LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2004 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO nR. 1R-184

„DĖL NOTARŲ GARBĖS TEISMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. 1R-349

Vilnius

 

 

1.  Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. 1R-184 „Dėl Notarų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Notarų garbės teismo nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NOTARŲ GARBĖS TEISMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 101 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Notarų garbės teismo nuostatus (pridedama).“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Notarų garbės teismo nuostatus:

1.2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

NOTARŲ GARBĖS TEISMO SUDARYMAS“.

1.2.3. Pakeičiu 3 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„3. Notarų garbės teismą sudaro penki notarai, iš kurių du renkami Notarų rūmų susirinkime, du skiria Lietuvos Respublikos teisingumo ministras (toliau – teisingumo ministras), vieną – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Notarų garbės teismo nariais gali būti notarai, kurie notaro profesinę veiklą vykdė ne mažiau kaip penkerius metus ir neturi galiojančių drausminių nuobaudų.“

1.2.4. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Notarų garbės teismo nariai pirmajame posėdyje iš savo narių išsirenka Notarų garbės teismo pirmininką ir jo pavaduotoją.“

1.2.5. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. Notarų garbės teismo veiklą užtikrina Notarų rūmai, kurie paskiria Notarų garbės teismo sekretorių, aptarnaujantį Notarų garbės teismą. Notarų garbės teismo sekretorius nėra šio teismo narys.“ 

1.2.6. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

NOTARŲ GARBĖS TEISMO DARBO ORGANIZAVIMAS“.

1.2.7. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Notarų garbės teismo posėdžiai protokoluojami. Notarų garbės teismo sprendimu gali būti daromas garso arba garso ir vaizdo įrašas.“

1.2.8. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Notarų garbės teismo posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Notarų garbės teismo sprendimus ir nutarimus pasirašo visi posėdyje dalyvavę Notarų garbės teismo nariai. Notarų garbės teismo siunčiamus pranešimus pasirašo Notarų garbės teismo pirmininkas ir sekretorius.“

1.2.9. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

DRAUSMĖS BYLOS IŠKĖLIMAS“.

1.2.10. Pakeičiu 15 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„15. Notarui drausmės bylą iškelti turi teisę teisingumo ministras arba Notarų rūmų prezidiumas už Lietuvos Respublikos notariato įstatymo, teisingumo ministro patvirtintų ir kitų notarų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Lietuvos Respublikos notarų etikos kodekso pažeidimus.“

1.2.11. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Notarui drausmės byla gali būti iškeliama ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos. Į šį terminą neįskaitomas laikas, kurį notaras dėl ligos, atostogų ar kitų priežasčių negalėjo eiti notaro pareigų, taip pat notaro veiklos patikrinimo laikas. Nutraukus baudžiamąją bylą, – per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai institucija, turinti teisę iškelti notarui drausmės bylą, gavo nutarimą nutraukti bylą.“

1.2.12. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17. Pažeidimo paaiškėjimo diena laikoma diena, kai teisę iškelti notarui drausmės bylą turinčiai institucijai tapo žinoma apie notaro padarytą pažeidimą arba kai buvo atliktas notaro veiklos tarnybinis patikrinimas.“

1.2.13. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18. Drausmės byla notarui negali būti keliama, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo daugiau kaip vieni metai.“

1.2.14. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Institucija, turinti teisę iškelti drausmės bylą, elektroniniu paštu informuoja notarą apie aplinkybes, dėl kurių jam gali būti iškelta drausmės byla, ir pasiūlo per nustatytą terminą elektroniniu paštu pateikti paaiškinimą ir turimus dokumentus, dėl kurių gali būti keliama drausmės byla. Jeigu notaras per nustatytą terminą nepateikia paaiškinimo, sprendimas iškelti drausmės bylą priimamas pagal turimą medžiagą ir tai pažymima įsakyme arba nutarime.“

1.2.15. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

DRAUSMĖS BYLŲ NAGRINĖJIMAS“.

1.2.16. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Notarų garbės teismo pirmininkas, gavęs iškeltą notarui drausmės bylą, elektroniniu paštu praneša garbės teismo nariams apie parengiamojo posėdžio datą, laiką ir vietą. Parengiamasis garbės teismo posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo drausmės bylos gavimo (užregistravimo) dienos. Parengiamojo garbės teismo posėdžio metu gali būti naudojamos elektroninės ryšio priemonės.“

1.2.17. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Parengiamajame posėdyje garbės teismo nariai susipažįsta su drausmės byla, taip pat priimamas nutarimas dėl garbės teismo posėdžio, kuriame bus nagrinėjama drausmės byla, datos, laiko ir vietos, dėl papildomų įrodymų, dokumentų, duomenų surinkimo ar kitų asmenų kvietimo dalyvauti posėdyje, jei tai yra reikalinga, siekiant teisingai ir objektyviai išnagrinėti drausmės bylą.“

1.2.18. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Notarų garbės teismo sekretorius ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki nustatytos garbės teismo posėdžio datos elektroniniu paštu praneša apie posėdžio datą, laiką ir vietą institucijai, iškėlusiai drausmės bylą, Notarų rūmams ir notarui, kurio drausmės byla bus nagrinėjama.“

1.2.19. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Notarų garbės teismui nutarus, į posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys, kurie gali pateikti paaiškinimus ar duomenis, reikalingus nagrinėjant drausmės bylą. Kvietimai dalyvauti posėdyje šiems asmenims siunčiami paštu arba elektroniniu būdu.“

1.2.20. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Drausmės bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip dešimčiai dienų arba iki reikiamos informacijos ar dokumentų gavimo, jeigu garbės teismo posėdyje paaiškėja, kad būtina surinkti papildomus įrodymus, kurių surinkti per teismo posėdį nėra galimybių, arba jeigu yra kitų svarbių aplinkybių, dėl kurių būtina atidėti drausmės bylos nagrinėjimą.“

1.2.21. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

NOTARŲ GARBĖS TEISMO SPRENDIMO PRIĖMIMAS“.

1.2.22. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

„39. Notarų garbės teismas, išnagrinėjęs notaro drausmės bylą, gali:

39.1. nutraukti drausmės bylą, jei nėra drausminės atsakomybės pagrindo arba paaiškėja, kad byla iškelta nesilaikant teisės aktų nustatytų reikalavimų;

39.2. apsiriboti drausmės bylos svarstymu;

39.3. įpareigoti notarą viešai atsiprašyti asmens (asmenų);

39.4. pareikšti notarui pastabą;           

39.5. pareikšti notarui papeikimą;

39.6. sustabdyti notaro profesinę veiklą nuo vieno iki trijų mėnesių;

39.7. pasiūlyti teisingumo ministrui atleisti notarą iš pareigų.“

1.2.23. Papildau 391 punktu:

„391. Nuobauda, nurodyta 39.3 papunktyje, gali būti skiriama kartu su viena iš 39.1, 39.2, 39.4, 39.5 ar 39.6 papunktyje nurodytų nuobaudų.“

1.2.24. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Notarų garbės teismo sprendimo nuorašai ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčiami elektroniniu paštu notarui, kurio drausmės byla buvo nagrinėjama, institucijai, iškėlusiai drausmės bylą, ir Notarų rūmams.“

1.2.25. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.2.26. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

„47. Notarų garbės teismo paskirta nuobauda galioja vienus metus.“

1.2.27. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

„48. Notarų garbės teismas notaro prašymu gali panaikinti drausminę nuobaudą nepasibaigus jos galiojimo terminui, bet ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo nuobaudos paskyrimo. Sprendžiant dėl nuobaudos panaikinimo, atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį ir pasekmes, į tai, ar notaras neturi daugiau galiojančių drausminių nuobaudų ir į tai, ar per drausminės nuobaudos galiojimo terminą notarui nebuvo paskirta nauja drausminė nuobauda.“

1.2.28. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

„49. Notarų garbės teismo sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Notarų garbės teismo sprendimo apskundimas teismui nesustabdo paskirtos drausminės nuobaudos galiojimo, jei teismas nenustato kitaip.“

2. Nustatau,  kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.     

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                  Juozas Bernatonis