TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. gruodžio 28 D. SPRENDIMO NR. T1-357 „DĖL dienos, trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugų telšių rajone teikimo organizavimo ir mokėjimo už socialinės paslaugas tvarkos aprašų ir kainų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T1-88

Telšiai

 

 

Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

pakeisti Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. T1-357 „Dėl dienos, trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugų Telšių rajone teikimo organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašų ir kainų patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Patvirtinti Telšių rajono senelių globos namuose mitybos, medikamentų išlaidų finansinius normatyvus vienam asmeniui per parą:

2.1. mitybos Telšių rajono senelių globos namuose – 4,00 Eur;

2.2. mitybos su pristatymu Telšių rajono senelių globos namų struktūriniuose padaliniuose – Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose arba Dienos socialinės globos centre – 4,20 Eur (pusryčiai sudaro – 30 proc., pietūs – 40 proc., pavakariai ir vakarienė – 30 proc.);

2.3. Telšių rajono senelių globos namuose medikamentų – 0,40 Eur.“

2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Patvirtinti Telšių rajono senelių globos namuose socialinės globos kainą vienam asmeniui per mėnesį:

3.1. su sunkia negalia – 750,00 Eur, kurią sudaro 195,00 Eur bendroji socialinės globos lėšų dalis ir 555,00 Eur kintamoji socialinės globos lėšų dalis;

3.2. darbingo amžiaus neįgaliam ir senyvo amžiaus asmeniui – 650,00 Eur, kurią sudaro 195,00 bendroji socialinės globos lėšų dalis ir 455,00 Eur kintamoji socialinės globos lėšų dalis.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Petras Kuizinas