Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „dėl elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2022 m. rugpjūčio 22 d. Nr. O3E-1123

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 9 punktu bei atsižvelgdama į 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2019/944 ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2022 m. rugpjūčio 12 d. pažymą Nr. O5E-1010 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimą Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS reguliavimo taryba

 

Nutarimas

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 67 straipsnio 5–11 dalimis, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 11, 12 dalimis, 21 straipsnio 1–4 dalimis ir atsižvelgdama į Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“, Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką (pridedama).“

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                    Renatas Pocius


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235

(Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos 2022 m. rugpjūčio 22 d.

nutarimo Nr. O3E-1123

redakcija)

 

ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKA

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja elektros energijos vartojimo, gamybos ir kaupimo įrenginių (toliau – elektros energijos įrenginiai) prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo tvarką ir sąlygas.

2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Metodika, nustato elektros energijos vartotojų (toliau – vartotojai) ir elektros tinklų naudotojų (toliau – tinklų naudotojai) elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros energijos tinklų įkainius, o elektros tinklų operatoriai (toliau – operatoriai, perdavimo sistemos operatorius, skirstomųjų tinklų operatoriai) apskaičiuoja vartotojų, gamintojų ir elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų (toliau – gaminantys vartotojai), asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius ir elektromobilių įkrovimo prieigas, elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros energijos tinklų bei kitų prijungimo paslaugų kainas (prijungimo įmokas).

3. Metodikoje vartojamos sąvokos:

3.1. Prijungimo paslauga – naujų vartotojų, gaminančių vartotojų ar asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius ir elektromobilių įkrovimo prieigas, ar gamintojų elektros energetikos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, esamų vartotojų naujų įrenginių prijungimo bei su tuo susijusių operatorių elektros tinklų darbų atlikimo, kai yra didinama arba mažinama vartotojų įrenginių galia, keičiama tiekimo patikimumo kategorija, vienfazis atvadas keičiamas trifaziu arba trifazis atvadas keičiamas vienfaziu, paslauga, taip pat skirstomųjų tinklų įrengimas statytojo (užsakovo) prašymu nenumačius vartotojų (parengiant teritorijos infrastruktūrą būsimai plėtrai) bei perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų rekonstravimas ir perkėlimas.

3.2. Prijungimo įkainis – Tarybos nustatytas įkainis už suteiktas prijungimo paslaugas.

3.3. Prijungimo įmoka – operatorių apskaičiuota įmoka, mokama už suteiktas prijungimo paslaugas.

3.4. Suminė leistina naudoti galialeistina naudoti galia, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį.

3.5. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ir (ar) aiškinamos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) ir kituose elektros energetikos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

VARTOTOJŲ ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA

 

4. Taryba nustato:

4.1. prijungimo įkainį 1 kW elektros energijos įrenginių leistinos naudoti galios įrengti ar padidinti, kaip investicijų į įrenginius, medžiagas ir darbus, nesusijusių su elektros tinklo tiesimu horizontalia ir vertikalia kryptimis, sumos, apskaičiuotos vadovaujantis Metodikos 44 punkto duomenimis, santykį su įrengtąja galia pagal Metodikos 44 punkto duomenis. Nustatant įkainį nevertinamos kompensacijos, mokamos žemės ar nekilnojamojo turto savininkams už operatoriaus naudai nustatytus servitutus ar specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Investicijos, susijusios su elektros tinklo tiesimu vertikalia kryptimi (linijų, skirtų sujungti ant atramos esantį apskaitos skydą su oro linija, tiesimas ar keitimas), įvertinamos apskaičiuojant 1 kW įkainį tik tais atvejais, kai vartotojų grupei nėra nustatomas įkainis už tiesiamą tinklą;

4.2. prijungimo įkainį 1 m elektros linijos nutiesti kaip investicijų į medžiagas ir darbus, susijusius su elektros tinklo tiesimu horizontalia ir vertikalia kryptimis, sumos, apskaičiuotos vadovaujantis Metodikos 44 punkto duomenimis, santykį su nutiesto elektros tinklo trumpiausiu geometriniu atstumu pagal Metodikos 44 punkto duomenis. Nustatant įkainį nevertinamos kompensacijos, mokamos žemės ar nekilnojamojo turto savininkams už operatoriaus naudai nustatytus servitutus ar specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

4.3. projekto parengimo įkainį kaip investicijų, susijusių su elektros tinklų projektų parengimu, sumos, apskaičiuotos vadovaujantis Metodikos 44 punkto duomenimis, santykį su parengtų projektų skaičiumi pagal Metodikos 44 punkto duomenis;

4.4. maksimalią projektavimo kainą, kaip investicijų, susijusių su elektros tinklų projektų parengimu, sumos, apskaičiuotos vadovaujantis Metodikos 44 punkto duomenimis, santykį su parengtų projektų skaičiumi pagal Metodikos 44 punkto duomenis.

5. Taryba Metodikos 4 punkte nurodytus įkainius ir maksimalią projektavimo kainą diferencijuoja pagal šias vartotojų grupes:

5.1. I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia arba suminė leistina naudoti galia nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti ar įrenginių leistinai naudoti galiai padidinti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Aprašu, rengia ir derina vartotojai. Vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinos naudoti galios didinimas atitinka I vartotojų grupės sąlygas, priskiriami II grupės vartotojams, jei tie patys vartotojai turimą elektros įrenginių leistiną naudoti galią įgijo taikant II arba III vartotojų grupės įkainius ir pageidauja didinti praėjus mažiau kaip 3 metams nuo šios leistinos naudoti galios suteikimo (prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo), kaip tai apibrėžta Apraše);

5.2. II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia arba suminė leistina naudoti galia nesiekia 100 kW (išskyrus Metodikos 5.1 papunktyje nurodytus vartotojus);

5.3. III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia arba suminė leistina naudoti galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).

Prijungimo įkainiai vartotojams, kurių leistina naudoti galia didesnė nei 500 kW nėra nustatomi, bet šiems vartotojams apskaičiuojama ir nustatoma maksimali projektavimo kaina.

6. Operatorius teisės aktų nustatyta tvarka su vartotoju sudaro prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, joje nurodydamas vartotojo įrenginių prijungimo įmokos apskaičiavimo būdą (pagal operatoriaus faktines išlaidas ar Tarybos nustatytus įkainius pagal Metodikos 44 punkto duomenis) ir preliminarią įmokos sumą, kurią apmoka vartotojas. Operatorius prijungimo įmoką apskaičiuoja:

6.1. pagal operatoriaus patirtas faktines išlaidas, kai:

6.1.1. vartotojas turimą leistiną naudoti galią atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje keičia į aukštesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistiną naudoti galią kartu didindamas arba nedidindamas esamos leistinos naudoti galios arba į žemesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistiną naudoti galią kartu didindamas galią;

6.1.2. naujai prijungiamų vartotojo elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama prijungtų elektros įrenginių leistina naudoti galia arba suminė leistina naudoti galia yra didesnė kaip 500 kW;

6.1.3. vartotojas dėl jam priklausančio nekilnojamojo turto ar jo dalies, suformuojant nekilnojamąjį daiktą kaip nurodyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, perleidimo kitam asmeniui atsisako leistinos naudoti galios ar jos dalies, ir asmens, įgijusio teisę valdyti šį turtą ar jo dalį, elektros įrenginiai, kurių leistina naudoti galia ne didesnė nei atsisakytoji, jungiami tame pačiame prijungimo taške kaip ir leistinos naudoti galios atsisakiusio vartotojo buvę įrenginiai arba kartu ir didinama leistina naudoti galia. Prijungimo paslaugos vykdymui pradėti turėtų būti gautos visos šios paraiškos – buvusio savininko dėl leistinos galios ar jos dalies atsisakymo ir asmens ar asmenų, įgijusių teisę valdyti šį turtą ar jo dalį, dėl leistinos naudoti galios perėmimo;

6.1.4. vartotojas keičia vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu, nekeisdamas leistinos naudoti galios, ir tam nereikia keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros linijos;

6.1.5. vartotojas pageidauja įrengti pirmos (I) ar antros (II) tiekimo patikimumo kategorijos leistiną naudoti galią ar skirtingų tiekimo patikimumo kategorijų leistiną naudoti galią (I ir III, II ir III, I ir II kategorijų).

Metodikos 6.1.1–6.1.5 papunkčių atveju taikomos Metodikos 7, 12 punktų ir 8.1, 8.2, 8.3, 8.8, 8.9, 11.1 papunkčių nuostatos.

6.1.6. vartotojas prijungia elektros įrenginius prie tinklų terminuotam laikotarpiui vienkartiniams renginiams ar kitiems trumpalaikiams tikslams, sezoniniams renginiams (kuriems yra išduotas savivaldybės leidimas), taip pat pageidauja prijungti kilnojamuose daiktuose, įskaitant elektromobilio įkrovimo prieigą, ar laikinuose statiniuose esančius elektros įrenginius ar elektros įrenginius, esančius ne statiniuose, elektros įrenginius sklypo priežiūrai ir panašiems tikslams, taip pat statybos laikotarpiui;

6.1.7. vartotojas ar kitas asmuo pageidauja perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausančius energetikos objektus (elektros tinklus ir įrenginius), išskyrus nurodytus Metodikos 8.13.2 ir 8.13.3 papunkčiuose, kai jie kliudo statinių statybai ar dėl kitų priežasčių;

6.1.8. vartotojo elektros įrenginiai jungiami tiesiogiai prie elektros perdavimo tinklo;

6.1.9. vartotojo šilumos siurbliui, atitinkančiam Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) jo įgyvendinamuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, įrengiamas atskiras elektros energijos apskaitos prietaisas;

6.1.10. nebuitinis vartotojas, išskyrus pažeidžiamus vartotojus ir Metodikos 8.2 papunktyje nurodytus vartotojus, turimą elektros įrenginių leistiną naudoti galią pageidauja mažinti atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje ar keisti į žemesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistiną naudoti galią praėjus daugiau nei 3 metams nuo šios leistinos naudoti galios suteikimo (prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo), kaip tai apibrėžta Apraše).

Metodikos 6.1.6–6.1.10 papunkčių atvejais operatorius apskaičiuoja prijungimo paslaugos įmoką, lygią 100 proc. faktinės kainos, kaip nustatyta Metodikos 7 punkte.

6.2. Vadovaudamasis Tarybos nustatytais prijungimo įkainiais, kai:

6.2.1. vartotojo elektros įrenginiai prijungiami prie operatoriaus tinklo pirmą kartą ir jiems suteikiama leistina naudoti galia neviršija 500 kW (imtinai) pagal III tiekimo patikimumo kategoriją;

6.2.2. vartotojas didina prijungtų prie tinklo elektros įrenginių leistiną naudoti galią arba suminę leistiną naudoti galią ne daugiau kaip 500 kW (imtinai) pagal III tiekimo patikimumo kategoriją;

6.2.3. vartotojas keičia vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu:

6.2.3.1. keisdamas leistiną naudoti galią arba nekeisdamas leistinos naudoti galios ir tam būtina keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros liniją;

6.2.3.2. keisdamas leistiną naudoti galią, ir tam nereikia keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros linijos.

Metodikos 6.2 papunkčio atveju taikomos Metodikos 5, 9–12 punktų ir 8.1, 8.3,  papunkčių nuostatos.

7. Elektros energijos vartotojui ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, sumokėjus preliminarią prijungimo įmoką, operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo darbų rangovui išrinkti. Vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo kaina (prijungimo įmoka) yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo, atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su vartotojo elektros įrenginių prijungimu (pvz., kapitalizuotų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų, kurios nebuvo įvertintos skirstymo ar perdavimo paslaugų kainose, išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui (išskyrus kompensacijas, mokamas žemės ar nekilnojamojo turto savininkams už operatoriaus naudai nustatytus servitutus ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas), archeologiniams tyrinėjimams, projektavimo darbams, techninei priežiūrai, techninio prižiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei), faktinei kainai. Apskaičiuojant vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo įmoką yra vertinama darbų kaina ir tik naujai įsigytų įrenginių, kurie anksčiau nebuvo naudoti kitų tinklo naudotojų prijungimo metu, faktinė kaina.

8. Kai vartotojo elektros įrenginiai prijungiami prie elektros tinklų, sąnaudos ir projektavimo išlaidos paskirstomos tokia tvarka:

8.1. pažeidžiami vartotojai ir prijungiantis operatorius atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų Metodikos 7 punkte nurodytų išlaidų faktinę kainą arba pagal Metodikos 44 punkto duomenis apskaičiuotus įkainius dalijasi:

8.1.1. pažeidžiami vartotojai moka 20 proc.;

8.1.2. operatorius dengia 80 proc.;

8.2. vartotojai, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistiną naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinos naudoti galios, ir prijungiantis operatorius atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų Metodikos 7 punkte nurodytų išlaidų faktinę kainą dalijasi:

8.2.1. vartotojai moka 10 proc.;

8.2.2. operatorius dengia 90 proc.

Šis papunktis netaikomas prijungiant gyvenamosios paskirties pastatų elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų. Prijungiant gyvenamosios paskirties pastatų elektros įrenginius, sąnaudos paskirstomos pagal Metodikos 14 punkto nuostatas;

8.3. kiti vartotojai, išskyrus Metodikos 8.1–8.2, 8.7 papunkčiuose nurodytus vartotojus, ir prijungiantis operatorius atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų Metodikos 7 punkte nurodytų išlaidų faktinę kainą arba pagal Metodikos 44 punkto duomenis apskaičiuotus įkainius dalijasi:

8.3.1. vartotojai moka 50 proc.

8.3.2. operatorius dengia 50 proc.

8.4. vartotojai, kurių pirmą kartą prijungiami elektros įrenginiai yra statiniuose, kuriems sutarties sudarymo momentu leidimas statyti naują statinį nėra išduotas arba statinys ar nebaigtas statinys nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, moka 100 proc. šių skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų arba pagal Metodikos 44 punkto duomenis apskaičiuotus įkainius. Vartotojai, kurie per 3 metus nuo prijungimo paslaugos užbaigimo pateikia skirstomųjų tinklų operatoriui statinio ar nebaigto statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išrašą, ir prijungiantis operatorius atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų Metodikos 7 punkte nurodytų išlaidų faktinę kainą arba pagal Metodikos 44 punkto duomenis apskaičiuotus įkainius dalijasi:

8.4.1. jeigu prijungiami pažeidžiami vartotojai, vartotojai moka Metodikos 8.1.1 ir 8.1.2 papunkčiuose nustatyta tvarka;

8.4.2. jeigu prijungiami kiti vartotojai, išskyrus 8.4.1 papunktyje nurodytus, vartotojai moka Metodikos 8.3.1 ir 8.3.2 papunkčiuose nustatyta tvarka;

8.5. statytojai (užsakovai), siekiantys, įrengti skirstomuosius tinklus nenumačius vartotojų (parengiant teritorijos infrastruktūrą būsimai plėtrai), moka 100 proc. operatoriaus atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų Metodikos 7 punkte nurodytų išlaidų faktinę kainą. Jeigu per vienerius metus prie šių skirstomųjų tinklų prijungiami elektros įrenginiai, kurių galia atitinka įrengtų skirstomųjų tinklų galią, vartotojai ir prijungiantis operatorius moka Metodikos 8.3 papunktyje nustatyta tvarka;

8.6. vartotojai, prijungiantys elektromobilio įkrovimo prieigą prie elektros skirstomųjų tinklų, kurių prijungimui nebuvo suteikta parama iš valstybės biudžeto ar ES lėšų ir ji įregistruojama Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinėje sistemoje, ir prijungiantis operatorius moka Metodikos 8.3 papunktyje nustatyta tvarka;

8.7. vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW, ir kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kurie pageidauja Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinę su šių skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo darbus, apmoka 100 proc. šių skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų;

8.8. vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia yra ne mažesnė kaip 10 MW, ir kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklo reikia pastatyti naujus elektros perdavimo tinklus ir kurie pageidauja Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinę su perdavimo sistemos operatoriumi, pastatyti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų statybos darbus, apmoka 100 proc. perdavimo tinklų statybos sąnaudų;

8.9. Tais atvejais, kai prie skirstomųjų elektros tinklų jungiami Metodikos 8.1-8.3 papunkčiuose nurodytų vartotojų ar jų grupės elektros įrenginiai (išskyrus Metodikos 33 punkte nurodytus atvejus), ir šie vartotojai Aprašo nustatyta tvarka organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus savo lėšomis, operatorius tokiems vartotojams atlygina projekto parengimo išlaidas, kurios prilyginamos Tarybos atitinkamiems metams atitinkamai vartotojų grupei patvirtintai maksimaliai kompensuotinai projektavimo kainai, kuri:

8.9.1. Metodikos 8.1 papunktyje nurodytu atveju lygi 80 proc. projektavimo įkainio;

8.9.2. Metodikos 8.2 papunktyje nurodytu atveju lygi 90 proc. projektavimo įkainio;

8.9.3. Metodikos 8.3 papunktyje nurodytu atveju lygi 50 proc. projektavimo įkainio.

Tarybos nustatytą maksimalią projektavimo kainą viršijanti projektavimo kainos dalis, kai projektavimo darbus savo lėšomis organizuoja vartotojai, laikoma vartotojo išlaidomis. Vartotojui atlygintinos projektavimo išlaidos įvertinamos apskaičiuojant galutinį prijungimo įmokos dydį arba kitu šalių sutartu būdu.

8.10. Tais atvejais, kai Metodikos 8.1-8.3 papunkčiuose nurodytų vartotojų elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti skirstomuosius tinklus pagal kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą ir prijungimo paslaugos kaina nėra apskaičiuojama vadovaujantis Tarybos patvirtintais įkainiais ir kai skirstomųjų tinklų įrengimo darbų sąnaudos yra ne mažiau kaip 10 proc. mažesnės, negu apskaičiuotos skirstomųjų tinklų operatoriaus, šie vartotojai turi teisę Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinę su skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos skirstomuosius elektros tinklus ir (ar) organizuoti jų įrengimo darbus. Skirstomųjų tinklų operatorius Energetikos ministerijos nustatyta tvarka padengia:

8.10.1. Metodikos 8.1 papunktyje nurodytu atveju – 80 proc. skirstomųjų tinklų įrengimo darbų sąnaudų;

8.10.2. Metodikos 8.2 papunktyje nurodytu atveju – 90 proc. skirstomųjų tinklų įrengimo darbų sąnaudų;

8.10.3. Metodikos 8.3 papunktyje nurodytu atveju – 50 proc. skirstomųjų tinklų įrengimo darbų sąnaudų;

8.11. Metodikos 8.7, 8.8, ir 8.10 papunkčiais vadovaujantis atlikti skirstomųjų tinklų ir perdavimo tinklų įrengimo darbai laikomi vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos dalimi ir šie vartotojų lėšomis įrengti tinklai yra laikomi atitinkamai skirstomųjų tinklų operatoriaus ir perdavimo tinklų operatoriaus nuosavybė. Prie šių skirstomųjų tinklų ar perdavimo tinklų prijungiant kitų vartotojų įrenginius, už jų įrengimą ir (ar) naudojimą šių skirstomųjų tinklų, perdavimo tinklų įrengimą atlikusiems vartotojams neatlyginama.

8.12. Vartotojas, kurio elektros įrenginiai jungiami prie elektros tinklo, moka 0 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos), o prijungiantis tinklo operatorius moka 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos), kai vartotojų elektros energijos įrenginiai prijungiami pagal neelektrifikuotų sodybų ar kaimų elektrifikavimo projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

8.13. Įrenginių rekonstrukcijos ir perkėlimo atveju:

8.13.1. Vartotojas, kuris pageidauja rekonstruoti ar perkelti skirstomuosius tinklus, kliudančius statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, apmoka 100 procentų skirstomųjų tinklų rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudų, išskyrus Metodikos 8.13.2, 8.13.3 papunkčiuose nurodytus atvejus;

8.13.2. tuo atveju, kai vartotojas pageidauja rekonstruoti ar perkelti skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4–10 kV įtampos elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, šis vartotojas apmoka skirstomųjų tinklų operatoriui 50 procentų visų operatoriaus išlaidų, patirtų rekonstruojant ar perkeliant šiuos objektus;

8.13.3. tuo atveju, kai vartotojas pageidauja rekonstruoti ar perkelti skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4–10 kV įtampos elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, šių objektų rekonstravimo ar perkėlimo darbams rengiamas kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas ir tokių darbų sąnaudos yra ne mažiau kaip 10 procentų mažesnės, negu apskaičiuotos skirstomųjų tinklų operatoriaus, vartotojas turi teisę vykdyti ir (ar) organizuoti šių objektų rekonstravimą ar perkėlimą Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinęs su skirstomųjų tinklų operatoriumi. Šiuo atveju skirstomųjų tinklų operatorius Energetikos ministerijos nustatyta tvarka padengia 50 procentų skirstomųjų tinklų rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudų.

8.13.4. Metodikos 8.13.1–8.13.3 papunkčių atveju, rekonstruotų ar perkeltų skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.

8.13.5. Metodikos 8.13.1 ir 8.13.2 papunkčių atveju operatorius apskaičiuoja prijungimo paslaugos įmoką vadovaudamasis Metodikos 7 punktu.

9. Kai elektros energijos vartotojo įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kainą (prijungimo įmoką) prijungiantis operatorius apskaičiuoja vadovaudamasis Tarybos nustatytais prijungimo įkainiais, taikoma ši formulė:

 

S =  × P +  × L +

(1)

 

čia:

S – elektros energijos vartotojo įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kaina (prijungimo įmoka), Eur;

– Tarybos nustatytas prijungimo įkainis 1 kW elektros energijos įrenginių leistinos naudoti galios įrengti ar padidinti pagal atitinkamą vartotojų grupę, Eur/kW;

P – vartotojui naujai įrengiama arba didinama leistina naudoti galia, kW. Kai vartotojo pasirinkta leistina naudoti galia patenka į Taisyklių 31, 32 lentelėse nurodytos leistinos naudoti galios verčių intervalą, P reikšmė nustatoma kaip atitinkamo intervalo didžiausia reikšmė (vartotojui naujai įrengiama arba didinama leistina naudoti galia, atitinkanti intervalo didžiausią reikšmę), išskyrus atvejus, kai pasirinkta leistina naudoti galia yra lygi arba didesnė už 60 kW. Tokiu atveju (kai pasirinkta leistina naudoti galia yra lygi arba didesnė už 60 kW), P reikšmė atitinka vartotojo pasirinktą leistiną naudoti galią. Vartotojams, kurie paraiškas dėl elektros įrenginių prijungimo, elektros įrenginių leistinos naudoti galios padidinimo ar sumažinimo bei elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos pakeitimo į žemesnę pateikė iki 2020 m. balandžio 1 d., P reikšmė nustatoma atsižvelgiant į iki 2020 m. liepos 30 d. galiojusios redakcijos Taisyklių 31, 32 lentelėse nurodytos leistinos naudoti galios verčių intervalus;

– Tarybos nustatytas prijungimo įkainis 1 m elektros linijos nutiesti pagal atitinkamą vartotojų grupę, Eur/m;

L – tiesiamos elektros linijos (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinės ir (ar) oro linijos), užtikrinančios vartotojo įrenginių prijungimą prie tinklo, trumpiausias geometrinis atstumas nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki prijungimo taško, m. Kai rekonstruojamos operatoriaus elektros linijos, L skaičiuojamas kaip rekonstruojamų linijų atstumų suma, m. Tuo atveju, kai reikia tiesti elektros liniją ir projektuoti arba rekonstruoti operatoriaus elektros linijas, L apskaičiuojamas kaip tiesiamų linijų trumpiausio geometrinio atstumo, suprojektuotų perdavimo ir skirstomųjų tinklų elektros linijų ir (ar) rekonstruojamų operatoriaus elektros linijų ilgio iki prijungimo taško (Lp), kai prijungimas vykdomas Metodikos 16–17 punktuose nustatyta tvarka, suma, m.

– Tarybos atitinkamai vartotojų grupei nustatytas įkainis elektros tinklų projektui parengti, kai tokį projektą rengia prijungiantis operatorius, Eur. Prie elektros tinklų jungiant vartotojų grupės elektros įrenginius pagal vieną projektą, įkainis elektros tinklų projektui parengti proporcingai paskirstomas prijungiamiems vartotojams.

Tuo atveju, kai vartotojas jungia mažos galios (iki 1 kW) elektros įrenginius, prijungimo įmokos dalis už leistiną naudoti galią apskaičiuojama nurodant, jog P = 1 kW.

10. Prijungimo tašku laikomi ekonomiškai ir techniškai palankiausi atitinkamos įtampos konkretūs operatoriaus energetikos objektai (transformatorių pastotės, transformatorinės, skirstomieji punktai, elektros linijų atramos ir kt.), nuo kurių bus prijungiami plečiami ir / ar rekonstruojami tinklai (įrenginiai), būtini vartotojo elektros energijos įrenginiams prijungti.

11. Operatorius, apskaičiuodamas vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kainą (prijungimo įmoką), atsižvelgia į šias sąlygas:

11.1. jei, vartotojui pateikus paraišką dėl prijungimo prie elektros tinklų ar leistinos naudoti galios padidinimo, nustatoma, kad dar neprijungus vartotojo elektros įrenginių ar nepadidinus įrenginių leistinos naudoti galios tinklų operatoriaus tinklo techniniai parametrai ir persiunčiamos elektros energijos kokybė neatitinka teisės aktų reikalavimų, elektros tinklų techniniai parametrai gerinami ir tinklų rekonstrukcija atliekama tinklų operatoriaus lėšomis. Apskaičiuojant paslaugos kainą vartotojui vertinama tik ta faktinių darbų sąnaudų dalis, kuri sąlygota vartotojo įrenginių prijungimo ar leistinos naudoti galios padidinimo. Šio punkto nuostatos taip pat taikomos gamintojams ir gaminantiems vartotojams;

11.2. po prijungimo darbų atlikimo pakitus nutiesto tinklo trumpiausiam geometriniam atstumui, o kai prijungiama pagal vieną projektą kelių vartotojų – kiekvieno iš jų prijungimo įmoka perskaičiuojama, jei pokytis viršija 5 m.;

11.3. jei vartotojas keičia vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu, kartu keisdamas leistiną naudoti galią arba nekeisdamas leistinos naudoti galios, operatorius paslaugos kainai (prijungimo įmokai) apskaičiuoti naudoja vartotojui naujai suteikiamą leistiną naudoti galią, taikydamas Metodikos 9 punkte nurodytas P reikšmės apskaičiavimo nuostatas, ir trumpiausią geometrinį atstumą nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki prijungimo taško ir (ar) rekonstruojamų operatoriaus elektros linijų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų) geometrinių atstumų sumą, pakeitus atvadą;

11.4. kai prijungiami ne kvartalo, ne daugiabučio namo ir ne bendros grupės vartotojų elektros įrenginiai, po prijungimo paslaugos sutarties sudarymo iki prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) paaiškėjus, kad yra sudaryta bent viena kita prijungimo paslaugos sutartis dėl susijusių analogiškų techninių sprendinių įgyvendinimo, prijungimo įmokos pagal visas šias prijungimo paslaugos sutartis perskaičiuojamos atsižvelgiant į faktiškai atliktus darbus, įrengtų 0,4-10 kV elektros tinklų atstumą padalijant iš vartotojų, kurių elektros įrenginiai prijungiami pagal susijusius analogiškus techninius sprendinius, skaičiaus. Operatorius išduodamose prijungimo sąlygose informuoja apie prijungimo sąlygas, kuriose numatyti susiję analogiški techniniai sprendiniai;

11.5. Apraše nurodytais atvejais, kai vartotojai patys organizuoja įvadinio automatinio jungiklio montavimo ar keitimo darbus ir šių darbų išlaidas padengia savo lėšomis, tokiems vartotojams prijungimo įkainiai nėra taikomi.

12. Kai prijungiantis operatorius yra atlikęs (užbaigęs) prijungimo paslaugos teikimą, kaip tai numatyta Apraše, o buitinis vartotojas, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų, per 90 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos neatliko jam priklausančio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kitų elektros montavimo (rekonstravimo) darbų iki nuosavybės su operatoriaus elektros tinklais ribos ir nepateikė operatoriui Apraše nurodyto Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo akto su reikalingais dokumentais, šis buitinis vartotojas operatoriui iki šiame punkte nurodytų veiksmų atlikimo kas mėnesį dengia operatoriaus įrengtos, bet nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas, kurios apskaičiuojamos toliau nurodyta tvarka:

 

M = K × k × t + E + (K × k – K × k × t × Ti ) × G

(2)

čia:

M – buitinio vartotojo mokėtina suma, padengianti nenaudojamos energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas, Eur/per metus;

K – buitinio vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklo paslaugos kaina (prijungimo įmoka) be projektavimo kainos / kompensacijos įvertinimo, Eur;

k – buitinio vartotojo nepadengtų skirstomųjų tinklų operatoriaus faktiškai patirtų tinklo įrengimo sąnaudų, prijungiant vartotojo elektros įrenginius, koeficientas, kuris lygus 4 pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams, apmokantiems 20 proc. faktiškai patirtų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų, ir lygus 1 buitiniams vartotojams, apmokantiems 50 proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus faktiškai patirtų sąnaudų;

t – skirstomųjų tinklų operatoriaus įrengtų elektros įrenginių nusidėvėjimo koeficientas; Taikomas didžiausią dalį investicijų sudarančios turto grupės (10 kV, 0,4  kV oro linijos, 10 kV, 0,4 kV kabelinės linijos) nusidėvėjimo terminas pagal Elektros energijos įmonių apskaitos ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą. Koeficientas perskaičiuojamas operatoriaus vieną kartą metuose pagal paskutinius audituotus reguliacinės veiklos ataskaitų duomenis likus mėnesiui iki jo įsigaliojimo;

E – operatoriaus naujai įrengtų tinklų eksploatavimo sąnaudos, tenkančios vienam naujam buitiniam vartotojui vidutiniam nutiesto tinklo ilgiui, Eur/per metus, kurios vertinamos pagal prijungiančio operatoriaus patvirtintų reguliuojamos veiklos pajamų ir sąnaudų ataskaitos duomenis, sumuojant naujų vartotojų prijungimo paslaugai tenkančias reguliuojamos veiklos sąnaudas. Koeficientas perskaičiuojamas operatoriaus vieną kartą metuose pagal paskutinius audituotus reguliacinės veiklos ataskaitų duomenis likus mėnesiui iki jo įsigaliojimo;

G – Tarybos elektros skirstomųjų tinklų operatoriui nustatyta investicijų grąžos norma mokesčio taikymo laikotarpiu;

Ti – laiko koeficientas, parodantis laikotarpį, už kurį skaičiuojamas sukauptas nusidėvėjimas investicijų grąžos skaičiavime. Koeficientas apskaičiuojamas kaip metų dalis, už kurį apskaičiuotas nusidėvėjimas. Pirmais metais grąža skaičiuojama nuo visos turto vertės, antrais metais nuo turto vertės, įvertinus pirmų metų nusidėvėjimą už laikotarpį, kurį buvo skaičiuojamas infrastruktūros nenaudojimo mokestis. Trečiais metais ir toliau turto vertė skaičiuojama, įvertinus praėjusių laikotarpių nusidėvėjimą.

Buitiniai vartotojai operatoriui kas mėnesį apmoka 1/12-tąją metinių operatoriaus įrengtos, bet nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudų, apskaičiuotų pagal aukščiau esančią formulę. Einamąjį mėnesį, kada atsiranda prievolė dengti nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas, suma skaičiuojama proporcingai to mėnesio dienų skaičiui.

13. Kai elektros energijos vartotojas jungia įrenginius prie skirstomojo tinklo ir šio vartotojo įrenginiams prijungti skirstomojo ir (ar) perdavimo tinklų operatoriams būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus skirstomajame tinkle (110-35/10 kV transformatorių pastotės, 10 kV skirstomieji punktai) ir (ar) perdavimo tinkle (330-110 kV transformatorių pastotės, 330-110 kV elektros linijos), prijungiantis skirstomojo tinklo operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie skirstomojo tinklo darbų rangovui išrinkti, perdavimo tinklo operatorius atitinkamai organizuoja viešąjį pirkimą plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų atlikimo perdavimo tinkle rangovui išrinkti. Šiuo atveju elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų jungiantis vartotojas ir kiti vėliau elektros įrenginius jungiantys vartotojai sumoka skirstomojo tinklo operatoriui už skirstomųjų tinklų ir (ar) perdavimo tinklų plėtrą ar atnaujinimą.

