herbas

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 -2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. T-650

Šalčininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 10³ straipsniu, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo rekomendacijų savivaldybėse patvirtinimo“, Šalčininkų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.       Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą (pridedamas).

2.       Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2017–2018 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą (pridedamas).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Zdzislav Palevič


 

PATVIRTINTA

Šalčininkų rajono

savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 23 d.

sprendimu Nr. T-650

 

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 20172019 METŲ

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo terminas

Atsakingi vykdytojai

Vertinimo rodikliai

Rodiklio reikšmė

1.

Pagal skyriaus kompetenciją vidaus teisės aktų analizės administracinės naštos mažinimo aspektu atlikimas ir ataskaitos Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikimas

2017 m. I, III ketv.,

2018 m. I, III ketv., 2019 m. I, III ketv.,

Savivaldybės administracijos skyriai

Administracinę naštą mažinančių pakeistų teisės aktų skaičius

Ne mažiau dviejų

2.

Administracinių paslaugų elektroninių prašymų formų diegimas

2017 m.,

2018 m., 2019 m.

Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius

Parengtų administracinių paslaugų elektroninių prašymų formų skaičius

Ne mažiau vieno

3.

Plėtoti elektronines paslaugas, naudojant šiuolaikines informacines technologijas

2017 m.,

2018 m., 2019 m.

Savivaldybės administracijos skyriai 

Elektroninių paslaugų tiekėjų ir gavėjų patogumas

Asmenys galės greičiau ir patogiau pateikti dokumentus Savivaldybės darbuotojams ir gauti paslaugą

4.

Administracinės naštos mažinimo priemonių viešinimas

Nuolat

Savivaldybės administracijos Informacijos, kultūros ir turizmo skyrius

Informacinių pranešimų apie administracinės naštos mažinimą skaičius

Kiekvieną kartą po sprendimo priėmimo

5.

Administracinės naštos mažinimo priemonių vertinimas

2017 m.,

2018 m., 2019 m.

Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius

Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaita

1

6.

Siekiant optimizuoti paslaugų organizavimą, priskirti socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms funkcijas savivaldybės biudžetinei įstaigai Šalčininkų socialinių paslaugų centrui

2017 metų III ketvirtis

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius, Šalčininkų socialinių paslaugų centras

Socialinių paslaugų teikimo konsolidavimas savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Šalčininkų socialinių paslaugų centre

1

 

___________________________