LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 3D-770DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2018 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 22 d. Nr. 3D-111

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 metais grafiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-770 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 metais grafiko patvirtinimo“ ir 9.1 eilutę išdėstau taip:

 

„9.1

Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės

ūkio sektoriuje

2018-05-01

2018-06-29.

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                        Bronius Markauskas