokos už susijusių asmenų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir pan.

IMIS, VMI DS

10.3.

Palūkanų šaltiniai

Valstybė, bankai, fiziniai asmenys, kitos kredito įstaigos

IMIS, VMI DS

11.

Mokėjimų duomenų grupė

11.1.

Mokėjimo nurodymo numeris

 

IMIS, MAIS, VMI DS

11.2.

Mokėjimo suma

 

IMIS, MAIS, VMI DS

11.3.

Mokėjimo data

 

IMIS, MAIS, VMI DS

11.4.

Mokėjimo anuliavimo data

 

IMIS, MAIS, VMI DS

11.5.

Valiutos kodas

 

IMIS, MAIS, VMI DS

11.6.

Mokėjimo paskirtis

 

IMIS, MAIS, VMI DS

11.7.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos

 

VMI DS

11.8.

Mokėjimo numeris

 

IMIS, MAIS, VMI DS

11.9.

Įmokos kodas

 

IMIS, MAIS, VMI DS

11.10.

Operacijų skaičius

 

IMIS, MAIS, VMI DS

11.11.

Operacijos tipas

Bankinis pervedimas, mokėjimas grynaisiais ir pan.

IMIS, MAIS, VMI DS

12.

Mokestinių patikrinimų ir tyrimų duomenų grupė

12.1.

Kontrolės procedūra

Mokestinis patikrinimas, mokestinis tyrimas, operatyvus patikrinimas

Audito IS, (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

12.2.

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD) kontrolės procedūra

Kompleksinis mokestinis patikrinimas, kompleksinis mokestinis patikrinimas be išankstinio pranešimo, teminis mokestinis patikrinimas, teminis mokestinis patikrinimas be išankstinio pranešimo, tikslinis muitinis patikrinimas, tikslinis muitinis patikrinimas be išankstinio pranešimo

Integruotos muitinės informacinės sistemos (toliau – Integruota MIS)

12.3.

Patikrinimo (tyrimo) laikotarpis

 

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

12.4.

Kitos su patikrinimu (tyrimu) susijusios datos

Planuojama patikrinimo pabaiga, atsisakymo tikrinti, pranešimų įteikimų, atliktų veiksmų datos, perdavimo analizei, tyrimams / patikrinimams datos

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

12.5.

Kitos su MD kontrolės procedūra susijusios datos

Faktinė kontrolinės procedūros pradžios data, kontrolės procedūros pabaigos data, Kontrolės procedūros iniciavimo dokumento data, tikrinamas laikotarpis nuo, tikrinamas laikotarpis iki

Integruotos MIS

12.6.

Laikotarpis, kuris tikrinimas (tiriamas)

 

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

12.7.

Patikrinimo (tyrimo) temos (mokesčiai), procedūros rūšis, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) rizikos, veiklos plano priemonės

 

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

12.8.

Patikrinimo (tyrimo metu) nustatyti trūkumai, pažeidimai

Įvairūs atributai, pažeidimų klasifikatorių duomenys

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

12.9.

Patikrinimo (tyrimo) metu atlikti veiksmai

Įvairūs atributai, atliktų veiksmų klasifikatorių duomenys

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

12.10.

Patikrinimą (tyrimą) atliekantys asmenys

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, pareigos

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

12.11.

Patikrinimo (tyrimo) pavedimo (užduoties) numeris ir data

Numeris, data

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas), Integruotos MIS

12.12.

Patikrinimo (tyrimo) pavedimo (užduoties) atributai

Dokumentai (pavedimas, ataskaita, aktas ir pan.), sudarytojas ir pan.

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas), Integruotos MIS

12.13.

Patikrinimo (tyrimo) metu nustatytos sumos

Sprendimo, PVM skirtumo likučio, papildomai nustatytos, deklaracijose patikslintos, sumažintos, apskaičiuotos, bet nesumokėtos sumos ir pan.

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

12.14.

Analizės rezultatų rinkinio duomenys

Identifikatorius, taip pat su juo susijusios datos, temos, komentarai ir pan.

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

12.15.

Audito IS bylos numeris

 

Audito IS (Audito IS automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

12.16.

Patikrinimo (tyrimo) būsena

Vykstantys, sustabdyti, baigti ir pan. patikrinimai (tyrimai)

Audito IS (Audito IS automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas), Integruotos MIS

12.17.

Audito byloje atvaizduojami (išsaugomi) dokumentai

Galimi dokumentų plėtiniai .doc, .xls, jpg, .pdf

Audito IS (Audito IS naudotojo įvesti duomenys), Valstybinės mokesčių inspekcijos darbo organizavimo ir dokumentų valdymo informacinę sistemos

13.

