r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. T-229

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. T-68 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 2 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-229

 

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Programos uždavinius, projektų koordinavimo, finansavimo šios Programos lėšomis, atsakomybės ir kontrolės tvarką.

2. Programos pagrindinis tikslas – skatinti smulkiojo verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Akmenės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

3. Programos uždaviniai:

3.1. sudaryti teisines, finansines ir valdymo sąlygas vykdyti Savivaldybės politiką remiant verslą;

3.2. skatinti smulkiojo verslo subjektus aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje;

3.3. skatinti užimtumą Savivaldybėje;

3.4. sudaryti palankias sąlygas smulkiojo verslo kūrimuisi.

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Projektas – laikina veikla, kuria siekiama aiškiai suformuluoto tikslo;

4.2. Ekspertų komisija – Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta projektų vertinimo komisija;

4.3. Vertinimo kriterijai – rodikliai, suteikiantys informaciją apie projektus ir jų įgyvendinimo rezultatus;

4.4. Infrastruktūra – inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, komunaliniai, visuomeniniai, prekybos ir kiti gyventojų paslaugoms teikti ar aplinkos kokybei gerinti / naujoms darbo vietoms sukurti reikalingi objektai (baldai ir įrenginiai);

4.5. Smulkiojo verslo subjektas (toliau Pareiškėjas) tai:

4.5.1. juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos įmonės ar mažos įmonės sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos  smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje, arba,

4.5.2. fizinis asmuo, turintis verslo liudijimą, kuris galioja ne mažiau kaip 180 dienų, ir dirbantis (planuojantis dirbti) ne trumpiau kaip 96 dienas per kalendorinius metus nuo paramos prašymo dienos.

Tai subjektai, įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą, išskyrus valstybės ir Savivaldybės įmones ir įmones, kuriose valstybei ar Savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 proc. balsavimo teisę suteikiančių akcijų;

4.6. Kryžminis finansavimas – projektui įgyvendinti būtinų veiklų, patenkančių į Programos finansuojamas sritis, finansavimas kitomis lėšomis;

4.7. Universalus dizainas – gaminių ir aplinkos forma, kai jais be specialaus pritaikymo gali naudotis vaikai, suaugę, vyrai, moterys, senyvo amžiaus, neįgalieji, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonės;

4.8. Socialinis verslas – verslas, kai privatus arba juridinis asmuo, vykdydamas ekonominę veiklą, siekia visuomenei, jos grupei ar aplinkai naudingų tikslų ir visuomenės socialinių problemų sprendimo;

4.9. Inovatyvus verslas – verslas, kai privatus arba juridinis asmuo vykdo ekonominę veiklą pritaikydamas anksčiau rajone nenaudotas technologijas, sprendimus ar kitur įgytas žinias.

4.10. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir kituose teisės aktuose.

5. Projektų finansavimo konkursus organizuoja Savivaldybės administracijos skyrius, atsakingas už Programos įgyvendinimo koordinavimą.

6. Pagal Programą teikiamo finansavimo forma – negrąžinamas finansavimas.

7. Lėšos Programai įgyvendinti numatomos Savivaldybės biudžete.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

8. Teikti paraiškas projektų finansavimui gali Programos 4.5 papunktyje nurodyti Pareiškėjai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

8.1. neturintys mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar nesantys skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba bendra įsiskolinimų suma neviršija 100 Eur);

8.2. vykdantys komercinę ūkinę veiklą Savivaldybės teritorijoje.

9. Jei paraišką projektų finansavimui teikia asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimus, jų verslo liudijimai turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 180 dienų laikotarpiui, ir jie dirba (planuoja dirbti) ne trumpiau kaip 96 dienas per kalendorinius metus. Be to, asmenys turi atitikti Aprašo 8.1 ir 8.2 papunkčiuose numatytus reikalavimus.

