LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-290 „DĖL GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. sausio 21 d. Nr. D1-55

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, 13 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. ATLIEKŲ TVARKYMO FINANSAVIMAS ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

 

2.1. lėšų suma, skirta atliekų tvarkymui (pinigų suma, kurią ataskaitą teikiantis asmuo sumokėjo atliekų sutvarkymą patvirtinantį dokumentą išrašusiam atliekų tvarkytojui) __________Eur;

 

Išvardinti, kokioms priemonėms skirtos lėšos:

Eil. Nr.

Atliekų tvarkymo priemonės pavadinimas

Lėšų suma, Eur

Finansavimą patvirtinantis dokumentas

pavadinimas

Nr.

data

įmonės teisinė forma ir pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. lėšų suma, skirta švietimui ir visuomenės informavimui ______________Eur;

 

Išvardinti, kokioms švietimo ir visuomenės informavimo priemonėms skirtos lėšos:

Eil. Nr.

Švietimo ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas

Priemonės skaičius, vnt.

 

Lėšų suma, Eur

Finansavimą patvirtinantis dokumentas

pavadinimas

Nr.

data

įmonės teisinė forma ir pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. lėšų suma, skirta kompensuoti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms ar atliekų tvarkytojams alyvos atliekų surinkimo ir vežimo tvarkyti Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidas, jei alyvos atliekos neturi vertės arba jų vertė neigiama_______________Eur, nurodant alyvos atliekų kiekį_______________t*;

 

2.4. neatlygintinai surinktas, pervežtas ir perduotas alyvos atliekų tvarkytojams alyvų atliekų kiekis iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių (šis alyvos atliekų kiekis nėra didesnis už alyvos gamintojo ir (ar) importuotojo patiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alyvos kiekį)______________t*.

 

* pildo tik alyvos gamintojai ir importuotojai“.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas