LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2013 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-212 „DĖL APLEISTŲ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ PLOTŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 15  d. Nr. 3D-301

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 10.4 papunktį.

2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Šio Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose nurodyti duomenys Valstybės žemės fondui teikiami Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. AŽ_DRLT apleistų žemės ūkio naudmenų plotai nenustatomi šio Aprašo 10.3 punkte nurodyto kadastro kelių, gatvių, geležinkelių, hidrografijos, užstatytų teritorijų, pastatų, pažeistos žemės, pelkių bei miško kvartalinių linijų ir proskynų erdviniuose objektuose, šio Aprašo 10.5 punkte nurodyto kadastro taksacinių miško žemės sklypų ribų erdviniuose objektuose ir šio Aprašo 10.6 punkte nurodyto kadastro gamtinių rezervatų ir telmologinių draustinių erdviniuose objektuose.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Andrius Palionis