LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-1069 „DĖL KARO PRIEVOLĘ ADMINISTRUOJANČIOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS INSTITUCIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMO IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 5 d. Nr. V-459

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymą Nr. V-1069 „Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

DĖL KARO PRIEVOLĘ ADMINISTRUOJANČIOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS INSTITUCIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMO IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 38 straipsnio 2 dalimi,

 

tvirtinu Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                 Juozas Olekas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2011 m. rugsėjo 19 d.

įsakymu Nr. V-1069

(Lietuvos Respublikos krašto

apsaugos ministro

2015 m. gegužės 5 d.

įsakymo Nr. V-459

redakcija)

 

 

 

KARO PRIEVOLĘ ADMINISTRUOJANČIOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS INSTITUCIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMO IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, skundų dėl karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimų padavimo ir nagrinėjimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

SKUNDŲ pateikimas ir NAGRINĖJIMAS

 

4. Karo prievolininkas, gavęs karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimą, turi teisę per 10 dienų pateikti krašto apsaugos ministrui skundą dėl šio sprendimo.

5. Skundas gali būti pateikiamas:

5.1. raštu (tiesiogiai karo prievolininkui atvykus į Krašto apsaugos ministerijos Administracijos departamento Dokumentų administravimo skyrių; siunčiamas registruotu paštu ar per kurjerį), elektroniniu būdu (nuskenuotas arba pasirašytas elektroniniu parašu) Krašto apsaugos ministerijos elektroninio pašto adresu pilieciuaptarnavimas@kam.lt, faksu;

5.2. raštu per Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių (toliau – Skyrius), kuris vykdo karo prievolininko administravimą. Skyrius skundą registruoja vidaus dokumentų registre ir perduoda Krašto apsaugos ministerijai per dokumentų valdymo informacinę sistemą. Skundo kopija su registracijos žyma atiduodama karo prievolininkui.

6. Skundas turi būti pasirašytas karo prievolininko ar jo įgalioto asmens, jame nurodytas karo prievolininko vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiams palaikyti, skundo pateikimo priežastys ir motyvai. Prie skundo turi būti pridėti (pateikti) skundo motyvus patvirtinantys dokumentai, karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimo kopija.

7. Skundas nenagrinėjamas, o asmuo ir karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija apie sprendimą nenagrinėti skundo informuojami Krašto apsaugos ministerijos raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skunde nenurodyta jokių asmens duomenų ryšiams palaikyti, t. y. jeigu:

7.1. jame nenurodytas asmens vardas, pavardė, adresas arba skundas asmens nepasirašytas;

7.2. tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo yra priėmęs sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos, krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimą;

7.3. nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai;

7.4. pradėjus skundo nagrinėjimo procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas. Tokiu atveju skundo nagrinėjimas sustabdomas, kol skundą išnagrinės teismas.

8. Skundus nagrinėja nuolatinė karo prievolininkų skundų nagrinėjimo komisija (toliau – Komisija), kurios sudėtį ir nuostatus tvirtina krašto apsaugos ministras.

9. Skundas turi būti baigtas nagrinėti ir siūlymai krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui suformuluoti per 12 dienų nuo skundo gavimo Krašto apsaugos ministerijoje ar papildomų dokumentų pateikimo dienos.

10. Komisijos siūlymai yra rekomendacinio pobūdžio.

11. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo įvertina Komisijos pateiktus siūlymus ir priima sprendimą, apie kurį per 5 darbo dienas Krašto apsaugos ministerijos raštu informuojamas skundą pateikęs asmuo ir karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija. Asmens pageidavimu, jeigu toks pageidavimas buvo skunde nurodytas, nuskenuotas raštas gali būti pateikiamas tik elektroniniu paštu.

12. Krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimas dėl skundo priimamas per 14 darbo dienų nuo skundo ar papildomų dokumentų gavimo Krašto apsaugos ministerijoje dienos.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimas per 10 dienų nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________________________