LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 PRIEMONĖS „NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS GELEŽINKELIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 29 d. Nr. 3-247

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                         Rokas Masiulis

 

 

 

SUDERINTA

Transporto investicijų direkcijos

2016 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 1.2-1299

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3-247

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.2.1-TID-V-509 PRIEMONĖS „NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS GELEŽINKELIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos priedas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.5. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos parengtą Pagrindinių geležinkelių triukšmo prevencijos veiksmų planą, paskelbtą interneto svetainėje www.vgi.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/triuksmo-valdymas;

2.6. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir Transporto investicijų direkcija (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 20 400 532 (dvidešimties milijonų keturių šimtų tūkstančių penkių šimtų trisdešimt dviejų) eurų, iš kurių iki 20 400 532 (dvidešimties milijonų keturių šimtų tūkstančių penkių šimtų trisdešimt dviejų) eurų – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos. Iš jų 1 224 033 (vienas milijonas du šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai trisdešimt trys) eurai Europos regioninės plėtros fondo lėšų (toliau – veiklos lėšų rezervas) galės būti skirta projektams finansuoti tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Veiksmų programos priedo pakeitimą, kuriuo veiklos lėšų rezervas bus skirtas Veiksmų programos 6 prioritetui įgyvendinti. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

8. Priemonės tikslas – užtikrinti neigiamo poveikio aplinkai mažinimą geležinkeliuose.

9. Pagal Aprašą remiamos veiklos – geležinkelių transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas.

10. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašus numatoma sudaryti 2017 m. III ketvirtį.

 

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

11. Pagal Aprašą galima pareiškėja yra AB „Lietuvos geležinkeliai“. Pagal Aprašą galimi partneriai yra savivaldybių administracijos.

12. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas projektą įgyvendina vienas ar kartu su partneriu.

 

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

14. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. vasario 2 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-1.1 (23):

14.1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 4 tikslo „padidinti energijos vartojimo transporte efektyvumą ir sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai“ 5 uždavinį „mažinti transporto sistemos skleidžiamo triukšmo neigiamą poveikį – modernizuoti ir tobulinti valstybinės reikšmės automobilių kelių ir valstybinės reikšmės geležinkelių tinklo infrastruktūrą pagal parengtus strateginius triukšmo žemėlapius ir triukšmo prevencijos planus“. Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai pateikiami Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“.

14.2. Projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“ ir paskelbtą ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai pateikiami Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“.

15. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

16. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

17. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka.

18. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

19. Projektu turi būti siekiama:

19.1. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio „Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“, kodas P.S.342;

19.2. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio „Vidutinis keleivinio traukinio greitis rekonstruotuose ir atnaujintuose ne TEN-T tinklo geležinkelių ruožuose“, kodas R.S.340. Šio rodiklio turi būti siekiama, jeigu projektas įgyvendinamas ne TEN-T tinklo geležinkelių ruožuose.

20. Aprašo 19 punkte nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmės, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje pareiškėjui (projekto vykdytojui) nustatytas minimalias tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes:

 

Pareiškėjas (projekto vykdytojas)

Stebėsenos rodiklis P.S.342 „Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, skaičius

Stebėsenos rodiklis R.S.340 „Vidutinis keleivinio traukinio greitis rekonstruotuose ir atnaujintuose ne TEN-T tinklo geležinkelių ruožuose“, km/val.

Minimali

tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Minimali galutinė reikšmė

2023 m. pab.

Minimali

tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Minimali galutinė reikšmė

2023 m. pab.

AB „Lietuvos geležinkeliai“

2

5

50

53,5

 

21. Aprašo 19 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo, produkto tipo, stebėsenos rodiklio skaičiavimo aprašas nustatytas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

22. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

22.1. iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti parengęs projekto viešųjų pirkimų grafiką pagal formą, nustatytą Aprašo 3 priede „Viešųjų pirkimų grafikas“, ir jį suderinęs su įgyvendinančiąja institucija;

22.2. iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti suderinęs su įgyvendinančiąja institucija Aprašo 9 punkte nurodytos veiklos viešųjų pirkimų dokumentus ir įvykdęs šios veiklos viešųjų pirkimų procedūras;

22.3. iki paraiškos pateikimo turi būti pasibaigę teisminiai ginčai (jeigu tokių buvo) dėl vykdomos Aprašo 9 punkte nurodytos projekto veiklos viešųjų pirkimų procesų;

22.4. iki paraiškos pateikimo turi būti patvirtintas statinio projektas (jeigu taikoma) (statinio projektą tvirtina užsakovas);

22.5. iki paraiškos pateikimo turi būti gautas statinio projekto ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti (jeigu taikoma) (statinio projekto ekspertizę atlieka ekspertizės rangovas);

22.6. jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas), privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas (partneris) iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ir atrankos išvadą (kopiją);

22.7. jeigu, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma, pareiškėjas (partneris) argumentuotai raštu informuoja, kad projektui netaikomas reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo, arba pateikia atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo kopiją;

22.8. jeigu planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, iki paraiškos pateikimo privaloma nustatyti „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumą vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio  įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą (kopija);

22.9. iki paraiškos pateikimo turi būti gautas kompetentingos institucijos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas (jeigu taikoma).

23. Negali būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

24. Neturi būti numatyta projekto veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto paraiškoje pagrindžiama, kaip projekto investicijomis prisidedama prie aplinkosauginių sąlygų regione gerinimo.

25. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

26. Pagal Aprašą projekto metu diegiamos triukšmą mažinančios priemonės turi užtikrinti planuojamą triukšmo lygį visoje triukšmo prevencijos zonoje pagal Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos parengtą Pagrindinių geležinkelių triukšmo prevencijos veiksmų planą, paskelbtą interneto svetainėje www.vgi.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/triuksmo-valdymas.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

27. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

28. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

29. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio lėšų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

30. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti, išskyrus:

1. paprastojo ir kapitalinio remonto išlaidas;

2. statybos darbų išlaidas, susijusias su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti, išskyrus:

1. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidas;

2. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių / pakaitinių dalių įsigijimo išlaidas;

3. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas.

5.

Projekto vykdymas

Netinkama finansuoti, išskyrus investicijų projekto atliekant sąnaudų ir naudos analizę parengimo / pirkimo išlaidas.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1, 450.3 ir 450.4 papunkčius.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkama finansuoti.

 

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

 

31. Pareiškėjas arba partneris privalo savo lėšomis sumokėti statybos darbų išlaidas, susijusias su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išskyrus kai inžineriniai tinklai patikėjimo teise ar nuosavybės teise priklauso pareiškėjui (arba) partneriui ir yra būtini statiniuose vykstantiems technologiniams procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti.

32. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti, išskyrus projektinio pasiūlymo priedo – investicijų projekto atliekant sąnaudų ir naudos analizę parengimo / pirkimo išlaidas, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Šio priedo rengimo / pirkimo išlaidas pareiškėjas gali įtraukti į projekto biudžetą.

33. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

34. Nepiniginis projekto vykdytojo ir (arba) partnerio įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis.

35. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

36. Galimas pareiškėjas iki Ministerijos kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino pabaigos turi Ministerijai raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl valstybės projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede „Projektinis pasiūlymas“. Kartu su projektiniu pasiūlymu pareiškėjas turi pateikti investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priede „Projekto investavimo objektų sąrašas“ numatytos alternatyvos:

36.1. vertinant projekto investavimo objekto tipą – naujų inžinerinių statinių statyba:

36.1.1. naujų inžinerinių statinių statyba;

36.1.2. esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas;

36.1.3. inžinerinių statinių nuoma / panauda;

36.1.4. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje;

36.2. vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas:

36.2.1. inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas;

36.2.2. esamų inžinerinių statinių keitimas;

36.2.3. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje;

36.3. vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamų inžinerinių statinių keitimas:

36.3.1. inžinerinių statinių keitimas į technologiją A;

36.3.2. inžinerinių statinių keitimas į technologiją B;

36.3.3. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje.

37. Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjas, kurio projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

38. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

39. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 42 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

40. Jeigu paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

41. Jeigu laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėjus raštu.

42. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 42.1–42.4 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

42.1. kiekvieno partnerio deklaraciją, jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) (informacijos pateikimo forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt);

42.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jeigu pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

42.3. informaciją apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (taikoma, kai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki pajamų įvertinimo viršija 1 mln. eurų);

42.4. informaciją apie projektui taikomus aplinkos apsaugos reikalavimus;

42.5. finansavimo šaltinius patvirtinančius dokumentus – pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) pažymas, patvirtinančias pareiškėjo ir (ar) partnerio indėlį finansuoti projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas išlaidas, nurodant finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; pažymos turi būti patvirtintos pareiškėjo ir (ar) partnerio vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais;

42.6. jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją; jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir partneris (-iai); po paraiškos pateikimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį galima keisti tik suderinus su įgyvendinančiąja institucija; po projekto paraiškos vertinimo ataskaitos pateikimo Ministerijai jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis gali būti keičiama tik tuo atveju, jeigu pakeitimai neturi esminės įtakos paraiškos vertinimo išvadoms ir neprieštarauja Aprašo nuostatoms; pakeitimai turi būti įforminami kaip susitarimas pakeisti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį; jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

42.6.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

42.6.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

42.6.3. projekto vykdytojas visiems partneriams privalo persiųsti visų įgyvendinančiajai institucijai teikiamų ataskaitų kopijas;

42.6.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais;

42.6.5. prieš teikdamas paraišką iki valstybės projektų sąraše nustatytos datos pareiškėjas susitaria su visais partneriais dėl projekto metu sukurtų produktų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių pasiskirstymo;

42.7. patvirtintą pareiškėjo (partnerio) įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopiją, jeigu ši informacija yra neprieinama viešai ar registruose;

42.8. pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo ir projekto finansininko), gyvenimo aprašymus (CV); juose turi būti įrašytas darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, aprašytas išsilavinimas, darbo patirtis, įgūdžiai, kalbų mokėjimas bei kita naudinga informacija;

42.9. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu ir projekto finansininku, kopiją (-as);

42.10. patvirtintą statinio projektą (jei taikoma);

42.11. statinio projekto ekspertizės aktą su išvada, kad projektą galima tvirtinti (jei taikoma);

42.12. projektui įgyvendinti reikalingus statybą leidžiančius dokumentus (jei taikoma);

42.13. Aprašo 9 punkte nurodytos projekto veiklos pasirašytos viešųjų pirkimų sutarties kopiją ir kitus šių viešųjų pirkimų dokumentus, suderintus su įgyvendinančiąja institucija, ir projekto viešųjų pirkimų grafiką, suderintą su įgyvendinančiąja institucija.

43. Visi Aprašo 42 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės. Jeigu priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką. Jeigu pareiškėjas yra anksčiau pateikęs įgyvendinančiajai institucijai Aprašo 42 punkte išvardytus dokumentus ar jų dalį, pakartotinai šių dokumentų gali neteikti, bet privalo nurodyti, kokiu raštu dokumentai įgyvendinančiajai institucijai buvo pateikti.

44. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

45. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

46. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

47. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

48. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

49. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės.

50. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose juose nustatyta tvarka. Paraiška taip pat atmetama, jeigu pareiškėjas įgyvendinančiajai institucijai paprašius per nustatytą laiką nepateikia Aprašo 42 punkte nustatytų dokumentų arba nepatikslina šiuose dokumentuose pateiktos informacijos. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

51. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

52. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

53. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

54. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

55. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

56. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

56.1. arba kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

56.2. arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas. 

 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

57. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

58. Projekto vykdytojas turi įpareigoti rangovą savo lėšomis apdrausti turtą, t. y. visus su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susijusius statybos, montavimo, rekonstrukcijos, griovimo ir panašius darbus ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatytus statybos produktus, medžiagas ir montuotinus įrenginius, kuriam sukurti įgyvendinant projektą buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, statybos rizikų, nuo kurių draudžia draudimo bendrovė, draudimu ne trumpesniam kaip rangos darbų ir projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Projekto vykdytojo ir rangovo sutartyje turi būti nustatyta, kad, įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šiame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas, rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą.

59. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais; projekto sutartys būtų įgyvendinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Statybos darbų projektas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

60. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai, kurie bus pradėti po Aprašo patvirtinimo, būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, o rangos darbų sutartys būtų parengtos vadovaujantis Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) leidiniu „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Statybos sutarties sąlygos (Raudonoji knyga)“. Kai perkamos prekės ir paslaugos, sutarčių sąlygos turi būti parengtos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-76 „Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“ patvirtintomis prekių ir paslaugų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygomis.

61. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

62. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

63. Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

_____________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 6 prioriteto

„Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų

infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509

priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai

mažinimas geležinkeliuose“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą.)

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina Ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą. Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti Veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 6.2.1 konkretų uždavinį „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ ir siekiamą rezultatą. 

 

 

(įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) Aprašo 9 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.   

Netaikoma.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto.)

Projektas turi atitikti nacionalinius strateginio planavimo dokumentus, nurodytus Aprašo 14 punkte:

- vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 4 tikslo 5 uždavinį;

- vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“, 4.5.3 papunktyje nurodytą projektą, projekto veiklas ir galimą projekto vykdytoją.

(Jei šį bendrojo reikalavimo vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, ji perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektu turi būti siekiama Aprašo 19 punkte nurodyto rodiklių.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

- jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis. )

Aprašo 42.4 papunktyje nurodytas dokumentas.

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą. (Pavyzdžiui, numatytos projekto veiklos, kurios paremtos naujomis mažo anglies dioksido kiekio technologijomis, skatinančiomis racionalų išteklių naudojimą; atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, mažinamas teršalų, atliekų kiekis ir numatomos prevencinės biologinės įvairovės nykimo mažinimo priemonės; prisidedama prie žaliųjų technologijų ir gamybos metodų vystymo; prisidedama prie vartojimo būdų kaitos ir vartotojų švietimo, gerinama gyventojų gyvenimo kokybė ir kuriama šiuolaikiška žiniomis ir mokslu pagrįsta žalioji ekonomika ir pan.)

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas. (Pavyzdžiui, į projektų finansavimo sąlygų aprašą ministerija, atlikusi tikslinės grupės poreikių analizę, gali įrašyti konkrečius reikalavimus dėl universalaus dizaino, t. y. kūrimo tokių produktų (gaminių, paslaugų, aplinkos), kuriais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu nepriklausomai nuo jų funkcinių galimybių, principo, numatyto 2014–2020 metų nacionalinėje pažangos programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, taikymo. Tokiais atvejais, vertinant nediskriminavimo dėl negalios aspektą, būtina patikrinti, ar yra numatyti konkretūs projekto veiksmai dėl universalaus dizaino principo taikymo.)

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal  2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p.1). Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Pildomas  patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo).

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi Aprašo 25 punkte yra nustatyta, kad pagal Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

 

 

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Informacijos šaltinis: paraiška ir VĮ Registrų centro duomenys.

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų (partnerių) sąrašas yra nurodytas Aprašo 11 punkte.

 

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą.)

Informacijos šaltinis: patvirtintos pareiškėjo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopijos arba viešai registruose prieinami informacijos šaltiniai.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) / pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai) (ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška, VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro informacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir prie paraiškos pridėti paskyrimų projekto vadovu ir projekto finansininku įsakymų kopijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis: paraiška, prie paraiškos pridėti atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo ir projekto finansininko) gyvenimo aprašymai (CV).

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

(Šį vertinimo aspektą vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, taip pat įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu.)

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 22 punkte.

 

 

Ministerijos įvertinimas

 

 

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

Netaikoma.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus.)

Pareiškėjas ir (ar) partneris turi prisidėti prie  projekto įgyvendinimo Aprašo 28 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

 

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 29 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Vertinama, ar bus užtikrintas investicijų tęstinumas, vadovaujantis Projektų taisyklių 27 skirsniu.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt. Šis vertinimo aspektas netaikomas projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas, sąnaudų naudos analizės rezultatų lentelė.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas, sąnaudų naudos analizės rezultatų lentelė.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas, sąnaudų naudos analizės rezultatų lentelė.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas, sąnaudų naudos analizės rezultatų lentelė.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

Informacijos šaltinis: projektinis pasiūlymas, investicijų projektas, sąnaudų naudos analizės rezultatų lentelė.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems netaikomas šių metodinių nurodymų 7.1 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas.

Atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas  į valstybės projektų sąrašą, vadovaudamiesi vadovaujančiosios institucijos rengiama Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, kuriai pritaria Veiksmų programos valdymo komitetas ir kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams, taip pat projektams, kai išimtys nustatytos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikoje.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis: 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos kompiuterinė informacinėje valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS), 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014), įgyvendinančiosios institucijos informacijos duomenų bankas.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė ir vieta turi atitikti Aprašo 16 ir 18 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

(Taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas kryžminis finansavimas.)

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus).

Netaikoma.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš ERPF ar SF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija

1 000 000 eurų, kai iš ESF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat techninės paramos projektams, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 str. 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.)

Informacijos šaltinis: paraiška. 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos Veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje,

bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 18 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

Taip                                                   Ne                                                              Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

Taip                                                   Ne                                                              Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

Taip, nebandė

Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Pagal priemonę Nr. ...[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

 

____________________________________                                    ______________________               ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo                                 (data)                                          (vardas ir pavardė, parašas*)

asmens pareigų pavadinimas)

 

* Jei pildoma popierinė versija

_______________________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos

6 prioriteto „Darnaus transporto

ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“

06.2.1-TID-V-509 priemonės

„Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

 

__________________________________________

(projektinio pasiūlymo teikėjo pavadinimas)

 

____________________________________________________________

(priemonės, kurios sąrašui sudaryti teikiamas projektinis pasiūlymas, pavadinimas ir kodas)

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

 

_____________ Nr. ___________

(data)

 

Preliminarus projekto pavadinimas

 

(Galimas simbolių skaičius – 150)

 

1.   Pareiškėjo duomenys

 

Pavadinimas, kodas

 

(Galimas pavadinimo ženklų skaičius – 140)

Kontaktai (adresas, telefonas, faksas, el. p. adresas)

 

 

Vadovas/Atsakingas asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas)

 

 

Kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas)

 

 

 

2. Duomenys apie projekto partnerį

 

Ar projektas turi
partnerį (-ius)

taip

ne (jeigu pažymima „ne“, kita lentelė nepildoma)

 

Partnerio Nr. (...) rekvizitai

Pavadinimas

 

Kodas

 

 

3. Projekto aprašymas (santrauka)

 

Trumpas projekto esmės aprašymas

 

(Galimas ženklų skaičius – 1000)

 

Projekto atitiktis veiksmų programai, nacionalinio strateginio planavimo dokumentams, Stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams

 

(Galimas ženklų skaičius – 1000)

 

Projekto atitiktis projektų parengtumo sąlygoms, nustatytoms projektų finansavimo sąlygų apraše (atlikti parengiamieji projekto darbai iki projektinio pasiūlymo pateikimo bei darbai, kurie bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos)

 

(Pildoma tuo atveju, jei projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti projektų parengtumo reikalavimai. Galimas ženklų skaičius – 600)              

 

4. Projekto tikslas, uždavinys (-iai), veikla (-os)

 

 

Projekto tikslas:

 

(Nurodomas projekto tikslas. Galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.)

Projekto uždavinys

Planuojamos projekto veiklos pavadinimas

Planuojamos projekto veiklos aprašymas

Fiziniai rodikliai

1

2

3

4

Detalizuojamas projekto tikslas per aprašomus uždavinius. Kiekvienas uždavinys nurodomas atskiroje eilutėje.

Galimas simbolių skaičius – 450.

Nurodyti privaloma.

Nurodomos projekto veiklos. Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje.

 

Galimas simbolių skaičius – 400. Nurodyti privaloma.

 

Prie vieno projekto uždavinio galima nurodyti ir kelias planuojamas projekto veiklas.

Aprašoma kiekviena projekto veikla, ją pagrindžiant. Galimas simbolių skaičius – 10 000.

Nurodomi fizinių rodiklių pavadinimai, siektinos reikšmės ir mato vienetai. Galimas simbolių skaičius – 220.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

(...)

 

 

 

 

5. Stebėsenos rodikliai[3]

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo vnt.

Planuojama rodiklio reikšmė

Produkto rodikliai

Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti stebėsenos produkto rodikliai.

Nurodomas rodiklio matavimo vienetas, pvz., kilometras (km), valandos (h) ir pan.

Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti rodiklio reikšmė.

 

 

Rezultato rodikliai

Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti stebėsenos rezultato rodikliai.

Nurodomas rodiklio matavimo vienetas, pvz., procentas (proc.).

 

Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti rodiklio reikšmė.

 

6. Preliminarus projekto biudžetas

 

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Planuojama projekto išlaidų suma, Eur

Išlaidų pagrindimas, priskyrimas projekto veikloms, nurodytoms 4 projektinio pasiūlymo dalyje

1

2

3

4

1.

Žemė

2.

Nekilnojamasis turtas

 

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

4.

Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

5.

Projekto vykdymas

 

 

6.

Informavimas apie projektą

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

 

 

Iš viso:

 

7. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma, eurais

1

2

1. Prašomos skirti lėšos

 

Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma.

2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas. Nurodyti privaloma.

2.1. Viešosios lėšos

 

2.1.1+2.1.2+2.1.3 nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ar kitų viešųjų lėšų šaltinių. Nurodyti privaloma.

2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra valstybės biudžetas. Galima įvesti tik skaičių.

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžeto lėšos. Galima įvesti tik skaičių.

2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą). Galima įvesti tik skaičių.

2.2. Privačios lėšos

 

2.2.1+2.2.2 nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių. Nurodyti privaloma.

2.2.1. Nuosavos lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra nuosavos lėšos. Galima įvesti tik skaičių.

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola. Galima įvesti tik skaičių.

3. Iš viso

 

1+2 nurodoma bendra projekto išlaidų suma. 1 ir 2 eilučių suma turi sutapti su bendra išlaidų suma, nurodyta projektinio pasiūlymo dalyje „Projekto biudžetas“.

 

8. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

 

Preliminari projekto pradžios data ir įgyvendinimo trukmė mėnesiais[4]

 

 

 

9. Projektinio pasiūlymo priedai[5]

 

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Priedo lapų skaičius

1.

Investicijų projektas

 

2.

Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė

 

(...)

 

 

 

___________________________                           ______________________     _________________

(pareigos)                                                            (parašas)                                            (vardas, pavardė)

 

 

________________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 6 prioriteto

„Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“

06.2.1-TID-V-509 priemonės

„Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

 

pirkimų GRAFIKAS

________________________

(pildymo data)

 

Projekto pavadinimas

 

 

Pirkimo eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo rūšis

Pirkimo vertė

Pasirinktas pirkimo būdas

Pirkimo dokumentų rengimo pradžia

Pirkimo dokumentų pateikimo įgyvendi-nančiajai institucijai data

Pirkimo dokumentų rengimo pabaiga

Skelbimo apie pirkimą data

Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis

Vertinimo ataskaitos pateikimo įgyvendi-nančiajai institucijai data

Sutarties pasirašymo data

Pastabos

Pradžia

Pabaiga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILDYMO INSTRUKCIJA:

1 skiltyje „Pirkimo eil. Nr.“ nurodykite pirkimo eilės numerį.

2 skiltyje „Pirkimo pavadinimas“ nurodykite pirkimo pavadinimą, kuriam skelbiamas konkursas.

3 skiltyje „Pirkimo rūšis“ nurodykite pirkimo rūšį (pvz., statybos darbai, paslaugos, prekės).

