LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006  M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-130 „DĖL NUOLATINĖS TARPINSTITUCINĖS KOMISIJOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ NARIŲ SUGRĮŽIMO Į LIETUVĄ IR JŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO PAKEITIMO  

 

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. A1-611

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006  m.  balandžio 27 d. įsakymą Nr. A1-130 „Dėl Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S u d a r a u šios sudėties Nuolatinę tarpinstitucinę komisiją politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti:

Aivydas Keršulis – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius (komisijos pirmininkas);

Eglė Čaplikienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Rima Petronėlė Gudelytė – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);

Stanislovas Buchoveckas – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis specialistas;

Birutė Kazlauskienė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Istorinės-kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Ingrida Meškinytė – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė;

Irena Mikalauskienė – Finansų ministerijos Biudžeto departamento Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;

Vytas Miliauskas – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos valdybos pirmininkas;

Dana Miškinienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Violeta Raulynaitienė – Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento Ryšių su bendruomenėmis ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Živilė Šukytė-Kraskauskienė – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja;

Daiva Vežikauskaitė – Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pilietybės reikalų skyriaus vedėja;

Rita Zilnienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vyriausioji specialistė.

2. Pakeičiu šiuo įsakymu patvirtintą Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti darbo reglamentą ir 8 punktą išdėstau taip:

8. Nuolatinės komisijos nariai veikia visuomeniniais pagrindais.“

 

 

 

Laikinai einanti socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas                  Algimanta Pabedinskienė