VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL valstybinės mokesčių inspekcijos prie lietuvos respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. GRUODŽIO 15 d. įsakymo

Nr. VA-96 „dėl METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS gpM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 27 d. Nr. VA-170

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei patikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.1. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. GPM308V priedo I skyriuje („Pajamos iš individualios veiklos, išskyrus vykdytąją pagal verslo liudijimus (pajamų rūšių kodai 35, 93, 94, 95, 96)“, toliau – I skyrius) deklaruojamos:

62.1. visos pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant įregistruotą individualią veiklą, taip pat pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant veiklą, kurią pagal GPMĮ privaloma registruoti (įskaitant verslo liudijimą įsigijusio gyventojo už parduotas prekes ir / ar suteiktas paslaugas iš tų juridinių asmenų, kurių vykdoma veiklos rūšis yra tapati gyventojo vykdomai veiklai, gautas pajamas, taip pat prekybos verslo liudijimą įsigijusio gyventojo per 2014 m. ir / ar 2015 m. mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų už parduotas ne savo gamybos prekes gautas pajamas),

62.2. per 2014 m. ir / ar 2015 m. mokestinį laikotarpį už juridiniams asmenims parduotas savo gamybos prekes ar suteiktas paslaugas iš verslo liudijime (visuose verslo liudijimuose) nurodytos veiklos iš šių asmenų gautos visos pajamos, kai iš juridinių asmenų buvo gauta didesnė nei 15 500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba 4 500 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu) suma,

62.3. per 2016 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį iš verslo liudijime (visuose verslo liudijimuose) nurodytos veiklos 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį viršijanti pajamų dalis, gauta už juridiniams asmenims suteiktas paslaugas ir parduotas prekes (įskaitant savo gamybos) bei už gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas ne savo gamybos prekes,

62.4. individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdžiusio gyventojo, privalančio registruotis ar įregistruoto PVM mokėtoju, per mokestinį laikotarpį uždirbtos pajamos. Toks gyventojas GPM308V priedo I skyriuje turi deklaruoti nuo atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio, einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, iki mokestinio laikotarpio pabaigos gautas (uždirbtas) pajamas, įskaitant pajamas, gautas už ankstesnį mokestinį laikotarpį atliktus darbus ar suteiktas paslaugas.

Pajamoms iš individualios veiklos, kurią privaloma registruoti (įskaitant pajamas, nurodytas Taisyklių 62.2–62.4 papunkčiuose), taikomos tokios pačios deklaravimo ir apmokestinimo taisyklės, kokios yra nustatytos pajamoms, gautoms (uždirbtoms) iš įregistruotos individualios veiklos, neatsižvelgiant į tai, kad individuali veikla nėra įregistruota.“

1.2. Pakeičiu 66.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

66.5. 93 – kai deklaruojamos kitos individualios veiklos pajamos, taip pat pajamos iš verslo liudijime (liudijimuose) nurodytos veiklos, nurodytos Taisyklių 62.4 papunktyje,“.

1.3. Pakeičiu 66.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

66.6. 92 – kai deklaruojamos iš verslo liudijime (liudijimuose) nurodytos veiklos gautos (uždirbtos) pajamos, nurodytos Taisyklių 62.2 ir / ar 62.3 papunktyje.“

1.4. Pakeičiu 67 punkto penktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„V2 laukelyje, kai V1 laukelyje yra įrašytas 92 pajamų rūšies kodas, turi būti įrašomas verslo liudijime nurodytos veiklos rūšies kodas, kai deklaruojama iš juridinių asmenų per 2014 m. mokestinį laikotarpį gauta didesnė nei 15 500 litų suma, per 2015 m. mokestinį laikotarpį – didesnė kaip 4 500 eurų suma, o per 2016 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį – iš juridinių asmenų už suteiktas paslaugas ir / ar parduotas prekes ir iš gyventojų už jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas prekes (išskyrus savo gamybos prekes) gautų pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų. Į 4 500 eurų sumą neįskaičiuojamos už gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotus žemės ūkio ir maisto produktus gautos pajamos, nes tokios pajamos (neatsižvelgiant į sumą) nėra pripažįstamos gautomis iš veiklos pagal verslo liudijimą.“

1.5. Pakeičiu 70.2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

70.2.6. kai deklaruojamos per mokestinį laikotarpį iš verslo liudijime (liudijimuose) nurodytos veiklos (išskyrus iš laisvųjų profesijų veiklos ir iš veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą „Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)“ (veiklos rūšies kodas 056) ar „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“ (veiklos rūšies kodas 103) iš juridinių asmenų gautos didesnės nei 15 500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba 4 500 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu) pajamos arba 4 500 eurų viršijanti pajamų dalis, nurodyta Taisyklių 62.3 papunktyje.“

1.6. Pakeičiu 70.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

70.3.2. kai deklaruojamos per mokestinį laikotarpį už juridiniams asmenims suteiktas paslaugas iš verslo liudijime nurodytos veiklos „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“ (veiklos rūšies kodas 103) ir / ar „Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)“ (veiklos rūšies kodas 056), priskiriamos laisvųjų profesijų veiklai, iš šių asmenų gautos didesnės nei 15 500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba didesnės nei 4 500 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu) pajamos, arba pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų (2016 m. ir vėlesniu mokestiniu laikotarpiu),“.

1.7. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. GPM308V priedo V6 laukelyje turi būti įrašoma iš atitinkamos GPM308V priedo eilutės V2 laukelyje nurodytos rūšies individualios veiklos (kai V2 laukelis užpildytas) arba iš žemės ūkio veiklos, sporto veiklos, atlikėjo veiklos, už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą gautų (uždirbtų) pajamų, taip pat šeimynos dalyvio gauto išlaikymo (kai V2 laukelis neužpildytas) suma, neatėmus su ta veikla susijusių leidžiamų atskaitymų, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio, sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas individualią veiklą vykdė keliose valstybėse, tai V6 laukelyje turi būti įrašoma bendra toje GPM308V priedo eilutėje deklaruojamų gautų (uždirbtų) pajamų suma, įskaitant pagal užsienio valstybių vidaus mokesčių įstatymus atimtas leidžiamų atskaitymų ir išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumas.

Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdęs gyventojas, per mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų už parduotas savo gamybos prekes ar suteiktas paslaugas gavęs daugiau kaip 15  500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba daugiau kaip 4 500 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu) pajamų, V6 laukelyje turi įrašyti visą per šį laikotarpį iš juridinių asmenų gautą sumą, kurią jis gavo, vykdydamas atitinkamos rūšies veiklą.

Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdęs gyventojas, per 2016 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų už parduotas prekes ir /ar suteiktas paslaugas ir iš gyventojų už jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas prekes (išskyrus savo gamybos prekes) gavęs daugiau kaip 4 500 eurų, V6 laukelyje turi įrašyti iš šių asmenų gautų tokių pajamų sumą, atėmęs 4 500 eurų.

Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdęs gyventojas, privalantis registruotis ar įregistruotas PVM mokėtoju, V6 laukelyje turi įrašyti per laikotarpį nuo atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio (einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį) iki mokestinio laikotarpio pabaigos iš atitinkamos veiklos rūšies uždirbtų pajamų sumą.

Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įregistravęs individualią veiklą, tačiau negavęs pajamų iš šios veiklos, V6 laukelyje turi įrašyti nulį (0).“

1.8. Pakeičiu 72 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Kai deklaruojamos Taisyklių 62.2–62.4 papunkčiuose nurodytos individualios veiklos pajamos, tai, apskaičiuojant V7 laukelyje įrašytiną sumą, neįskaitomos išlaidos, susijusios su GPM308V priedo II skyriuje „Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus (pajamų rūšies kodas 92)“ deklaruojamomis pajamomis iš veiklos pagal verslo liudijimą.“

1.9. Pakeičiu 74.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

74.2. mokėtina valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma, apskaičiuota nuo individualią žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo deklaruotų žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų). Jeigu per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų valstybinio socialinio draudimo ir / ar sveikatos draudimo įmokų suma yra didesnė už apskaičiuotą nuo individualią žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo deklaruotų žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų, V18 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų valstybinio socialinio draudimo ir / ar sveikatos draudimo įmokų suma. V18 laukelyje negali būti įrašoma didesnė negu nuo 12 Lietuvos Respublikоs Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos apskaičiuota įmokų suma (2016 m. – 2002,50 Eur, 2015 m. – 1946,25 Eur, 2014 m. – 6 696 Lt suma). Mokėtina valstybinio socialinio draudimo įmokų suma nurodoma, neįskaitant kaupiamosios pensijų įmokos, mokamos pensijų kaupimo dalyvio lėšomis.

Pavyzdžiui, individualią žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas per 2016 m. mokestinį laikotarpį kas mėnesį turėjo mokėti įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos ir už 2016 metus sumokėti 1642,50 Eur valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų. Šis gyventojas iš individualios žemės ūkio veiklos gavo 7 000 Eur pajamų, patyrė 4 000 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, taigi jis V18 laukelyje turi įrašyti 1642,50 Eur sumą ((7 000 Eur – 4 000 Eur) x 0,285 + (7 000 Eur – 4 000 Eur) x 0,09 = 1 125 Eur, tačiau per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma yra didesnė, todėl V18 laukelyje jis turi įrašyti kas mėnesį mokėtinų įmokų sumą).

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas iš individualios žemės ūkio veiklos 2016 m. gavo 12 000 Eur pajamų, patyrė 5 000 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje jis turi įrašyti 2002,50 Eur sumą ((12 000 Eur – 5 000 Eur) x 0,285 + (12 000 Eur – 5 000 Eur) x 0,09 = 2 625 Eur, tačiau V18 laukelyje jis negali įrašyti didesnės negu 2002,50 Eur sumos).

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas iš individualios žemės ūkio veiklos 2016 m. gavo 15 000 Eur pajamų, patyrė 10 500 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje jis turi įrašyti 1687,50 Eur sumą ((15 000 Eur – 10 500 Eur) x 0,285 + (15 000 Eur – 10 500 Eur) x 0,09). Jeigu gyventojas visą mokestinį laikotarpį turi galiojančią pensijų kaupimo sutartį, pagal kurią pensijų kaupimo dalyvio lėšomis turi būti mokama kaupiamoji pensijų įmoka, tai pavyzdyje nurodytu atveju gyventojo mokėtina valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma yra 1777,50 Eur ((15 000 Eur – 10 500 Eur) x 0,305 + (15 000 Eur – 10 500 Eur) x 0,09), tačiau V18 laukelyje turi būti įrašoma 1687,50 Eur suma.

Pavyzdžiui, individualią žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas per 2015 m. mokestinį laikotarpį kas mėnesį turėjo mokėti įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos ir už 2015 metus sumokėti 1404,78 Eur valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų. Šis gyventojas iš individualios žemės ūkio veiklos gavo 7 000 Eur pajamų, patyrė 4 000 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, taigi jis V18 laukelyje turi įrašyti 1404,78 Eur sumą ((7  000 Eur – 4 000 Eur) x 0,285 + (7 000 Eur – 4 000 Eur) x 0,09 = 1 125 Eur, tačiau per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma yra didesnė, todėl V18 laukelyje jis turi įrašyti kas mėnesį mokėtinų įmokų sumą).

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas iš individualios žemės ūkio veiklos 2015 m. gavo 12 000 Eur pajamų, patyrė 5 000 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje jis turi įrašyti 1946,25 Eur sumą ((12 000 Eur – 5 000 Eur) x 0,285 + (12 000 Eur – 5 000 Eur) x 0,09 = 2 625 Eur, tačiau V18 laukelyje jis negali įrašyti didesnės negu 1946,25 Eur sumos).

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas iš individualios žemės ūkio veiklos 2015 m. gavo 15 000 Eur pajamų, patyrė 10 500 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje jis turi įrašyti 1687,50 Eur sumą ((15 000 Eur – 10 500 Eur) x 0,285 + (15 000 Eur – 10 500 Eur) x 0,09). Jeigu gyventojas visą mokestinį laikotarpį turi galiojančią pensijų kaupimo sutartį, pagal kurią pensijų kaupimo dalyvio lėšomis turi būti mokama kaupiamoji pensijų įmoka, tai pavyzdyje nurodytu atveju gyventojo mokėtina valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma yra 1732,50 Eur ((15 000 Eur – 10 500 Eur) x 0,295 + (15 000 Eur – 10 500 Eur) x 0,09), tačiau V18 laukelyje turi būti įrašoma 1687,50 Eur suma.

Pavyzdžiui, individualią žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas per mokestinį laikotarpį kas mėnesį turėjo mokėti įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos ir už 2014 m. sumokėti 4538,94 Lt valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų. Šis gyventojas iš individualios žemės ūkio veiklos gavo 20 000 Lt pajamų, patyrė 10 000 Lt su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, taigi V18 laukelyje jis turi įrašyti 4538,94 Lt sumą ((20 000 Lt – 10 000 Lt) x 0,285 + (20 000 Lt – 10 000 Lt) x 0,09 = 3 750 Lt, tačiau per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma yra didesnė, todėl V18 laukelyje jis turi įrašyti kas mėnesį mokėtinų įmokų sumą).

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas iš individualios žemės ūkio veiklos 2014 m. gavo 40 000 Lt pajamų, patyrė 20 000 Lt su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje jis turi įrašyti 6 696 Lt sumą ((40 000 Lt – 20 000 Lt) x 0,285 + (40 000 Lt – 20 000 Lt) x 0,09 = 7 500 Lt, tačiau V18 laukelyje negali įrašyti didesnės negu 6 696 Lt sumos).

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas iš individualios žemės ūkio veiklos 2014 m. gavo 50 000 Lt pajamų, patyrė 35 000 Lt su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje jis turi įrašyti 5 625 Lt sumą ((50 000 Lt – 35 000 Lt) x 0,285 + (50 000 Lt – 35 000 Lt) x 0,09). Jeigu gyventojas visą mokestinį laikotarpį turi galiojančią pensijų kaupimo sutartį, pagal kurią pensijų kaupimo dalyvio lėšomis turi būti mokama kaupiamoji pensijų įmoka, tai pavyzdyje nurodytu atveju gyventojo mokėtina valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma yra 5 775 Lt ((50 000 Lt – 35 000 Lt) x 0,295 + (50 000 Lt – 35 000 Lt) x 0,09), tačiau V18 laukelyje turi būti įrašoma 5 625 Lt suma,“.

1.10. Pakeičiu 74.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

74.3. mokėtina valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma, apskaičiuota nuo gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla (įskaitant gyventojus, deklaruojančius Taisyklių 62.2–62.4 papunkčiuose išvardytas pajamas iš verslo liudijimuose nurodytos veiklos), 50 procentų deklaruotų individualios veiklos (išskyrus šeimynos dalyvio, individualią žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo žemės ūkio veiklos apmokestinamąsias pajamas) apmokestinamųjų pajamų (neatėmus sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų). Jeigu per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų sveikatos draudimo įmokų ir / ar sumokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma yra didesnė už apskaičiuotą nuo 50 procentų deklaruotų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (išskyrus šeimynos dalyvio, individualią veiklą vykdančio gyventojo žemės ūkio veiklos apmokestinamąsias pajamas), V18 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų sveikatos draudimo įmokų ir / ar sumokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma. V18 laukelyje negali būti įrašoma didesnė negu nuo 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos apskaičiuota įmokų suma, 2016 m. – 8 010 Eur (2015 m. – 7 785 Eur, 2014 m. – 26 784 Lt) suma. Mokėtina valstybinio socialinio draudimo įmokų suma nurodoma, neįskaitant kaupiamosios pensijų įmokos, mokamos pensijų kaupimo dalyvio lėšomis.

Pavyzdžiui, individualią veiklą vykdantis gyventojas, per 2016 m. mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėdamas sveikatos draudimo įmokas už 2016 m., sumokėjo 394,20 Eur sveikatos draudimo įmokų. Šis gyventojas iš individualios veiklos gavo 3 000 Eur pajamų, patyrė 2 000 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, taigi V18 laukelyje jis turi įrašyti 536,70 Eur sumą ((3 000 Eur – 2 000 Eur) : 2 x 0,285 = 142,5 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir (3 000 Eur – 2 000 Eur) : 2 x 0,09 = 45 Eur sveikatos draudimo įmokų, tačiau per mokestinį laikotarpį kas mėnesį sumokėtų sveikatos draudimo įmokų suma yra didesnė, todėl V18 laukelyje jis turi įrašyti kas mėnesį sumokėtų sveikatos draudimo įmokų ir mokėtinų valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą).

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas iš individualios veiklos 2016 m. gavo 120 000 Eur pajamų, patyrė 60 000 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje jis turi įrašyti 8 010 Eur sumą ((120 000 Eur – 60 000 Eur) : 2 x 0,285 + (120 000 Eur – 60 000 Eur) : 2 x 0,09) = 11 250 Eur, tačiau V18 laukelyje jis negali įrašyti didesnės negu 8 010 Eur sumos).

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas iš individualios veiklos 2016 m. gavo 20 000 Eur pajamų, patyrė 7 000 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje jis turi įrašyti 2437,50 Eur sumą ((20 000 Eur – 7 000 Eur) : 2 x 0,285 + (20 000 Eur – 7 000 Eur) : 2 x 0,09). Jeigu gyventojas visą mokestinį laikotarpį turi galiojančią pensijų kaupimo sutartį, pagal kurią pensijų kaupimo dalyvio lėšomis turi būti mokama kaupiamoji pensijų įmoka, pavyzdyje nurodytu atveju gyventojo mokėtina valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma yra 2567,50 Eur ((20 000 Eur – 7 000 Eur) : 2 x 0,305 + (20 000 Eur – 7 000 Eur): 2 x 0,09), tačiau V18 laukelyje turi būti įrašoma 2437,50 Eur suma.

Pavyzdžiui, individualią veiklą vykdantis gyventojas, per 2015 m. mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėdamas sveikatos draudimo įmokas už 2015 m., sumokėjo 336 Eur sveikatos draudimo įmokų. Šis gyventojas iš individualios veiklos gavo 3 000 Eur pajamų, patyrė 2 000 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, taigi V18 laukelyje jis turi įrašyti 478,50 Eur sumą ((3 000 Eur – 2 000 Eur) : 2 x 0,285 = 142,5 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir (3 000 Eur – 2 000 Eur) : 2 x 0,09 = 45 Eur sveikatos draudimo įmokų, tačiau per mokestinį laikotarpį kas mėnesį sumokėtų sveikatos draudimo įmokų suma yra didesnė, todėl V18 laukelyje jis turi įrašyti kas mėnesį sumokėtų sveikatos draudimo įmokų ir mokėtinų valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą).

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas iš individualios veiklos 2015 m. gavo 120 000 Eur pajamų, patyrė 60 000 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje jis turi įrašyti 7 785 Eur sumą ((120 000 Eur – 60 000 Eur) : 2 x 0,285 + (120 000 Eur – 60 000 Eur) : 2 x 0,09) = 11 250 Eur, tačiau V18 laukelyje jis negali įrašyti didesnės negu 7 785 Eur sumos).

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas iš individualios veiklos 2015 m. gavo 20 000 Eur pajamų, patyrė 7 000 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje jis turi įrašyti 2437,50 Eur sumą ((20 000 Eur – 7 000 Eur) : 2 x 0,285 + (20 000 Eur – 7 000 Eur) : 2 x 0,09). Jeigu gyventojas visą mokestinį laikotarpį turi galiojančią pensijų kaupimo sutartį, pagal kurią pensijų kaupimo dalyvio lėšomis turi būti mokama kaupiamoji pensijų įmoka, pavyzdyje nurodytu atveju gyventojo mokėtina valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma yra 2502,50 Eur ((20 000 Eur – 7 000 Eur) : 2 x 0,295 + (20 000 Eur – 7 000 Eur) : 2 x 0,09), tačiau V18 laukelyje turi būti įrašoma 2437,50 Eur suma.

Pavyzdžiui, individualią veiklą vykdantis gyventojas, per 2014 m. mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėdamas sveikatos draudimo įmokas už 2014 metus, sumokėjo 1 089 Lt sveikatos draudimo įmokų. Šis gyventojas iš individualios veiklos gavo 10 000 Lt pajamų, patyrė 5 000 Lt su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, taigi V18 laukelyje jis turi įrašyti 1801,50 Lt sumą ((10 000 Lt – 5 000 Lt) : 2 x 0,285 = 712,5 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų ir (10 000 Lt – 5 000 Lt) : 2 x 0,09 = 225 Lt sveikatos draudimo įmokų), tačiau per mokestinį laikotarpį kas mėnesį sumokėtų sveikatos draudimo įmokų suma yra didesnė, todėl V18 laukelyje įrašoma kas mėnesį sumokėtų sveikatos draudimo įmokų ir mokėtinų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma).

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas iš individualios veiklos 2014 m. gavo 400 000 Lt pajamų, patyrė 200 000 Lt su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje jis turi įrašyti 26 784 Lt sumą ((400 000 Lt – 200 000 Lt) : 2 x 0,285 + (400 000 Lt – 200 000 Lt) : 2 x 0,09) = 37 500 Lt, tačiau V18 laukelyje negali įrašyti didesnės negu 26 784 Lt sumos).

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas iš individualios veiklos 2014 m. gavo 60 000 Lt pajamų, patyrė 20 000 Lt su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje jis turi įrašyti 7 500 Lt sumą ((60 000 Lt – 20 000 Lt) : 2 x 0,285 + (60 000 Lt – 20 000 Lt) : 2 x 0,09). Jeigu gyventojas visą mokestinį laikotarpį turi galiojančią pensijų kaupimo sutartį, pagal kurią pensijų kaupimo dalyvio lėšomis turi būti mokama kaupiamoji pensijų įmoka, tai pavyzdyje nurodytu atveju gyventojo mokėtina valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma yra 7 700 Lt ((60 000 Lt – 20 000 Lt) : 2 x 0,295 + (60 000 Lt – 20 000 Lt) : 2 x 0,09), tačiau V18 laukelyje turi būti įrašoma 7 500 Lt suma.

V18 laukelio neturi užpildyti gyventojas, vietoje patirtų išlaidų leidžiamais atskaitymais pasirinkęs pripažinti 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų.

Aktuali informacija valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų klausimais teikiama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODROS) interneto svetainėje (www.sodra.lt).“

1.11. Pakeičiu 76 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Gyventojas, deklaruojantis iš verslo liudijime nurodytos veiklos už juridiniams asmenims parduotas savo gamybos prekes ir / ar suteiktas paslaugas gautas didesnes nei 15 500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) ar 4 500 eurų pajamas (2015 m. mokestiniu laikotarpiu) arba Taisyklių 62.3 papunktyje nurodytą pajamų dalį, viršijančią 4 500 eurų (2016 m. ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu), GPM308V priedo V9 laukelyje turi įrašyti nulį (0).“

1.12. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

81. GPM308V priedo II skyriuje „Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus (pajamų rūšies kodas 92)“ deklaruojamos iš individualios veiklos, kuria nuolatinis Lietuvos gyventojas vertėsi pagal verslo liudijimus, gautos pajamos, įskaitant:

81.1. gyventojo, kuris neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju, per 2014 m. ar 2015 m. mokestinį laikotarpį gautos pajamos, išskyrus gautas iš juridinių asmenų, kai bendra per mokestinį laikotarpį iš jų gautų pajamų suma yra didesnė kaip 15 500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba didesnė kaip 4 500 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu),

81.2. gyventojo, kuris neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju, per 2016 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautos pajamos, išskyrus iš juridinių asmenų už suteiktas paslaugas ir / ar parduotas prekes ir iš gyventojų už jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas prekes (išskyrus savo gamybos prekes) gautų pajamų dalį, viršijančią 4 500 eurų,

81.3. gyventojo, įregistruoto ar privalančio registruotis PVM mokėtoju, nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki mėnesio (įskaitytinai), per kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, gautas pajamas,

81.4. verslo liudijimą veiklai „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ įsigijusio gyventojo per mokestinį laikotarpį gautas nuomos pajamas, neviršijančias Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydžio.

Kai pildomi keli GPM308V priedo lapai, II skyrius užpildomas tik viename lape.“

1.13. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:

82. GPM308V priedo V13 laukelyje turi būti įrašoma gyventojo iš individualios veiklos, kuria jis vertėsi pagal verslo liudijimus, per mokestinį laikotarpį gautų pajamų (įskaitant pajamas, gautas už ankstesnį mokestinį laikotarpį atliktus darbus ar suteiktas paslaugas) suma, neatėmus nustatyto dydžio sumokėtų ir / ar išskaičiuotų pajamų mokesčio, sveikatos draudimo įmokų, socialinio draudimo įmokų ir, vykdant šią veiklą, patirtų išlaidų.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, atitinkamą mokestinį laikotarpį turėjęs kelis verslo liudijimus, turi įrašyti bendrą iš veiklos pagal visus verslo liudijimus gautų pajamų sumą, o jei per tą mokestinį laikotarpį tokių pajamų negavo, V13 laukelyje turi įrašyti nulį (0).

Gyventojas, tą mokestinį laikotarpį (tam tikrą dienų ar mėnesių skaičių) turėjęs verslo liudijimą ir vykdęs tos pačios rūšies individualią veiklą ne pagal verslo liudijimą, V13 laukelyje turi įrašyti tik tą pajamų sumą, kuri buvo gauta, vykdant veiklą pagal verslo liudijimą. Kitos per mokestinį laikotarpį gautos (uždirbtos) pajamos turi būti deklaruojamos tik GPM308V priedo I skyriuje.

Gyventojas, kuris neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju, deklaruojantis iš veiklos pagal verslo liudijimą gautas pajamas, V13 laukelyje turi įrašyti pajamų sumą, apskaičiuotą taip:

– per 2014 m. ar 2015 m. mokestinį laikotarpį iš gyventojų gautų pajamų suma pridedama prie pajamų, gautų iš juridinių asmenų, kurių veikla nėra tapati gyventojo vykdomai veiklai, sumos, kai per mokestinį laikotarpį iš tokių juridinių asmenų gauta suma yra ne didesnė nei 15 500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba 4 500 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu),

– sudėjus per 2014 m. ar 2015 m. mokestinį laikotarpį tik iš gyventojų gautų pajamų sumas, kai per mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų, kurių veikla nėra tapati gyventojo vykdomai veiklai, gauta suma yra didesnė nei 15 500 litų (2014 m. mokestiniu laikotarpiu) arba 4 500 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu),

– per 2016 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį iš gyventojų gautų pajamų suma pridedama prie ne didesnės nei 4 500 eurų pajamų, gautų iš juridinių asmenų, kurių veikla nėra tapati gyventojo vykdomai veiklai, už šiems asmenims parduotas prekes ir / ar suteiktas paslaugas, ir iš gyventojų už jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas prekes (išskyrus savo gamybos prekes), sumos.

Gyventojas, įregistruotas ar privalantis registruotis PVM mokėtoju, V13 laukelyje turi įrašyti nuo 2014 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pradžios iki mėnesio (įskaitytinai), per kurį neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, gautas pajamas.

Verslo liudijimą veiklai „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ (veiklos rūšies kodas 051) įsigijęs gyventojas, deklaruojantis 2014 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio nuomos pajamas, V13 laukelyje turi įrašyti gautų pajamų sumą, neviršijančią Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydžio. Kai verslo liudijimą įsigijusio gyventojo per mokestinį laikotarpį gautos nuomos pajamos viršija Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatyto atlygio už suteiktas paslaugas dydį, tai V13 laukelyje turi būti nurodomos nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki mėnesio (įskaitytinai), kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio mokestį, gautos pajamos. Pajamos, gautos nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio mokestį, turi būti deklaruojamos GPM308P priede.“

1.14. Pakeičiu 124 punktą ir jį išdėstau taip:

124. Deklaracijos 15 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį nuolatiniam Lietuvos gyventojui taikytino (bet ne faktiškai pritaikyto) metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – MNPD) suma. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, išskyrus turintį teisę į didesnį MNPD, 15 laukelyje įrašytiną sumą turi apskaičiuoti pagal GPMĮ 20 straipsnio 1 dalyje pateiktą MNPD apskaičiavimo formulę:

MNPD = 6 840 (Lt) − 0,26 x (GMP (Lt, ct) – 12 000 (Lt)), kai deklaruojamos 2014 m. mokestinio laikotarpio pajamos arba

MNPD = 1 992 (Eur) − 0,26 x (GMP (Eur, ct) – 3 480 (Eur)), kai deklaruojamos 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamos),

MNPD = 2 400 (Eur) – 0,34 x (GMP – 4 200 (Eur, t. y. dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios 2016 m. sausio 1 d., dydžių), kai deklaruojamos 2016 m. mokestinio laikotarpio pajamos,

MNPD = 3 720 – 0,5 x (GMP – 4 560 (Eur, t. y. dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d., dydžių), kai deklaruojamos 2017 m. mokestinio laikotarpio pajamos,

kurioje GMP – gyventojo metinės apmokestinamosios pajamos pagal GPMĮ 20 straipsnio 7 dalį apskaičiuojamos, sudėjus:

visas mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, išskyrus: išmokas, gyventojui išmokėtas, pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai ar ją nutraukus, neviršijančias sumokėtų įmokų sumos, individualios veiklos pajamas, kurioms taikomas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas, ne individualios veiklos pajamas, gautas pardavus ar kitaip perleidus netauriųjų metalų laužą, taip pat iš veiklos pagal verslo liudijimą gautas pajamas. GMP apskaičiuojamos, sudėjus: visų GPM308P priedo lapų P4 laukelių (eilučių, kurių P1 laukelyje įrašyta penkiolika), išskyrus pažymėtas 71, 72, visų GPM308T priedo lapų T32 laukelių, visų GPM308V priedo lapų V10 laukelių (eilučių, kurių V5 laukeliuose įrašyta penkiolika), visų GPM308K priedo lapų K24 laukelių, GPM308F priedo F12 laukelio sumas.

