LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIo STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 15 d. Nr. V-391

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu II skyriaus Pirmojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. tikslinių transporto priemonių, palengvinančių ugdymo įstaigų pasiekiamumą, įsigijimas;

1.3.2. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo tobulinimas ir šiuolaikinių edukacinių erdvių kūrimas bendrojo ugdymo įstaigose;

1.3.3. švietimo pagalbos prieinamumo didinimas modernizuojant aplinką bei specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas;

1.3.4. valstybinių vaikų vasaros edukacinių  stovyklų ir sveiką gyvenseną skatinančių neformaliojo švietimo erdvių renovacija ir įrengimas;

1.3.5. vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra;

1.3.6. bendrojo ugdymo mokyklų ir neformalųjį švietimą teikiančių įstaigų aprūpinimas priemonėmis, skirtomis gamtos  ir technologinių mokslų mokymui bei nuotoliniam mokymui(si) ir skaitmeniniam ugdymo turiniui naudoti, neformalųjį švietimą teikiančių įstaigų patalpų pritaikymas laboratorinės įrangos panaudojimui, STEAM centrų veiklų organizavimo modelio sukūrimas, regioninių centrų mokymo metodikos parengimas bei regioninių centrų metodininkų mokymai ir konsultacijos.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Nacionalinė švietimo agentūra;

1.4.2. Valstybiniai vaikų neformaliojo švietimo teikėjai.

1.5. Galimi partneriai: savivaldybių administracijos, asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.“

 

2. Pakeičiu II skyriaus Dvidešimt aštuntojo skirsnio 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. mokinių iš socialiai jautrių grupių rėmimas profesiniame mokyme;

1.3.2. kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje ir parama šių paslaugų prieinamumo užtikrinimui.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;

1.4.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                               Jurgita Šiugždinienė

 

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros 2021 m. sausio 29 d. raštu Nr. SB-2021-00074

SUDERINTA

Centrinės projektų valdymo agentūros 2021 m. kovo 4 d. raštu Nr. 2021/2-1429

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2021 m. kovo 4 d. raštu Nr. ((24.37Mr)-5K-2100336)-6K-2101607