LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-156 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 28 d. Nr. V-551

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi:

1.  Tvirtinu Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisykles (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. Nustatau, kad:

2.1. licencijavimo procedūros, pradėtos iki šio įsakymo įsigaliojimo, baigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusius teisės aktus.

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Juras Požela

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-551 redakcija) 

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės nustato įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas (toliau – licencijas) išduodančios institucijos įgaliojimus, reikalingus dokumentus licencijai gauti ir ją patikslinti, jų nagrinėjimo tvarką ir terminus, licencijuojamos veiklos sąlygas, įskaitant licencijos turėtojų teises ir pareigas, licencijos išdavimo, atsisakymo išduoti, licencijos (ar jos dalies) patikslinimo, popierinės formos licencijos dublikato išdavimo, licencijos (ar jos dalies) sustabdymo, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijos (ar jos dalies) panaikinimo atvejus ir tvarką, licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarką, licencijų registravimą ir licencijos formą bei rekvizitus.

2.  Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme (toliau – Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme.

3.  Licencijos išduodamos neterminuotam laikui, tačiau jų (ar jų dalies) galiojimas gali būti sustabdytas ar panaikintas.

4.  Visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – įstaiga) teikiamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms išduodama viena bendra licencija.

5.    Licencijos išduodamos elektronine forma arba pareiškėjui pateikus laisvos formos prašymą – popierine forma.

6.    Už licencijos išdavimą, patikslinimą ir popierinės formos licencijos dublikato išdavimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki licencijos išdavimo, licencijos patikslinimo ar popierinės formos licencijos dublikato išdavimo ir yra mokėjimo dieną galiojančio dydžio.

 

II SKYRIUS

LICENCIJUOJAMA VEIKLA

 

7.  Licencija suteikia teisę pareiškėjui verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

8.  Asmens sveikatos priežiūros paslaugos licencijoje nurodomos:

8.1. pagal asmens sveikatos priežiūros organizavimo lygį (pirminės, antrinės, tretinės);

8.2. pagal asmens sveikatos priežiūros teikimo būdą (stacionarinės, ambulatorinės);

8.3. pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ patvirtintus licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašus;

8.4. pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vietą (adresą).

 

III SKYRIUS

LICENCIJĄ IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

9.  Licenciją išduodanti institucija – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba):

9.1.   išduoda licenciją;

9.2.   atsisako išduoti licenciją;

9.3.   sustabdo licencijos (ar jos dalies) galiojimą;

9.4.   panaikina licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą;

9.5.   patikslina licenciją;

9.6.   panaikina licencijos (ar jos dalies) galiojimą;

9.7.   išduoda popierinės formos licencijos dublikatą;

9.8.   vykdo licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą.

10.  Akreditavimo tarnyba, vykdydama šių taisyklių 9.1–9.7 papunkčiuose nurodytas funkcijas, priima sprendimus išduoti arba atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą, panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, patikslinti licenciją, panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą, išduoti popierinės formos licencijos dublikatą, kurie įsigalioja jų priėmimo dieną.

11.  Akreditavimo tarnyba sprendimus, nurodytus šių taisyklių 9.1, 9.4–9.5, 9.7 papunkčiuose, priima tik įsitikinusi, kad pateikti dokumentai ir duomenys atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, šių taisyklių bei sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

LICENCIJAI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 

12.   Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją, Akreditavimo tarnybai pateikia prašymą išduoti licenciją (1 priedas), o licencijos turėtojas, siekiantis įgyti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pateikia prašymą patikslinti licenciją (2 priedas) ir šiuos dokumentus:

12.1.    pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų (nuostatų)) kopiją;

12.2.    dokumentą, patvirtintą pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, įrodantį, kad pareiškėjas turi reikiamas patalpas, numatytas konkrečias asmens sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančiuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose;

12.3.    vykdomos asmens sveikatos priežiūros veiklos leidimo-higienos paso ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos pagal įstaigos veiklos adresą (-us) kopijas;

12.4.    vidaus tvarkos taisyklių kopiją;

12.5.    asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant minėtų specialistų vardą, pavardę, išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis;

12.6. pareiškėjo numatomų teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu;

12.7.    medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės), privalomų prašyme nurodytai (-oms) asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą(-us) pagal įstaigos veiklos adresus, patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu;

12.8.    sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas;

12.9.    įsipareigojimą apsidrausti civilinę atsakomybę už pacientams padarytą žalą, patvirtintą pareiškėjo vadovo ar  jo įgalioto  asmens parašu;

12.10. kitus šių taisyklių 12.1–12.9 papunkčiuose nenurodytus dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjo norimos teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintus atitinkamų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.

