LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo nr. įv-66 „dėl nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2016 m. liepos 14 d. Nr. ĮV-615

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus 2016 m. birželio 27 d. raštą Nr. S-133 „Dėl prašymo įtraukti Valstybinį Vilniaus Gaono žydų muziejų į Muziejų, kultūrinių rezervatų bei specializuotų saugyklų sąrašą ir perduoti šiam muziejui saugoti Vilniaus Didžiosios sinagogos bei Panerių archeologinių tyrimų radinius“,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. ĮV-66 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“:

1.   P a k e i č i u nurodyto įsakymo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„DĖL ARCHELOGINIO PAVELDO OBJEKTE TYRIMŲ METU RASTŲ RADINIŲ PERDAVIMO MUZIEJAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintų Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių priedą „Muziejų, kultūrinių rezervatų direkcijų bei specializuotų saugyklų sąrašas“:

2.1. papildau nauju 7 punktu:

„7.

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

Naugarduko g. 10/2, LT-01309 Vilnius“

 

2.2. buvusius 7-35 punktus atitinkamai laikau 8-36 punktais.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                           Šarūnas Birutis