LIETUVOS RESPUBLIKOS

KREDITO UNIJŲ ĮSTATYMO NR. I-796 4 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. liepos 17 d. Nr. XII-1042
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kredito unija privalo teikti šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą licencinę finansinę paslaugą ir turi teisę teikti šio straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktuose ir 3 dalyje nustatytas finansines paslaugas, įskaitant finansines paslaugas užsienio valiuta, jeigu šios teisės neapribotos šio ar kitų įstatymų nustatyta tvarka.“

2. Pripažinti netekusiu galios 4 straipsnio 2 dalies 3 punktą.

3. Papildyti 4 straipsnio 3 dalį 9 punktu:

9) valiutos keitimas (grynaisiais pinigais).

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 9 straipsnio 1 dalį.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė