VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2020 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. VA-27 „DĖL PAGALBOS PRIEMONIŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS, PAVEIKTIEMS KORONAVIRUSO (COVID-19) SUKELTŲ NEIGIAMŲ PASEKMIŲ“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. balandžio 27 d. Nr. VA-30

Vilnius

 

 

1.    Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ (toliau – Įsakymas Nr. VA-27) ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAGALBOS PRIEMONIŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS, PAVEIKTIEMS KORONAVIRUSO (COVID-19) SUKELTŲ NEIGIAMŲ PASEKMIŲ

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 ir 110 straipsniais, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu, Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. protokoliniu sprendimu Nr. 14, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. posėdžio protokolu Nr. 59 bei atsižvelgdama į Europos Komisijos 2020 m. kovo 19 d. komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ C (2020) 1863 su pakeitimais (toliau – Komunikatas) 2 ir 3.9 skirsnių reikalavimus ir 2021 m. sausio 18 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. C(2021) 361, kuriuo patvirtinta valstybės pagalbos schema „SA.60632 (2020/N) – Lietuva COVID-19: mokesčių mokėjimų atidėjimas“, ir siekdama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, galiojimo laikotarpiu padėti verslui išsaugoti likvidumą:

1. Nurodau Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį:

1.1. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. mokesčių mokėtojus įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viešai skelbiamus sąrašus, vadovaujantis Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. VA-6 „Dėl mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. priimti ir nagrinėti į sąrašus įtrauktų mokesčių mokėtojų prašymus sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) ar pakeisti jau sudarytos MPS sąlygas dėl nepriemokų, susidariusių iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., privalomai neteikiant papildomų dokumentų, nurodytų Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų apraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 236 „Dėl Mokestinės paskolos sutarties ir Fizinių asmenų anketos formų bei Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), jei prašomas mokestinės nepriemokos sumokėjimo pradžios atidėjimo laikotarpis yra ne ilgesnis nei iki 2021 m. spalio 31 d., o išdėstymo laikotarpis – ne ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jei prašoma mokestinės nepriemokos sumokėjimo pradžią atidėti ir pirmą įmoką pagal MPS grafiką mokėti po 2021 m. spalio 31 d., o mokestinės nepriemokos mokėjimą išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, kai atidedama / išdėstoma suma fiziniams asmenims yra lygi arba didesnė nei 100 000 Eur, juridiniams asmenims – lygi arba didesnė nei 300 000 Eur, turi būti pateikti Apraše numatyti prašymą pagrindžiantys ir finansinę būklę apibūdinantys dokumentai.

Visais šiame papunktyje numatytais atvejais, kai nereikalaujama pateikti Apraše numatytų prašymą pagrindžiančių ir finansinę būklę apibūdinančių dokumentų, gali būti taikoma pasirinkta teikiamų prašymų pagrįstumo kontrolė;

1.3. nuo 2021 m. sausio 1 d. mokesčių mokėtojų prašymų, pateiktų iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., pagrindu sudarytoms ar pakeistoms MPS dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., netaikyti palūkanų visą mokestinės nepriemokos atidėjimo / išdėstymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., jei sprendimo atidėti / išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą priėmimo dieną jie yra įtraukti į sąrašus, išskyrus gyventojus, nevykdančius ūkinės komercinės veiklos;

1.4. galiojančioms MPS, kurios sudarytos iki 2020 m. gruodžio 31 d., su nuo 2021 m. sausio 1 d. į sąrašus įtrauktais mokesčių mokėtojais, netaikyti palūkanų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. spalio 31 d.;

1.5. nagrinėjant į sąrašus įtrauktų mokesčių mokėtojų pateiktus prašymus sudaryti ar pakeisti MPS dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., jei prašoma mokestinės nepriemokos mokėjimą atidėti / išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, nereikalauti mokestinės prievolės užtikrinti hipoteka, įkeitimu, laidavimu ar garantija, tačiau pasiliekant tokią teisę pagal atskirai numatytus vertinimo kriterijus;

1.6. mokesčių mokėtojų prašymų, pateiktų iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., pagrindu visos MPS su į sąrašus įtrauktais mokesčių mokėtojais turi būti sudarytos ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.;

1.7. į sąrašus įtrauktų mokesčių mokėtojų nepriemokoms, susidariusioms nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., išieškojimo veiksmai neinicijuojami iki 2021 m. spalio 31 d., tačiau tai nėra kliūtis taikyti mokestinės nepriemokos išieškojimo užtikrinimo priemones;

