LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2013 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO NR. 4-670 „DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. 4-661

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Išorinės reklamos įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 21.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data), adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);“.

2. Pakeičiu 28.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.3. reklaminės veiklos subjekto, kuriam išduotas leidimas (toliau – leidimo turėtojas), duomenys: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu leidimo turėtojas jį turi);“.

3. Papildau 41 punktu:

41. Pareiškėjų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.“

4. Papildau 42 punktu:

42. Pareiškėjų asmens duomenų tvarkymo tikslas – sprendimų dėl leidimų išdavimo, įspėjimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą ar leidimo galiojimo panaikinimą priėmimo vykdymas, informacijos apie išduotus leidimus ir leidimų turėtojų asmens duomenų teikimas Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą atliekančioms institucijoms šiame įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūros tikslais.“

5. Papildau 43 punktu:

43. Pareiškėjų asmens duomenų gavėjai – Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą atliekančios institucijos.“

6. Papildau 44 punktu:

44. Pareiškėjų asmens duomenys saugomi 3 metus nuo leidimo galiojimo panaikinimo dienos arba leidimo galiojimo termino pabaigos.“

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                       Virginijus Sinkevičius