LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 3D-355 „DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS TURGAVIETĖSE DARBO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. vasario 20 d. Nr. 3D-115

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.5. Prekiautojas žemės ūkio ir maisto produktais – teisės aktų nustatyta tvarka individualią veiklą įregistravęs arba verslo liudijimą įsigijęs fizinis asmuo, taip pat juridinis asmuo, parduodantys žemės ūkio ir (ar) maisto produktus atsakingo turgavietės asmens paskirtoje turgavietės prekybos vietoje.“

1.2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Individualia veikla besiverčiantys arba verslo liudijimą įsigiję asmenys prekybos vietoje privalo turėti prekių lydimuosius dokumentus bei maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais. Individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F 048/a), išduotą vadovaujantis Darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka, ir sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Privalomųjų mokymų ir atestavimo tvarka, turi pateikti valstybiniam inspektoriui paprašius per jo nustatytą terminą.“

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 24.1 papunktį.

1.4. Buvusį 24.2 papunktį laikau atitinkamai 24.1 papunkčiu.

1.5. Pripažįstu netekusiais galios 24.3–24.6 papunkčius.

1.6. Buvusį 24.7 papunktį laikau atitinkamai 24.2 papunkčiu.

1.7. Pripažįstu netekusiu galios 24.8 papunktį.

1.8. Buvusius 24.9–24.19 papunkčius laikau atitinkamai 24.3–24.13 papunkčiais.

1.9. Pripažįstu netekusiu galios 25.1 papunktį.

1.10. Buvusius 25.2–25.10 papunkčius laikau atitinkamai 25.1–25.9 papunkčiais.

1.11. Pakeičiu 25.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.2. laikantis teisės aktų, reglamentuojančių prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų (toliau – kvitai) išdavimo tvarkos reikalavimų, pirkėjams išduoti kvitus arba kitus vietoj jų naudojamus apskaitos dokumentus;“.

1.12. Pripažįstu netekusiu galios 26 punktą.

1.13. Papildau nauju VI skyriumi ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

BENDROSIOS TURGAVIETĖJE PARDUODAMŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ (MĖSOS IR MĖSOS PRODUKTŲ, PAUKŠTIENOS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTŲ, OBUOLIŲ, BRAŠKIŲ, BULVIŲ, POMIDORŲ, AGURKŲ) APSKAITOS ŽURNALO IŠDAVIMO IR PILDYMO NUOSTATOS

 

26. Šių Taisyklių priede nustatytos formos Turgavietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos ir mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalas (toliau – apskaitos žurnalas) yra registruojamas dokumentas, skirtas turgavietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų apskaitai ir prekybos šiais produktais veiklos priežiūrai vykdyti.

27. Šių Taisyklių 13 (tik prekiaujantys mėsa) 14, 15 punktuose nurodyti prekiautojai, prekiaujantys mėsa (jautiena, aviena, veršiena, kiauliena) ir mėsos produktais, paukštiena ir paukštienos produktais, obuoliais, braškėmis, bulvėmis, pomidorais, agurkais, pagal pateiktą instrukciją apskaitos žurnale kasdien privalo įrašyti prekybos nurodytais produktais duomenis.

28. Turgavietės prekiautojai baigtus pildyti apskaitos žurnalus privalo saugoti ne trumpiau kaip 3 metus.

29. Apskaitos žurnalus spausdina ir jiems numerius suteikia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

30. Apskaitos žurnalai išduodami ir registruojami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka.“

1.14. Buvusį VI skyrių laikau atitinkamai VII skyriumi.

1.15. Buvusius 27–31 punktus laikau atitinkamai 31–35 punktais.

1.16. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Už turgavietėje parduodamų žemės ūkio produktų ir iš jų pagamintų maisto produktų saugą, atsekamumą ir kiekinę apskaitą atsako turgavietės prekiautojas.“

1.17. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Atsakingas turgavietės asmuo užtikrina, kad prekiaujantiems žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais ne lauko sąlygomis (t. y. pastatuose, patalpose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuosiuose nameliuose, iš automobilių), būtų sudarytos techninės sąlygos naudoti kasos aparatus, kaip reglamentuojama Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, o šių Taisyklių 27 punkte nurodyti prekiautojai – turėtų apskaitos žurnalą.“