1.8. į sąrašus įtraukti mokesčių mokėtojai atleidžiami nuo delspinigių, skaičiuojamų už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. spalio 31 d.;

1.9. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. spalio 31 d. į sąrašus įtraukti mokesčių mokėtojai nebus laikomi skolingi valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams, jeigu mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Ši nuostata netaikoma likviduojamiems arba siūlomiems likviduoti, bankrutuojantiems / restruktūrizuojamiems mokesčių mokėtojams;

1.10. į sąrašą įtrauktų mokesčių mokėtojų deklaruotos mokesčių nepriemokos, susidariusios nuo 2021 m. sausio 1 d., permoka (skirtumu) neįskaitomos, jei iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. yra pateiktas mokesčių mokėtojų Prašymas grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas (FR0781 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“);

1.11. duomenis apie mokesčių mokėtojui suteiktą valstybės pagalbą pagal patvirtintą schemą pateikti į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą per 20 darbo dienų nuo valstybės pagalbos suteikimo;

1.12. suteikus valstybės pagalbą, 10 metų tvarkyti išsamią pagalbos skyrimo apskaitą ir ją pateikti, Europos Komisijai paprašius (tokiuose įrašuose turi būti visa informacija, reikalinga nustatyti, kad laikomasi būtinų sąlygų, nustatytų Komunikate su pakeitimais; teikti metines ataskaitas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 reikalavimus);

1.13. sustabdyti pagalbos, teikiamos pagal valstybės pagalbos schemą, apie kurią pranešta Europos Komisijai, skyrimą mokesčių mokėtojams, kuriems anksčiau skirta neteisėta ir Europos Komisijos sprendimu nesuderinama pripažinta pagalba (individuali pagalba arba pagalba, teikiama pagal nesuderinama skelbiamą schemą) tol, kol tas mokesčių mokėtojas atlygins ar sumokės į blokuotą sąskaitą visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą ir atitinkamas susigrąžinimo palūkanas.

2. Nustatau, kad:

2.1. nevykdantiems ūkinės komercinės veiklos gyventojams, turintiems iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. susidariusią mokestinę nepriemoką, taip pat taikomos šio įsakymo, išskyrus 1.11–1.13 ir 2.2 ir 2.5 papunkčius, nuostatos;

2.2. šis įsakymas taikomas, kai į sąrašus įtrauktiems mokesčių mokėtojams teikiama valstybės pagalba, kuriai taikomi Komunikato su pakeitimais 2 ir 3.9 skirsnių reikalavimai;

2.3. šio įsakymo nuostatos netaikomos administruojant baudas už administracinius nusižengimus ir prievoles pagal vykdomuosius dokumentus;

2.4. šio įsakymo nuostatos netaikomos, kai mokestinės nepriemokos mokėjimą prašoma išdėstyti ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, bet ne ilgesniam nei 5 metai nuo prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos arba nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos (jeigu prašymas pateikiamas anksčiau nei susidarė mokestinė nepriemoka). Tokiais atvejais mokestinės nepriemokos atidėjimo ir išdėstymo procedūros atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio ir jo pagrindu priimtų įstatymo lydimųjų teisės aktų nuostatomis (t. y. turi būti pateikti Apraše numatyti prašymą pagrindžiantys ir finansinę būklę apibūdinantys dokumentai, o nuo 2023 m. sausio 1 d. skaičiuojamos palūkanos);

2.5. pagal šioje valstybės pagalbos schemoje nurodytas pagalbos priemones suteikta pagalba gali būti sumuojama, vadovaujantis Komunikato 20 punkto nuostatomis, t. y. kad suteikta pagalba gali būti kaupiama su pagalba, suteikta pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje, 2014 m. birželio 27 d. Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje ir 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms arba 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2014 m. birželio 25 d. Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius ir 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su sąlyga, kad atsižvelgiama į šių Reglamentų nuostatas ir kaupimo taisykles.“

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstytomis Įsakymo Nr. VA-27 nuostatomis vadovaujamasi, administruojant į sąrašus įtrauktų mokesčių mokėtojų:

2.1. mokestines nepriemokas, susidariusias nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.;

2.2. kurie buvo įtraukti į iki 2020 m. gruodžio 31 d. sudarytus mokesčių mokėtojų sąrašus, tačiau įtraukiami ir į nuo 2021 m. sausio 1 d. sudaromus mokesčių mokėtojų sąrašus, mokestines nepriemokas, susidariusias nuo 2020 m. kovo 16 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                       Edita Janušienė