LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.1.1-LVPA-K-110 PRIEMONĖSNEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 2 PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. 1-255

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                               Žygimantas Vaičiūnas

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2017 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. R4-4367(3.14)                  

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-255

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS04.1.1-LVPA-K-110 PRIEMONĖSnedidelės GALIOS biokuro KOGENERACIJOS SKATINIMAS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 2

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2012 m. spalio 25 d.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos Nr. 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315, p. 1);

2.2. Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą;

2.3. Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija);

2.4. Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programa);

2.5. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės);

2.6. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.8. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2017 L 187, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);

2.9. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje (toliau – ES struktūrinių fondų svetainė) www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 4 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

4. Šiame Apraše bendra šilumos ir elektros energijos gamyba (kogeneracija) suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

Biokuras suprantamas kaip kuro rūšis įrengiamoms biokurą naudojančioms nedidelės galios (iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW) kogeneracinėms elektrinėms. Biokuru laikomas medienos biokuras: biokuras iš medienos apdirbimo ir medienos ruošos pramonės atliekų, biokuras iš lignino, malkos energetikai, miško kirtimo atliekos, ne miško medienos kirtimų mediena, antrinė mediena, biokuras iš baltalksnynų kirtimo, biokuras iš miško jaunuolynų ugdymo, biokuras iš trumpos apyvartos energetinių plantacijų, biokuras iš kelmų medienos ir kt. ir šiaudų biokuras: šiaudai, šiaudų granulės ir kt. 

Centralizuoto šilumos tiekimo sistema suprantama taip, kaip apibrėžta Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“.

Didelė įmonė suprantama kaip įmonė, neatitinkanti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonių apibrėžties, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 priede.

Didelio efektyvumo kogeneracija suprantama taip, kaip apibrėžta Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1-216 „Dėl Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

Elektrinės įrengtoji galia suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

Investicinė pagalba suprantama taip, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 40 straipsnyje.

Labai maža, maža ir vidutinė įmonė suprantama taip, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 priede.

Nepriklausomas šilumos gamintojas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

Poveikio aplinkai vertinimo procesas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme.

Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos suprantamos taip, kaip apibrėžta Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvade, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Sąlygų sąvadas).

Sunkumų patirianti įmonė suprantama taip, kaip apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

Šilumos perdavimo tinklas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

Šilumos tiekėjas suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.

Vardinė (nominali) šiluminė galia suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme. Vardinė (nominali) šiluminė galia taip pat vadinama visu nominaliu šiluminiu našumu.       

5.  Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6.  Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7.  Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8.  Pagal Aprašą iš viso projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 8 437 245 eurų (aštuonių milijonų keturių šimtų trisdešimt septynių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt penkių eurų), iš kurių iki 8 437 245  eurų (aštuonių milijonų keturių šimtų trisdešimt septynių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt penkių eurų) – Sanglaudos fondo lėšos. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas pakeisti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

9.  Priemonės tikslas – siekiant užtikrinti efektyvesnę energijos gamybą ir paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje, centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje įrengti nedidelės galios biokuro kogeneracines elektrines.

10.  Pagal Aprašą remiama veikla – naujų didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginių (iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW) įrengimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų). Remiama veikla nebus finansuojama Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.    

11.  Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 m. IV ketvirtį. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12.     Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra:

12.1.  šilumos tiekėjai;

12.2.  (potencialūs) nepriklausomi šilumos gamintojai. 

13.     Pagal Aprašą projekto partneriai negalimi.

14.     Pagal Aprašą nefinansuojamos sunkumų patiriančios įmonės. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

15.  Projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

16.  Projektas turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų, patvirtintą Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. kovo 24 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-13.1 (15) – projektas atitinka Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos 1 tikslo „Mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos ištekliams“ 1.1 uždavinio „Siekiant didinti vietinės konkurencingos elektros energijos gamybos apimtį, skatinti didelio naudingumo kogeneraciją“ 1.1.3 priemonę. Laikoma, kad projektas atitinka specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei jis atitinka Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos 1 tikslo „Mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos ištekliams“ 1.1 uždavinio „Siekiant didinti vietinės konkurencingos elektros energijos gamybos apimtį, skatinti didelio naudingumo kogeneraciją“ 1.1.3 priemonę „Statant naujus kogeneracinius pajėgumus, užtikrinti, kad kitų miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje papildomai būtų įrengta 43 MW elektrinės galios biokuro ir (ar) biodujų kogeneracinių įrenginių“ (2 priedo 1.1.3 papunktis).

17. Projektuojant kogeneracijos įrenginio (toliau – įrenginys) galią, turi būti atsižvelgta į tai, kad įrenginys galėtų veikti visus metus (ne trumpiau nei 8 000 val.). Projektas negali būti įgyvendinamas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, kurioje biokuro dalis šilumos gamybos kuro balanse sudaro daugiau kaip 70 procentų. Biokuro dalis šilumos gamybos kuro balanse nustatoma vadovaujantis pagrįstais duomenimis, pateiktais investicijų projekte ir (ar) pridedamais dokumentais (pvz.: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ar kitos kompetentingos institucijos skelbiamais duomenimis (nuoroda), pateiktomis pažymomis ir kt.):

17.1. kai per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo dienos prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, kurioje planuojama įgyvendinti projektą, nebuvo prijungtas naujas biokurą naudojantis šilumos (ir elektros) gamybos įrenginys ir Ministerija neišdavė biokurą naudojančio šilumos (ir elektros) gamybos įrenginio įrengimui būtino rašytinio pritarimo statinio projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo, apskaičiuojama kaip praėjusių trejų metų aritmetinis vidurkis iki paraiškos pateikimo dienos;

17.2. kai per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo dienos prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, kurioje planuojama įgyvendinti projektą, buvo prijungtas naujas biokurą naudojantis šilumos (ir elektros) gamybos įrenginys ir (arba) Ministerija išdavė biokurą naudojančio šilumos (ir elektros) gamybos įrenginio įrengimui būtiną rašytinį pritarimą statinio projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo, apskaičiuojama kaip prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungtų biokurą naudojančių šilumos (ir elektros) gamybos įrenginių ir planuojamų prijungti biokurą naudojančių šilumos (ir elektros) gamybos įrenginių, kuriems Ministerija yra išdavusi biokurą naudojančio šilumos (ir elektros) gamybos įrenginio įrengimui būtiną rašytinį pritarimą statinio projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo, instaliuotos galios (MW), padaugintos iš 4 000 val., suma, padalyta iš praėjusių trejų metų iki paraiškos pateikimo dienos pagamintos šilumos kiekio (MWh) aritmetinio vidurkio.

18.  Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos (toliau – EK) 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, kuri skelbiama EK svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame EK 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177 final, kuris skelbiamas EK svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, numatytą politinę sritį „Energetika“.

19.  Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede). Pagal šį Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 20.

20.  Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 20 balų, paraiška atmetama. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, tuomet projektai išdėstomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

21.  Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai. 

22.  Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36  mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos.

23.  Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

24.  Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

25.  Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

26.  Projektu turi būti siekiama visų toliau išvardytų stebėsenos rodiklių:

26.1.  Produkto bendrojo rodiklio „Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai“, kodas P.B.230;

26.2.  Produkto bendrojo rodiklio „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas“, kodas P.B.234;

26.3.  Nacionalinio produkto rodiklio „Naujai įrengtų didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių elektrinė įrengtoji galia“, kodas P.N.108.

27.  Nustatant stebėsenos rodiklius, skaičiuojant pasiektas jų reikšmes ir atsiskaitant už juos, turi būti vadovaujamasi stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašais, kurie skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Aprašo 26.1, 26.2 papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas nustatytas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Aprašo 26.3 papunktyje nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimo aprašas nustatytas Priemonių įgyvendinimo plane.