Teisės į MNPD neturintis gyventojas, taip pat gyventojas, negavęs su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, 15 laukelyje turi įrašyti nulį.

Galutinai išvykstančiam iš Lietuvos gyventojui, laikomam nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal GPMĮ 4 straipsnio 3 dalį, taikytina MNPD dalis apskaičiuojama pagal Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikоs finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 298 „Dėl Pagal Lietuvos Respublikоs gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 29 straipsnio 2 dalį deklaruojamoms pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau − Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarka).

Galutinai išvykstantis iš Lietuvos gyventojas jam taikytiną MNPD dalį apskaičiuoja taip:“.

1.15. Pakeičiu 125 punktą ir jį išdėstau taip:

125. Deklaracijos 15A laukelį turi užpildyti tik teisę į didesnį – 600 Lt (2014 m. mokestiniu laikotarpiu), 175 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu), 210 eurų (2016 m. mokestiniu laikotarpiu) ar 320 eurų (2017 m. mokestiniu laikotarpiu), mėnesio NPD turintis gyventojas, t. y. gyventojas, kuriam nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus gyventojas, kuriam nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojas, kuriam nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis. 15A laukelyje jis turi įrašyti mėnesių skaičių, kuriais jam per mokestinį laikotarpį taikomas toks didesnis mėnesio NPD. Kai toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas per tą mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija teikiama, tai mėnuo, per kurį toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis buvo nustatytas, neįskaičiuojamas. Pavyzdžiui, gyventojas, kuriam 30–55 procentų darbingumo lygis buvo nustatytas mokestinio laikotarpio, kurio pajamos deklaruojamos, birželio 2 d. ir kuriam didesnis mėnesio NPD priklauso nuo liepos mėnesio, 15 A laukelyje turi įrašyti skaičių 6 (birželio mėnuo, per kurį buvo nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, neįskaičiuojamas).“

1.16. Pakeičiu 126 punktą ir jį išdėstau taip:

126. Deklaracijos 15B laukelį turi užpildyti tik teisę į didesnį – 800 Lt (2014 m. mokestiniu laikotarpiu), 235 eurų (2015 m. mokestiniu laikotarpiu), 270 eurų (2016 m. mokestiniu laikotarpiu) ar 380 eurų (2017 m. mokestiniu laikotarpiu), mėnesio NPD turintis gyventojas, t. y. gyventojas, kuriam nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus gyventojas, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir gyventojas, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis. 15B laukelyje jis turi įrašyti mėnesių skaičių, kuriais jam buvo nustatytas toks darbingumo lygis, specialiųjų poreikių ar neįgalumo lygis (neįskaitant mėnesio, per kurį toks lygis nustatytas). Pavyzdžiui, gyventojas, kuriam 0–25 procentų darbingumo lygis buvo nustatytas mokestinio laikotarpio, kurio pajamos deklaruojamos, spalio 12 d. ir kuriam toks didesnis mėnesio NPD priklauso nuo lapkričio mėn., 15B laukelyje turi įrašyti skaičių 2 (spalio mėnuo, per kurį buvo nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, neįskaičiuojamas).“

1.17. Pakeičiu 1 priedą „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų, gautų 2014 m. ir vėlesniu mokestiniu laikotarpiu, sąrašas“:

1.17.1. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Pašalpos, mokamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, išskyrus ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas (deklaruojant 2014, 2015, 2016 m. mokestinio laikotarpio pajamas); pašalpos, mokamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, išskyrus apmokestinamosioms pajamoms priskiriamas ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir nedarbo socialinio draudimo išmokas (deklaruojant 2017 m. mokestinio laikotarpio pajamas).

1.17.2. Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

73. Pajamos, gautos kaip labdara ar parama Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.“

2. Nustatau, kad pakeistomis Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, deklaruojant 2016 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

 

 

 

Viršininkas                                                                                      Dainoras Bradauskas