1.18. Pripažįstu netekusiais galios 1, 2, ir 3 priedus.

1.19. Papildau priedu (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. kovo 2 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                Andrius Palionis

 

Prekybos žemės ūkio ir maisto

produktais turgavietėse darbo taisyklių

priedas

 

Viršelis

 

TRG Nr. 00001

 

 

 

TURGAVIETĖJE PARDUODAMŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ (MĖSOS IR MĖSOS PRODUKTŲ, PAUKŠTIENOS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTŲ, OBUOLIŲ, BRAŠKIŲ, BULVIŲ, POMIDORŲ, AGURKŲ)

APSKAITOS ŽURNALAS

 

 

 

1 puslapis

 

TRG Nr. 00001

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-355

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. d. įsakymo Nr. redakcija)

 

 

TURGAVIETĖ __________________________________________________________

(pavadinimas, adresas)

 

PREKIAUTOJAS ________________________________________________________

(vardas, pavardė / pavadinimas)

 

TAPATYBĖS NUSTATYMO KODAS _______________________________________

(fizinio / juridinio asmens kodas)

 

PREKYBOS VIETOS NR. _________________________________________________

 

 

A. V.

Išduotas _________ m. __________________d.

 

 

 

 

A. V.

Baigtas pildyti _________ m. __________________ d.

 

 

 

 

______________________________________

(pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Žurnale susegta ir sunumeruota 48 puslapiai

 

 

2 puslapis

 

TRG Nr. 00001

 

PILDYMO INSTRUKCIJA

 

 

1._ Prieš išduodant prekiautojui apskaitos žurnalą, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnas užpildo 1 jo puslapį.

2._ Turgavietės prekiautojas apskaitos žurnalą pildo kiekvieną prekybos turgavietėje dieną, iki prekybos pradžios užpildydamas 1–7 apskaitos žurnalo stulpelius.

3._ Atitinkama informacija apie papildomai tą dieną pristatytus maisto produktus į apskaitos žurnalą suvedama iš karto.

4._ Turgavietės prekiautojas, pasibaigus prekybos dienai, į apskaitos žurnalo 8–12 stulpelius suveda informaciją apie tą dieną parduotus maisto produktų kiekius, gautas pajamas, nurašytų (utilizuotų) produktų kiekius ir jų vertę bei turgavietėje paliekamą produkcijos likutį.

5._ Apskaitos žurnalas pildomas tvarkingai, aiškiai ir išlaikant įrašų chronologiją. Pieštuku rašyti apskaitos žurnale, taisyti, trinti ir keisti įrašus draudžiama. Jei pildant padaroma klaida, visa eilutė perbraukiama ištisine linija ir visi toje eilutėje buvę įrašai užrašomi kitoje artimiausioje eilutėje. Žurnalas pildomas nepaliekant ištisinių tuščių eilučių.

6._ Prekiautojo pastabos ir kontroliuojančių institucijų patikrų žymos rašomos atitinkamose lentelėse apskaitos žurnalo pabaigoje.

 

 

 

 

Vidiniai puslapiai

TRG Nr. 00001

 

TURGAVIETĖJE PARDUODAMŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ (MĖSOS IR MĖSOS PRODUKTŲ, PAUKŠTIENOS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTŲ, OBUOLIŲ, BRAŠKIŲ, BULVIŲ, POMIDORŲ, AGURKŲ)

APSKAITOS ŽURNALAS

 

 

Pildoma prieš prekybos pradžią

Pildoma prekybos pabaigoje

Turgavietėje liekantis produkto likutis kg

Prekybos data

Produkto tiekėjo vardas,

pavardė / pavadinimas

Lydimojo dokumento Nr., data

Produkto pavadinimas

Kilmės šalis

Gautas produktas

Parduotas produktas

Nurašytas / utilizuotas

produktas

Kiekis kg

Suma Eur

Kiekis kg

Suma Eur

Kiekis kg

Suma Eur

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešpaskutinis puslapis

TRG Nr. 00001

 

PREKIAUTOJO PASTABOS

 

 

Data

Pastabos

 

 

 

 

Paskutinis puslapis

TRG Nr. 00001

 

KONTROLIUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ PATIKRŲ ŽYMOS

 

 

Data

Kontroliuojanti institucija

Pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas

Pastabos