28.  Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 22 skirsnio nuostatos.

29.  Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

29.1.    pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs investicijų projektą su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų metodika). Investicijų projekte taikomi šie socialinės-ekonominės naudos ir (ar) žalos komponentai: energijos sąnaudų sumažėjimas dėl energijos šaltinio pakeitimo, anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas, metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas, oro taršos sumažėjimas, nelaimingų atsitikimų sumažėjimas. Sąnaudų ir naudos rezultatų skaičiuoklės darbalapyje (-iuose) „Prielaidos“, vadovaujantis Aprašo 44 ir 49 punktais, turi būti išskirtos tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos. Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklė ir Investicijų projektų metodika skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir www.ppplietuva.lt. Nagrinėjant projekto įgyvendinimo alternatyvas, privaloma išnagrinėti vieną alternatyvą – naujų biokuro kogeneracijos įrenginių įsigijimas (Alternatyva „Naujų technologijos A įrenginių įsigijimas“) ir laisva forma pateikti priešingos padėties scenarijaus (t. y. to paties galingumo įprasto (-ų) šilumos gamybos įrenginio (-ių) (pvz., naujo dujinio vandens šildymo katilo) įsigijimo išlaidas ir jas pagrindžiančius dokumentus; pagrindžiančiais dokumentais laikytini tokie dokumentai, kaip grindžiant projekto biudžetą, kaip tai numatyta Aprašo 45 punkte;

29.2.    jei, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

29.3.    jei vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant poveikio aplinkai vertinimą, atliekamą po privalomos atrankos procedūros) atlikti neprivaloma, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai; į paaiškinimą turi būti įtraukta informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – ataskaita) parengimo ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimo dėl ataskaitos ir dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ ir dėl sanitarinių ribų nustatymo pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ ir įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“;

29.4.    kai planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti atlikęs „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą; jei planuojama ūkinė veikla nėra susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs rašytinį paaiškinimą;

29.5.    pareiškėjas, nurodytas Aprašo 12.1 papunktyje, iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs projektui numatytų investicijų derinimą institucijos, su kuria derinamos investicijos, teisės aktų nustatyta tvarka;

29.6.    pareiškėjai, nurodyti Aprašo 12.1 ir 12.2 papunkčiuose, iki paraiškos pateikimo turi turėti galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, o pareiškėjas, nurodytas Aprašo 12.2 papunktyje, – ir prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas, kurios bus įvykdytos projekto įgyvendinimo metu;

29.7.    nuosavybės arba kitos daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, ir (arba) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnyje nurodyti juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, iki paraiškos pateikimo turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (pateikiamas išrašas); daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą turi galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos arba atitikti Aprašo 29.8 papunkčio nuostatas; turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, paskirtis turi atitikti projektu įgyvendinamą veiklą; jei turtas, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, pareiškėjo naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinį sutikimą vykdyti projekto veiklas;

29.8.    pareiškėjas, ne nuosavybės teise valdantis nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, ir šio turto savininkas turi sudaryti susitarimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriame būtų nustatyti tarpusavio įsipareigojimai dėl pareiškėjo ar projekto vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo–perėmimo, jeigu pateikus paraišką, projekto įgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu pasibaigtų arba nutrūktų teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas ar projekto vykdytojas valdo tiesiogiai su projektu susijusį turtą; susitarime taip pat turi būti nustatytos turto, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto lėšos, perleidimo–perėmimo sąlygos, atsižvelgiant į valstybės pagalbai taikomus reikalavimus; susitarimas turi galioti visą, Aprašo 84 punkte numatytą, investicijų tęstinumo laikotarpį.

30Pareiškėjams, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), vykdant viešuosius pirkimus rekomenduojama įvertinti galimybę prisidėti prie Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 12 punkte nustatytų energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų taikymo.

