REZOLIUCIJA MSC.240(83)

 

(priimta 2007 m. spalio 12 d.)

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS 1988 M. PROTOKOLO PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

 

Jūrų saugumo komitetas,

 

prisimindamas Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 28 straipsnio b dalį dėl komiteto funkcijų;

 

taip pat prisimindamas 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) (toliau – Konvencija) VIII straipsnio b dalies ir Konvencijos 1988 m. Protokolo (toliau – 1988 m. SOLAS Protokolas) VI straipsnio nuostatas dėl 1988 m. SOLAS Protokolo keitimo tvarkos;

 

apsvarstęs aštuoniasdešimt trečiajame posėdyje pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies i punktą ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnį pasiūlytus ir išplatintus 1988 m. SOLAS Protokolo pakeitimus,

 

1. priima pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies iv punktą ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnį šios Rezoliucijos priede išdėstytus 1988 m. SOLAS Protokolo Priedo priedėlio pakeitimus;

 

2. nustato pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vi punkto 2 papunkčio bb dalį ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnį, kad minėtiems pakeitimams pritarta 2009 m. sausio 1 d., jei iki šios dienos daugiau negu vienas trečdalis 1988 m. SOLAS Protokolo Šalių arba Šalys, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų pasaulio prekybos laivyno bendrosios talpos, nepranešė, jog jos nepritaria pakeitimui;

 

3. prašo suinteresuotąsias Šalis prisiminti, kad pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vii punkto 2 papunktį ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnį pakeitimai įsigalioja 2009 m. liepos 1 d. nuo 2 dalyje nurodytos dienos, kai jiems buvo pritarta;

 

4. rekomenduoja suinteresuotosioms Šalims išduoti liudijimus, atitinkančius Priede pateikiamus pakeitimus, per pirmąją po 2009 m. liepos 1 d. vyksiančią apžiūrą dėl liudijimų atnaujinimo;

 

5. prašo pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies v punktą ir 1988 m. SOLAS Protokolo VI straipsnį Generalinį sekretorių visoms 1988 m. SOLAS Protokolo Šalims pateikti patvirtintas šios Rezoliucijos ir Priedo, kuriame išdėstyti pakeitimai, kopijas;

 

6. taip pat prašo Generalinį sekretorių šios Rezoliucijos ir jos Priedo kopijas perduoti Organizacijos narėms, kurios nėra 1988 m. SOLAS Protokolo Šalys.

 

 


 

PRIEDAS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS 1988 M. PROTOKOLO PAKEITIMAI

 

PRIEDĖLIS

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE PRIEDO PRIEDĖLIO PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

 

Keleivinio laivo saugumo liudijimo forma

 

1. Skyriuje, prasidedančiame žodžiais „ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, KAD“, po 2.9 dalies įterpiamos dvi naujos dalys 2.10 ir 2.11:

 

„2.10. laivui buvo / nebuvo1 taikomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės, kaip nustatyta Konvencijos II-2 skyriaus 17 taisyklėje;

 

2.11. prie šio liudijimo pridedamas / nepridedamas1 dokumentas, kuriuo patvirtinama alternatyvūs priešgaisrinės saugos konstrukciniai sprendimai ir priemonės.

____________

1 Kas nereikalinga, išbraukti.“

 

2. Skyriuje, prasidedančiame žodžiais „ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, KAD“, 2.1.3 dalyje esančioje lentelėje nuoroda į „II-1 skyriaus 13 taisyklę“ pakeičiama nuoroda į „II-1 skyriaus 18 taisyklę4“,  žodžiai „C.1, C.2, C.3“ pakeičiami žodžiais „P.1, P.2, P.3“ ir įterpiama tokia išnaša:

____________

4 „Iki 2009 m. sausio 1 d. pastatytiems laivams skirstymą reikia žymėti „C.1, C.2 ir C.3“.“

 

Krovininių laivų konstrukcijos saugumo liudijimo forma

 

3. Skyriuje, prasidedančiame žodžiais „ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, KAD“, po 4 dalies įterpiamos dvi naujos dalys 5 ir 6:

 

„5. laivui buvo / nebuvo4 taikomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės, kaip nustatyta Konvencijos II-2 skyriaus 17 taisyklėje;

 

6. prie šio liudijimo pridedamas / nepridedamas4 dokumentas, kuriuo patvirtinama priešgaisrinės saugos alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės.

____________

4 Kas nereikalinga, išbraukti.“

 

Krovininiams laivams skirto įrangos saugumo liudijimo forma

 

4. Skyriuje, prasidedančiame žodžiais „ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, KAD“, po 2.6 dalies įterpiamos dvi naujos dalys 2.7 ir 2.8:

 

„2.7. laivui buvo / nebuvo4 taikomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės, kaip nustatyta Konvencijos II-2 skyriaus 17 taisyklėje;

 

2.8. prie šio liudijimo pridedamas / nepridedamas4 dokumentas, kuriuo patvirtinama priešgaisrinės saugos alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės.

____________

4 Kas nereikalinga, išbraukti.“

 

Krovininio laivo saugumo liudijimo forma

 

5. Skyriuje, prasidedančiame žodžiais „ŠIUO LIUDIJIMU PAŽYMIMA, KAD“, po 2.10 dalies įterpiamos dvi naujos dalys 2.11 ir 2.12:

 

„2.11. laivui buvo / nebuvo4 taikomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės, kaip nustatyta Konvencijos II-2 skyriaus 17 taisyklėje;

 

2.12. prie šio liudijimo pridedamas / nepridedamas4 dokumentas, kuriuo patvirtinama priešgaisrinės saugos alternatyvūs konstrukciniai sprendimai ir priemonės.

____________

4 Kas nereikalinga, išbraukti.“

 

 

 

 

***