Vartotojas už šio punkto pirmoje pastraipoje nurodytų objektų įrengimą sumoka operatoriui pagal operatoriaus apskaičiuotą 1 kW tinklo plėtros kainą, o už likusių objektų (objektų, nenurodytų šio punkto pirmoje pastraipoje), reikalingų vartotojo elektros įrenginiams prijungimą prie skirstomųjų tinklų, sumoka taikant Metodikos 14 punkte nurodytą formulę. Operatorius apskaičiuoja 1 kW tinklo plėtros kainą, elektros energetikos objektų įrengimo kainą dalijant iš šiame punkte nurodytų elektros įrenginių pralaidumo. Šiuo atveju prijungimo įmokos dalis už minėtos infrastruktūros plėtrą apskaičiuojama pagal formulę:

 

I = D × P × K

(3)

 

čia:

I – elektros energijos vartotojo ar gamintojo už tinklo plėtrą papildomai mokama įrenginių prijungimo prie tinklo įmoka, Eur;

D – 1 kW tinklo plėtros (statybos, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų) viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų Metodikos 7 punkte nurodytų išlaidų kaina, Eur;

P – vartotojui ar gamintojui suteikiama leistina naudoti ir (ar) generuoti galia, kW. P reikšmė nustatoma pagal Metodikos 9 punkte nurodytas P reikšmės apskaičiavimo nuostatas;

K – prijungimo įmokos, nurodytos Metodikos 8.18.3, 8.6 papunkčiuose arba 25 punkte, dydis.

14. Apskaičiuojant įmoką už perdavimo tinklų ir skirstomųjų tinklų plėtrą ar atnaujinimą, įvertinama, ar vartotojų prijungimas vykdomas bendros vartotojų grupės principu, ar bendra vartotojų grupė nėra suformuota ir atliekamas potencialių vartotojų skaičiaus įvertinimas.

Tuo atveju, kai paraiškas prijungti elektros įrenginius prie elektros tinklų pateikė grupė vartotojų, kurių nekilnojamasis turtas bus (yra) registruotas esamuose ir formuojamuose kvartaluose (kvartalas suprantamas kaip teritorija, kurioje numatomas individualių namų masyvas ar mišrios paskirties pastatai ir kurioje parengtas žemėtvarkos ar detalusis planas bei suformuoti sklypai, taip pat teritorija, kurioje numatomas daugiabučių gyvenamųjų namų masyvas), esamuose ir statomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, sodų ir garažų bendrijose, prijungimas vykdomas pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas (tą patį techninį sprendimą), vieną projektą ir vieną sutartį (arba kelias sutartis, kurių vykdymas susietas tarpusavyje). Prijungimo procesui pradėti, be kita ko, būtinas visų grupės vartotojų paraiškų ir statybą leidžiančių dokumentų (kai jis privalomas pagal teisės aktus) pateikimas.

Tuo atveju, kai nėra suformuota bendra vartotojų grupė ir paraišką dėl elektros įrenginių prijungimo vartotojas (-ai) pateikė analogiškais atvejais kaip aukščiau įvardyta, operatorius pagal Metodikos 16 punkte nustatytus kriterijus įvertina potencialių vartotojų skaičių ir prijungimas vykdomas pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas (tą patį techninį sprendimą), vieną projektą, bet atskiras sutartis. Prijungimo procesui pradėti būtinas tuo metu jungiamų vartotojų paraiškų ir statybą leidžiančių dokumentų (kai jis privalomas pagal teisės aktus) pateikimas, potencialių vartotojų paraiškų ir statybą leidžiančių dokumentų (kai jis privalomas pagal teisės aktus) pateikimas gali būti vykdomas Metodikos 17 punkte nurodytu 5 metų laikotarpiu.

Prijungimo įmoka šiame punkte aprašytais atvejais apskaičiuojama tokia tvarka:

Bendros vartotojų grupės ar kvartalo metražo dedamoji apskaičiuojama įvertinant suprojektuotų 0,4 kV ir (ar) 6-10 kV skirstomųjų tinklų elektros linijų ir (ar) rekonstruojamų operatoriaus elektros linijų suminį ilgį bei bendros vartotojų grupės atveju padalinant šį ilgį iš prijungiamų subjektų skaičiaus, o kvartalo atveju padalinant šį ilgį iš prijungiamų ir potencialių subjektų (vartotojų ar gamintojų, kaip jie apibrėžti Metodikos 16 punkte) skaičiaus pagal formulę:

 

(4)

 

čia:

Lp – metrų skaičius, tenkantis jungiamam ar potencialiam vartotojui, ar gamintojui, m;

Lsum – suprojektuotų 0,4 kV ir (ar) 6-10 kV skirstomųjų tinklų elektros linijų ir (ar) rekonstruojamų operatoriaus elektros linijų suminis ilgis, m;

n – prijungiamų ar prijungiamų ir potencialių subjektų (vartotojų ar gamintojų) skaičius, vnt.

Prijungimo įmokos daliai apskaičiuoti operatorius naudoja Metodikos 9 punkte esančią formulę ir šiame punkte numatyta tvarka apskaičiuotą metražą.

Visiems Metodikos 14 punkte nurodytiems vartotojams taikomos vienodos prijungimo įmokų apskaičiavimo sąlygos.

15. Kai elektros įrenginius prie tinklo jungia kitas nei Metodikos 14 punkto antroje pastraipoje nurodytas vartotojas (ne kvartalo, ne daugiabučio namo, ar ne bendros grupės vartotojas), operatorius, apskaičiuodamas prijungimo įmoką pagal Metodikos 8.1, 8.2, 8.3, 9, 25 punktus (priklausomai ar jungiami vartotojų elektros įrenginiai su leistina naudoti galia iki 500 kW, virš 500 kW, ar gamintojo elektros įrenginiai), įvertina, ar yra kitų potencialių vartotojų ar gamintojų, kurie elektros įrenginius galėtų jungti prie tos pačios įrengiamos elektros infrastruktūros, kuri būtų naudojama bendrai. Nustačius, kad potencialių vartotojų ar gamintojų yra, elektros energijos įrenginius prijungiančiam vartotojui ir kitiems vėliau elektros įrenginius jungiantiems vartotojams ar gamintojams tenkantis elektros tinklo metrų skaičius nustatomas pagal Metodikos 14 punkte pateiktą formulę.

Nesant potencialių vartotojų ar gamintojų, tiesiamo ar rekonstruojamo elektros tinklo metražas (trumpiausias geometrinis atstumas arba faktinis ilgis) priskiriamas prijungiamam vartotojui.

16. Vartotojas laikomas potencialiu vartotoju, esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

16.1. kai vartotojas yra pateikęs paraišką dėl elektros įrenginių prijungimo ar įrenginių leistinos naudoti galios padidinimo;

16.2. kai naujo kvartalo prijungimo prie elektros tinklų projekto rengimo metu ar atskiro ne kvartalo vartotojo prijungimo prie elektros tinklų projekto rengimo metu vartotojas yra gavęs statybą leidžiantį dokumentą, kai statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas pagal vartotojo objekto statybą reglamentuojančius teisės aktus, ir tinklų operatorius turi tai patvirtinančio dokumento kopiją;

16.3. kai naujo kvartalo prijungimo prie elektros tinklų projekto rengimo metu ar atskiro ne kvartalo vartotojo prijungimo prie elektros tinklų projekto rengimo metu vartotojas yra parengęs supaprastintą statybos projektą ir tinklų operatorius turi tai patvirtinančio dokumento kopiją;

16.4. kai naujo kvartalo prijungimo prie elektros tinklų projekto rengimo metu ar atskiro ne kvartalo vartotojo prijungimo prie elektros tinklų projekto rengimo metu vartotojas yra užbaigęs objekto statybą statybos užbaigimo deklaracija, ją nustatyta tvarka patvirtinęs ir tinklų operatorius turi tai patvirtinančio dokumento kopiją.

17. Metodikos 13–15 punktai taikomi būsimiems (potencialiems) vartotojams ir (ar) gamintojams, kurie elektros įrenginius įrengia per 5 metus nuo operatorių elektros tinklų plėtros darbų užbaigimo.

18. Vartotojui turimą elektros įrenginių leistiną naudoti galią mažinant atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje ir (ar) keičiant į žemesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistiną naudoti galią, vartotojo mokėtina prijungimo paslaugos įmoka apskaičiuojama pagal formulę:

 

(5)

 

čia:

M – vartotojo mokėtina suma už leistinos naudoti galios sumažinimą, atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje, Eur;

B – vartotojo sumokėta prijungimo įmoka už leistinos naudoti galios ir tiekimo patikimumo kategorijos įrengimą, Eur;

R – vartotojo nepadengtų operatoriaus faktiškai patirtų sąnaudų, prijungiant vartotojo elektros įrenginius, koeficientas;

P1;2;3kat – esama vartotojo suteiktų leistinų naudoti galių (kW) pagal suteiktas kategorijas suma, kW. I, II kategorijos leistina naudoti galia dauginama iš koeficiento 2;

S – faktiškai patirtų sąnaudų, prijungiant vartotojo elektros įrenginius, koeficientas;

Pmaž1;2;3 – vartotojo pageidaujama mažinti leistinų naudoti galių, pagal atskiras kategorijas, suma, kW. I, II kategorijos leistina naudoti galia dauginama iš koeficiento 2. Kai keičiama I, II tiekimo patikimumo kategorijos leistina naudoti galia į atitinkamą III tiekimo patikimumo kategorijos leistiną naudoti galią arba mažinama III tiekimo patikimumo kategorijos leistina naudoti galia dauginama iš koeficiento 1. P reikšmė nustatoma pagal Metodikos 9 punkte nurodytas P reikšmės apskaičiavimo nuostatas.

18.1. Tuo atveju, kai keitimas atliekamas praėjus mažiau kaip 3 metams nuo šios leistinos naudoti galios suteikimo (prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo), kaip tai apibrėžta Apraše), šio punkto formulėje naudojami koeficientai R=2,5 ir S=0,6. Šis punktas netaikomas buitiniams vartotojams ir asmenims, nurodytiems Metodikos 6.1.6–6.1.10 ir 8.2 papunkčiuose.

18.2. Tuo atveju, kai vartotojas, kurio elektros įrenginiai buvo prijungti prie elektros skirstomųjų tinklų taikant Metodikos 8.2 papunktyje nurodytą sąnaudų paskirstymo tvarką, mažina leistiną naudoti galią ir (ar) keičia elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją į žemesnę nepraėjus 10 metų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo), kaip tai apibrėžta Apraše, šio punkto formulėje naudojami koeficientai R=10 ir S=0,9. Šis punktas netaikomas buitiniams vartotojams ir asmenims, nurodytiems Metodikos 6.1.6–6.1.10 ir 8.3 papunkčiuose.

18.3. Tuo atveju, kai vartotojas, kurio elektros įrenginiai buvo prijungti prie elektros skirstomųjų tinklų taikant Metodikos 8.3 papunktyje nurodytą sąnaudų paskirstymo tvarką, mažina leistiną naudoti galią ir (ar) keičia elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją į žemesnę nepraėjus 10 metų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo), kaip tai apibrėžta Apraše, šio punkto formulėje naudojami koeficientai R=2 ir S=0,5. Šis punktas netaikomas buitiniams vartotojams ir asmenims, nurodytiems Metodikos 6.1.6–6.1.10 papunkčiuose.

19. Kai leistina naudoti galia mažinama arba keičiama žemesnės tiekimo patikimumo kategorijos galia kelis kartus iš eilės (t. y. pakartotinai), prieš tai padidinus leistiną naudoti galią, vartotojo mokėtina įmoka apskaičiuojama tokia tvarka:

19.1. jei pakartotinai mažinama galia pagal atskiras kategorijas (kW) mažesnė (arba lygi) už padidintos galios likutį, likusį po pirmojo galios mažinimo, įmoka už pakartotinį galios mažinimą nepraėjus 3 metams nuo galios padidinimo apskaičiuojama pagal Metodikos 18 punkte nurodytą formulę taikant Metodikos 18.1 papunktyje nurodytus koeficientus;

19.2. jei pakartotinai mažinama galia pagal atskiras kategorijas (kW) didesnė už padidintos galios likutį, likusį po pirmojo galios mažinimo, įmoka už pakartotinį galios mažinimą nepraėjus 3 metams nuo galios padidinimo apskaičiuojama galios padidinimo likučiui taikant Metodikos 18 punkte nurodytą formulę taikant Metodikos 18.1 papunktyje nurodytus koeficientus, o likusiai mažinamai galiai Metodikos 6.1.10 papunktyje nurodytą tvarką.

20. Metodikos 8.1–8.3 ir 8.7 papunkčiuose nurodytiems vartotojams, pageidaujantiems prie elektros skirstomųjų tinklų prijungti energijos kaupimo įrenginius, taikomos Metodikos II skyriaus nuostatos.

21. Aktyviesiems elektros energijos vartotojams, pageidaujantiems prie elektros skirstomųjų tinklų prijungti elektros įrenginius, mutatis mutandis taikomos Metodikos II – VI skyrių nuostatos:

21.1. vartojimo įrenginių prijungimui – Metodikos II skyriaus nuostatos;

21.2. gamybos įrenginių prijungimui – Metodikos IV-V skyrių nuostatos;

21.3. energijos kaupimo įrenginių prijungimui – Metodikos VI skyriaus nuostatos.

 

III SKYRIUS

GAMINTOJŲ, naudojančių neatsinaujinančius energijos išteklius, ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA

 

22. Elektros energijos gamintojui ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio gamintojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo darbų rangovui išrinkti. Operatorius, elektros energijos gamintojo prašymu, Apraše nustatyta tvarka privalo šiam gamintojui pateikti informaciją, susijusią su viešuoju pirkimu ir rangos darbų vykdymu bei kitą su prijungimu tiesiogiai susijusią informaciją.

23. Elektros energijos gamintojo įrenginių prijungimo prie tinklo kaina yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl elektros energijos gamintojo įrenginių prijungimo prie tinklo, atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su gamintojo elektros įrenginių prijungimu (pvz., kapitalizuotų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų, kurios nebuvo įvertintos skirstymo ar perdavimo paslaugų kainose, išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui, archeologiniams tyrinėjimams, techninei priežiūrai, techninio prižiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei), faktinei kainai (prijungimo įmokai).

24. Gamintojas, kurio elektros įrenginiai jungiami prie tinklo, moka 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos).

25. Kai gamintojas elektros energijos įrenginius pageidauja prijungti prie skirstomojo tinklo ir šio gamintojo elektros energijos įrenginiams prijungti yra būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus perdavimo tinkle, prijungiantis skirstomojo tinklo operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio gamintojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie skirstomojo tinklo darbų rangovui išrinkti, perdavimo tinklo operatorius atitinkamai organizuoja viešąjį pirkimą plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų atlikimo perdavimo tinkle rangovui išrinkti. Šiuo atveju elektros įrenginius jungiantis gamintojas operatoriams moka 100 proc. faktinės prijungimo prie skirstomojo tinklo ir prie perdavimo tinklo kainos (prijungimo įmokos).

26. Gamintojas, pageidaujantis rekonstruoti ar perkelti skirstomuosius tinklus, kliudančius statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, turi teisę Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinęs su skirstomųjų tinklų operatoriumi, rekonstruoti ar perkelti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų rekonstravimo ar perkėlimo darbus. Šiuo atveju gamintojas, kuris pageidauja rekonstruoti ar perkelti skirstomuosius tinklus, apmoka 100 procentų skirstomųjų tinklų rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudų, išskyrus šio Metodikos 28 punkte nurodytus atvejus. Rekonstruotų ar perkeltų skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.

27. Tuo atveju, kai gamintojas pageidauja rekonstruoti ar perkelti skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4–10 kV įtampos elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, šis gamintojas apmoka skirstomųjų tinklų operatoriui 50 procentų visų operatoriaus išlaidų, patirtų rekonstruojant ar perkeliant šiuos objektus. Rekonstruotų ar perkeltų skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.

