LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DELSPINIGIŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 26 d. Nr. A1-44

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi bei Delspinigių dydžio indeksavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 9 „Dėl Delspinigių dydžio indeksavimo tvarkos patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į tai, kad vartotojų kainų indeksas 2015 m. (2015 m. gruodžio mėn., palyginti su 2014 m. gruodžio mėn.) sudarė 99,9:

1.   T v i r t i n u delspinigių dydį – 0,07 procento.

2.   Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. vasario 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                         Algimanta Pabedinskienė