PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1-63 „DĖL OBJEKTO ATITIKTIES PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANTIEMS TEISĖS AKTAMS PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS DARBO DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 1-271

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“:

1.1. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, kuriems yra nustatyti priešgaisrinės saugos reikalavimai (išskyrus gyvenamąsias patalpas) (toliau – objektas), eksploatuoti uždraudžiami šiais atvejais:

28.1. jeigu objekto atstovui buvo taikyta įstatymų nustatyta poveikio priemonė už teisėtų valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų reikalavimų nevykdymą ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai objekte nėra pašalinti;

28.2. jeigu yra teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas;

28.3. jeigu neužtikrinama tikrinamame objekte ir aplinkiniuose objektuose esančių žmonių sauga“.

1.2. Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau taip:

 

(Techniškai netvarkingų elektros įrenginių, kitų agregatų eksploatavimo uždraudimo protokolo formos pavyzdys)

 

.....................................................................................................................

(PAGD pavaldžios įstaigos (jos struktūrinio padalinio) pavadinimas)

 

 

........................................................................

(objekto pavadinimas, adresas)

 

........................................................................

 

........................................................................

(savininkui, teisėtam valdytojui, vadovui (jų įgaliotam asmeniui)

 

 

 

 

TECHNIŠKAI NETVARKINGŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ, KITŲ AGREGATŲ EKSPLOATAVIMO UŽDRAUDIMO

 

PROTOKOLAS

 

 

20...... m. ............................. d. Nr. ........

 

.............................

(vietovė)

 

 

Aš, ..........................................................................................................................................

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

 

............................................................................................................................................................,

 

dalyvaujant..........................................................................................................................................

(objekto atstovo pareigos, vardas, pavardė, kviestinių asmenų vardai, pavardės)

 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

išjungiau (užplombavau) ....................................................................................................................

(kas išjungta, užplombuota, skaičius, vieta)

 

.............................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

Įspėju......................................................................................................................................,

(objekto savininko, teisėto valdytojo, vadovo (jų įgalioto asmens) vardas, pavardė)

 

kad už plombų pažeidimą ar nuplėšimą be valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų leidimo kaltininkai bus patraukti administracinėn atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

Informuoju, kad valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiksmai teisės aktų nustatyta tvarka gali būti apskundžiami vyriausiajam valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriui, Administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui.

 

 

 

Protokolą surašė:      ......................................                 .......................................................................

(parašas)                                                                                (vardas, pavardė)

 

 

 

Dalyvavo:                 .....................................                 .......................................................................

(parašas)                                                                           (vardas, pavardė)

 

.....................................                  .......................................................................

(parašas)                                                                           (vardas, pavardė)

 

 

Protokolą gavau:       ...................................         .....................................................................

(parašas)                                                                             (vardas, pavardė)

 

 

20...... .... ....

 

Atsižvelgdamas į tai, kad anksčiau išvardinti pažeidimai buvo pašalinti, ir vadovaudamasis Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo 36 punktu, nutariu:

 

1.   Leisti eksploatuoti elektros įrenginius ar kitus agregatus ................................................

 

 

...........................................................................................................................................................

 

(pavadinimas, vieta)

 

................................................................................................................................ nuo 20...... .... ....

 

 

 

 

..................................                ....................................................................................

(parašas)                                                                    (pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

 

20...... .... ....

 

2. P a k e i č i u Šaukimo formą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ ir ją išdėstau taip:

 

 

(Šaukimo formos pavyzdys)

__________________

(Įstaigos ar padalinio pavadinimas)

ŠAUKIMAS

 

 

Data

 

 

 

Šaukiamasis

 

Šaukiamojo adresas ar el.

pašto adresas

 

Atvykimo data ir laikas

 

Atvykimo adresas

 

Pareigūnas, pas kurį šaukiama atvykti

 

Šaukimo tikslas

 

Su savimi turėti

 

Šaukimą surašė

 

 

 

 

 

(parašas)               

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(kirpimo linija)

 

ŠAUKIMO ŠAKNELĖ

 

Šaukiamojo vardas ir

pavardė

 

Procesinė padėtis

 

Atvykimo data ir laikas

 

Pareigūnas pas kurį šaukiama atvykti

 

Šaukimo įteikimo (išsiuntimo elektroniniu

paštu) data ir laikas

 

Šaukimą gavo

(šaukiamasis)

 

 

(parašas)                                         (vardas, pavardė)

Šaukimą gavo

(kitas asmuo)

 

(parašas)                                                 (vardas, pavardė)

Šaukimas išsiųstas elektroniniu paštu

 

(elektroninio pašto, iš kurio išsiųstas šaukimas, adresas)

Šaukimą įteikė (išsiuntė

elektroniniu paštu)

 

 

 

(parašas)               

 

3. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas,

vidaus tarnybos pulkininkas                                             Mindaugas Kanapickas