PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

sprendimas

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2021 – 2026 M. APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 28 d. Nr. T-12

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės 2021 – 2026 m. aplinkos monitoringo programą (pridedama).

2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje  www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vaidas Bendaravičius