LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

IR

 

INDONEZIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

 

DĖL VIZŲ REŽIMO PANAIKINIMO

 

DIPLOMATINIŲ IR TARNYBINIŲ PASŲ TURĖTOJAMS

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Indonezijos Respublikos Vyriausybė, toliau – Šalys,

 

atsižvelgdamos į draugiškus abiejų Šalių santykius;

 

siekdamos toliau stiprinti draugiškus santykius bei bendradarbiavimą ir abipusiškumo pagrindais palengvinti Lietuvos Respublikos ir Indonezijos Respublikos diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams keliones į atitinkamas valstybes;

 

vadovaudamosi galiojančiais atitinkamos valstybės įstatymais ir kitais teisės aktais,

 

susitarė:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 straipsnis

Vizų režimo panaikinimas

 

1. Indonezijos Respublikos piliečiams, turintiems galiojančius diplomatinius ar tarnybinius pasus, netaikomas reikalavimas gauti vizą, norint atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją, vykti per ją tranzitu ar būti joje. Kiekvieno buvimo šalyje trukmė neturi viršyti trisdešimties (30) dienų, skaičiuojant nuo atvykimo dienos. Tačiau bendra buvimo šalyje trukmė turi būti ne ilgesnė nei devyniasdešimt (90) dienų per bet kurį šimto aštuoniasdešimties (180) dienų laikotarpį.

 

2. Lietuvos Respublikos piliečiams, turintiems galiojančius diplomatinius ar tarnybinius pasus, netaikomas reikalavimas gauti vizą, norint atvykti į Indonezijos Respublikos teritoriją, vykti per ją tranzitu ar būti joje ne ilgiau kaip trisdešimt (30) dienų, skaičiuojant nuo atvykimo dienos.

 

3. Pirmiau minėtas vizų režimo panaikinimas netaikomas tiems galiojančius diplomatinius ar tarnybinius pasus turintiems Šalių valstybių piliečiams, kurie atvyksta į kitos Šalies valstybę užsiimti komercine veikla.

 

 

2 straipsnis

Reikalavimas turėti vizą diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų darbuotojams

 

Bet kurios Šalies valstybės piliečiai, kurie turi galiojančius diplomatinius ar tarnybinius pasus ir yra kitos Šalies valstybės teritorijoje veikiančių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų darbuotojai arba tarptautinių organizacijų atstovai, įskaitant jų šeimos narius, privalo prieš atvykdami į šalį gauti atitinkamą vizą.

 

 

 

 

 

3 straipsnis

Atvykimo ir išvykimo sąlygos

 

1. Šio Susitarimo 1 straipsnyje nurodyti Šalių valstybių piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius ar tarnybinius pasus, gali atvykti į kitos Šalies valstybės teritoriją ir išvykti iš jos per bet kuriuos tarptautinius atvykimo ir išvykimo punktus.

 

2. Šalys nedelsdamos praneša viena kitai apie bet kokius atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais reglamentuojamas užsieniečių atvykimas į šalį ir buvimas joje, pakeitimus.

 

 

4 straipsnis

Pasų galiojimo trukmė

 

Bet kurios Šalies valstybės piliečių turimi diplomatiniai ar tarnybiniai pasai prieš jiems atvykstant į kitos Šalies valstybės teritoriją turi galioti ne trumpiau kaip šešis (6) mėnesius.

 

 

5 straipsnis

Institucijų teisės

 

1. Šiuo Susitarimu Šalių valstybių piliečiai, turintys diplomatinius ar tarnybinius pasus, neatleidžiami nuo pareigos laikytis kitos Šalies valstybės teritorijoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

2. Šis Susitarimas neturi įtakos kitos Šalies valstybės kompetentingų institucijų teisei neleisti į savo valstybės teritoriją atvykti šio Susitarimo 1 straipsnyje nurodytiems kitos Šalies valstybės piliečiams ar sutrumpinti jų buvimą toje teritorijoje, jei jie laikomi nepageidaujamais ar gali kelti pavojų visuomenės rimčiai, viešajai tvarkai, visuomenės sveikatai ar valstybės saugumui.