13.  Jei pareiškėjas, po reorganizavimo naujai įsteigtas juridinis asmuo, nori teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas ne didesnės apimties ir tais pačiais jų teikimo adresais, kaip nurodyta reorganizuotų juridinių asmenų licencijose, tai jis turi pateikti prašymą išduoti licenciją (1 priedas), šių taisyklių 12.1 papunktyje nurodytus dokumentus, reorganizavimą patvirtinančius dokumentus ir įsipareigojimą ne vėliau kaip per šešis mėnesius pateikti šių taisyklių 12.2–12.10 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

14.  Jei licencijai įgyti pateikiami užsienio valstybės dokumentai, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir jų vertimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

15.  Duomenys, nurodyti šių taisyklių 12.2–12.5, 12.7–12.8, 12.10 papunkčiuose, pateikiami atskirai pagal pareiškėjo filialus (padalinius).

16.  Visų pareiškėjų, neatsižvelgiant į jų valdymo ir nuosavybės formą, pateikiamos dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

17.  Dokumentai turi turėti kopijos tikrumo žymą. Ją sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito teisės aktu suteiktus įgaliojimus turinčio darbuotojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote rašomas žodis „Kopija tikra“ ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta kopijos tikrumo žyma.

18.  Kiekvienas Akreditavimo tarnybai pateikiamas dokumentas, susidedantis iš daugiau kaip vieno lapo, sunumeruojamas atskirai.

19.  Pareiškėjas dokumentus licencijai gauti ar naujoms licencijuojamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras), kreipdamasis tiesiogiai arba prisijungęs prie Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (toliau – SPĮLIS). Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir prašymą užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

20.  Licencija ar patikslinta licencija, suteikianti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduodama arba motyvuotas rašytinis atsisakymas išduoti licenciją pareiškėjui ar patikslinti licenciją suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas licencijos turėtojui pateikiamas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo Akreditavimo tarnyboje dienos, jeigu yra pateikti reikiami dokumentai, nurodyti šių taisyklių:

20.1. 12 punkte, kai prašoma išduoti licenciją;

20.2. 12.2–12.3, 12.5, 12.7–12.10 papunkčiuose, kai prašoma patikslinti licenciją suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Jeigu keitėsi 12.1, 12.4 ir 12.6 papunkčiuose nurodyti duomenys, pateikiami ir šiuose papunkčiuose nurodyti dokumentai.

21.  Sprendimas išduoti licenciją ar ją patikslinti suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sprendimas atsisakyti išduoti  licenciją ar ją patikslinti suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas priimamas ne vėliau  kaip  atitinkamo prašymo  gavimo dieną, jeigu yra pateikti visi reikiami ir tinkamai įforminti dokumentai, nurodyti šių taisyklių:

21.1. 13 punkte, kai prašoma išduoti licenciją;

21.2. 35 punkte, kai prašoma patikslinti licenciją.

22.  Jeigu įvertinus pareiškėjo (įstaigos) pateiktus šių taisyklių 20 punkte nurodytus dokumentus nustatoma trūkumų ar netikslumų, Akreditavimo tarnyba per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos informuoja pareiškėją (įstaigą) apie visus nustatytus trūkumus ir terminą, per kurį šie trūkumai turi būti pašalinti.

23.  Trūkumų šalinimo terminas negali būti ilgesnis nei 90 kalendorinių dienų ir yra neįskaitomas į šių taisyklių 20 punkte nurodytą terminą.

 

VI SKYRIUS

LICENCIJOS IŠDAVIMO SĄLYGOS

 

24. Licencijos išdavimo sąlygos:

24.1. pateikti visi reikiami ir tinkamai įforminti šių taisyklių IV skyriuje nurodyti dokumentai;

24.2. pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, nustatytus civilinės atsakomybės draudimo, higienos, medicinos priemonių, personalo, patalpų ir teisinės formos reikalavimus.

25. Išduodant elektroninę licenciją jos duomenys fiksuojami ir skelbiami šių taisyklių 51 ir 52 punktuose nustatyta tvarka.

