LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. V-2930 „DĖL BŪTINŲ SĄLYGŲ PREKYBOS VIETOMS“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 16 d. Nr. V-856

Vilnius

 

1.    P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr.
V-2930 „Dėl  būtinų sąlygų prekyboms vietoms“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 19 dalimi, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1226) 2.2.2, 2.2.21 ir 2.2.22 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:“.

1.2. Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1. Įpareigoti parduotuvių, turgaviečių, ir kitų viešų prekybos vietų, kurių veikla nedraudžiama Nutarimu Nr. 1226 (toliau – prekybos vietos), administracijas ar kitus jų veiklą organizuojančius subjektus, prekybą vykdančius asmenis ir viešose prekybos vietose prekiaujančius asmenis:“.

1.3. Pakeičiu 1.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.3. užtikrinti, kad būtų laikomasi Nutarime Nr. 1226 nustatytų prekybos ploto vienam lankytojui ir vienu metu prekybos vietoje galinčių būti lankytojų skaičiaus reikalavimų;“

1.4. Pripažįstu netekusiu galios 1.2.4 papunktį.

1.5. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Rekomenduoti organizuoti darbuotojų periodinį profilaktinį testavimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);“.

2. N u s t a t a u, kad šio sprendimo 1.1 – 1.4 papunkčiai įsigalioja 2021 m. balandžio 19 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Arūnas Dulkys