31.  Projekto veiklos, kurioms prašoma finansavimo, gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projekto veiklos, pradedamos įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

32.  Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

33.  Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo ekonomikos ir aplinkosaugos srityse, t. y. įgyvendinant projekto veiklas turi būti prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijoje aprašytų ilgalaikių ir trumpalaikių energetikos tikslų, jų uždavinių įgyvendinimo.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

34.  Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

35Projekto tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto veiklų išlaidos, patirtos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos iki projekto finansavimo pabaigos.

36.  Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 eurų (du šimtai tūkstančių eurų), didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 6 000 000 eurų (šeši milijonai eurų).

37.  Pagal šį Aprašą projekto veiklos (-ų) finansavimas yra valstybės pagalba, teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento III skyriaus 7 skirsnio 40 straipsnį. Valstybės pagalbos didelio naudingumo kogeneracijai teikimo sąlygos, kurios atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas, yra suderinamos su vidaus rinka.

38.  Įgyvendinančioji institucija tikrina projekto atitiktį Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir III skyriaus 7 skirsnio 40 straipsnyje nustatytiems valstybės pagalbos didelio naudingumo kogeneracijai reikalavimams pagal projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą (pildomas Aprašo 3 priedas).

39.  Vadovaudamasis Bendrojo bendrosios išimties reglamento III skyriaus 7 skirsnio 40 straipsnio 4 dalimi, pareiškėjas turi pateikti informaciją apie valstybės pagalbą projektui, siekiant nustatyti didžiausią galimą valstybės pagalbos sumą projektui (pildomas Aprašo 5 priedas).

40Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro:

40.1.    60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė; pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

40.2.    70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė; pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

40.3.    80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra maža arba labai maža įmonė; pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

41.  Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

42.  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

43.  Pagal Aprašą ir Bendrąjį bendrosios išimties reglamento 40 straipsnį investicinė pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams.

44. Tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicijų į įrangą, kurios reikia, kad įrenginys veiktų kaip didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, palyginti su to paties pajėgumo įprastais šilumos gamybos įrenginiais, išlaidos, t. y.: 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas).

45.  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Paraiškos vertinimo metu išlaidų, numatytų Aprašo 44 punkte, įkainiai nustatomi vadovaujantis rinkoje egzistuojančiomis kainomis. Pareiškėjas privalo turėti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos arba techniniai projektai, arba ne mažiau kaip trys tiekėjų komerciniai pasiūlymai, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas, arba galimybių studijos ir panašiai).

46.  Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Biudžeto pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

47.  Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

48.  Projekte numatyta įranga, įrenginiai ir kitas turtas turi būti įsigyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Įsigyjamas turtas turi būti naujas.

49.  Pagal šį Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

49.1.    išlaidos, neišvardytos šio Aprašo 44 punkte, taip pat statybos, rekonstrukcijos, prisijungimo prie tinklų išlaidos;

49.2.    išlaidos, aprašytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 34 skirsnyje;

49.3.    paraiškos parengimo paslaugų išlaidos.

50.  Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

50.1.    bet kokia kita valstybės pagalba (taip pat ir pagalba išduodant nemokamus apyvartinius taršos leidimus projektams, įtrauktiems į Lietuvos Respublikos paraišką EK dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013–2020 m. laikotarpiu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-559/1-179 „Dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013–2020 m. laikotarpiu“), jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

50.2.    bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma tai pagalbai.

51.  Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 40 straipsnio 5 ir 6 dalyse.

52Įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą. Priėmusi sprendimą finansuoti projektą, Ministerija per 5 darbo dienas registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre. Tais atvejais, kai vienam pagalbos gavėjui vienu sprendimu skiriama pagalbos suma viršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, Ministerija per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją apie skirtą pagalbą per Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo modulį.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, TEIKIMAS, VERTINIMAS, SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

 

53. Įgyvendinančioji institucija kvietimą teikti paraiškas skelbia ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

54.  Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma (.pdf formatu) skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės (www.esinvesticijos.lt) skyriuje „Finansavimas“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba. 

55.  Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 59 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją įgyvendinančiajai institucijai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

56. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS ir pareiškėjas iki paraiškos teikimo nėra registruotas DMS naudotoju, jis prieš pateikdamas paraišką, turi užsiregistruoti DMS naudotoju naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per DMS tvarkos apraše (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priedas).

57.  Tuo atveju, kai DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar neužtikrinamos, paraiška su priedais įgyvendinančiajai institucijai teikiami kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka pareiškėjas. Kai paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami. Kai paraiška teikiama kaip pasirašytas popierinis dokumentas, kartu su paraiška teikiamos dokumentų kopijos, turint originalus, galinčius patvirtinti pateiktų kopijų atitiktį, papildomai gali būti netvirtinamos.

58. Jeigu, vadovaujantis Aprašo 55 punktu, paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

58.1.    įgyvendinančiajai institucijai teikiamas paraiškos ir jos priedų originalas, pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus); paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas; nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija; paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

58.2.    įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas paraiškos originalas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

59Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti:

59.1.    investicijų projektą su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle (xlsx. formatu), kaip nurodyta Aprašo 29.1 papunktyje;

59.2.    pareiškėjas, nurodytas Aprašo 12.1 papunktyje, – šilumos tiekimo licenciją išdavusios institucijos išduotos šilumos tiekimo licencijos ir jos priedų kopijas; tuo atveju, jeigu nurodyti dokumentai yra viešai prieinami, galima pateikti nuorodą į viešai prieinamus dokumentus;

59.3.    pareiškėjai, nurodyti Aprašo 12.1 ir 12.2 papunkčiuose, – leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopijas;

59.4.    pareiškėjas, nurodytas Aprašo 12.2 papunktyje, – prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų ir jų priedų kopijas; prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos ir tvarka nustatyta Sąlygų sąvade;

59.5.    jeigu pareiškėjui, nurodytam Aprašo 12.1 papunktyje, šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi savivaldybė, – savivaldybės sprendimo, nurodančio, kad investicijos yra suderintos, nuorašą arba kopiją;

59.6.    jeigu pareiškėjui, nurodytam Aprašo 12.1 papunktyje, šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) arba pareiškėjui, nurodytam Aprašo 12.2 papunktyje, kuriam yra taikoma reguliuojama kainodara, – Komisijos nutarimo investicijų sąrašo derinimo arba nutarimo dėl investicijų projekto derinimo, apimančio projekte numatytas investicijas, išrašą, patvirtintą įmonės vadovo parašu, ar kopiją; išrašą arba kopiją pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos pateikimo;  

59.7.    nuosavybės ar kitas daiktines pareiškėjo teises į nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas projekto metu, ir sutikimą, jei taikoma, kaip nurodyta Aprašo 29.7 papunktyje;

59.8.    pareiškėjas, ne nuosavybės teise valdantis nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, – susitarimą su turto savininku dėl projekto įgyvendinimo, kaip numatyta Aprašo 29.8 papunktyje;

59.9.    dokumentus, jų nuorašus arba kopijas apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, kaip nurodyta Aprašo 29.2–29.4 papunkčiuose;

59.10informaciją apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (Aprašo 4 priedas);

59.11informaciją apie valstybės pagalbą projektui, kaip nurodyta Aprašo 39 punkte (Aprašo 5 priedas);

59.12pagrindžiančius dokumentus, kaip nurodyta Aprašo 29.1 papunktyje ir 45 punkte;

59.13.  pareiškėjo patvirtintų paskutinių trejų ataskaitinių metų finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);

59.14jeigu pareiškėjas yra labai maža, maža arba vidutinė įmonė, – Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;

59.15jei pareiškėjas planuoja naujos kogeneracinės elektrinės statybą, – statybą leidžiantį dokumentą ir techninį projektą, parengtą teisės aktų numatyta tvarka, tuo atveju, jeigu dokumentai yra gauti ir (arba) parengti iki paraiškos pateikimo;