6 straipsnis

Sustabdymas

 

1. Bet kuri Šalis gali laikinai sustabdyti šio Susitarimo – viso ar jo dalies – galiojimą valstybės saugumo, viešosios tvarkos ar visuomenės sveikatos sumetimais.

 

2. Apie sprendimą laikinai sustabdyti ar vėl atnaujinti šio Susitarimo galiojimą raštu diplomatiniais kanalais iš anksto pranešama kitai Šaliai. Susitarimo galiojimo sustabdymas ar atnaujinimas įsigalioja praėjus trisdešimčiai (30) dienų nuo tada, kai tokį pranešimą gauna kita Šalis.

 

3. Susitarimo galiojimo sustabdymas neturi įtakos šio Susitarimo 1 straipsnyje nurodytų piliečių, jau esančių priimančiosios valstybės teritorijoje, teisėms.

 

 

7 straipsnis

Pasų pavyzdžiai ir kelionės dokumentų išdavimas

 

1. Šalys per trisdešimt (30) dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo diplomatiniais kanalais pasikeičia savo diplomatinių ir tarnybinių pasų pavyzdžiais.

 

2. Pradėjusios naudoti naujus ar pakeitusios esamus diplomatinius ir tarnybinius pasus, Šalys viena kitai perduoda jų pavyzdžius ir praneša apie bet kokius pakeitimus raštu diplomatiniais kanalais ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) dienų iki jų oficialaus pakeitimo.

 

3. Tais atvejais, kai vienos Šalies valstybės pilietis pameta ar sugadina savo galiojantį diplomatinį ar tarnybinį pasą kitos Šalies valstybės teritorijoje, jis (ji) nedelsdamas (-a) per savo šalies diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą praneša apie tai priimančiosios valstybės kompetentingoms institucijoms, kad būtų imtasi reikiamų veiksmų. Atitinkama diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, vadovaudamasi savo šalies teisės aktais, išduoda minėtam asmeniui naują pasą ar kelionės dokumentą, kad jis (ji) galėtų grįžti į savo šalį.

 

 

8 straipsnis

Susitarimo pakeitimai

 

Šis Susitarimas gali būti keičiamas tik abipusiu rašytiniu Šalių sutarimu. Toks pakeitimas įsigalioja šio Susitarimo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir yra neatsiejama šio Susitarimo dalis.

 

 

9 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

Visus ginčus ar nesutarimus dėl šio Susitarimo taikymo ar aiškinimo Šalys sprendžia taikiai konsultacijomis ir (ar) derybomis diplomatiniais kanalais.

 

 

10 straipsnis

Susitarimo įsigaliojimas, trukmė ir nutraukimas

 

1. Susitarimas įsigalioja praėjus trisdešimčiai (30) dienų nuo tos dienos, kai buvo gautas paskutinis rašytinis pranešimas, kuriuo Šalys diplomatiniais kanalais praneša viena kitai pagal valstybių vidaus procedūras įvykdžiusios visus šiam Susitarimui įsigalioti būtinus reikalavimus.

 

2. Šis Susitarimas galioja neribotą laiką.

 

3. Bet kuri Šalis gali nutraukti šį Susitarimą, raštu diplomatiniais kanalais pranešdama apie tai kitai Šaliai. Susitarimas nustoja galioti praėjus devyniasdešimčiai (90) dienų nuo tada, kai kita Šalis gavo rašytinį pranešimą apie Susitarimo nutraukimą.

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

 

Pasirašyta 2015 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienį, Džakartoje dviem originaliais egzemplioriais lietuvių, indoneziečių ir anglų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl jų aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

Lietuvos Respublikos                                                                 Indonezijos Respublikos

Vyriausybės vardu                                                                     Vyriausybės vardu

 

 

_______________________                                                       ______________________

 

Linas Antanas Linkevičius                                                        Retno L.P. Marsudi        

Užsienio reikalų ministras                                                         Užsienio reikalų ministrė