28. Tuo atveju, kai gamintojas pageidauja rekonstruoti ar perkelti skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4–10 kV įtampos elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, šių objektų rekonstravimo ar perkėlimo darbams rengiamas kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas ir tokių darbų sąnaudos yra ne mažiau kaip 10 procentų mažesnės, negu apskaičiuotos skirstomųjų tinklų operatoriaus, gamintojas turi teisę vykdyti ir (ar) organizuoti šių objektų rekonstravimą ar perkėlimą Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinęs su skirstomųjų tinklų operatoriumi. Šiuo atveju skirstomųjų tinklų operatorius Energetikos ministerijos nustatyta tvarka padengia 50 procentų skirstomųjų tinklų rekonstravimo ar perkėlimo sąnaudų.

29. Kai prie elektros tinklo jungiamas gamintojas ar gaminantis vartotojas, operatorius, apskaičiuodamas prijungimo įmoką pagal Metodikos 27 punktą, vertindamas gamintojų ir gaminančių vartotojų pateiktas paraiškas dėl prijungimo sąlygų, įvertina, ar yra kitų potencialių gaminančių vartotojų ar gamintojų, kurie pagal susijusius analogiškus techninius sprendinius elektros įrenginius galėtų jungti prie tos pačios įrengiamos elektros infrastruktūros, kuri būtų naudojama bendrai. Nustačius, kad potencialių gaminančių vartotojų ar gamintojų yra, susijusių analogiškų techninių sprendinių įgyvendinimo sąnaudos padalijamos lygiomis dalimis. Po prijungimo paslaugos sutarties sudarymo iki prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) paaiškėjus, kad yra sudaryta bent viena kita prijungimo paslaugos sutartis dėl susijusių analogiškų techninių sprendinių įgyvendinimo, prijungimo įmokos pagal visas šias prijungimo paslaugos sutartis perskaičiuojamos atsižvelgiant į faktiškai atliktus darbus, elektros tinklų įrengimo sąnaudas padalijant iš asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungiami pagal susijusius analogiškus techninius sprendinius, skaičiaus. Operatorius išduodamose prijungimo sąlygose informuoja apie prijungimo sąlygas, kuriose numatyti susiję analogiški techniniai sprendiniai.

 

 

IV SKYRIUS

GAMINančių vartotojų ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA

 

30. Operatorių sąnaudos, susijusios su gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, elektros įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, paskirstomos tokia tvarka:

30.1. kai prijungiami elektros vartojimo ir gamybos įrenginiai, pažeidžiami vartotojai, moka pagal Tarybos atitinkamiems metams apskaičiuotus ir patvirtintus įkainius, atitinkančius 20 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus faktiškai patirtų sąnaudų, apskaičiuotų vadovaujantis Metodikos 44 punkto nuostatomis, susijusių su elektros įrenginių prijungimu prie elektros tinklų atitinkamos grupės vartotojams, o kiti vartotojai – 50 procentų, kaip tai numatyta Metodikos 8.1 ir 8.3 papunkčiuose;

30.2. kai prijungiami elektros gamybos įrenginiai, o elektros vartojimo įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų, vartotojai apmoka 50 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus faktinių sąnaudų, apibrėžtų Metodikos 7 punkte;

30.3. kai prijungiami elektros energijos gamybos įrenginiai, kurių prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, vartotojai apmoka 100 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus faktinių sąnaudų, apibrėžtų Metodikos 7 punkte.

31. Kai gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, elektros įrenginiams, nurodytiems Metodikos 30.1 ir 30.2 papunkčiuose, prijungti reikia įrengti skirstomuosius tinklus pagal kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą ir prijungimo paslaugos kaina nėra apskaičiuojama vadovaujantis Tarybos patvirtintais įkainiais ir kai gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, skirstomųjų tinklų įrengimo darbų sąnaudos yra ne mažiau kaip 10 procentų mažesnės negu skirstomųjų tinklų operatoriaus apskaičiuotos, gaminantys vartotojai ar asmenys, siekiantys tapti gaminančiais vartotojais, turi teisę Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinę su skirstomųjų tinklų operatoriumi, vykdyti ir (ar) organizuoti skirstomųjų tinklų įrengimo darbus. Skirstomųjų tinklų operatorius Energetikos ministerijos nustatyta tvarka padengia 80 procentų skirstomųjų tinklų įrengimo darbų sąnaudų, kai skirstomieji tinklai įrengiami pažeidžiamų vartotojų elektros įrenginiams, nurodytiems Metodikos 30.1 papunktyje, prijungti, ir 50 procentų skirstomųjų tinklų įrengimo darbų sąnaudų, kai skirstomieji tinklai įrengiami kitų vartotojų elektros įrenginiams, nurodytiems Metodikos30.1 ar 30.2 papunktyje, prijungti.

32. Kai gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti gaminančiu vartotoju, jungia įrenginius prie skirstomojo tinklo ir jo įrenginiams prijungti būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus skirstomajame tinkle (110-35/10 kV transformatorių pastotės, 10 kV skirstomieji punktai, 10/0,4 kV transformatorinės ir joms prijungti 10 kV elektros linijos, 0,4 kV linijos) ir (ar) perdavimo tinkle (330-110 kV transformatorių pastotės, 330-110 kV elektros linijos), prijungiantis skirstomojo tinklo operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie skirstomojo tinklo darbų rangovui išrinkti, perdavimo tinklo operatorius atitinkamai organizuoja viešąjį pirkimą plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų atlikimo perdavimo tinkle rangovui išrinkti. Šiuo atveju elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų jungiantis gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti gaminančiu vartotoju, ir kiti vėliau elektros įrenginius jungiantys minėti asmenys už skirstomųjų tinklų plėtrą ar atnaujinimą moka pagal Metodikos 13–17 punktuose nustatytą tvarką, tačiau negali būti jungiami į bendrą grupę su vartotojais. Plėtros kainos dydis apskaičiuojamas atitinkamai pagal Metodikos 30 punkte nurodytus procentinius dydžius.

Perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudas gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti gaminančiu vartotoju, taikant Metodikos 30 punkte nustatytą sąnaudų paskirstymo tvarką, apmoka skirstomųjų tinklų operatoriui, o skirstomųjų tinklų operatorius padengia perdavimo sistemos operatoriui 50 procentų visų perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudų, patirtų prijungiant gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, nurodytų Metodikos 30.2 papunktyje, elektros įrenginius, 100 procentų visų perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudų, patirtų prijungiant gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, nurodytų Metodikos 30.3 papunktyje, elektros įrenginius, arba 50 procentų visų perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudų, patirtų prijungiant gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, nurodytų Metodikos 30.1 papunktyje, išskyrus pažeidžiamus vartotojus, elektros įrenginius. Likusi nepadengta perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudų dalis laikoma perdavimo sistemos operatoriaus tinklų plėtros išlaidomis.

 

V Skyrius

GAMINTOJŲ, NAUDOJANČIŲ atsinaujinančius energijos išteklius, ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA

 

33. Elektros energijos gamintojui, naudojančiam atsinaujinančius energijos išteklius, ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio gamintojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo darbų rangovui išrinkti. Operatorius, elektros įrenginius jungiančio elektros energijos gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energetikos išteklius, prašymu Apraše nustatyta tvarka privalo šiam gamintojui pateikti informaciją, susijusią su viešuoju pirkimu ir rangos darbų vykdymu bei kitą su prijungimu tiesiogiai susijusią informaciją.

34. Elektros energijos gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, įrenginių prijungimo paslaugos prie tinklų kaina (prijungimo įmoka)  yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl elektros energijos gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, įrenginių prijungimo prie tinklų, atliktų rangos darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo  sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su gamintojo elektros įrenginių prijungimu (pvz., kapitalizuotų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų, kurios nebuvo įvertintos skirstymo ar perdavimo paslaugų kainose, išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui, archeologiniams tyrinėjimams, techninei priežiūrai, techninio prižiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei)faktinę kainą (prijungimo įmoką).

35. Elektros energijos gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, kurių gamybos įrenginiai jungiami prie tinklo, kai prijungiamų elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia neviršija vartojimo objektui suteiktos leistinos naudoti galios, moka 50 proc. skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų (faktinių išlaidų). Kiti gamintojai moka 100 proc. skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų arba pagal Metodikos 44 punkto duomenis apskaičiuotus įkainius. 

36. Išlaidas, patiriamas dėl gamintojo pasirinkto kito, nei operatorius nustatė prijungimo sąlygose, prijungimo taško, apmoka gamintojas, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius. Tinklo plėtros, optimizavimo ir (ar) rekonstrukcijos sąnaudas gamintojas kompensuoja operatoriui Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI Skyrius

ENERGIJOS kaupimo ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO prie operatorių elektros tinklų ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA

 

37. Asmeniui, pageidaujančiam prijungti energijos kaupimo įrenginius prie perdavimo tinklo, ir perdavimo sistemos operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, su perdavimo sistemos operatoriaus pritarimu ar perdavimo sistemos operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio asmens energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklo darbų rangovui išrinkti. Jei viešąjį pirkimą energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie perdavimo tinklo darbų rangovui išrinkti organizuoja ne asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, o perdavimo sistemos operatorius, prie kurio tinklo energijos kaupimo įrenginiai yra prijungiami, perdavimo sistemos operatorius šio asmens prašymu, Apraše nustatyta tvarka privalo šiam asmeniui pateikti informaciją, susijusią su viešuoju pirkimu ir rangos darbų vykdymu bei kitą su prijungimu tiesiogiai susijusią informaciją.

38. Asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, energijos kaupimo įrenginių prijungimo paslaugos prie tinklų kaina (prijungimo įmoka) nustatoma pagal rangovo, laimėjusio skirstomųjų tinklų operatoriaus, o, kai energijos kaupimo įrenginiai prijungiami prie perdavimo tinklo, perdavimo sistemos operatoriaus arba asmens, pageidaujančio prijungti kaupimo įrenginius prie perdavimo tinklo, paskelbtą viešąjį pirkimą dėl šio asmens energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie tinklų, atliktų rangos darbų ir sunaudotų medžiagų bei kitų operatoriaus išlaidų, tiesiogiai susijusių su energijos kaupimo įrenginių prijungimu (pvz., kapitalizuotų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų, kurios nebuvo įvertintos skirstymo ar perdavimo paslaugų kainose, išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui, archeologiniams tyrinėjimams, projektavimo darbams, techninei priežiūrai, techninio prižiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei) faktinę kainą. Kai asmuo pageidauja prijungti kaupimo įrenginius prie skirstomųjų tinklų, skirstomųjų tinklų operatorius gali pasitelkti viešųjų pirkimų būdu atrinktus rangovus, su kuriais yra sudarytos ilgalaikės rangos darbų sutartys.

39. Asmuo, kurio energijos kaupimo įrenginiams prijungti prie elektros tinklo reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kuris pageidauja, suderinęs su skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo darbus, moka 100 proc. skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų. Atlikti skirstomųjų tinklų įrengimo darbai laikomi prijungimo prie skirstomųjų tinklų paslaugos dalimi ir yra laikomi skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybe. Prie šių skirstomųjų tinklų prijungiant kitų tinklų naudotojų įrenginius, už jų įrengimą ir (ar) naudojimą šių skirstomųjų tinklų įrengimą atlikusiems asmenims neatlyginama.

40. Asmenys, išskyrus 39 punkte nurodytus, moka 100 proc. skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų (faktinių išlaidų), jeigu elektros energija ar jos dalis, persiunčiama energijos kaupimo įrenginiams įkrauti, vėliau bus grąžinama į skirstomųjų tinklų operatorių elektros tinklus. Asmenys, išskyrus 39 punkte nurodytus, moka 50 proc. pagal Metodikos 44 punkto duomenis apskaičiuotus Tarybos įkainius, jeigu elektros energija bus persiunčiama tik energijos kaupimo įrenginiams įkrauti ir bus naudojama tik vartojimo tikslams. Tuo atveju, jeigu kaupimo įrenginį numatoma naudoti abiem tikslams – elektros energijai grąžinti į tinklus ir vartojimo tikslams, apmokama 100 proc. skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų (faktinių išlaidų).

41. Asmuo, kurio energijos kaupimo įrenginiai jungiami tiesiogiai prie perdavimo tinklo, moka 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos). Prijungimo įmoka dengiama asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, mokėjimais rangovui, laimėjusiam šio asmens paskelbtą viešąjį pirkimą, kai energijos kaupimo įrenginius įrengiantis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja viešąjį pirkimą šio asmens energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie tinklo darbų rangovui išrinkti.

42. Išlaidas, patiriamas dėl asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, pasirinkto kito, nei operatorius nustatė prijungimo sąlygose, prijungimo taško, apmoka asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius.

43. Operatoriai teisės aktų nustatyta tvarka teikia suinteresuotiems asmenims visą informaciją, susijusią su energijos kaupimo įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, įskaitant techninius reikalavimus, prijungimo terminus ir (ar) informaciją apie reikalingas investicijas.

 

VII SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU VARTOTOJŲ ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMU

 

44. Skirstomųjų tinklų operatorius kiekvienų einamųjų metų III ketvirčiui pasibaigus per 30 kalendorinių dienų pagal Metodikos priede nurodytas formas (1 ir 2 priedai) teikia Tarybai:

44.1. ataskaitą už einamųjų metų tris ketvirčius ir praėjusių metų paskutinį ketvirtį su paaiškinimais dėl įkainių pokyčių, lyginant su nustatytais;

44.2.  detalų rangovų darbų, skirtų leistinai naudoti galiai įrengti, elektros tinklui nutiesti ir projektui parengti, kainų per paskutinių dvejų metų atitinkamus laikotarpius palyginimą.

45. Taryba ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų lapkričio 30 d. apskaičiuoja, tvirtina ir savo interneto tinklalapyje skelbia ateinančių metų vartotojų įrenginių prijungimo įkainius ir maksimalias projektavimo kainas arba motyvuotu sprendimu, grindžiamu įstatymų nuostatų, reglamentuojančių vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalios projektavimo kainos nustatymą, pakeitimu, pratęsia Tarybos patvirtintų ir galiojančių vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalių projektavimo kainų galiojimo laikotarpį, bet ne ilgesniam 3 mėnesių laikotarpiui. Ne vėliau kaip likus 30 dienų iki pratęsto laikotarpio pabaigos, Taryba apskaičiuoja, tvirtina ir savo interneto tinklalapyje paskelbia naujus vartotojų įrenginių prijungimo įkainius ir (ar) maksimalias projektavimo kainas einamiesiems metams. Prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartims taikomi sutarties pasirašymo dieną galiojantys Tarybos patvirtinti prijungimo įkainiai. Tarybai patvirtinus naujus prijungimo įkainius, jie taikomi pasirašant prijungimo paslaugos sutartis tik po naujų prijungimo įkainių įsigaliojimo dienos.

Tarybos patvirtinti vartotojų įrenginių prijungimo įkainiai ir (ar) maksimalios projektavimo kainos gali būti koreguojami dėl įstatymų nuostatų, reglamentuojančių vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalios projektavimo kainos nustatymą, pakeitimo.

46. Jeigu dėl duomenų trūkumo ar per mažos imties skirstomųjų tinklų operatoriui nėra apskaičiuoti ir patvirtinti vartotojų elektros įrenginių prijungimo įkainiai ir maksimali projektavimo kaina atitinkamiems metams, operatorius prijungimo įmoką vartotojui apskaičiuoja pagal Metodikos 8.1 ar 8.3 papunkčiuose nustatytą tvarką ir taiko didžiausią rinkos dalį užimančio operatoriaus atitinkamai vartotojų grupei nustatytą maksimalią projektavimo kainą, jei projektą savo lėšomis rengia prijungiamas vartotojas.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Taryba turi teisę Energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš energetikos įmonių ar asmenų, kurių vykdoma veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su energetikos veikla, bei valstybės institucijų gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus prijungimo įkainiams apskaičiuoti ir nustatyti.

48. Asmenys, pažeidę šios Metodikos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

49. Tarybos veiksmai arba neveikimas, įgyvendinant šią Metodiką, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

_____________

 

part_9bda8ea5fd654e4986cedc0e678620fd_end