Lietuvos Respublikos VYRIAUSYBĖS

 

IR

 

VENGRIJOS VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

 

DĖL

 

KEITIMOSI ĮSLAPTINTA INFORMACIJA IR ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS

 

ABIPUSĖS APSAUGOS

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Vengrijos Vyriausybė (toliau – Šalys),

 

pripažindamos abipusio politinio, ekonominio ir karinio bendradarbiavimo svarbą;

 

suvokdamos, kad norint sklandžiai bendradarbiauti gali prireikti rengti įslaptintą informaciją ar ja keistis;

 

pripažindamos, kad turi būti užtikrinta lygiavertė įslaptintos informacijos apsauga;

 

siekdamos užtikrinti įslaptintos informacijos, kuria keičiamasi ar kuri rengiama bendradarbiaujant, apsaugą;

 

gerbdamos nacionalinius abiejų valstybių interesus ir saugumo siekį,

 

susitarė:

 

 

 

1 straipsnis

 

Susitarimo tikslas ir taikymo sritis

 

1. Šio Susitarimo tikslas – užtikrinti įslaptintos informacijos, kuria keičiasi arba kurią parengia Šalys tarpusavyje bendradarbiaudamos, apsaugą.

 

2. Šis Susitarimas taikomas bet kokiai su įslaptinta informacija susijusiai veiklai, sandoriams ar susitarimams, kurią vykdo ar kuriuos sudaro Šalys, įskaitant jų jurisdikcijai priklausančius subjektus.

 

3. Šis Susitarimas neturi poveikio Šalių įsipareigojimams pagal kitas dvišales ar daugiašales sutartis, kuriomis reglamentuojama keitimasis įslaptinta informacija ir jos abipusė apsauga.

 

 

 

2 straipsnis

 

Apibrėžtys

 

Šiame Susitarime:

 

a) įslaptinta informacija – bet kokio pavidalo ir pobūdžio informacija, kuri pagal Šalių valstybėse galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus turi būti saugoma nuo saugumo pažeidimo ir yra tinkamai pažymėta;

 

b) įslaptintas sandoris – sandoris ar jo pagrindu sudarytas sandoris, kuris susijęs su įslaptinta informacija ar kurį vykdant būtina susipažinti su įslaptinta informacija;

 

c) informaciją parengusi Šalis Šalis arba bet koks jos jurisdikcijai priklausantis subjektas, kuris vadovaujantis jų valstybėje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais gali teikti įslaptintą informaciją;

 

d) informaciją gaunanti Šalis – Šalis arba bet koks jos jurisdikcijai priklausantis subjektas, kuriam pagal jo valstybėje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus gali būti perduodama įslaptinta informacija;

 

e) trečioji šalis – bet kuri valstybė, įskaitant bet kokį jos jurisdikcijai priklausantį subjektą, arba tarptautinė organizacija, kurios nėra šio Susitarimo šalys;

 

f) slaptumo žyma – įslaptintai informacijai suteikiama žyma, kuria nurodomas jos įslaptinimo lygis ir įslaptintos informacijos svarba, nustatomas susipažinimo su ja apribojimo ir jai taikomos apsaugos lygis;

 

g) rangovas – bet koks subjektas, turintis teisę sudaryti įslaptintus sandorius pagal jo valstybėje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

 

h) asmens patikimumo pažymėjimas – atlikus nacionalines patikrinimo procedūras priimtas teigiamas sprendimas, kuriuo patvirtinama fizinio asmens lojalumas ir patikimumas, taip pat kiti saugumo aspektai pagal toje valstybėje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus ir patvirtinamas fizinio asmens tinkamumas susipažinti su įslaptinta informacija;

 

i) įmonės patikimumo pažymėjimas – atlikus nacionalines patikrinimo procedūras priimtas teigiamas sprendimas, kuriuo patvirtinama, kad pagal toje valstybėje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus rangovui suteikiama teisė gauti tam tikro slaptumo lygio įslaptintą informaciją, dirbti su ja, apdoroti ir saugoti ją; 

 

j) saugumo pažeidimas – kurios nors Šalies valstybėje galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams prieštaraujantis tyčinis ar netyčinis veiksmas ar neveikimas, dėl kurio įslaptinta informacija buvo ar, tikėtina, galėjo būti neteisėtai atskleista, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, jos praradimą, sunaikinimą, sugadinimą, neteisėtą pasisavinimą ar netinkamą panaudojimą.

 

 

 

3 straipsnis

 

Kompetentingos saugumo institucijos

 

1. Šalių nacionalinės saugumo institucijos, atsakingos už įslaptintos informacijos apsaugos ir šio Susitarimo įgyvendinimo kontrolę, yra šios:

 

Lietuvos Respublikoje:

 

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija (Commission for Secrets Protection Coordination of the Republic of Lithuania);

 

Vengrijoje:

 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet (National Security Authority).

 

2. Nacionalinės saugumo institucijos pateikia viena kitai oficialius kontaktinius duomenis ir praneša apie jų pasikeitimus.

 

3. Nacionalinės saugumo institucijos pateikia viena kitai oficialius duomenis apie kitas kompetentingas institucijas, atsakingas už nustatytas įslaptintos informacijos apsaugos sritis.

 

 

 

4 straipsnis

 

Slaptumo žymos

 

1. Šalys susitaria, kad toliau pateikiamos slaptumo žymos yra lygiavertės ir atitinka slaptumo žymas, nurodytas atitinkamoje valstybėje galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose:

 

 

 

Lietuvos Respublikoje:

 

 

 

Vengrijoje:

 

Atitikmuo anglų kalba:

 

VISIŠKAI SLAPTAI

 

„Szigorúan titkos!“

 

TOP SECRET

 

SLAPTAI

 

„Titkos!“

 

SECRET

 

KONFIDENCIALIAI

 

„Bizalmas!“

 

CONFIDENTIAL

 

RIBOTO NAUDOJIMO

 

„Korlátozott terjesztésű!“

 

RESTRICTED

 

2. Informaciją parengusi šalis be slaptumo žymų gali pateikti papildomas naudojimo instrukcijas, kuriose išsamiai aprašomas perduotos informacijos naudojimas.

 

 

 

5 straipsnis

 

Teisė susipažinti su įslaptinta informacija

 

Teisė susipažinti su įslaptinta informacija pagal šį Susitarimą suteikiama tik tiems asmenims, kuriems išduotas tinkamas asmens patikimumo pažymėjimas arba kurie yra tinkamai įgalioti pagal toje valstybėje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

 

 

6 straipsnis

 

Saugumo principai

 

1. Informaciją gaunanti Šalis įsipareigoja:

 

a) užtikrinti, kad gauta įslaptinta informacija būtų pažymėta lygiaverte slaptumo žyma, atitinkančia informaciją parengusios Šalies nustatytą slaptumo žymą;

 

b) taikyti įslaptintai informacijai tokio pat lygio apsaugą, kokia taikoma jos pačios atitinkamo slaptumo lygio įslaptintai informacijai;

 

c) užtikrinti, kad įslaptinta informacija nebūtų išslaptinta ar nebūtų pakeistas jos slaptumo lygis;

 

d) užtikrinti, kad įslaptinta informacija nebūtų pateikta trečiajai šaliai negavus išankstinio rašytinio informaciją parengusios Šalies sutikimo;

 

e) naudoti įslaptintą informaciją tik tam tikslui, kuriam ji pateikta.

 

2. Informaciją parengusi Šalis nedelsdama praneša informaciją gaunančiai Šaliai apie bet kokius slaptumo lygio pasikeitimus arba įslaptinimo terminą.

 

 

 

7 straipsnis

 

Bendradarbiavimas saugumo srityje

 

1. Siekdamos palaikyti panašius saugumo standartus, nacionalinės saugumo institucijos, jei jų prašoma, teikia viena kitai informaciją apie jų valstybėse galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais reglamentuojama įslaptintos informacijos apsauga, ir apie su jų įgyvendinimu susijusią praktiką. Nacionalinės saugumo institucijos praneša viena kitai apie visus reikšmingus jų valstybėse galiojančių su įslaptintos informacijos apsauga susijusių įstatymų ir kitų  teisės aktų pasikeitimus.

 

2. Nacionalinės saugumo institucijos, jei jų prašoma, vadovaudamosi jų valstybėse galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais rengia konsultacijas ir padeda viena kitai atlikti asmens ar įmonės patikimumo patikrinimo procedūras.

 

3. Šalys pripažįsta pagal jų valstybėje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus viena kitos išduotus asmens patikimumo pažymėjimus ir įmonės patikimumo pažymėjimus. Atitinkamai taikomos šio Susitarimo 4 straipsnio nuostatos.

 

4. Nacionalinės saugumo institucijos nedelsdamos praneša viena kitai apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su pripažintais patikimumo pažymėjimais, ypač jei jie buvo panaikinti.

 

5. Nacionalinės saugumo institucijos gali sudaryti šio Susitarimo įgyvendinimo susitarimus.

 

 

 

8 straipsnis

 

Įslaptinti sandoriai

 

1. Įslaptinti sandoriai sudaromi ir vykdomi vadovaujantis Šalių valstybėse galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Informaciją parengusios Šalies nacionalinės saugumo institucijos ar kompetentingos institucijos prašymu informaciją gaunančios Šalies nacionalinė saugumo institucija patvirtina, ar siūlomas rangovas, dalyvaujantis ikisutartinėse derybose ar vykdant įslaptintą sandorį, turi atitinkamą įmonės patikimumo pažymėjimą. Jei siūlomas rangovas neturi tinkamo įmonės patikimumo pažymėjimo, informaciją parengusios Šalies nacionalinė saugumo institucija ar kompetentinga saugumo institucija gali prašyti kitos Šalies atitinkamos institucijos išduoti jam tokį pažymėjimą.

 

2. Nacionalinė saugumo institucija ar kompetentinga saugumo institucija gali prašyti kitos Šalies atitinkamos institucijos atlikti jos valstybės teritorijoje įsikūrusios įmonės saugumo patikrinimą siekiant užtikrinti nuolatinę įslaptintos informacijos apsaugą.

 

3. Prie įslaptintų sandorių pridedamas saugumo priedas, kuriame nustatomi saugumo reikalavimai ir įslaptinto sandorio elementų slaptumo lygis. Saugumo priedo kopija pateikiama nacionalinėms saugumo institucijoms.

 

4. Informaciją gaunančios Šalies nacionalinė saugumo institucija prisiima atsakomybę už saugumo priemonių, taikomų įslaptintam sandoriui, nustatymą ir administravimą, laikydamasi tokių pat standartų ir reikalavimų, kokie taikomi jos pačios įslaptintų sandorių apsaugai.

 

 

 

9 straipsnis

 

Įslaptintos informacijos perdavimas ir persiuntimas

 

1. Įslaptinta informacija perduodama diplomatiniais kanalais arba per karinius kurjerius laikantis atitinkamoje valstybėje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. 

 

2. Šalys gali persiųsti įslaptintą informaciją elektroninėmis priemonėmis, laikydamosi nacionalinių saugumo institucijų ar kompetentingų saugumo institucijų patvirtintų saugumo procedūrų.

 

3. Jei perduota informacija pažymėta SLAPTAI / „Titkos!“ / SECRET ar aukštesnio lygio slaptumo žyma, informaciją gaunanti Šalis raštu patvirtina informacijos gavimą. Informaciją parengusiai Šaliai paprašius informaciją gaunanti Šalis patvirtina gavusi slaptumo žymomis RIBOTO NAUDOJIMO / „Korlátozott terjesztésű!“ / RESTRICTED ar KONFIDENCIALIAI / „Bizalmas!“ / CONFIDENTIAL pažymėtą informaciją.

 

4. Didelės apimties įslaptintos informacijos paketo perdavimą nacionalinės saugumo institucijos organizuoja kiekvienu konkrečiu atveju atskirai. Nacionalinės saugumo institucijos  patvirtina vežimo būdus, maršrutą ir saugumo priemones.

 

5. Informaciją parengusi Šalis perduoda įslaptintą informaciją ją gaunančiai Šaliai tokia forma, kuri atitinka perdavimo tikslus.

 

 

 

10 straipsnis

 

Įslaptintos informacijos kopijavimas, vertimas ir naikinimas

 

1. Įslaptintos informacijos, kuria pasikeista ar kuri parengta pagal šį Susitarimą, kopijos ar vertimai žymimi originalo slaptumo žymomis ir papildomomis naudojimo instrukcijomis ir saugomi taip pat kaip originalas. Kopijų daroma tiek, kiek reikia oficialiems tikslams.

 

2. Įslaptintą informaciją verčia ir kopijuoja tik tie asmenys, kurie turi teisę susipažinti su atitinkamo slaptumo lygio įslaptinta informacija.

 

3. Įslaptintos informacijos, kuria pasikeista ar kuri parengta pagal šį Susitarimą, vertimams privalomas įrašas vertimo kalba, kad tai yra informaciją parengusios Šalies įslaptinta informacija.

 

4. SLAPTAI / „Titkos!“ / SECRET ar aukštesnio lygio slaptumo žyma pažymėta įslaptinta informacija, kuria pasikeista ar kuri parengta pagal šį Susitarimą, verčiama ir kopijuojama tik gavus išankstinį rašytinį informaciją parengusios Šalies leidimą.

 

5. Įslaptinta informacija gali būti sunaikinta, jei informaciją parengusios Šalies naudojimo instrukcijose nenurodyta kitaip. Įslaptinta informacija sunaikinama vadovaujantis atitinkamoje valstybėje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma Visiškai slaptai / „Szigorúan titkos!“ / TOP SECRET, ne naikinama, o grąžinama informaciją parengusiai Šaliai, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį.

 

6. Kritinėmis aplinkybėmis, kai įslaptintos informacijos neįmanoma apsaugoti, ji nedelsiant sunaikinama. Apie įslaptintos informacijos sunaikinimą informaciją gaunanti Šalis kuo greičiau praneša informaciją parengusiai Šaliai.

 

 

 

11 straipsnis

 

Vizitai

 

1. Rengdama vizitus, per kuriuos bus susipažįstama su įslaptinta informacija, pažymėta KONFIDENCIALIAI / „Bizalmas!“ / CONFIDENTIAL ar aukštesnio lygio slaptumo žyma, Šalis privalo iš anksto gauti leidimą, kurį išduoda:

 

– Lietuvos Respublikoje: nacionalinė saugumo institucija ar valdymo institucija, kurioje bus lankomasi;

 

– Vengrijoje: nacionalinė saugumo institucija.

 

2. Prašymas leisti atvykti su vizitu pateikiamas likus ne mažiau kaip dvidešimčiai dienų iki vizito pradžios. Skubos atvejais prašymas gali būti pateikiamas prieš pat vizitą, jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytos institucijos tai iš anksto suderina tarpusavyje.

 

3. Prašyme leisti atvykti su vizitu pateikiama ši informacija:

 

a) atvykstančio asmens vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso (arba asmens tapatybės kortelės) numeris;

 

b) atvykstančio asmens pareigos ir juridinio asmens, kuriam jis (ji) atstovauja, aprašymas;

 

c) informacija apie atvykstančiam asmeniui išduotą asmens patikimumo pažymėjimą ir jo galiojimą;

 

d) vizito data ir trukmė; pakartotinių vizitų atveju – visas laikotarpis, per kurį vyks vizitai;

 

e) vizito tikslas, nurodant aukščiausią susijusios įslaptintos informacijos slaptumo lygį;

 

f) įmonės, kurioje bus lankomasi, pavadinimas ir adresas, taip pat kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefono (fakso) numeris ir el. pašto adresas;

 

g) data, parašas ir oficialus atstovaujamo juridinio asmens antspaudas.

 

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos institucijos ir įstaigos gali susitarti dėl asmenų, turinčių teisę atvykti su pakartotiniais vizitais, sąrašo ir konkrečių pakartotinių vizitų detalių.

 

5. Įslaptinta informacija, kurią gauna atvykstantis asmuo, laikoma pagal šį Susitarimą gauta įslaptinta informacija.

 

 

 

12 straipsnis

 

Saugumo pažeidimas

 

1. Nacionalinės saugumo institucijos nedelsdamos raštu praneša viena kitai apie saugumo pažeidimą.

 

2. Šalies, kurios valstybės teritorijoje įvyko saugumo pažeidimas, nacionalinė saugumo institucija nedelsdama pradeda tirti incidentą ir imasi reikiamų veiksmų aplinkybėms, dėl kurių įvyko pažeidimas, pašalinti. Kita nacionalinė saugumo institucija prireikus bendradarbiauja atliekant tyrimą ir imantis veiksmų.

 

3. Informaciją gaunančios Šalies nacionalinė saugumo institucija visais atvejais raštu praneša informaciją parengusios Šalies nacionalinei saugumo institucijai apie saugumo pažeidimo aplinkybes, žalos mastą, priemones, kurių imtasi jai sumažinti, ir tyrimo rezultatus.

 

 

 

13 straipsnis

 

Išlaidos

 

Kiekviena Šalis apmoka savo išlaidas, atsiradusias įgyvendinant šį Susitarimą.

 

 

 

14 straipsnis

 

Baigiamosios nuostatos

 

1. Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikui ir įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną, skaičiuojant nuo tos dienos, kai gaunamas paskutinis pranešimas, kuriuo Šalys diplomatiniais kanalais praneša viena kitai, kad įvykdytos visos nacionalinės teisinės procedūros, būtinos šiam Susitarimui įsigalioti.

 

2. Šis Susitarimas gali būti keičiamas abipusiu rašytiniu Šalių sutarimu. Tokie pakeitimai įsigalioja šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

3. Kiekviena Šalis turi teisę bet kada raštu nutraukti šį Susitarimą. Tokiu atveju Susitarimas baigia galioti praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kurią viena Šalis gauna rašytinį kitos Šalies pranešimą apie Susitarimo nutraukimą.

 

4. Nutraukus šį Susitarimą visa įslaptinta informacija, kuria buvo pasikeista ar kuri buvo parengta pagal šį Susitarimą, saugoma pagal šio Susitarimo nuostatas, kol informaciją parengusi Šalis raštu atleidžia informaciją gaunančią Šalį nuo šio įsipareigojimo.

 

5. Visi ginčai, kylantys dėl šio Susitarimo aiškinimo ar įgyvendinimo, sprendžiami Šalių konsultacijomis ir derybomis.

 

 

 

Tai patvirtindami, šiam tikslui tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

 

 

 

Pasirašyta 2017 m. rugsėjo 8 d. Taline dviem originaliais egzemplioriais lietuvių, vengrų ir anglų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS VARDU

VENGRIJOS

VYRIAUSYBĖS VARDU