VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTYJE PRIVALOMŲ NURODYTI DUOMENŲ APIE MOTORINĘ TRANSPORTO PRIEMONĘ IR JOS TRŪKUMUS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 26 d. Nr. 2B-231

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ 2.2 punktu:

1. T v i r t i n u motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašą (pridedama).

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                                  Vidmantas Žukauskas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 2B-231

 

 

MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTYJE PRIVALOMŲ NURODYTI DUOMENŲ APIE MOTORINĘ TRANSPORTO PRIEMONĘ IR JOS TRŪKUMUS SĄRAŠAS

 

1.  Sudarant motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį nurodomi šie duomenys:

1.1. motorinės transporto priemonės gamybinė markė;

1.2. motorinės transporto priemonės komercinis pavadinimas;

1.3. motorinės transporto priemonės identifikavimo numeris;

1.4. motorinės transporto priemonės rida (odometro rodmenys);

1.5. ar galioja transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra;

1.6. eismo ar kiti įvykiai, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta per laikotarpį, kurį pardavėjas buvo motorinės transporto priemonės savininkas, taip pat visi kiti pardavėjui žinomi eismo ar kiti įvykiai, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta.

2. Sudarant motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį nurodomi šie trūkumai:

2.1. stabdžių sistemos;

2.2. vairo mechanizmo ir pakabos elementų;

2.3. apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų;

2.4. vairuotojų ir keleivių saugos sistemų;

2.5. dujų išmetimo sistemos.

______________________