LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO

NR. V-1254 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2015 m. birželio 17 d. Nr. V-635

Vilnius

 

 

 

 

 

1. P a k e i č i u Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 11 punktą.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 12 punktą.

1.3. Pakeičiu 32 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„32. Mokytojų (išskyrus mokytojus, nurodytus aprašo 37, 39 ir 40 punktuose), neformaliojo švietimo mokytojų (pedagogų) (išskyrus nurodytus aprašo 58 punkte) (toliau – mokytojai):“

1.4. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

„37. Auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, koncertmeisterių, akompaniatorių, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojų:

37.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybė ir išsilavinimas

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris,

akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas, įgijęs aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

12,1–13,4

12,25 –13,6

12,4 –13,7

12,5 –13,8

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris,

akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas, įgijęs aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

13,3–14,75

1 4,15 –15,7

14,25 –15,8

14,6 –16,25

 

37.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

14,2–15,75

14,45–16,1

14,7–16,35

Vyresnysis (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas)

15,5–17,25

15,75–17,5

16,35–18,2

Metodininkas (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas)

16,85–18,8

17,4–19,35

17,8–19,8

Ekspertas (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas)

19,3–21,4

19,45–21,65

20–22,2

1.5. Pakeičiu 38 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„38. Auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, koncertmeisteriams, akompaniatoriams, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojams tarnybiniai atlyginimai nustatomi:“

1.6. Pakeičiu 38.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„38.3. Mokyklų koncertmeisteriams ir akompaniatoriams, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojams, specialiųjų mokyklų (grupių), specialiųjų ikimokyklinio ugdymo mokyklų (grupių), sanatorijų mokyklų, vaikų socializacijos centrų, vaikų socialinės globos įstaigose dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais, sutrikusio vystymosi kūdikių namų auklėtojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams – už 26 valandas per savaitę, iš jų:“

1.7. Pakeičiu 38.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:“

„38.3.1. koncertmeisterių ir akompaniatorių, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojų, dirbančių mokyklose, 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais ir 2 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (pasiruošti pamokoms, renginiams ir metodinei veiklai);“

1.8. Pakeičiu 45.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„45.1.3. 5–20 procentų – profesinio mokymo įstaigų, vykdančių vidurinio ugdymo programą, 11–12 klasių ir gimnazijų I–IV klasių (9–12 klasių) mokytojams (tik už kontaktines valandas);“

1.9. Pakeičiu 45.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„45.2.3. iki 20 procentų – pagrindinių mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų, vykdančių pagrindinio ugdymo programą, 9–10 klasių mokytojams (tik už kontaktines valandas);“

1.10. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

„58. Ikimokyklinio ugdymo mokyklų neformaliojo švietimo mokytojams (pedagogams), plaukimo instruktoriams, judesio korekcijos pedagogams tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 26 valandas per savaitę, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 2  valandos – metodinei veiklai.“

2.  Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                      Audronė Pitrėnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

 

2015 m. birželio mėn. 12 d. ir darbo ministerijos

 

raštu Nr. (1.15-0202)-5K-1512518)-6K-1504642 2015 m. birželio mėn. 12 d.

 

raštu Nr. (11.10.-53)SD-3813