 

III SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ REIKALAVIMAI

 

10. Vienam Pareiškėjui einamaisiais kalendoriniais metais Programos lėšomis gali būti kompensuojamos vieno Projekto išlaidos.

11. Vienam Pareiškėjui Programos lėšomis kompensuojama ne daugiau kaip  5 000 Eur per 3 metus.

12. Pareiškėjas, teikdamas projektą Programos lėšoms gauti, privalo užtikrinti, kad projekto išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos kitomis Savivaldybės, Europos Sąjungos, valstybės ar kitų fondų (programų) lėšomis.

13. Programos lėšomis nekompensuojama:

13.1. veiklos, susijusios su alkoholinių gėrimų, tabako gamyba ir (ar) prekyba, medžiokle, ginklais, azartinių lošimų ir lažybų organizavimu, lombardų, draudimo, brokerių veikla;

13.2. bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų pareiškėjų veiklos;

13.3. kryžminis finansavimas.

14. Pareiškėjai, atitinkantys šiame Apraše nurodytus reikalavimus, gali teikti paraiškas šioms išlaidoms kompensuoti:

14.1. Verslo subjektams ir verslą pradedantiems asmenims gali būti kompensuojama iki 80 proc. kredito (lizingo), kurio dydis ne didesnis nei 10 000 Eur, palūkanų. Kompensuojama ne didesnė kaip 2 000 Eur palūkanų suma už pirmuosius trejus kredito (lizingo) mokėjimo metus. Pirmaisiais metais Paraiška teikiama konkursui, o jei ji pripažįstama tinkama kompensavimui,  antraisiais ir trečiaisiais metais Pareiškėjui pateikus paraišką dėl to paties kredito (lizingo) kompensavimo už antruosius ir trečiuosius metus, paraiška nėra vertinama konkurso būdu. Kompensuojama tik jau išmokėta palūkanų suma.

14.2. Pradinėms įmonės steigimo išlaidoms, kurios patirtos ne vėliau kaip nuo praėjusių metų sausio 1 dienos. Kompensacija skiriama mokesčiui notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties patvirtinimą, mokesčiui Juridinių asmenų registrui už juridinio asmens įregistravimą. Kompensuojama 100 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.

14.3. Verslo planų kreditui gauti, verslo planų (paraiškų) ir kitų dokumentų paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Vietinių užimtumo iniciatyvų ir kitų verslo paramos fondų rengimo išlaidoms. Kompensuojama iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur.

14.4. Infrastruktūros projektų išlaidoms. Kompensuojama iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 5 000 Eur.

14.5. Universalaus dizaino sprendinių įgyvendinimo išlaidoms. Kompensuojama iki 80 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 5 000 Eur.

14.6. Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto draudimo įmokų dengimo išlaidoms. Kompensuojama iki 80 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur, jeigu draudimo įmokos yra susijusios su dalyvavimu projektinėje veikloje.

14.7. Nekilnojamojo turto nuomos ir (arba) patalpų remonto bei įrenginių ir (arba) programinės įrangos nuomos išlaidoms:

14.7.1. verslo subjektui, veiklą vykdančiam iki 2 metų, kompensuojama iki 50 proc. nekilnojamojo turto nuomos išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 2 Eur už vieną kvadratinį metrą ir ne daugiau kaip 1 500 Eur;

14.7.2. verslo subjektui, veiklą vykdančiam iki 2 metų, kompensuojama iki 50 proc. patalpų remonto ir įrenginių ir (arba) programinės įrangos nuomos išlaidų ir ne daugiau kaip 1 500 Eur;

14.7.3. jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus), vykdančiam veiklą iki 2 metų, kompensuojama iki 80 proc. nekilnojamojo turto nuomos išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 2,5 Eur už vieną kvadratinį metrą ir ne daugiau kaip 3 000 Eur;

14.7.4. jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus), vykdančiam veiklą iki 2 metų, kompensuojama iki 80 proc. ir ne daugiau kaip 3 000 Eur patalpų remonto ir įrenginių, ir (arba) programinės įrangos nuomos išlaidų.

