LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMŲ NURODYMŲ TAIKYMO INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 25 d. Nr. ĮV-771

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 straipsnio 11 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 734 „Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“ 2.9 papunkčiu:

Tvirtinu Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                        Mindaugas Kvietkauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-771

 

 

PRIVALOMŲ NURODYMŲ TAIKYMO INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato privalomų nurodymų taikymą interneto prieigos paslaugų teikėjams, teikiantiems paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi vykdydami veiklą, kuria kūriniai, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektai (toliau – autorių teisių saugomas turinys) neteisėtai viešai paskelbiami viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete), tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (toliau – Visuomenės informavimo įstatymas), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklių patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

3.  Interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomus nurodymus panaikinti galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį, blokuojant interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę, tol kol nepašalinamas autorių teisių saugomo turinio pažeidimas (toliau – privalomi nurodymai interneto prieigos paslaugų teikėjams), turi teisę duoti Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija).

 

II SKYRIUS

NETEISĖTAI VIEŠAI PASKELBTO AUTORIŲ TEISIŲ SAUGOMO TURINIO NUSTATYMAS IR APSKAITA

 

4.  Komisija sprendimą dėl Aprašo 3 punkte nurodytų privalomų nurodymų interneto prieigos paslaugų teikėjams (toliau – Komisijos sprendimas dėl privalomų nurodymų davimo) priima tik įvertinusi autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektų, jų įgaliotų asmenų ar kolektyvinio administravimo organizacijų prašymą taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams (toliau – prašymas), kurio formą bei turinio reikalavimus ir prašymų nagrinėjimo tvarką nustato Komisija. Komisija sprendimą priima vadovaudamasi Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 12–14 dalimis ir Įstatymo 78 straipsnio 2–10 dalimis. Komisijos sprendimas dėl privalomų nurodymų davimo Įstatymo 78 straipsnio 8–9 dalyse numatyta tvarka turi būti sankcionuotas Vilniaus apygardos administracinio teismo.

5.  Komisijos sprendimuose dėl privalomų nurodymų davimo interneto prieigos paslaugų teikėjams įtvirtinamas dinaminis blokavimas – nurodoma blokuoti esamus ir būsimus interneto domeno vardus, identifikuojančius interneto svetaines, kurios naudojamos neteisėtai viešai paskelbti autorių teisių saugomą turinį, t. y. nurodymas apima interneto svetainių esamas ir būsimas kopijas (toliau – kopijos).

6.  Prie kopijos priskiriama interneto svetainė, kuri suteikia prieigą prie tos pačios veiklos, kaip ir pirminė interneto svetainė. Kopija turi atitikti ne mažiau kaip 2 požymius iš toliau nurodytų:

6.1. jos interneto domeno vardas yra tapatus arba beveik tapatus pirminei interneto svetainei (pridedamos arba pašalinamos kelios raidės, skaičiai, kiti ženklai, pasikeičia domeno galūnė ar pan.);

6.2. jos turinys yra tapatus arba beveik tapatus pirminei interneto svetainei (paskelbtas tapatus prašyme nurodytas autorių teisių saugomas turinys ar jo dalis, tapatūs kūriniai skelbiami panašiu metu ar pan.);

6.3. jos vizualinė išraiška yra tapati arba beveik tapati pirminei interneto svetainei (toks pats grafinis išdėstymas, tapatus prekių ir (arba) paslaugų ženklas ar pan.);

6.4. jos vartotojo sąsaja (angl. user interface) yra tapati arba beveik tapati pirminei interneto svetainei (tapačios meniu kategorijos / pasirinkimai ar pan.);

6.5. jos valdytojas arba administratorius yra tas pats kaip ir pirminės svetainės arba iš esamų duomenų galima daryti pagrįstą išvadą, kad jis yra tas pats (kopijoje pateikiama informacija arba nuoroda į pirminę interneto svetainę, socialinio tinklo (pavyzdžiui, Facebook) pirminės svetainės paskyroje pateikiama informacija apie kopiją ar pan.).

7.  Komisija sudaro interneto svetainių, naudojamų neteisėtai viešai paskelbti autorių teisių saugomą turinį, sąrašą (toliau – sąrašas). Interneto svetainė į sąrašą įtraukiama ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Komisijos sprendimo dėl privalomų nurodymų davimo įsigaliojimo dienos. Sąraše nurodoma interneto svetainė, ją identifikuojantis (-ys) interneto domeno vardas (-ai), teismo, kuris sankcionavo Komisijos sprendimą dėl privalomų nurodymų davimo, pavadinimas, nutarties priėmimo data ir bylos numeris.