4 skiltyje „Pirkimo vertė“ nurodykite planuojamo pirkimo vertę eurais be pridėtinės vertės mokesčio.

5 skiltyje „Pasirinktas pirkimo būdas“ nurodykite perkančiosios organizacijos pasirinktą pirkimo būdą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

6 skiltyje „Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis. Pradžia“ pažymėkite perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų rengimo (planuojamo rengimo) pradžios datą.

7 skiltyje Pirkimo dokumentų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data“ nurodykite perkančiosios organizacijos parengtų pirkimo dokumentų (konkurso sąlygų) pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą.

8 skiltyje „Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpio pabaiga“ pažymėkite perkančiosios organizacijos vadovybės veiklos pirkimo dokumentų patvirtinimo datą, jeigu veiklos pirkimo dokumentai buvo (bus) derinti su įgyvendinančiajai institucijai, pažymėkite pirkimo dokumentų suderinimo (planuojamo suderinimo) su įgyvendinančiąja institucija datą. Įvertinkite tai, kad įgyvendinančioji institucija projekto pirkimo dokumentus gali tikrinti iki 30 kalendorinių dienų.

9 skiltyje „Skelbimo apie pirkimą data“ pažymėkite skelbimo apie pirkimą paskelbimo (planuojamo paskelbimo) datą, t.y. skelbimo paskelbimo CVP IS datą. Kai pirkimas atliekamas neskelbiamų (supaprastintų) derybų būdu, – kvietimo kandidatams išsiuntimo datą, o mažos vertės pirkimų atveju apklausos būdu – kreipimosi į tiekėjus datą. Kai pirkimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostatomis, šioje skiltyje nurodoma „netaikoma“.

10 skiltyje „Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis. Pradžia“ pažymėkite vokų su pasiūlymais atplėšimo perkančiojoje organizacijoje datą. Kai pirkimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostatomis, šioje skiltyje nurodoma „netaikoma“.

11 skiltyje „Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis. Pabaiga“ pažymėkite (numatomą) laimėjusio pasiūlymo tiekėjui išsiųsto (planuojamo išsiųsti) pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį datą. Kai pirkimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostatomis, šioje skiltyje nurodoma „netaikoma“.

12 skiltyje „Vertinimo ataskaitos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data“ pažymėkite ataskaitos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą praėjus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui (15 kalendorinėms dienoms).

.

13 skiltyje „Sutarties pasirašymo data“ pažymėkite sutarties su laimėjusio pasiūlymo tiekėju pasirašymo (planuojamą pasirašymo) datą. Įvertinkite tai, kad TID vertinimo ataskaitą gali tikrinti iki 30 kalendorinių dienų. Kai pirkimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostatomis, šioje skiltyje nurodoma „netaikoma“.

14 skiltyje „Pastabos“ nurodykite, jeigu reikalinga, perkančiosios organizacijos pastabas dėl viešųjų pirkimo atlikimo. Kai pirkimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostatomis, šioje skiltyje nurodomas Viešųjų pirkimų tarnybos rašto, kuriuo pateiktas sutikimas pirkimą vykdyti šiuo būdu, data ir registracijos numeris.

_____________________________________________________[1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2] Ši eilutė pildoma tais atvejais, kai įgyvendinamas jungtinės priemonės projektas. Įrašomos sumos pagal atskiras priemones, sujungtas į jungtinę priemonę. Įgyvendinant jungtines priemones konkrečiam projektui pagal atskiras priemones gali skirtis nustatyta finansuojamoji dalis.

[3] Visoje lentelėje galimas įrašyti maksimalus ženklų skaičius – 1000.

[4] Pagal Projektų taisyklių 6.23 papunktį projekto įgyvendinimo trukmė – projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo šio projekto sutarties pasirašymo dienos iki jo veiklų įgyvendinimo pabaigos.

[5] Pateikiami priedai, nurodyti Aprašo 36 punkte, ir kiti dokumentai, pagrindžiantys projektiniame pasiūlyme nurodytą informaciją.