Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 23 D. NUTARIMO NR. 789 „DĖL ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEDO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 23 d. Nr. 418
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo“, ir I skyriuje „Europos Sąjungos fondų lėšų įsipareigojimams, nustatytų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansavimo plane, paskirstymas tarp ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų administruojamų veiksmų programos prioritetų“:

1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Šiame punkte nurodytos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos bei vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinamos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonės, atsižvelgdamos į Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimo metu planuojamas sutaupyti lėšas, prisiimdamos įsipareigojimus pagal sudarytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis, gali viršyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priede nurodytas administruojamoms veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms skirtas Europos Sąjungos fondų lėšų sumas ir panaudoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų ne daugiau, nei būtina įsipareigojimams dėl Europos Sąjungos fondų lėšų prisiimti:

2.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija administruojamoms 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonėms įgyvendinti skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą gali viršyti 3 procentais ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų sumą viršyti tiek, kiek būtina, prisiimdama papildomus įsipareigojimus dėl Europos Sąjungos fondų lėšų ir siekdama išlaikyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje minėtam prioritetui nustatytą Europos Sąjungos fondų lėšų ir nacionalinių lėšų santykį, jeigu šiam santykiui išlaikyti neužtenka kitų projektų finansavimo šaltinių;

2.2. Švietimo ir mokslo ministerija administruojamoms 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ ir 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonėms įgyvendinti skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą gali viršyti 4 procentais ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų sumą viršyti tiek, kiek būtina, prisiimdama papildomus įsipareigojimus dėl Europos Sąjungos fondų lėšų ir siekdama išlaikyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje prioritetams nustatytą Europos Sąjungos fondų lėšų ir nacionalinių lėšų santykį, jeigu šiam santykiui išlaikyti neužtenka kitų projektų finansavimo šaltinių;

2.3. Vidaus reikalų ministerija administruojamoms 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonėms įgyvendinti skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą gali viršyti 5 procentais ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektams skiriamo finansavimo lėšų sumą viršyti tiek, kiek būtina, prisiimdama papildomus įsipareigojimus dėl Europos Sąjungos fondų lėšų ir siekdama išlaikyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje minėtam prioritetui nustatytą Europos Sąjungos fondų lėšų ir nacionalinių lėšų santykį, jeigu šiam santykiui išlaikyti neužtenka kitų projektų finansavimo šaltinių;

2.4. Finansų ministerija administruojamoms 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonėms įgyvendinti skirtą Europos Sąjungos fondų lėšų sumą gali viršyti 7 procentais.“

2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Šio skyriaus 2 punkte nurodytos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos bei vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinamos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonės, pagal sudarytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis viršydamos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priede nurodytas administruojamoms veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms įgyvendinti skirtas lėšas, turi užtikrinti, kad pagal tą patį prioritetą finansuojamų projektų Europos Sąjungos fondų ir nacionalinių projektų lėšų santykis neviršytų prioritetui veiksmų programoje nustatyto Europos Sąjungos fondų ir nacionalinių projektų lėšų santykio.“

3. Papildyti 4.4 papunkčiu:

„4.4. Techninės paramos gavėjai, neviršydami projektų finansavimo ir administravimo sutartyse nustatytų sumų, apmokėdami projektų, įgyvendinamų pagal 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemones, išlaidas, gali viršyti šio prioriteto priemonėms įgyvendinti numatytas Europos Sąjungos fondų lėšas 7 procentais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius