LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 4.1 YPATINGO ATVEJO „UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IŠ TREČIOSIOS VALSTYBĖS TERITORIJOS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO

NR. PMIF-4.1-V-02 PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugpjūčio 8 d. Nr. A1-413

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ 1 punktu ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 2930 punktais:

1. T v i r t i n u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-4.1-V-02 (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. A1-413

 

 

PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 4.1 YPATINGO ATVEJO „UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IŠ TREČIOSIOS VALSTYBĖS TERITORIJOS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. PMIF-4.1-V-02

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-4.1-V-02 (toliau – PFSA) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjas, rengdamas ir teikdamas paraišką finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) 2014–2020 m. lėšų finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. kovo 20  d. sprendimu Nr. C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų laikotarpiu (kartu su visais vėlesniais pakeitimais) (toliau – PMIF programa), 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos“ (toliau – Ypatingas atvejis) finansuojamas veiklas, taip pat institucija, atliekanti paraiškų vertinimą, atranką ir iš PMIF lėšų finansuojamo Ypatingo atvejo projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. PFSA yra parengtas vadovaujantis:

2.1. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas Nr. 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL 2014 L 150, p. 168) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 628 „Dėl užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ (toliau – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 628);

2.3. 2015 m. birželio 8 d. Komisijos rekomendacija (ES) Nr. 2015/914 dėl Perkėlimo į ES programos (OL 2015 L 148, p. 32) (toliau – Komisijos rekomendacija Nr. 2015/914);

2.4. 2015 m. liepos 22 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvadomis dėl 20 000 asmenų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimo į ES taikant daugiašales ir nacionalines programas (toliau – Išvados Nr. 11130/15);

2.5. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“;

2.6. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT);

2.7. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016–2018 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. A1-87 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“;

2.9. Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1-238 „Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Paramos teikimo integracijai tvarkos aprašas);

2.10. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašo, Užsieniečio teisės kas mėnesį gauti piniginę pašalpą smulkioms išlaidoms įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintais:

2.10.1. Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygomis ir tvarka, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašu (toliau – Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre aprašas);

2.10.2. Užsieniečio teisės kas mėnesį gauti piniginę pašalpą smulkioms išlaidoms įgyvendinimo tvarkos aprašu (toliau – Piniginės pašalpos smulkioms išlaidoms įgyvendinimo tvarkos aprašas);

2.10.3. Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašu;

2.11. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu.

3. PFSA vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PFSA 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“, ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-145 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Pagal PFSA teikiamas projektas turi prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 628 3.3 papunkčio nuostatų įgyvendinimo, t. y. projektu turi būti prisidedama prie tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, integracijos Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Projekto atranka pagal Ypatingą atvejį bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

6. Pagal PFSA projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 357 700,00 (trijų šimtų penkiasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų) eurų PMIF lėšų. Projektui įgyvendinti skiriamo finansavimo suma negali viršyti 5 110,00 (penkių tūkstančių vieno šimto dešimties) eurų už kiekvieną asmenį, perkeltą į Lietuvos Respublikos teritoriją vadovaujantis Išvadomis Nr. 11130/15, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 628 ir atsižvelgiant į Komisijos rekomendaciją Nr. 2015/914. Jei į Lietuvos Respublikos teritoriją perkeliamas mažesnis nei Išvadose Nr. 11130/15 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarime Nr. 628 nurodytas tikslinės grupės asmenų skaičius, šiame PFSA punkte nustatyta projektui įgyvendinti skiriamo finansavimo suma mažinama 5 110,00 (penkiais tūkstančiais vienu šimtu dešimt) eurų už kiekvieną į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios šalies teritorijos neperkeltą asmenį.

7. Ypatingo atvejo tikslas – užtikrinti kompleksinį svarbių paslaugų teikimą tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvos Respublikoje.

8. Pagal PFSA remiamos šios veiklos:

8.1. materialinių priėmimo sąlygų užtikrinimas oro uoste Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal poreikį aprūpinant maistu, pledais, higienos reikmenimis ir kitais būtiniausiais daiktais ir (ar) paslaugomis;

8.2. integracijos priemonių organizavimas tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, gyvenantiems Pabėgėlių priėmimo centre (toliau – PPC) Rukloje:

8.2.1. tikslinės grupės asmenų gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant drabužiais ir avalyne, čiužiniais, pagalvėmis, antklodėmis ir patalyne (pagalvių, antklodžių užvalkalais ir paklodėmis), indais, maisto produktais ir higienos reikmenimis (išskyrus maisto produktus ir higienos reikmenis, kuriuos PPC gyvenantys tikslinės grupės asmenys, nurodyti PFSA 19 punkte, gauna kaip Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – Pagalbos fondas) paramą pagal tuo metu galiojantį Pagalbos fondo projektų finansavimo sąlygų aprašą, jame nustatytas paramos rūšis ir reikalavimus šiai paramai), daiktais vaikams (vežimėliais, lovomis, maitinimo kėdutėmis, knygomis, žaislais ir pan.) ir kitais būtinais daiktais;

8.2.2. teisinės konsultacijos ir (arba) paslaugos;

8.2.3. psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos;

8.2.4. vertimo raštu ir (arba) žodžiu paslaugos;

8.2.5. lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai;

8.2.6. pilietinio orientavimo mokymai ir (arba) kursai, apimantys, pvz., visuomenės pažinimo, supažindinimo su Lietuvos teisine, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo sistemomis ir pan.;

8.2.7. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas ir kita socialinė pagalba;

8.2.8. kompiuterinio raštingumo mokymai ir (arba) kursai;

8.2.9. renginių ar kitos bendros veiklos su visuomene organizavimas (pvz., bendros šventės su vietos bendruomene, atvirų durų dienos, bendros diskusijos ir pan.);

8.2.10. socialinių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio organizavimas (pvz., bendravimo įgūdžių mokymai, sportiniai užsiėmimai, įvairių amatų (siuvimo, mezgimo, audimo, pynimo, dailės, keramikos dirbinių kūrimo ir pan.) pamokos, savarankiško patalpų, aplinkos tvarkymo, maisto gaminimo ir panašūs užsiėmimai);

8.2.11. maitinimo organizavimas laikotarpiu, kai tikslinės grupės asmuo, nurodytas PFSA 19 punkte, negauna PFSA 8.2.12.1 papunktyje nurodytos pašalpos;

8.2.12. pašalpų tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, jų integracijos PPC laikotarpiu mokėjimas:

8.2.12.1. Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre aprašo 10.3 papunktyje nurodytos maitinimui skirtos pašalpos mokėjimas;

8.2.12.2. Piniginės pašalpos smulkioms išlaidoms įgyvendinimo tvarkos aprašo 2 punkte nurodytos piniginės pašalpos mokėjimas;

8.2.12.3. Paramos teikimo integracijai tvarkos aprašo 51.5 papunktyje nurodytos išmokos vaikui mokėjimas;

8.2.13. PPC patalpų, skirtų tik tikslinei grupei, nurodytai PFSA 19 punkte, išlaikymas (komunalinės paslaugos ir kitos eksploatavimo išlaidos) ir daiktų vaikams (vežimėliai, lovos, maitinimo kėdutės ir pan.) įsigijimas tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, gyvenančių PPC, reikmėms;

8.2.14. Paramos teikimo integracijai tvarkos aprašo 35 punkte nurodyto ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo valstybinėse ir savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, taip pat ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo privačiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, neviršijant atitinkamos savivaldybės, kurioje yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, nustatyto kompensacijos privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantiems vaikams dydžio, apmokėjimas;

8.2.15. mokinių aprūpinimas mokinių reikmenimis pagal poreikį, neviršijant Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio;

8.2.16. asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo skirtos valstybės nekompensuojamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) medikamentai, medicinos pagalbos priemonės, vakcinos;

8.2.17. tikslinės grupės asmenų pervežimas Lietuvos Respublikos teritorijoje (pvz., iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro arba iš kitos vietos, į kurią jie patenka atvykę į Lietuvos Respublikos teritoriją, į PPC, iš PPC − į Lietuvos darbo biržą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar teritorines darbo biržas, į medicinos priežiūros įstaigas ir pan.);

8.2.18. mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas mokyklinio ugdymo įstaigose Rukloje ir Jonavoje;

8.2.19. kitos su tikslinės grupės asmenų integracija PPC susijusios veiklos, suderintos su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija);

8.3. integracijos priemonių organizavimas savivaldybėse:

8.3.1. pašalpų ir išmokų mokėjimas tikslinės grupės asmenims jų integracijos savivaldybių teritorijose laikotarpiu:

8.3.1.1. Paramos teikimo integracijai tvarkos aprašo 51.2 papunktyje nustatytos mėnesinės pašalpos mokėjimas;

8.3.1.2. Paramos teikimo integracijai tvarkos aprašo 51.1 papunktyje nustatytos vienkartinės įsikūrimo išmokos mokėjimas;

8.3.1.3. Paramos teikimo integracijai tvarkos aprašo 51.5 papunktyje nurodytos išmokos vaikui mokėjimas;

8.3.2. gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant higienos reikmenimis (išskyrus higienos reikmenis, kuriuos savivaldybių teritorijose gyvenantys tikslinės grupės asmenys, nurodyti PFSA 19 punkte, gauna kaip Pagalbos fondo paramą pagal tuo metu galiojantį Pagalbos fondo projektų finansavimo sąlygų aprašą, jame nustatytas paramos rūšis ir reikalavimus šiai paramai), drabužiais ir avalyne, pagalvėmis, antklodėmis ir patalyne (pagalvių, antklodžių užvalkalais ir paklodėmis) ir kitais būtinais daiktais;

8.3.3. mokinių aprūpinimas mokinių reikmenimis pagal poreikį, neviršijant Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio;

8.3.4. lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai;

8.3.5. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų mokymai;

8.3.6. vertimo raštu ir (arba) žodžiu paslaugos;

8.3.7. teisinės konsultacijos ir (arba) paslaugos;

8.3.8. Paramos teikimo integracijai tvarkos aprašo 35 punkte nurodyto ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo valstybinėse ir savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, taip pat ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo privačiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose apmokėjimas, neviršijant atitinkamos savivaldybės, kurioje yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, nustatyto kompensacijos privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantiems vaikams dydžio, apmokėjimas;

8.3.9. asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimu skirtos valstybės nekompensuojamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) medikamentai, medicinos pagalbos priemonės, vakcinos;

8.3.10. tikslinės grupės asmenų kuravimo (pvz., informavimo, tarpininkavimo, konsultavimo ir kt.) integracijos laikotarpiu paslaugos;

8.3.11. kitos su tikslinės grupės asmenų integracija savivaldybių teritorijose susijusios veiklos, suderintos su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

9. Veiklos, nurodytos PFSA 8.2.5, 8.2.12, 8.3.1, 8.3.4 ir 8.3.10 papunkčiuose, privalo būti įtrauktos į paraišką ir įgyvendinamos projekto metu, kitos PFSA 8 punkte nurodytos veiklos įgyvendinamos atsižvelgiant į tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, skaičių ir jų poreikius.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI

 

10. Pagal PFSA galimas pareiškėjas yra PPC.

11. Projektas privalo būti vykdomas su partneriu (-iais), kuris (-ie) turi būti viešasis (-ieji) juridinis (-iai) asmuo (asmenys) ir (arba) tarptautinė (-ės) organizacija (-os) ar jos (-ų) padalinys (-iai), teisėtai veikiantis (-ys) Lietuvos Respublikoje, ir (arba) savivaldybės (-ių) administracija (-os). Projektas gali būti įgyvendinamas pasitelkiant iki 5 partnerių.

12. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi organizuoti viešą projekto partnerio (-ių) atranką pagal pareiškėjo iš anksto patvirtintus ir viešai paskelbtus atrankos kriterijus ir procedūrą. Projekto partnerio (-ių) atrankos kriterijai turi būti iš anksto raštu suderinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pareiškėjas patvirtintus projekto partnerio (-ių) atrankos kriterijus bei procedūrą skelbia pareiškėjo interneto svetainėje. Pareiškėjas pateikia atsakingai institucijai pareiškėjo interneto svetainės, kurioje pateikta informacija apie vykdomą projekto partnerių atranką, nuorodą. Pareiškėjas likus ne mažiau kaip 10 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos šią informaciją atsakingai institucijai pateikia atsakingos institucijos interneto svetainėje http://esf.socmin.lt nurodytu elektroniniu paštu. Atsakinga institucija savo interneto svetainėje http://esf.socmin.lt pateikia informaciją apie vykdomą projekto partnerių atranką.

 

III SKYRIUS

PROJEKTUI TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13.  Projektas turi atitikti PAFT 20 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus. Projekto atitiktis bendriesiems projektų reikalavimams nustatoma atliekant projekto tinkamumo finansuoti vertinimą.

14.  Projektas turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų: projektu turi būti prisidedama prie Užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 2015–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-683 „Dėl Užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1 priemonės įgyvendinimo.

15. Jei projekto įgyvendinimo metu atsiranda nenumatytų tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 19 punkte, poreikių, kuriems tenkinti vadovaujantis PFSA 8.2.19 ir 8.3.11 papunkčiais reikia įtraukti papildomas projekto veiklas, projekto vykdytojas raštu teikia prašymą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įvertinusi iš projekto vykdytojo gautą prašymą įgyvendinti papildomą (-as) veiklą (-as) ir informaciją apie tikslinės grupės asmenų poreikius, per 10 darbo dienų nuo projekto vykdytojo prašymo gavimo priima sprendimą ir apie jį raštu informuoja projekto vykdytoją. Tokiais atvejais atliekami PAFT 105 punkte nurodyti neesminiai projekto sutarties keitimai.

16. Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti anksčiau, nei pasirašoma projekto sutartis, tačiau ne anksčiau kaip nuo 2016 m. balandžio 1 d. Projekto veiklas pradėjęs vykdyti anksčiau, nei pasirašoma projekto sutartis (bet ne anksčiau kaip 2016 m. balandžio 1 d.), projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti su šių veiklų vykdymu susijusias išlaidas, jei jos nebus pripažintos tinkamomis finansuoti. Projekto veiklas pradėjęs vykdyti anksčiau kaip 2016 m. balandžio 1 d., projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti su šių veiklų vykdymu susijusias išlaidas.

17. Teikiamo pagal PFSA projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d. Dėl objektyvių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka.

18. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

19. Tikslinės grupės asmenys yra trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie, vadovaujantis Išvadomis Nr. 11130/15 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 628 ir atsižvelgiant į Komisijos rekomendaciją Nr. 2015/914, iš trečiosios šalies yra perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją.

20. Įgaliotoji institucija, vykdydama teisės aktuose nustatytas funkcijas ir norėdama patikrinti, ar projekte dalyvaujantis asmuo priklauso tikslinei grupei, teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti dalyvio asmens duomenis iš valstybės registrų ir (ar) kitų informacinių sistemų.

21. Reikalavimai projekto parengtumui nėra taikomi.

22. Neturi būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimui.

23. Pagal PFSA valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kaip ji apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) 3 straipsnyje, neteikiama. Įgaliotoji institucija paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu turi įsitikinti, kad nėra teikiama valstybės pagalba ir de minimis pagalba, pildydama Patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (PFSA 2 priedas).

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

24. Projekto išlaidos turi atitikti projekto išlaidoms taikomus reikalavimus, nustatytus PFSA, PAFT V skyriuje ir Instrukcijose dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-608 „Dėl Instrukcijų dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams patvirtinimo“ (toliau – Instrukcijos dėl išlaidų atitikties).

25. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, neviršijant PFSA 6 punkte nurodytos sumos projektui įgyvendinti.

26. Pagal PFSA tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Statyba, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

2.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti yra laikomos PFSA 8.2.13 papunktyje nurodytai veiklai reikalingų baldų, įrangos ir įrenginių pirkimo išlaidos. Tinkamomis finansuoti išlaidomis taip pat laikomos ilgalaikio turto pirkimo išlaidos, neatsižvelgiant į nusidėvėjimą.

3.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

3.1. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais, darbo užmokesčio išlaidos. Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ ir Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1231 „Dėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ nuostatomis. Kitų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos atskiros darbo sutartys, kai darbas yra pagrindinis, arba esamų darbo sutarčių papildymai, kai šalia pagrindinių pareigų sulygstama dėl papildomų funkcijų įgyvendinant projektą (tokiu atveju darbo sutartyje turi būti aiškiai įvardyta, kiek laiko dirbama prie projekto, nurodomas atlygis už papildomas funkcijas įgyvendinant projektą). Atskiros sutartys biudžetinėse įstaigose sudaromos laikantis Instrukcijų dėl išlaidų atitikties 129 punkto reikalavimų. Asmenims, einantiems valstybės tarnautojo pareigas projekto vykdytojo ar partnerio institucijoje, taikomos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos ir atskiros darbo sutartys nesudaromos. Patirtos tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo santykiais, darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos, kai darbo užmokesčio išlaidoms apmokėti netaikomi fiksuotieji įkainiai, apmokamos taikant kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių bei jam nustatytos darbo savaitės trukmę. Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotosios normos apskaičiuojamos remiantis 2016 m. sausio 19 d. atliktu Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimu, kuris skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

3.2. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio turto (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius) pirkimo ir nuomos išlaidos, įrangos nuomos išlaidos;

3.3. iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų ir prekių, reikalingų įgyvendinti PFSA 8 punkte nurodytas veiklas, išlaidos, jei jos atitinka PAFT ir Instrukcijose dėl išlaidų atitikties prekėms ir paslaugoms keliamus reikalavimus;

3.4. mokymų ir (ar) renginių organizavimo ir vykdymo, leidybos išlaidos;

3.5. išlaidos tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, kai pagalbos teikimo tikslais atliekami pirkimai tikslinės grupės atstovų naudai arba grąžinamos tikslinės grupės atstovų patirtos išlaidos ir įgyvendinamos PFSA 8.1, 8.2.1, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.19, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.8 ir 8.3.11 papunkčiuose nurodytos veiklos (pagal poreikį aprūpinimas maistu, higienos reikmenimis, drabužiais, avalyne, patalyne, indais, mokinių reikmenimis, vaikams skirtais daiktais, kitais būtiniausiais daiktais, įmoka už vaikų ugdymą valstybinėse ir savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, taip pat ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo privačiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose apmokėjimas, neviršijant atitinkamos savivaldybės, kurioje yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, nustatyto kompensacijos privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantiems vaikams dydžio, mokestis už mokyklinio amžiaus vaikų ugdymą mokyklinio ugdymo įstaigose ir kt.);

3.6. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu (-iais) darbo santykiais arba dirbančio savanorystės pagrindais, kelionių išlaidos. Netinkamos yra darbuotojų kelionių į darbovietę ir iš jos išlaidos;

3.7. projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių kuro išlaidos, patalpų nuomos ir eksploatavimo (komunalinės, ryšio paslaugos ir pan.) išlaidos;

3.8. projekto dalyvių kelionių, skirtų dalyvauti projekto veiklose, išlaidos;

3.9. piniginės pašalpos ar išmokos, nurodytos PFSA 8.2.12, 8.2.15, 8.3.1, 8.3.3 papunkčiuose.

Tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu (-iais) darbo santykiais arba dirbančio savanorystės pagrindais,  kelionių Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos ir projekto dalyvių kelionių Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos, nurodytos PFSA 26 punkto lentelės 3.6–3.8 papunkčiuose, apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotąjį įkainį. Šis fiksuotasis įkainis nustatytas 2015 m. balandžio 24 d. atliktame Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrime, kuris skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Didžiausias transporto fiksuotasis įkainis yra 0,08 euro su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) vienam kilometrui (0,07 euro be PVM). Pareiškėjas gali nurodyti ir mažesnius transporto fiksuotųjų įkainių dydžius (pvz., vadovaudamasis faktiniais dydžiais pareiškėjo institucijoje). Projekte visoms kelionių išlaidoms turi būti taikomas vienodas fiksuotasis įkainis.

4.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti yra laikomos:

4.1. privalomų viešinimo priemonių, nurodytų PAFT 310.1, 310.3–310.4 papunkčiuose, išlaidos;

4.2. kitų pasirenkamų informavimo apie projektą priemonių išlaidos: pranešimų žiniasklaidai, informacinių renginių, seminarų, diskusijų, projekto viešinimo spaudoje, televizijoje, radijuje ir kt., informacinių leidinių, lankstinukų, plakatų, reprezentacinių priemonių ir kitų informavimo apie projektą priemonių išlaidos. Projekto vykdytojas privalo įgyvendinti bent dvi iš šiame papunktyje nurodytų informavimo apie projektą priemonių.

Projekto viešinimo išlaidos neturi sudaryti daugiau kaip 1,5 procento nuo išlaidų kategorijos Nr. 3 „Projekto vykdymas“ tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

5.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašu (PAFT 5 priedas).

 

27. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Instrukcijomis dėl išlaidų atitikties.

28. Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

28.1. nustatytos PAFT V skyriaus trečiajame skirsnyje išlaidos;

28.2. PFSA 26 punkte kaip tinkamos finansuoti nenurodytos išlaidos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKOS RENGIMAS, PAREIŠKĖJO INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKOS TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

29. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi lietuvių kalba užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta PAFT 2 priede.

30. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir PAFT III skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka teikia ją bei PFSA 31 punkte nurodytus priedus įgaliotajai institucijai, kartu pateikdamas į skaitmeninę laikmeną įrašytas paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas. Faksu ar elektroniniu paštu atsiųstos ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

31. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

31.1. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (paraiškos formos 3 priedas) (taikoma, jeigu projekto biudžete tinkamų finansuoti išlaidų suma numatyta su PVM);

31.2. projekto finansavimo šaltinius (netinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą, kurioje nurodytas banko ar kitų juridinių asmenų sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kt.;

31.3. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (pavyzdžiui, 3 tiekėjų pasiūlymai dėl prekių ir (ar) paslaugų kainos, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.);

31.4. Partnerio deklaraciją (-as) (paraiškos formos 1 priedas) (jeigu projektą ketinama įgyvendinti su partneriu (-iais). Partnerio deklaracija pildoma kiekvienam partneriui atskirai;

31.5. PFSA 8.2.19 ir 8.3.11 papunkčiuose nurodytais atvejais − suderinimo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dokumentai;

31.6. dokumentus, įrodančius projekto partnerio (-ių) atrankos atitiktį PFSA 12 punkte nustatytiems reikalavimams (informaciją, įrodančią, kad projekto partnerio (-ių) atranka buvo viešai paskelbta, pareiškėjo patvirtintus atrankos kriterijus ir procedūras, atrankos kriterijų suderinimą su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, protokolus, sprendimus ir (ar) kitus dokumentus).

32. Pareiškėjas informuojamas ir konsultuojamas PAFT II skyriuje nustatyta tvarka. Konkreti įgaliotosios institucijos konsultuojančių asmenų kontaktinė informacija nurodoma įgaliotosios institucijos pareiškėjui siunčiamame pasiūlyme pateikti paraišką.

33. Įgaliotoji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą PAFT III skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka pildydama Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (PFSA 1 priedas).

34. Paraiškos vertinimo metu įgaliotoji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti paraiškos vertinimui trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą, kuris neturi būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų. Terminas gali būti pratęstas įgaliotosios institucijos sprendimu, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as).

35. Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 45 dienas nuo paraiškos gavimo įgaliotojoje institucijoje dienos.

36. Dėl objektyvių priežasčių negalint paraiškos įvertinti per nustatytą terminą, vertinimo terminas gali būti pratęstas motyvuotu atsakingos institucijos sprendimu, tačiau ne ilgiau kaip 30 dienų. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgaliotoji institucija informuoja pareiškėją raštu.

37. Paraiška gali būti atmetama PAFT III skyriaus penktajame ir šeštajame skirsniuose nustatyta tvarka ir pagrindais. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

38. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti PAFT VII skyriuje nustatyta tvarka.

39. Atsakinga institucija, pritarusi įgaliotosios institucijos pateiktai Projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitai (PAFT 6 priedas), priima sprendimą dėl projekto finansavimo vadovaudamasi PAFT 86–87 punktuose nustatyta tvarka, bet Stebėsenos komitetui neteikiant rekomendacijų dėl finansuotino pagal PFSA projekto. 

40. Atsakingai institucijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgaliotoji institucija raštu pateikia šį sprendimą pareiškėjui PAFT 91 punkte nustatyta tvarka.

41. Pagal PFSA finansuojamam projektui įgyvendinti sudaroma trišalė projekto sutartis tarp atsakingos, įgaliotosios institucijų ir projekto vykdytojo. Projekto sutartis yra keičiama ar nutraukiama PAFT IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

42. Įgaliotoji institucija PAFT IV skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal PAFT 4 priede nustatytą formą, pritaikytą PFSA, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos rašto gavimo dienos. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgaliotąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgaliotoji institucija per 7 dienas nuo šios informacijos gavimo dienos arba nustatyto termino pabaigos apie tai informuoja atsakingą instituciją ir pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį neteko galios. Tokiu atveju atsakinga institucija sprendimą dėl projekto finansavimo turi pripažinti netekusiu galios ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos informacijos, kad pareiškėjas per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą nepasirašė projekto sutarties arba atsisakė ją pasirašyti, gavimo dienos.

43. Projekto sutarties originalas rengiamas ir teikiamas kaip pasirašytas popierinis dokumentas.   

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

44. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, PAFT ir PFSA nustatytus reikalavimus.

45. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas PAFT IV skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka, PAFT 124.1–124.2 ir 124.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, kai yra tenkinamos PAFT 125.1–125.3, 125.5–125.6 ir 125.8 papunkčiuose nurodytos sąlygos.

46. Projekto vykdytojas projekto pirkimų planą pateikia įgaliotajai institucijai per 30 dienų nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, jei įgaliotoji institucija nenustato kitaip.

47. Informacija apie projekto dalyvius teikiama vadovaujantis PAFT IV skyriaus šeštojo skirsnio nuostatomis. Projekto dalyvio apklausos anketoje nustatytą informaciją apie projekto dalyvius įgaliotajai institucijai pateikia projekto vykdytojas. Išimtiniais atvejais, nustatytais PAFT, projekto dalyvio gali būti nereikalaujama užpildyti projekto dalyvio apklausos anketos, o pateiktos informacijos apie projekto dalyvį teisingumą užtikrina projekto vykdytojas turėdamas patvirtinantį dokumentą, kad projekto dalyvis priklauso tikslinei grupei, ar kitą įrodantį dokumentą.

48. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad pagal PFSA finansuojamo projekto dalyviai nedalyvautų projekto, finansuojamo pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-V-01, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A1-574 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-V-01 patvirtinimo“ ir projekto, finansuojamo pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-4.2-V-02, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo“, veiklose.

49. Projekto vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą veiklas PAFT VI skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

50. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti PAFT IV skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

51. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi PAFT VI skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

PFSA KEITIMO TVARKA

 

52. PFSA keitimo tvarka nustatyta PAFT III skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

53. Jei PFSA keičiamas jau atrinkus projektą, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, PAFT 42 punkte nustatytais atvejais taikomi ir įgyvendinamam projektui.

 

____________________