LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1428 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. spalio 1 d. Nr. XIII-3311

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 11 straipsnį nauja 7 dalimi:

7. Viešojo sektoriaus subjektų grupės, kurios kontroliuojantysis subjektas yra viešoji įstaiga, metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliekamas, jeigu tokios viešojo sektoriaus subjektų grupės rodikliai tenkina bent dvi šio straipsnio 6 dalyje nurodytas sąlygas.“

2. Buvusią 11 straipsnio 7 dalį laikyti 8 dalimi.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Šis įstatymas taikomas audituojant 2022 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Atliekant ataskaitinių laikotarpių iki 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą, taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nuostatos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda