LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIO S SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. GRUODŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. V-2743 „DĖL GREITŲJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ, KURIEMS NAUDOJAMI SEILIŲ ĖMINIAI, NAUDOJIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 17 d. Nr. V-352

Vilnius

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. V-2743 „Dėl greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų, kuriems naudojami seilių ėminiai, naudojimo ugdymo įstaigose“:

1.1. Pakeičiu 1.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.3. šio sprendimo 1.2.2 papunktyje nurodytoms ugdymo įstaigoms būtų perduodami kartu su neprofesionaliam naudotojui pritaikyta naudojimo instrukcija.“

1.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Pavesti šio sprendimo 1.2.2 papunktyje nurodytoms ugdymo įstaigoms užtikrinti, kad NVSPL išduoti greitieji antigeno testai būtų naudojami tik ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo programas ir atliekančiose savikontrolės tyrimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ nuostatomis.“

2.    N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. vasario 21 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Arūnas Dulkys