59.16įrodymus, kad turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis; pareiškėjo nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs paraiškos pateikimo metu; pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikomi:

59.16.1. banko paskola; tokiu atveju su paraiška pateikiama pažyma, kurioje nurodytas banko sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, esant tam tikroms sąlygoms ar jas įvykdžius; pasirašytos kredito sutarties kopija turės būti pateikta iki projekto sutarties pasirašymo datos;

59.16.2. pareiškėjo piniginės lėšos; tokiu atveju su paraiška pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (-ios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriais nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą juridinio asmens lėšų sumą;

59.16.3. savininko ir (ar) dalyvių piniginiai įnašai; tokiu atveju su paraiška pateikiamas savininko ir (ar) dalyvių sprendimas (susirinkimo protokolo kopija) skirti konkrečią lėšų sumą projektui įgyvendinti bei dokumentai, kuriais patvirtinami savininko ir (ar) dalyvių finansiniai pajėgumai skirti lėšas (patvirtintos finansinės atskaitomybes dokumentų kopijos, aktuali pajamų deklaracija, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos žyma ir (ar) kt.);

59.17. užpildytą Aprašo priedą Nr. 6 „Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti“;

59.18. kitus būtinus dokumentus, jų nuorašus arba kopijas arba informaciją (pvz.: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ar kitos kompetentingos institucijos skelbiamus duomenis (nuorodas), pateiktas pažymas ir kt.) reikalingą projekto atitikčiai Aprašo 17 punktui įvertinti.

60.  Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas. Priedai teikiami kartu su paraiška ir jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos, išskyrus priedą, nurodytą Aprašo 59.6 papunktyje.

61.  Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (ar) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

62.  Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos per DMS arba raštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, informuoja pareiškėją apie paraiškos registravimą ir jai suteiktą unikalų paraiškos kodą.

63.  Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos pateikimo paskutinės dienos ES struktūrinės fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt) paskelbia informaciją apie registruotas paraiškas, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 99 punktu.

64.  Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 ir 5 skirsniuose nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

65.  Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

66.  Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

67.  Paraiškos vertinamos įgyvendinančiosios institucijos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

68.  Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, kol nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės.

69.  Paraiška atmetama be paklausimo, jei pareiškėjas kartu su paraiška nepateikia Aprašo 59.1 papunktyje nurodyto priedo, taip pat dėl priežasčių, nustatytų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14–16 skirsniuose ir pagal juose nustatytą tvarką. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu ir paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

70.  Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

71.  Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

72.  Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

73.  Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3  darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jei atitinkamos DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

74.  Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjo ir įgyvendinančiosios institucijos ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos.

75.  Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 14 dienų.

76Ne vėliau kaip iki įgyvendinančiosios institucijos nurodyto galutinio sprendimui dėl paraiškos vertinimo priimti reikalingo termino pareiškėjas turi pateikti galutinį banko sprendimą suteikti paskolą konkrečiam projektui, o iki projekto sutarties pasirašymo turi būti sudaręs sutartį gauti paskolą, jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą neįvykdo šių reikalavimų, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.

77.  Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas iki įgyvendinančiosios institucijos nustatyto pasiūlymo galiojimo termino pabaigos turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

78.  Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis ir atsižvelgdama į Aprašo 74 punkte nustatytą projektų sutarčių sudarymo terminą, turi teisę pratęsti sutarties pasirašymo terminą, ir apie savo sprendimą informuoti pareiškėją ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

79.  Projekto sutarties originalas gali būti teikiamas:

79.1.    arba pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje;

79.2.    arba pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

80.  Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

81.  Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka.

82.  Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas ir ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos.

83.  Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 27 skirsnyje.

84.  Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka projekto vykdytojas turi užtikrinti investicijų tęstinumą. Projekto tęstinumas turi būti užtikrintas penkerius metus po projekto finansavimo pabaigos.   

85Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 42 skirsnyje ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

86.  Aprašo keitimo tvarka yra nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 11 skirsnyje.

87.  Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

____________________