LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2015 METŲ KONSOLIDAVIMO KALENDORIAUS PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 30 d. Nr. 1K-390

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo tvarkos ir už jų parengimą atsakingų viešojo sektoriaus subjektų nustatymo“ 2.8 papunkčiu:

1. T v i r t i n u 2015 metų Konsolidavimo kalendorių (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad 2015 metų Konsolidavimo kalendoriumi vadovaujasi viešojo sektoriaus subjektai, teikiantys informaciją 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą.

 

 

 

Teisingumo ministras, pavaduojantis

finansų ministrą                                                                                               Juozas Bernatonis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-390

 

 

 

2015 METŲ KONSOLIDAVIMO KALENDORIUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Darbas

Procedūra pagal Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“

Konsolidavimo lygis

Už darbo atlikimą atsakingas konsolidavimo lygis

Darbo pradžios data

Darbo pabaigos data

1.

Tarpusavio operacijų suderinimas

Tarpusavio operacijų informacijos, kuri yra derinama su kitais viešojo sektoriaus subjektais, pateikimas į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą tarpusavio operacijų derinimo srityje ir suderinimas

Visi

Visi

2016 01 18

2016 03 07

2.

Informacijos apie nuosavybės dalis pateikimas

 

 

Informacijos apie nuosavybės dalis pateikimas ir tvirtinimas

Visi

Visi

 

2016 01 18

2016 02 25

3.

Informacijos apie nuosavybės dalis tvirtinimas

 

 

Visi

Visi

2016 02 26

2016 02 29

4.

Išankstinis viešosios įstaigos finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas ir tvirtinimas

Visi

Visi

 

2016 01 18

2016 02 15

5.

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas

 

Visi

Visi

 

2016 01 18

2016 03 10

6.

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos tvirtinimas

 

Visi

Visi

2016 03 14

2016 03 15

7.

Viešosios įstaigos finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas Juridinių asmenų registrui

 

Visi

Visi

2016 03 16

2016 05 16

8.

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos apsaugojimas

 

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimas ir tvirtinimas

Visi

Visi

 

2016 03 14

2016 03 15

9.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas

 

 

IV

IV

 

2016 03 23

2016 04 07

10.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

 

 

IV

IV

2016 04 08

2016 04 11

11.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio apsaugojimas

 

 

IV

III

2016 04 08

2016 04 11

12.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas

 

 

III

III

 

2016 04 12

2016 04 29

13.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

 

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimas ir tvirtinimas

III

III

2016 05 02

2016 05 03

14.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio apsaugojimas

 

 

III

II

2016 05 02

2016 05 03

15.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas

 

 

II

II

2016 05 04

2016 05 27

16.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

 

 

II

II

2016 05 30

2016 05 31

17.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio apsaugojimas

 

 

II

I

2016 05 30

2016 05 31

18.

Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas

 

 

II

II

2016 05 04

2016 06 08

19.

Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

 

 

II

II

2016 06 09

2016 06 10

20.

Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio apsaugojimas

 

 

II

I

2016 06 09

2016 06 10

21.

Nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengimas

 

 

I

I

 

2016 06 13

2016 07 05

22.

Nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

 

 

I

I

2016 07 07

2016 07 08

23.

Nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio apsaugojimas

 

I

I

2016 07 07

2016 07 08

24.

Valstybės konsoliduoto ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinių tikslinimas

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimas ir tvirtinimas

I, II

I, II

2016 07 12

2016 07 29

___________________