LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2019 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. KS-72 „DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS ATLIEKAMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. KS-56

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 404 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. KS-72 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) atliekamų radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjų, asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, ir užsakomųjų  audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų (toliau visi kartu – ūkio subjektai, o kiekvienas atskirai – ūkio subjektas) veiklos patikrinimų (toliau – ūkio subjektų veiklos patikrinimai, o kiekvienas atskirai – ūkio subjekto veiklos patikrinimas) atlikimo pagrindus, tvarką ir trukmę, ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatų įforminimą, metinio Komisijos planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašo sudarymo ir ne pagal šį sąrašą tikrinamų ūkio subjektų atrankos kriterijus, ūkio subjektų konsultavimo Komisijos kompetencijos klausimais ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu tvarką, poveikio priemonių taikymo tvarką ir sąlygas, mažareikšmių pažeidimų nustatymo kriterijus.“

2. Papildyti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisykles VIII1 skyriumi:

VIII1 SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO 404 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ  DALIJIMOSI VAIZDO MEDŽIAGA PLATFORMOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ PASIRINKTŲ PRIEMONIŲ TINKAMUMO IR ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS

 

631. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 404 straipsnio 2 dalyje nustatytos priemonės, kurias pasirinktinai įgyvendina dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjai.

632. Komisija Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 404 straipsnio 2 dalyje nustatytų priemonių tinkamumą ir įgyvendinimą vertina vadovaudamasi mutatis mutandis šiomis Taisyklėmis.

633. Komisija, nustačiusi, kad dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugos teikėjas pasirinko netinkamas priemones ar neįgyvendino tam tikrų būtinų priemonių, apie tai raštu informuoja dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugos teikėją, nurodydama protingą (paprastai ne trumpesnį kaip vieno mėnesio) terminą pažeidimams ištaisyti.“

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                       Rimantas Bagdzevičius