Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-201 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS VIENO AR DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 28 d. Nr. D1-208

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. D1-201 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS VIENO AR DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, įgyvendindamas 2022–2025 metų klimato kaitos programos investicijų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl  2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo“ 5.1 papunktį ir vykdydamas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“, III skyriaus 1.1 papunktį,

t v i r t i n u Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-201

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-208 redakcija)

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS VIENO AR DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI) TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato projekto registracijos formų pateikimo, vertinimo, kompensacinių išmokų skyrimo, įsipareigojimų vykdymo priežiūros tvarką ir sąlygas, bendruosius reikalavimus tinkamoms finansuoti išlaidoms.

2.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) administruoja Klimato kaitos programą (toliau – Programą).

3.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra), skelbia kvietimą teikti projekto registracijos formas, vykdo projektų vertinimą ir atranką, kompensacinių išmokų skyrimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašu patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – pažangos priemonės aprašas).

4. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, tvarkomi ir saugomi 5 metus skyrus kompensacinę išmoką, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Kiti dokumentai saugomi ir valdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais dokumentų naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasibaigus saugojimo terminui, visi dokumentai, ir tie, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Dokumentų ir archyvų įstatymą.

5. Ministerija, skirdama Programos lėšas fizinių asmenų kompensacinėms išmokoms, Agentūra, vykdydama fizinių asmenų projektų vertinimą ir atranką, kompensacinių išmokų skyrimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko pareiškėjų asmens duomenis. Projektų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

5.1. asmenį identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);

5.2. kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninis paštas;

5.3. kiti su kompensacinių išmokų skyrimu susiję duomenys (banko sąskaitos numeris, unikalus individualaus gyvenamojo namo (ar) sklypo identifikacinis numeris, individualaus gyvenamojo namo plotas, adresas, bendrasavininkiai, individualaus gyvenamojo namo baigtumo metai ir procentai, juridinę teisę į turtą suvaržantys veiksniai, individualaus gyvenamojo namo energinio naudingumo klasė, informacija apie projektu įgyvendinamų priemonių mastą ir diegiamų įrenginių kainas).

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

6.1. APVIS – Agentūros informacinė sistema, per kurią teikiamos paraiškos, mokėjimo prašymai ir kiti dokumentai ir vykdomas susirašinėjimas.

6.2. Pareiškėjas – fizinis asmuo, nustatyta tvarka užpildęs Agentūros parengtą projekto registracijos formą ir įgyvendinantis projektą.

6.3. Projekto registracijos forma – pareiškėjo užpildytas ir Agentūrai pateiktas Agentūros direktoriaus patvirtintos formos dokumentas, kuriuo pareiškėjas užsiregistruoja ir įsipareigoja įgyvendinti projektą norėdamas gauti kompensacinę išmoką.

6.4. Kompensacinė išmoka – Tvarkos aprašo nustatyta tvarka fiziniams asmenims teikiama finansinė parama pareiškėjo lėšomis įgyvendintų projektų išlaidoms kompensuoti.

6.5. Išlaidų kompensavimo prašymaspareiškėjo užpildytas ir Agentūrai pateiktas šios Agentūros direktoriaus patvirtintos formos prašymas kompensuoti projekto išlaidas.

6.6. Individualusis gyvenamasis namas  (toliau – namas) – gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų pastatas.

6.7. Fiksuotas dydis Tvarkos apraše nustatytas kompensacinės išmokos (Eur) už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto iki projekto registracijos formos Agentūrai pateikimo dienos, registruoto VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, dydis.

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS NORINT GAUTI KOMPENSACINES IŠMOKAS

 

 

7. Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise valdomame individualiame vienbučiame arba  dvibučiame name, kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka baigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto registracijos formą dienos.

8. Namas, kuriame įgyvendinamas projektas, negali būti areštuotas (įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis fizinio asmens nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų tenkinimą ar kitų asmens įsipareigojimų įvykdymą).

9. Name, kuriame įgyvendinamas projektas, neturi būti vykdoma ūkinė-komercinė veikla. Jei nustatoma, kad pareiškėjas vykdo ūkinę-komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas gali pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ūkinė-komercinė veikla nurodytame pastate nevykdoma.

10. Nuosavybės teise valdomas gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas, gyvenamosios paskirties butas (dvibučiame name) turi būti įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre.

11. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos turi atnaujinti (modernizuoti) namą (pasiekti ne mažesnę kaip B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas (kWh/vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) naudingo ploto per metus) ne mažiau kaip 40 %, palyginti su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) ir Agentūrai pateikti tinkamai užpildytą prašymą kompensuoti išlaidas. Duomenys apie namo skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas iki atnaujinimo (modernizavimo) ir po atnaujinimo (modernizavimo) turi būti registruoti Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registre.

12. Pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų. Jei atnaujinamame (modernizuojamame) name yra iškastiniu kuru (išskyrus gamtines dujas) kūrenamas šilumos įrenginys, modernizavimo metu jis turi būti pakeistas katilu, kuris atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“, ar šilumos siurbliu, skirtu karšto vandens ir (ar) šilumos energijos gamybai. Jei namas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, iškastiniu kuru kūrenamas šilumos įrenginys gali būti keičiamas tik lokalios teršalų emisijos neturinčiais  įrenginiais, naudojančiais atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai. Išlaidos įsigyjant 5 klasės kietojo kuro katilus ar šilumos siurblius karšto vandens ir (ar) šilumos energijos gamybai pagal šią priemonę nekompensuojamos.

13. Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama:

13.1. Kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, kuriam išmokėta kompensacinė išmoka iš Programos priemonės lėšų ankstesniais metais.

13.2. Kai gyvenamajam namui iki kvietimo teikti projekto registracijos formas paskelbimo dienos galioja B ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatas.

13.3. Kai gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas).

13.4. Kai vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo bendrasavininkis (bendraturtis) yra juridinis asmuo (pvz., bendrasavininkė savivaldybė, valstybė).

14. Kiti aplinkos ministro įsakyme nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjas, nurodomi Agentūros paskelbtame kvietime.

 

III SKYRIUS

PROJEKTO REGISTRACIJOS FORMŲ TEIKIMAS

 

15. Ministerijai patvirtinus pažangos priemonės aprašą, Agentūra suderina su ministerija kvietimo datą teikti registracijos formas ir savo interneto svetainėje viešai paskelbia kvietimus teikti projekto registracijos formas (toliau – kvietimas) ir kitą reikalingą informaciją.

16. Projekto registracijos formos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS).

17. Pareiškėjai projekto registracijos formoje turi pateikti informaciją apie esamą namo energinio naudingumo klasę. Pastato energinio naudingumo sertifikatas turi būti užregistruotas VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūroje“ (toliau – SSVA) iki projekto registracijos formos pateikimo.

18. Kartu su projekto registracijos forma privalomi pateikti dokumentai:

18.1. Planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo nuotraukos (pvz., neapšiltinto stogo ar perdangos, nepašiltintų grindų, nepakeistų durų ir langų, namo iš visų pusių ir pan.).

18.2. Notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto registracijos formą ir (ar) pateikti išlaidų kompensavimo prašymą, ir (ar) apmokėti išlaidas ir pan.).

18.3. Kiti Agentūros kvietime nurodyti dokumentai.

19. Projekto registracijos formas Agentūra priima 30 kalendorinių dienų po kvietimo paskelbimo datos. Vėliau pateiktos projekto registracijos formos nepriimamos.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTO REGISTRACIJOS FORMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

20. Agentūra per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo pabaigos, vadovaudamasi 22 punkte nurodytais prioritetiniais atrankos kriterijais, įvertina projekto registracijos formoje pateiktą informaciją, pareiškėjui apskaičiuotą galimos kompensacinės išmokos sumą ir skiria balus už atitiktį prioritetiniams atrankos kriterijams.

21. Agentūra iš pateiktų ir įvertintų projekto registracijos formų sudaro ir patvirtina projektų registracijos sąrašą, kuriame projekto registracijos formos išdėstomos pagal balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio).

22. Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai: projektai vertinami pagal namo energinio naudingumo klasę iki registracijos formos pateikimo. Aukštesnis balas skiriamas projektams, kurie turi žemesnę energinio naudingumo klasę, t. y. jei iki pastato atnaujinimo modernizavimo pastatas buvo: C klasės – 2 balai; D klasės – 4 balai; E klasės – 6 balai; F klasės – 8 balai; G klasės – 10 balų. Iš įvertintų projekto registracijos formų sudaromas ir Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinamas teigiamai įvertintų projektų registracijos formų sąrašas, kuriame projekto registracijos formos išdėstomos pagal bendrą (suminį) balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio). Jeigu projektų registracijos formos surenka vienodai balų ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui skirtų lėšų, pirmenybė teikiama projektų registracijos formoms, kurių planuojamų atnaujinti (modernizuoti) namų skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos 1 kvadratiniam metrui iki atnaujinimo (modernizavimo) yra didžiausios.

23. Agentūra projekto registracijos formų vertinimo metu, siekdama įvertinti projekto tinkamumą keliamiems reikalavimams, jeigu to nėra galimybės atlikti kitomis priemonėmis ir būdais, gali atlikti projektų patikras vietoje Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR TINKAMOS PROJEKTO IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

 

24. Pareiškėjas turi turėti ir saugoti išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus ne trumpiau kaip penkerius metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos.

25. Bendrieji reikalavimai projekto išlaidoms:

25.1. Atnaujinimo (modernizavimo) darbams naudojamos medžiagos ar įranga turi atitikti gamintojo eksploatacinių savybių deklaracijas (2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901), būtinas projektui įgyvendinti, ir atitikti šioms medžiagoms ar įrangai eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytas charakteristikas ir standartus.

25.2. Kai vykdomi namo rekonstrukcijos darbai, kuriems pagal Statybos įstatymo reikalavimus privaloma turėti statybą leidžiantį dokumentą, pareiškėjas privalo turėti statybą leidžiantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka užregistruotą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „InfoStatyba“.

26. Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus dokumentus. Kilus įtarimų, kad pareiškėjas neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir minimų leidimų, sutikimų, pritarimų ir (ar) kitų dokumentų nėra gavęs, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti.

 

VI SKYRIUS

KOMPENSACINĖS IŠMOKOS DYDIS IR KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

27. Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14 500 Eur. Pareiškėjas pagal priemonę kompensacinę išmoką gali gauti vieną kartą.

28. Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto 75 Eur.

29. Kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki atnaujinimo (modernizavimo) iš tvarkos aprašo 28 punkte nurodyto fiksuoto dydžio.

30. Įgyvendinęs projektą per Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytą projekto įgyvendinimo terminą, pareiškėjas per APVIS pateikia Agentūrai prašymą kompensuoti išlaidas su privalomais pateikti dokumentais.

31. Su išlaidų kompensavimo prašymu privalomi pateikti dokumentai:

31.1. Pareiškėjo atnaujinto (modernizuoto) gyvenamojo namo nuotraukos, (pvz., apšiltinto stogo ar perdangos, apšiltintų grindų, pakeistų durų ir langų, įrengto grindų šildymo (kolektoriaus), namo iš visų pusių ir pan.).

31.2. Šilumos įrenginio nuotrauka ir ant įrangos esančių parametrų lentelių nuotrauka (išskyrus atvejus, kai name iki modernizavimo įdiegtas atsinaujinančių energijos išteklių šildymo įrenginys arba šildymui naudojamos gamtinės dujos).

31.3. Kiti Agentūros prašomi būtini dokumentai, jų nuorašai (kopijos) arba informacija, reikalinga įvertinti išlaidų tinkamumą, ir dokumentai, įrodantys, ar pasiekti projekto tikslai.

32. Agentūra, gavusi išlaidų kompensavimo prašymą, vadovaudamasi SSVA užregistruota ir viešai prieinama informacija, įvertina, ar pasiekti projekto tikslai. Kai iki Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos dienos pareiškėjas nepasiekia projekto tikslų, t. y. nepasiekia namo B energinio naudingumo klasės ir (arba) nesumažina skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudų ne mažiau kaip 40 %, palyginti su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki namo atnaujinimo (modernizavimo), kompensacija neskiriama.

33. Jeigu su išlaidų kompensavimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas netinkamai, nenurodant duomenų, kurių trūkstant Agentūra negali išmokėti kompensacinės išmokos, pareiškėjas per Agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 7 kalendorinės dienos ir ne ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti išlaidų kompensavimo prašymą. Jei per nurodytą terminą išlaidų kompensavimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir nenurodomos priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti išlaidų kompensavimo prašymo, ar nurodytos priežastys nepripažįstamos svarbiomis, prašymas kompensuoti išlaidas atmetamas.

34. Agentūra įvertina tinkamai įformintą išlaidų kompensavimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais ir atlieka patikrą projekto įgyvendinimo vietoje vadovaudamasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.

35. Prašymas kompensuoti išlaidas apmokamas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai įforminto prašymo kompensuoti išlaidas ir visų privalomų dokumentų registravimo dienos, jei atlikusi patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, Agentūra neranda trūkumų.

36. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą kompensacinę išmoką pareiškėjas įsipareigoja grąžinti Agentūrai per 14 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo dienos.

 

 

 

 

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACINĘ IŠMOKĄ, PRIEŽIŪRA

 

37. Agentūra per penkerių metų laikotarpį nuo prašymo kompensuoti išlaidas apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir prašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus. Pareiškėjui nevykdant Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtą kompensacinę išmoką.

38. Pareiškėjas įsipareigoja, kad name, kuriame įgyvendintas projektas, 5 metus nuo prašymo kompensuoti išlaidas apmokėjimo dienos nebus vykdoma ūkinė-komercinė veikla. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina visą kompensacinę išmoką.

39. Pareiškėjas ir (ar) kompensacinės išmokos gavėjas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo  nustatyta tvarka ir terminais.

________________________________

 

part_47d9677f52cf43518a7d6939419d712f_end