26.  Popierinės formos licencija ar jos dublikatas atiduodamas pareiškėjo vadovui asmeniškai arba siunčiamas paštu, abiem atvejais tik įsitikinus, kad pareiškėjas yra sumokėjęs nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

27.  Asmeniškai popierinės formos licencija ar jos dublikatas atiduodamas pasirašytinai pareiškėjo vadovui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo įgaliotam atstovui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, jei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip. 

28.  Pareiškėjas, norintis paštu gauti Akreditavimo tarnybos išduotą, patikslintą popierinės formos licenciją ar jos dublikatą, kartu su atitinkamais dokumentais popierinės licencijos ar jos dublikato išdavimui turi pateikti ir užpildytą Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą.

29.  Elektroninės licencijos turėtojui laisvos formos prašymu gali būti išduodama pažyma, patvirtinanti elektroninės licencijos išdavimą.

 

VII SKYRIUS

ATSISAKYMO IŠDUOTI LICENCIJĄ ATVEJAI IR TVARKA

 

30.  Akreditavimo tarnyba per šių taisyklių 20 punkte nustatytą terminą turi teisę atsisakyti išduoti licenciją arba ją patikslinti suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nurodytais pagrindais.

31.  Pareiškėjas, pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo atsisakyta išduoti licenciją ar ją patikslinti suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gali vėl kreiptis į Akreditavimo tarnybą, iš naujo pateikdamas šių taisyklių IV skyriuje nurodytus reikiamus dokumentus.

 

VIII SKYRIUS

LICENCIJOS PATIKSLINIMO TVARKA

 

32.  Licencija tikslinama įstaigos iniciatyva Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais.

33.  Įstaiga apie pasikeitusius rekvizitus ar apie pageidavimą nevykdyti dalies licencijoje nurodytų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų privalo pranešti Akreditavimo tarnybai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos per  atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS pateikdama prašymą patikslinti licenciją (2 priedas) ir dokumentus, patvirtinančius tokių aplinkybių atsiradimą.

 

34.  Įstaigai pageidaujant įgyti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas jos licencija tikslinama šių taisyklių V-VII skyriuose nustatyta tvarka.

35.  Po reorganizavimo veiklą tęsianti įstaiga, norinti patikslinti licenciją ir į ją įtraukti prie jos prijungto juridinio asmens licencijoje ar jos dalyje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tais pačias jų teikimo adresais, turi pateikti prašymą patikslinti licenciją (2 priedas), popierinės formos licencijos originalą (jeigu turi), reorganizavimą patvirtinančius dokumentus ir įsipareigojimą ne vėliau kaip per šešis mėnesius pateikti kitus duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Šiuo atveju sprendimas patikslinti licenciją priimamas šių taisyklių 21 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

36.  Sprendimas patikslinti licenciją  dėl pasikeitusių licencijos turėtojo rekvizitų ar dėl pageidaujamų nevykdyti dalies licencijoje nurodytų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo patikslinti licenciją ir visų reikiamų ir teisingai užpildytų dokumentų, patvirtinančių minėtų aplinkybių atsiradimą, gavimo Akreditavimo tarnyboje dienos ir sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

37.  Akreditavimo tarnyba apie atsisakymą patikslinti licenciją dėl pasikeitusių licencijos turėtojo rekvizitų ar dėl pageidaujamų nevykdyti dalies licencijoje nurodytų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS informuoja pareiškėją, nurodydama atsisakymo patikslinti licenciją priežastis.

38.  Tikslinant popierinės formos licenciją įstaigai išduodama elektroninė licencija. Pareiškėjo pageidavimu pateikus laisvos formos prašymą gali būti išduodama patikslinta popierinės formos licencija, kurioje nurodomi visi aktualūs duomenys. Patikslinta popierinės formos licencija pareiškėjui atiduodama asmeniškai arba siunčiama paštu šių taisyklių 26–28 punktuose nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

LICENCIJOS DUBLIKATO IŠDAVIMO TVARKA

 

39.  Praradus popierinės formos licencijos originalą, taip pat jį sugadinus, išduodamas popierinės formos licencijos dublikatas arba elektroninė licencija (atsižvelgiant į įstaigos pageidavimą).