14.8. Dalyvavimo parodose išlaidoms. Kompensuojama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip     1 000 Eur, kai:

14.8.1. Pareiškėjas dalyvauja užsienio ar savo šalies  parodoje, pristatydamas savo produkciją ar paslaugas;

14.8.2. Pareiškėjas kartu su verslininkų delegacija vyksta į šalies ar užsienio parodą dėl pasidalijimo gerosios  darbo  patirties pavyzdžiais, pažangios  technikos arba naujų technologijų diegimo.

14.9. Rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidoms:

14.9.1. prekės ženklo registravimo ir gaminių pavyzdžių sertifikavimo išlaidoms. Kompensuojama iki 75 proc., bet ne daugiau kaip 2 000 Eur;

14.9.2. reklaminių lankstinukų ar kitos informacinio arba reklaminio tipo spaudos, skirtos verslo subjektams reklamuoti, leidybos išlaidoms. Kompensuojama iki  50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur;

14.9.3. interneto svetainės kūrimo arba nuomos išlaidoms, kurias sudaro mokestis už atliktus svetainės kūrimo darbus, mokestis už interneto svetainės adreso sukūrimą ir palaikymą vieneriems metams, mokestis už interneto svetainės skelbimą serveryje arba vienkartinėms iki 1 metų interneto svetainės nuomos išlaidoms. Kompensuojama iki 75 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur;

14.9.4. reklaminių tekstų kūrimo, rinkodaros konsultacijų, rinkos tyrimų išlaidoms. Kompensuojama  iki 50 procentų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.

14.10. Įmonės vienos darbo vietos steigimo, išskyrus darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius, išlaidoms. Įkurta nauja darbo vieta turi būti išlaikoma ne trumpiau kaip vienerius metus ir negali būti sukurta sumažinant bendrą dirbančių asmenų įmonėje skaičių. Priemonei kryžminis finansavimas netaikomas. Kompensavimo dydžiai:

14.10.1. darbo vietos steigimas jaunimui (iki 29 m.) arba vyresnio amžiaus žmonėms (vyresniems nei 50 m.)  – iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur;

14.10.2. darbo vietos, į kurią pirmą kartą pagal įgytą specialybę įdarbinamas absolventas iki 29 metų, steigimas – iki 80 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1500 Eur.

14.11. Kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų, licencijų, atestatų, susijusių su vykdoma veikla, mokymų išlaidoms. Vienam smulkaus verslo subjektui kompensuojama iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.

14.12. Darbo saugos dokumentacijos sutvarkymo išlaidoms. Kompensuojama iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.

14.13. Verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidoms, susijusioms su Projekte numatomomis veiklomis. Kompensuojama iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur.

14.14. Valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčiams, kurie gali būti kompensuojami trejus metus iš eilės:

14.14.1. verslo subjektui veiklą, vykdančiam iki 3 metų,  iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur;

14.14.2. jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus), vykdančiam verslo subjekto veiklą iki 3 metų, iki 80 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur.

14.15. Savivaldybės ir (arba) jos partnerių organizuojamų konkursų, projektų ir kitų verslumą rajone skatinančių renginių organizavimo išlaidoms. Minėtų išlaidų kompensavimui gali būti skirta iki 5 proc. einamųjų metų Programos patvirtinto metinio biudžeto.

15. Lėšos turi būti naudojamos tik paraiškoje nurodytam projektui vykdyti, laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų.

16. Parama pagal Programą nesuteikiama, jei Pareiškėjas per trejus paskutinius metus yra pasinaudojęs valstybės pagalba, kurios dydis, įvertinus ir naujai teikiamą lengvatą, viršija de minimis valstybės pagalbai nustatytą maksimalų dydį, išskyrus juridinius asmenis, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gavusius paramos gavėjo statusą.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

17. Informacija apie Programos lėšomis finansuojamų projektų, skirtų Aprašo 14.1–14.14 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms kompensuoti, konkursą skelbiama einamųjų metų I ketv. Nepanaudojus visų Programoje numatytų lėšų, gali būti skelbiami papildomi konkursai. Konkursas skelbiamas viešai vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki paskutinės projektų paraiškų teikimo dienos.

18. Projektų paraiškos Aprašo 14.15 papunktyje nurodytoms išlaidoms kompensuoti priimamos be kvietimo, kol bus pasiektas minėtame papunktyje nurodytų lėšų limitas.

19. Užpildyta projekto paraiška pagal nustatytą formą Savivaldybės administracijai gali būti pateikta šiai būdais:

19.1. elektroniniu būdu per elektroninės valdžios vartus www.epaslaugos.lt, pateikiant prašymą su pridėta;

19.2. išsiųsta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjo įteikta asmeniškai Savivaldybės administracijos Interesantų priimamajame „Viename langelyje“ adresu: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė.

20. Kitais būdais pateikta arba po skelbime apie konkursą nustatyto termino pabaigos įteikta paraiška yra nenagrinėjama.

21. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba. Kita kalba arba ranka užpildytos paraiškos nepriimamos.

22. Kartu su paraiška turi būti pateikta: sutarčių kopijos, sąskaitų faktūrų kopijos, perdavimo–priėmimo aktų kopijos, apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos, ir kiti papildomi dokumentai, susiję su projekto įgyvendinimu, kuriais pagrindžiamos paraiškoje prašomos kompensuoti išlaidos.

23. Užregistruotos paraiškos tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų pateikimas pareiškėjo iniciatyva galimas iki paskutinės paraiškų teikimo dienos, nurodytos skelbime apie konkursą.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

24. Pateiktos paraiškos vertinamos dviem etapais:

24.1. administracinės atitikties vertinimas (pareiškėjas yra Smulkiojo verslo subjektas, kaip tai nurodyta Programos 4.5 punkte, projekto paraiška tinkamai užpildyta, pateikti privalomi dokumentai);

24.2. tinkamumo finansuoti vertinimas (projekto aktualumas, organizavimas, biudžeto pagrindimas, naudojimo efektyvumas).

25. Administracinės atitikties bei tinkamumo finansuoti vertinimus per 10 darbo dienų nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos dienos atlieka Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta ekspertų komisija (toliau – Ekspertų komisija).

26. Ekspertų komisiją sudaro 5 nariai: komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, komisijos nariai. Ekspertų komisijos posėdžio sekretorius nėra komisijos narys.

27. Ekspertų komisijos sudėtis atnaujinama ne mažiau kaip 2/5 Komisijos narių kas 2 metus. Ekspertų komisijos nario pareigas asmuo gali eiti ne ilgiau kaip 4 metus iš eilės, išskyrus Programą administruojantį asmenį.

28. Į Ekspertų komisijos sudėtį įeina:

28.1. nevyriausybinės organizacijos arba gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovas;

28.2. Savivaldybės tarybos narys;

28.3. verslumą skatinančios organizacijos atstovas, asocijuotų verslo struktūrų atstovas arba smulkiojo verslo subjektas;

28.4. Savivaldybės administracijos specialistai.

29. Ekspertų komisijos darbo tvarką reglamentuoja Ekspertų komisijos darbo reglamentas, tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

30. Pirmenybė gauti projektų kompensavimą teikiama smulkiojo verslo subjektams:

30.1. vykdantiems veiklą pirmais ar antrais veiklos metais;

30.2. kuriantiems naujas darbo vietas;

30.3. kuriantiems socialinio verslo įmones;

30.4. vykdantiems projektus, kurių metu planuojama įgyvendinti inovatyvias verslo idėjas;

30.5. jauniems verslininkams (iki 29 m.);

30.6. asmenims (projekto paraiškos teikėjams), turintiems negalią;

30.7. kuriantiems darbo vietas asmenims, turintiems negalią.