8.  Sąrašas viešai skelbiamas Komisijos interneto svetainėje www.rtk.lt. Komisija sudaro galimybę Komisijos interneto svetainėje skelbiamą sąrašą atsisiųsti elektroninėje rinkmenoje .txt formatu, vienoje eilutėje nurodant vieną interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę.

9.  Komisija savo iniciatyva ir pagal gautus pranešimus vykdo nuolatinę stebėseną, ar nesikeičia interneto domeno vardai, identifikuojantys sąraše nurodytas interneto svetaines. Pasikeitimai Komisijos nedelsiant įtraukiami į sąrašą ir apie tai Komisija ne vėliau kaip per 1 darbo dieną elektroninio ryšio priemonėmis praneša interneto prieigos paslaugų teikėjams. Naujų interneto domenų vardų nurodymas sąraše neturi būti sankcionuojamas Vilniaus apygardos administracinio teismo.

10.  Į sąrašą įtraukta interneto svetainė išbraukiama, kai jos valdytojas arba administratorius pašalina autorių teisių saugomo turinio pažeidimą (kopijose pažeidimas taip pat turi būti pašalintas) ir apie tai pateikia informaciją Komisijai. Komisija, patikrinusi gautą informaciją ir nustačiusi, kad autorių teisių saugomo turinio pažeidimas pašalintas, interneto svetainę iš sąrašo išbraukia per 1 darbo dieną. Komisija gali nustatyti ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laukimo terminą, per kurį interneto svetainė nėra išbraukiama iš sąrašo, jeigu Komisija turi pagrįstų duomenų, kad pažeidimo pašalinimas skirtas tik apeiti blokavimo sistemą, siekiant toliau vykdyti veiklą, kuria autorių teisių saugomas turinys neteisėtai viešai skelbiamas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete).

 

III SKYRIUS

PRIVALOMŲ NURODYMŲ INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKĖJUI DAVIMAS

 

11.  Komisijos sprendimas dėl privalomų nurodymų davimo interneto prieigos paslaugų teikėjams elektroninėmis ryšio priemonėmis išsiunčiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo įsigaliojimo dienos.

12.  Komisijos sprendime dėl privalomų nurodymų davimo turi būti nurodyta:

12.1.  interneto svetainė, naudojama neteisėtai viešai paskelbti autorių teisių saugomą turinį, ir ją identifikuojantis (-ys) interneto domeno vardas (-ai);

12.2.  informacija apie tai, kad aktualūs interneto domeno vardai, identifikuojantys interneto svetainę, nurodomi Komisijos interneto svetainėje skelbiamame sąraše;

12.3.  informacinio interneto tinklalapio, nurodyto Aprašo 16 punkte, adresas.

13.  Interneto prieigos paslaugų teikėjai, vykdydami privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams, galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį privalo panaikinti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Komisijos sprendimo dėl privalomų nurodymų davimo gavimo dienos ar Aprašo 9 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos interneto domeno vardo, identifikuojančio interneto svetainę, blokavimo interneto prieigos paslaugų teikėjo srities vardų serveryje (angl. Domain Name System, DNS) būdu. Interneto prieigos paslaugų teikėjai papildomai gali naudoti ir kitus būdus, kuriais panaikinama galimybė pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių saugomą turinį.

14.  Privalomi nurodymai interneto prieigos paslaugų teikėjams interneto svetainės, naudojamos neteisėtai viešai paskelbti autorių teisių saugomą turinį, atžvilgiu netenka galios Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka išbraukus tokią interneto svetainę iš sąrašo. Komisija ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo konkrečios interneto svetainės išbraukimo iš sąrašo apie tai elektroninio ryšio priemonėmis praneša interneto prieigos paslaugų teikėjams.

15.  Interneto prieigos paslaugų teikėjai privalo panaikinti pagal Aprašo 13 punktą pritaikytus apribojimus ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Aprašo 14 punkte nurodytos informacijos gavimo iš Komisijos dienos.

16.  Interneto prieigos paslaugų teikėjai paslaugų gavėjus, kurie jungiasi prie interneto svetainių, prie kurių prieiga panaikinta, nukreipia į Komisijos sukurtą informacinį interneto tinklalapį.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17Interneto prieigos paslaugų teikėjai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________