herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2019 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO

 

2018 m. gegužės 3 d. Nr. T-167

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A-477 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės siūlymus (2018 m. balandžio 5 d. protokolas Nr. VAK-155), Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti:

1.1 Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančios privačios žemės 2019 metų žemės mokesčio tarifus (procentais nuo žemės mokestinės vertės):

1.1.1. pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės sklypo naudojimo būdą (priedas);

1.1.2. bet kurios pagrindinės paskirties ir naudojimo būdo nenaudojamiems žemės sklypams ir apleistoms žemės ūkio naudmenoms – 4 proc.;

1.2. žemės mokesčiu neapmokestinamą 7 arų žemės sklypo dydį fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės3 d. sprendimo Nr. T-167

priedas

 

2019 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ PAGAL PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ LENTELĖ

 

 

Eil. Nr.

Paskirties arba naudojimo būdo kodas

Paskirties arba naudojimo būdo pavadinimas

Žemės mokesčio tarifas proc.

1

2

3

4

1.

610

Žemės ūkio paskirties sklypai

0,1

2.

710

Miškų ūkio paskirties sklypai

0,1

3.

995

Kitos paskirties žemės sklypai

 

3.1.

314, 327

Gyvenamosios teritorijos

0,2

3.2.

315

Visuomeninės paskirties teritorijos

0,2

3.3.

316

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

0,4

3.4.

317

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0,4

3.5.

318

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

0,4

3.6.

319

Rekreacinės teritorijos

0,4

3.7.

320

Bendro naudojimo teritorijos

0,2

3.8.

323

Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos

0,4

3.9.

330

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

0,2

3.10.

331

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

0,2

3.11.

332

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų priežiūros objektų teritorijos

0,4

3.12.

333

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

0,2

4.

 

Visa kita lentelės 1–3 punktuose nenurodyta žemė

0,4

 

______________________________