31. Ekspertų komisija turi teisę:

31.1. susipažinti su informacija, susijusia su paraiškų nagrinėjimu ir vertinimu;

31.2. esant poreikiui, surinkti ir įvertinti per nustatytą terminą pareiškėjo pateiktus papildomus dokumentus ir paaiškinimus;

31.3. siūlyti skirti mažesnę nei pareiškėjo prašoma paramos sumą;

31.4. kitas teises, reikalingas vykdyti jos funkcijoms.

32. Smulkiojo verslo subjektai apie priimtą sprendimą dėl projekto finansavimo informuojami raštu per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

 

33. Projektai finansuojami išlaidų kompensavimo būdu, pateikus dokumentus, pagrindžiančius projekto įgyvendinimo metu patirtas išlaidas. Šios išlaidos turi būti patirtos ne ankščiau kaip nuo praėjusių metų sausio 1 dienos.

34. Lėšos, skirtos projektams finansuoti, paskirstomos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Ekspertų komisijos siūlymą. Lėšų naudojimo sutartį su finansavimą gavusiais smulkiojo verslo subjektais per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

35. Smulkiojo verslo subjektas, gavęs projekto finansavimą, atsiskaito Savivaldybei už finansuotą veiklą ir vertinimo kriterijų įvykdymą teikdamas ataskaitas, nurodytas lėšų naudojimo sutartyje.

36. Pasibaigus kalendoriniams metams, Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt  skelbiama informacija apie Savivaldybės finansuotus Smulkiojo verslo subjektų projektus.

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

37. Projekto vykdytojai užtikrina projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį ir įsipareigoja vykdyti projekte nurodytą veiklą ne trumpiau kaip vienerius metus po projekto įgyvendinimo, išskyrus Aprašo 14.2, 14.8, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15 papunkčiuose išvardytas veiklas.

38. Projektų įgyvendinimą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už lėšų naudojimo sutarties vykdymą.

39. Specialistas kontrolę vykdo dviem etapais:

39.1. 2 kartus per metus patikrina informaciją apie Smulkiojo verslo subjektą, gavusį finansavimą, mokesčių mokėtojų registre;

39.2. ne mažiau kaip 1 kartą per metus patikrina, ar Smulkiojo verslo subjektas vykdo projekte numatytą veiklą, atlikdamas projektinės veiklos patikrą vietoje. Savivaldybės administracijos specialistas gali prašyti projektų vykdytojų pateikti papildomą informaciją bei dokumentus apie projekte vykdomą veiklą, apžiūrėti vykdytojų darbo vietas ir pan.

40. Savivaldybės administracijos specialistas, atlikęs kontrolę, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui kontrolės ataskaitą apie projektuose nurodytos veiklos įsipareigojimų nevykdymą bei teikia pasiūlymus dėl sankcijų taikymo pagal lėšų naudojimo sutartį.

41. Projekto vykdytojas, neteisingai pateikęs duomenis Paraiškoje ar neįvykdęs lėšų naudojimo sutarties reikalavimų, per 20 darbo dienų po raštiško pranešimo apie įsipareigojimų nevykdymą privalo grąžinti tai išlaidų rūšiai iki tol jam pagal projekto lėšų naudojimo sutartį išmokėtas lėšas, skirtas minėtai veiklai įgyvendinti, į Savivaldybės biudžeto sąskaitą.

42. Laiku negrąžinus lėšų, lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

43. Programos lėšų naudojimo finansinė ir veiklos kontrolė atliekama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Projektų paraiškos ir ataskaitos saugomos trejus metus teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Aprašą keičia arba panaikina Savivaldybės taryba.

46. Programos asignavimų valdytojas yra Savivaldybės administracijos direktorius.

47. Programos viešinimui gali būti skiriama iki 5 proc. einamųjų metų programos patvirtinto metinio biudžeto.

_______________________