40.  Įstaiga, praradusi arba sugadinusi popierinės formos licenciją ir norinti gauti popierinės formos licencijos dublikatą arba elektroninę licenciją, turi pateikti prašymą išduoti popierinės Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos dublikatą ar elektroninę licenciją (3 priedas), nurodydama prašymo priežastį. Už popierinės formos licencijos dublikato išdavimą turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

41.  Sprendimas išduoti popierinės formos licencijos dublikatą arba elektroninę licenciją priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo išduoti popierinės formos licencijos dublikatą ar elektroninę licenciją gavimo Akreditavimo tarnyboje dienos.

42.  Popierinės formos licencijos dublikatas pareiškėjui atiduodamas asmeniškai arba siunčiamas paštu šių taisyklių 26–28 punktuose nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

LICENCIJOS (AR JOS DALIES) GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS

 

43.    Licencijos (ar jos dalies) galiojimas sustabdomas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 11 dalyje nustatytais pagrindais.

44.  Sprendimas sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą priimamas:

44.1. įstaigos prašymu – ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo įstaigos prašymo sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą gavimo dienos;

44.2. kai įstaiga pažeidžia civilinės atsakomybės draudimo, higienos, medicinos priemonių, personalo, patalpų ir teisinės formos reikalavimus (išskyrus atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas stabdomas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 54 straipsnyje nustatyta tvarka) – ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo termino, per kurį įstaiga turėjo pašalinti licencijuojamos veiklos pažeidimus, bet jų nepašalino, pabaigos.

45.    Informacija apie licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS pateikiama įstaigai, nurodant licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo priežastį.

46.  Įstaiga, kuriai sustabdytas licencijos (ar jos dalies) galiojimas, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS gali kreiptis į Akreditavimo tarnybą dėl licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo pateikdama:

46.1.    prašymą panaikinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą (4 priedas), kai licencijos (ar jos dalies) galiojimas buvo sustabdytas šių taisyklių  44.1 papunktyje nurodytu atveju;

46.2.    prašymą panaikinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą (4 priedas) ir pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos (ar jos dalies) galiojimas, pašalinimą įrodančius dokumentus, kai licencija (ar jos dalis) buvo sustabdyta šių taisyklių  44.2 papunktyje nurodytu atveju.

47.  Sprendimas panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą šių taisyklių  44.1 papunktyje nurodytu atveju priimamas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šių taisyklių  46.1 papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos. Sprendimas panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą šių taisyklių 44.2 papunktyje nurodytu atveju priimamas įsitikinus, kad yra pašalinti pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos (ar jos dalies) galiojimas, bet ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo šių taisyklių 46.2 papunktyje nurodytų dokumentų gavimo dienos.

 

XI SKYRIUS

LICENCIJOS (AR JOS DALIES) GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

48.  Licencijos (ar jos dalies) galiojimas panaikinamas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 14 dalyje nustatytais pagrindais.

49.    Sprendimas panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą priimamas:

49.1. ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo įstaigos prašymo  panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą (5 priedas) gavimo dienos;

49.2. ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo įstaigos prašyme sustabdyti licencijos galiojimą nurodyto termino, per kurį įstaiga turėjo kreiptis dėl licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo, pabaigos arba ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo termino, per kurį įstaiga turėjo pašalinti licencijuojamos veiklos pažeidimus, dėl kurių jos licencija (ar jos dalis) yra sustabdyta, bet jų nepašalino, pabaigos;

49.3. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sužinojimo apie įstaigos likvidavimą dienos arba nuo paaiškėjimo, kad licencijai gauti buvo pateikti suklastoti dokumentai, dienos;

49.4. ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo kreipimosi Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 54 straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju gavimo dienos.

50.  Informacija apie licencijos galiojimo panaikinimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS pateikiama įstaigai, nurodant licencijos galiojimo panaikinimo priežastį.

 

XII SKYRIUS

IŠDUODAMŲ LICENCIJŲ REGISTRAVIMO IR SKELBIMO TVARKA

 

51.  Licencijos registruojamos SPĮLIS šios informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka. Akreditavimo tarnyba informaciją apie išduotas licencijas, licencijų patikslinimą, licencijų (ar jų dalies) galiojimo sustabdymą, licencijų (ar jų dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimą ir licencijų (ar jų dalies) galiojimo panaikinimą skelbia Licencijų informacinėje sistemoje per teisės aktuose nustatytus terminus.

52.  Akreditavimo tarnyba informaciją apie savo sprendimus išduoti licenciją, sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą, panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo paskelbia savo interneto svetainėje http://www.vaspvt.gov.lt bei kitose teisės aktuose numatytose skelbimo vietose.

