VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. B1-216 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022  m. vasario 3 d. Nr. B1-72

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Protokolus turi teisę surašyti Tarnybos departamentų, nurodytų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 35–44 punktuose, pareigūnai, pagal kompetenciją atliekantys Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo tyrimą.“;

2.       Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Aprašo 6 punkte nustatytas terminas Aprašo 4 punkte nurodytų Tarnybos departamentų vadovų sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui:“;

3. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Bylos nagrinėjamos Alkoholio kontrolės įstatymo 38 straipsnyje nustatyta tvarka. Bylos gali būti nagrinėjamos žodinio arba rašytinio proceso tvarka. Komisijos sprendimu ar bylos nagrinėjimo proceso šalių prašymu Komisijos posėdis arba jo dalis gali būti skelbiama uždara, jeigu tai būtina siekiant apsaugoti valstybės, tarnybos, komercinę, banko ar profesinę paslaptį.“;

4. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, kai bylos nagrinėjimo proceso šalis, kiti bylos nagrinėjimo proceso dalyviai pateikia Komisijai prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka arba Komisija pati nusprendžia, kad byla turi būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka.  Bylos nagrinėjimo proceso šalis, kiti bylos nagrinėjimo proceso dalyviai prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka Komisijai turi pateikti likus ne mažiau kaip 5 (penkiom) darbo dienoms iki paskirtos posėdžio datos. Į bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka kviečiamos dalyvauti bylos nagrinėjimo proceso šalys, kiti bylos nagrinėjimo proceso dalyviai. Jeigu bylos nagrinėjimo proceso šalys, kiti bylos nagrinėjimo proceso dalyviai apie bylos nagrinėjimo posėdžio datą, laiką ir vietą Aprašo 27 punkte nustatyta tvarka buvo laiku ir tinkamai informuoti, tačiau į bylos nagrinėjimo posėdį neatvyksta, Komisija turi teisę nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka ir priimti sprendimą bylos nagrinėjimo proceso šalims, kitiems bylos nagrinėjimo proceso dalyviams nedalyvaujant, jeigu nors vienas iš jų nepateikė rašytinio prašymo atidėti bylos nagrinėjimą. Jeigu buvo gautas bylos nagrinėjimo  proceso šalies, kitų bylos nagrinėjimo proceso dalyvių prašymas atidėti bylos nagrinėjimą ir Komisija, išnagrinėjusi šį prašymą, jį pripažįsta nepagrįstu, bylos nagrinėjimo proceso šalies, kitų bylos nagrinėjimo proceso dalyvių neatvykimo į bylos nagrinėjimo posėdį priežastys pripažįstamos nesvarbiomis.“;  

5. Papildau nauju 341 punktu ir jį išdėstau taip:

341. Nesant bylos nagrinėjimo proceso šalies, kito bylos nagrinėjimo proceso dalyvio pateikto prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka arba Komisijos sprendimo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, į bylos nagrinėjimą nėra kviečiamos dalyvauti bylos nagrinėjimo proceso šalys ir kiti bylos nagrinėjimo proceso dalyviai.“;

6. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Komisijos nutarime dėl bylos nurodomi Alkoholio kontrolės įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje nurodyti rekvizitai.“;

7. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Informacinis pranešimas apie Komisijos nutarimą dėl bylos (toliau – informacinis pranešimas) per 3 (tris) darbo dienas nuo Komisijos nutarimo dėl bylos įsigaliojimo paskelbiamas Tarnybos interneto svetainėje.“;

8. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Jei Komisijos nutarime dėl bylos yra viešai neskelbtinų duomenų, informaciniame pranešime visi viešai neskelbtini duomenys pašalinami. Pašalintų duomenų vietoje pasviruoju šriftu skliaustuose įrašomi žodžiai „(duomenys neskelbtini)“. Jei pašalinus iš informacinio pranešimo visus viešai neskelbtinus duomenis informacinio pranešimo paskelbimas netektų prasmės, informacinis pranešimas Tarnybos interneto svetainėje neskelbiamas.“

 

Direktorius                                                                                                             Mantas Staškevičius