VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REGISTRACIJOS CentriNĖJE Viešųjų pirkimų informacinĖJE sistemOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 7 d. Nr. 1S-81

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktais, 96 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktais, 102 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u  Registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. gegužės 24 d. įsakymą Nr. 1S-69 „Dėl Perkančiųjų organizacijų registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Diana Vilytė 

 


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2017 m. birželio 7 d.

įsakymu Nr. 1S-81

 

 

registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato sąlygas, kuriomis Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) suteikia teisę tapti registruotu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) naudotoju, CVP IS naudotojo teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Šiuo Tvarkos aprašu vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) nurodytos perkančiosios organizacijos, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme (toliau – Pirkimų įstatymas) nurodyti perkantieji subjektai, taip pat kitos organizacijos, kurios pagal įstatymus ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus yra įpareigotos skelbti informaciją apie atliekamus pirkimus, atlikti pirkimo procedūras CVP IS priemonėmis (toliau kartu šios organizacijos kartu – Pirkimo vykdytojas). Šiuo Tvarkos aprašu vadovaujasi ir tiekėjai, norintys tapti registruotais CVP IS naudotojais bei dalyvauti pirkimuose, atliekamuose naudojantis CVP IS priemonėmis.

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme, Pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. NAUDOTOJŲ REGISTRAVIMASIS CVP IS

 

4. Registruotu naudotoju fizinis ar juridinis asmuo (toliau – Asmuo) tampa registruodamasis CVP IS šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Registracija CVP IS yra nemokama.

5. Asmuo registracijos formoje[i] turi nurodyti:

5.1. pasirenkamą narystę CVP IS (Pirkimo vykdytojas, tiekėjas arba abi narystės);

5.2duomenis (pavadinimą, juridinio asmens kodą, adresą, miestą ir šalį), kaupiamus ir saugomus Juridinių asmenų registre (registruojantis užsienio įmonei vietoje juridinio asmens kodo nurodomas PVM mokėtojo kodas). Registruojantis fiziniam asmeniui pateikiami duomenys: vardas, pavardė, adresas, miestas, šalis (skiltyje „Įmonės kodas“ įrašoma „nėra“, fizinio asmens kodas nenurodomas);

5.3. trumpą verslo (veiklos) aprašymą. Registruojantis Pirkimo vykdytojui yra nurodomas tipo kodas. Pirkimo vykdytojų tipų kodai patvirtinti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1S-80 „Dėl viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“;

5.4. kontaktinę informaciją (kontaktinio asmens vardą, pavardę, telefono tipą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą);

5.5. prisijungimo prie CVP IS naudotojo duomenis (naudotojo vardą, pavardę, telefono tipą, kontaktinio asmens telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kalbą);

5.6. naudotojo (prisijungimo) vardą ir slaptažodį (pateikiamas užšifruotai).

6. Asmuo, užpildęs registracijos formą, privalo susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1S-58 „Dėl Naudojimosi Centrine Viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklėmis bei išsaugoti registracijos anketą. Registruodamasis CVP IS, Asmuo įsipareigoja šių taisyklių laikytis.

7. Registruodamasis CVP IS, Asmuo įsipareigoja pateikti teisingus duomenis, o jiems pasikeitus užtikrinti, kad duomenys bus pakeisti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujos informacijos atsiradimo. Pakeitimus CVP IS atlieka registruotas naudotojas, turintis administratoriaus teises.

8. Asmuo sutinka, kad registracijos metu nurodyti duomenys būtų naudojami Asmens informavimo apie naujienas, apie visus CVP IS skelbiamus viešuosius pirkimus, viešuosius pirkimus, atliekamus gynybos ir saugumo srityje ir energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti bei vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities pirkimus, pirkimus (toliau kartu – Pirkimas) ir kitus įvykius, komunikavimo su kitais registruotais naudotojais tikslais.

9. Jei Asmuo jau yra registruotas CVP IS, pakartotinė registracija nėra leidžiama.

10. Tarnybos darbuotojai patikrina registracijos formoje pateiktus duomenis ir patvirtina registraciją per 3 darbo dienas. Tarnybos sprendimas dėl Asmens registracijos patvirtinimo naudotojui pranešamas registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu.

11. Asmens CVP IS naudotojai privalo saugoti jiems suteiktus prisijungimo duomenis ir niekam jų neperduoti. Atsakomybė už visus su naudotojo prisijungimo duomenimis CVP IS atliktus veiksmus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus tenka asmeniui, kuriam yra suteikti prisijungimo duomenys.

12. Asmuo, norėdamas išregistruoti Pirkimo vykdytojo narystę iš CVP IS, turi:

12.1. pateikti laisvos formos prašymą Tarnybai, kuriame prašoma išregistruoti organizaciją iš CVP IS. Prašymas gali būti pateiktas tiesiogiai atvykus į Tarnybą, siunčiant paštu, faksimiliniu ryšiu ar elektroniniu būdu (elektroniniu paštu info@vpt.lt);

12.2. pateikti pagrindimą, kodėl neatitinka Pirkimo vykdytojo statuso;

12.3pateikti vykdytų Pirkimų ataskaitas, paskelbti Pirkimų sutartis ir jų pakeitimus.

13Asmuo, norėdamas išregistruoti tiekėjo narystę iš CVP IS apie savo sprendimą informuoja Tarnybą raštu elektroniniu būdu (elektroniniu paštu info@vpt.lt) arba atvykęs į Tarnybą, atsiuntęs paštu, faksimiliniu ryšiu.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14Asmuo, užsiregistravęs CVP IS iki šio Tvarkos aprašo įsigaliojimo, neturi iš naujo registruotis CVP IS.

 

 [i]  Registravimosi forma yra pateikta Tarnybos interneto svetainėje ---> CVP IS ---> Prisijungimas prie CVP IS ---> Užpildyti registracijos formą https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyRegistration/RegisterCompany?B=PPO&OID=1)