53.  Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje viešai skelbiami šie duomenys:

53.1                 . įstaigos kodas;

53.2                 . įstaigos teisinė forma;

53.3                 . įstaigos pavadinimas;

53.4                 . įstaigos buveinės (registracijos) adresas;

53.5                 . licencijos numeris;

53.6                 . licencijos išdavimo data, popierinės formos licencijos dublikato išdavimo data, licencijos duomenų patikslinimo data, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos (ar jos dalies) galiojimo panaikinimo data.

 

XIII SKYRIUS

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, LICENCIJOS TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

54.     Įstaiga gali teikti licencijoje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, reikalavimus.

55.     Įstaiga privalo vykdyti visus teisėtus Akreditavimo tarnybos reikalavimus ir teikti su licencijoje nurodytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu susijusią informaciją.

56.     Licencijos turėtojas turi teisę:

56.1.  teikti licencijoje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

56.2.  gauti Akreditavimo tarnybos paaiškinimą, kodėl atsisakyta patikslinti licenciją (ar jos dalį), panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, kodėl sustabdytas ar panaikintas licencijos (ar jos dalies) galiojimas;

56.3.  šių taisyklių 70 punkte nustatyta tvarka apskųsti Akreditavimo tarnybos sprendimą atsisakyti patikslinti licenciją (ar jos dalį), sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą, atsisakyti panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą.

57.   Licencijos turėtojo pareigos:

57.1.  ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoti Akreditavimo tarnybą apie nutrauktą licencijoje (ar jos dalyje) nurodytą veiklą kartu pateikiant prašymą patikslinti licenciją (2 priedas), laisvos formos prašymą sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą ar prašymą panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą (5 priedas);

57.2.  užsiimti licencijoje nurodyta veikla tik licencijoje nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pobūdį ir paskirtį jos turi būti teikiamos ne tik įstaigoje ir tai numatyta atskirų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose;

57.3.  užtikrinti, kad licencijoje nurodyta veikla būtų vykdoma patalpose, atitinkančiose teisės aktų reikalavimus;

57.4.  užtikrinti, kad įstaigoje sveikatos priežiūros paslaugas teiktų tik sveikatos priežiūros specialistai, teisės aktų  nustatyta tvarka įgiję profesinę kvalifikaciją ir turintys licencijas, jei jas privalo turėti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

57.5.  šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka suteikti informaciją apie vykdomą sveikatos priežiūros veiklą Akreditavimo tarnybai, pacientams, sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms;

57.6.  užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti naudojamos medicinos priemonės atitiktų medicinos priemonių saugos techninių reglamentų reikalavimus, būtų naudojamos, prižiūrimos ir eksploatuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

57.7.  reklamuojant teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodyti išduotos licencijos numerį;

57.8.  gavus išduotą licenciją arba ją patikslinus suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas, Akreditavimo tarnybai per 30 kalendorinių dienų pateikti įstaigoje dirbančių asmens sveikatos priežiūros specialistų sąrašą, patvirtintą pareiškėjo vadovo ar  jo įgalioto asmens parašu, bei su jais sudarytų darbo sutarčių kopijas;

57.9.  gavus išduotą licenciją arba ją patikslinus suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas, Akreditavimo tarnybai per 30 kalendorinių dienų pateikti medicinos priemonių, privalomų licencijoje nurodytai (-oms) asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą, patvirtintą pareiškėjo antspaudu, jeigu pareiškėjas antspaudą privalo turėti, ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant medicinos priemonės pavadinimą, modelį, gamintojo pavadinimą, priemonės pagaminimo metus, serijos numerį;

57.10.  gavus išduotą licenciją, per 30 kalendorinių dienų pateikti civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo liudijimo kopiją ir ne vėliau kaip paskutinę jo galiojimo dieną pateikti naujo galiojančio civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo liudijimo kopiją;

57.11.  teikti valstybės institucijoms ir leisti joms tikrinti šiose taisyklėse nurodytą informaciją, susijusią su licencijuojama veikla ar licencijos išdavimą lemiančiomis sąlygomis;

57.12.  vykdyti kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

58.     Licencijos turėtojas negali perduoti licencijos ar licencijos jam suteiktų įgaliojimų kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

XIV SKYRIUS

LICENCIJOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪROS TVARKA

 

59.     Licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tikslas – užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos laikantis teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatytų reikalavimų.