Valstybinės mokesčių inspekcijos tarnybinio naudojimo duomenų grupė

13.1.

Atrankos filtrai (ir jų sekos)

 

Audito IS (Audito IS naudotojo įvesti duomenys)

13.2.

Rizikos analizės taisyklės

 

Audito IS (Audito IS naudotojo įvesti duomenys)

13.3.

Rizikos analizės žinių bazės

 

Audito IS (Audito IS naudotojo įvesti duomenys)

13.4.

Rizikos analizės užduotys

 

Audito IS (Audito IS automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

13.5.

Mokesčių mokėtojų sąrašai

Sąrašo unikalus numeris, sąrašo sudarymo data, sąrašo regionas, sąrašo paskirtis, sąrašo aprašymas

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

13.6.

Audito bylos dokumentai

VMI valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), įkeliami papildomi dokumentai, klausimynai, patikrinimo aktas, patikrinimo pažyma, veiksmų registravimo žurnalas, patikrinimo (tyrimo) planas ir pan.

Audito IS (Audito IS naudotojo įvesti duomenys)

13.7.

VSDFV teikiami tikrintinų draudėjų duomenys

Kontrolės veiksmų data, pažeidimų aprašymai

VMI DS

13.8.

Tikrintinų mokesčių mokėtojų duomenys

Kontrolės veiksmų data

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

14.

Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinių duomenų grupė

14.1.

Patikrinimą / tyrimą atliekančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas

Auditoriaus, grupės vadovo, vadovo

Audito IS (Audito IS naudotojo įvesti duomenys)

14.2.

Patikrinimą / tyrimą atliekančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo pavardė

Auditoriaus, grupės vadovo, vadovo

Audito IS (Audito IS naudotojo įvesti duomenys)

14.3.

VMI administracijos padalinys, kuriame dirba patikrinimą atliekantis valstybės tarnautojas ar darbuotojas

Regionas, kuriame dirba VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

14.4.

Patikrinimą (tyrimą) atlikusių valstybės tarnautojų ar darbuotojų duomenys

Kvalifikacija ir kiti su auditoriumi susiję duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, pareigos)

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

14.5.

Rizikos analitikas

Rizikos analizės ir atrankos posistemėje atranką atlikusio VMI valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, el. pašto adresas, pareigos

Audito IS (Audito IS automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

15.

Mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) viešai skelbtinų duomenų grupė

15.1.

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)

 

IMIS, MMR, VMI DS

15.2.

Pavadinimas

 

IMIS, MMR, VMI DS

15.3.

Adresai

Apskritis, rajonas, savivaldybė, miestas, adresas

IMIS, MMR, VMI DS

15.4.

Teisinė forma

Akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, filialas, kredito unija, atstovybė, bendrija, asociacija, žemės ūkio bendrovė ir pan.

IMIS, MMR, VMI DS

15.5.

Telefono ryšio numeris

 

IMIS, MMR, VMI DS

15.6.

Telefakso numeris

 

IMIS, MMR, VMI DS

15.7.

El. pašto adresas

 

IMIS, MMR, VMI DS

15.8.

Interneto svetainė

 

IMIS, MMR, VMI DS

15.9.

Registravimo MMR data

 

IMIS, MMR, VMI DS

15.10.

Išregistravimo iš MMR data

 

IMIS, MMR, VMI DS

15.11.

PVM mokėtojo kodas

 

MMR, ITIS_EU, VMI DS

15.12.

PVM mokėtojo registravimo data

 

MMR, ITIS_EU, VMI DS

15.13.

PVM mokėtojo išregistravimo data

 

MMR, ITIS_EU, VMI DS

16.

Kitų Audito IS atvejų duomenų grupė

16.1.

Tėvinio atvejo statusas

Likviduojamo mokesčių mokėtojo, stebėsenos tėvinių atvejų

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

16.2.

Stebėsenos atvejo statusas

 

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

16.3.

Stebėsenos atvejo sukūrimo šaltinis

 

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

16.4.

Netinkamai vykdoma prievolė

 

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

16.5.

Prievolės įvykdymo data

 

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

16.6.

Stebėsenos rezultato suma

 

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

16.7.

Kita su stebėsena susijusi informacija

Sąrašų pavadinimai, komentarai, datos ir t. t.

Audito IS (Audito IS naudotojo įvestas arba automatizuoto duomenų apdorojimo rezultatas)

16.8.

Mokesčių mokėtojo prašymų duomenys

Likviduojamų mokesčių mokėtojų prašymų bei mokėtojų, teikiančių prašymus grąžinti PVM, prašymų duomenys

MAIS, MMR

 

 

_________________