RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO PASKELBIMO RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE „ŽIRNIUKAI“, „BITUTĖS“ IR „PELĖDŽIUKAI“

 

2022 m. vasario 1 d. Nr. A-83 (8.2)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 4.1 papunkčiu, atsižvelgdamas į Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro ūkvedės, laikinai einančios direktoriaus pareigas 2022 m. sausio 31 d. raštą Nr. S-3 „Dėl infekcijos plitimą ribojančio režimo taikymo“, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2022 m. sausio 31 d. raštą Nr. (6-21 16.1.17 Mr) 2-7731 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“:

1.       Įsakau Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupėse „Žirniukai“, „Bitutės“ ir „Pelėdžiukai“:

1.1.    nuo 2022 m. sausio 31 d. iki 2022 m. vasario 11 d. paskelbti infekcijų plitimą ribojantį režimą“;

1.2.    nutraukti ugdymo procesą šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytu laikotarpiu.

2.       Įpareigoju Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro direktorių:

2.1.    vykdyti visus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento nurodymus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių taikymo Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkciame centre;

2.2.    bendrauti ir bendradarbiauti su Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro darbuotojais, organizuojant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymą;

2.3.    užtikrinti Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro patalpų valymą ir dezinfekciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2 virusu) bei Rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai;

2.4.    paskelbti šį įsakymą įstaigos interneto svetainėje, informuoti vaikų tėvus (įtėvius, globėjus), kitus suinteresuotus asmenis.

3. Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                    Jolanta Margaitienė