60.     Licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo Akreditavimo tarnyba vadovaudamasi Akreditavimo tarnybos atliekamų patikrinimų taisyklėse numatytais rizikos vertinimo kriterijais.

61.                      Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra gali būti planinė ir neplaninė:

61.1.  planinė atliekama pagal Akreditavimo tarnybos direktoriaus patvirtintą metinį tikrinimų planą;

61.2.  neplaninė gali būti atliekama:

61.2.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti įstaigos veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

61.2.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl įstaigos veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

61.2.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti įstaigos veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

61.2.4. jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.

62.   Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra gali būti vykdoma:

62.1.  Akreditavimo tarnybos prašymu įstaigai per 30 kalendorinių dienų pateikiant licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai reikalingus dokumentus, kaip nurodyta šių taisyklių 12.1–12.6, 12.8, 12.10, 57.8–57.10 papunkčiuose;

62.2.  Įstaigai vykdant pareigą per 30 kalendorinių dienų pateikti dokumentus, nurodytus šių taisyklių 57.8–57.10 papunkčiuose;

62.3.  Akreditavimo tarnybai organizuojant licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą įstaigos veiklos vietoje – vertinant veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, reikalavimams Akreditavimo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

63.                      Kontroliuojančios valstybės institucijos, pagal savo kompetenciją nustačiusios neatitiktį galiojantiems teisės aktams įstaigoje, vykdančioje asmens sveikatos priežiūros veiklą, privalo raštu informuoti Akreditavimo tarnybą apie nustatytus pažeidimus.

64.                      Įstaigos dokumentai, pateikti licencijos sąlygų laikymosi planinei ir neplaninei priežiūrai, nagrinėjami šių taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka ir terminais, išskyrus trūkumų šalinimo terminą, kuris yra 30 kalendorinių dienų.

65.                      Akreditavimo tarnyba, priėmusi sprendimą stabdyti ar naikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą ar naikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, privalo raštu arba elektroniniu paštu per 5 kalendorines dienas informuoti teritorinę ligonių kasą, sudariusią sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apdraustiesiems su šia įstaiga.

 

XV SKYRIUS

LICENCIJOS FORMA IR REKVIZITAI

 

66.                      Licencijos išduodamos elektronine forma.

67.                      Licencijoje turi būti šie duomenys:

67.1.   Lietuvos Respublikos herbas;

67.2.   licenciją išdavusi institucija;

67.3.   licencijos išdavimo data, numeris ir vieta;

67.4.  licencijos turėtojo rekvizitai (įstaigos pavadinimas, kodas, buveinė ir veiklos adresai);

67.5.  asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias gali teikti licencijos turėtojas, pagal jų teikimo vietą;

67.6.   licencijos patikslinimo data;

67.7.  Akreditavimo tarnybos vadovo ar laikinai jo funkcijas vykdančio asmens pareigos, vardas ir pavardė.

68.     Pareiškėjo laisvos formos prašymu gali būti išduodama popierinės formos licencija (6 priedas). Popierinės formos licencijoje turi būti visi šių taisyklių 67 punkte nurodyti duomenys bei Akreditavimo tarnybos vadovo ar laikinai jo funkcijas vykdančio asmens parašas ir Akreditavimo tarnybos herbinis antspaudas.

69.     Popierinės formos licencijos dublikate, be šių taisyklių 68 punkte nurodytų duomenų, blanko dešiniajame viršutiniame kampe užrašoma „Dublikatas“, nurodoma jo išdavimo data.

 

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70.                      Akreditavimo tarnybos sprendimas atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą ar panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą gali būti įstatymų nustatyta tvarka apskųstas per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

71.  Įstaigos, pažeidusios šių taisyklių nuostatas, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

licencijavimo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo išduoti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją forma)

____________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

____________________________________

(įmonės, įstaigos duomenys)

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJĄ

____________ Nr. ___________

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

 

išduoti licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

1.   adresu ......................................................teikti:

1.1. ....................................................................

1.2. ....................................................................

...............

2.   adresu ......................................................teikti:

2.1. ....................................................................

2.2. ....................................................................

...............

 

PRIDEDAMA:

1.   ........................................................................

2.   ........................................................................

....................

(išvardijami prie šio prašymo pridedami Asmens sveikatos priežiūros licencijavimo taisyklių 12 ar 13 punkte nurodyti dokumentai)

 

 

_______________________                        ___________                       ______________________

(įstaigos vadovo ar                                     (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)

______________


 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

licencijavimo taisyklių

2 priedas

 

(Prašymo patikslinti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją forma)

____________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

____________________________________

(įmonės, įstaigos duomenys)

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PRAŠYMAS

PATIKSLINTI ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJĄ

____________ Nr. ___________

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau..........................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

patikslinti licencijos Nr. ................................................, išduotos ......................................, duomenis:

(data)

Pakeisti šiuos licencijos turėtojo rekvizitus*: ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Panaikinti teisę teikti šias licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas*:

1.   adresu ......................................................teikti:

1.1. ....................................................................

...............

2.   adresu ......................................................teikti:

2.1. ....................................................................

.............

Suteikti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas*:

1.   adresu ......................................................teikti:

1.1.    ....................................................................

...............

2.   adresu ......................................................teikti:

2.1.    ....................................................................

.............

PRIDEDAMA:

1.   ........................................................................

2.   ........................................................................

....................

(išvardijami prie šio prašymo pridedami Asmens sveikatos priežiūros licencijavimo taisyklių 20.2 papunktyje, 33 arba 35 punkte nurodyti dokumentai)

 

*pildoma tik kai atitinkamai pageidaujama tikslinti licencijos turėtojo rekvizitus, panaikinti teisę teikti konkrečias licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ar kai pageidaujama įgyti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, o ne visais atvejais.

 

_______________________                        ___________                       ______________________

(įstaigos vadovo ar                                     (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)                            _____________

 

 


 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

licencijavimo taisyklių

3 priedas

 

(Prašymo išduoti popierinės Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos dublikatą ar elektroninę licenciją forma)

____________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

____________________________________

(įmonės, įstaigos duomenys)

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI POPIERINĖS ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS DUBLIKATĄ AR ELEKTRONINĘ LICENCIJĄ

 

____________ Nr. ___________

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau.........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

išduoti popierinės formos licencijos Nr.........................................., išduotos......................................,

(data)

dublikatą / elektroninę licenciją dėl šios (-ių) priežasties (-ių):

(pasirinktą pabraukti)

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

_______________________                        ___________                       ______________________

(įstaigos vadovo ar                                      (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)

______________


 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

licencijavimo taisyklių

4 priedas

 

(Prašymo panaikinti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą forma)

____________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

____________________________________

(įmonės, įstaigos duomenys)

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PRAŠYMAS

PANAIKINTI ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS (AR JOS DALIES) GALIOJIMO SUSTABDYMĄ

 

____________ Nr. ___________

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau.........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

 

panaikinti licencijos (ar jos dalies)  Nr. .................................., išduotos..............................................,

(data)

galiojimo sustabdymą:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

PRIDEDAMA*:

1.   ........................................................................

2.   ........................................................................

....................

 

*išvardijami prie šio prašymo pridedami Asmens sveikatos priežiūros licencijavimo taisyklių 46.2 papunktyje nurodyti dokumentai, tik tada, kai licencijos galiojimas buvo sustabdytas minėtų taisyklių 44.2 papunktyje nurodytu pagrindu.

 

 

_______________________                        ___________                       ______________________

(įstaigos vadovo ar                                       (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)

______________


 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

licencijavimo taisyklių

5 priedas

 

(Prašymo panaikinti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos (ar jos dalies) galiojimą forma)

____________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

____________________________________

(įmonės, įstaigos duomenys)

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PRAŠYMAS

PANAIKINTI ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS (AR JOS DALIES) GALIOJIMĄ

 

____________ Nr. ___________

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau.........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

panaikinti licencijos (ar jos dalies) Nr. .................................., išduotos...............................................,

(data)

galiojimą:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

_______________________                        ___________                       ______________________

(įstaigos vadovo ar                                       (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)

______________


 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

licencijavimo taisyklių

6 priedas

 

(Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos forma)

 

(herbas)

 

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

LICENCIJA

 

0000-00-00 Nr. 00000

Vilnius

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikia teisę.......................................................................................................................

(įstaigos pavadinimas, kodas)

........................................................................., registruotai.................................................................,

verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas

 

adresu

 

 

_______________________                     ________________                           _________________

(pareigų pavadinimas)                                          (parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

 

______________

 

 

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos,

išduotos 0000-00-00, Nr. 00

1 tęsinys

 

________________________                    _________________                        _________________

(pareigų pavadinimas)                                        (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

______________