LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTROS TINKLŲ STATYBOS RŪŠIŲ IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ RŪŠIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1-245

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl Normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 111.2.2 papunkčiu:

1. Tvirtinu Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

 

 

Energetikos ministras                                                                                                  Rokas Masiulis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245

 

 

 

ELEKTROS TINKLŲ STATYBOS RŪŠIŲ IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ RŪŠIŲ aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas
(toliau – Aprašas) nustato elektros energijos perdavimo ir skirstomųjų tinklų statinių statybos rūšis ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšis. Aprašas taip pat nustato pagrindinius pricipus dėl:

1.1. elektros tinklų statybos darbų priskyrimo atskiroms statybos rūšims;

1.2. elektros įrenginių įrengimo darbų priskyrimo atskiroms įrengimo rūšims.

2. Aprašas privalomas tinklų operatoriams ir asmenims:

2.1. statantiems naujus, rekonstruojantiems arba remontuojantiems elektros tinklus;

2.2. įrengiantiems naujus, rekonstruojantiems arba remontuojantiems elektros įrenginius.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statinių statybos ir elektros įrenginių įrengimo klausimus.

 

II SKYRIUS

ELEKTROS TINKLŲ STATYBOS DARBŲ RŪŠYS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ELEKTROS TINKLŲ NAUJA STATYBA

 

4. Elektros tinklų nauja statyba laikoma:

4.1.  110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių statinių statyba.

4.2. 110/35/10 kV transformatorių pastočių statinių statyba.

4.3. 110–400 kV linijų ir jų atšakų tiesimas.

4.4. 10 kV skirstomųjų punktų ir 6–10/0,4 kV transformatorinių statinių, kurie registruojami Nekilnojamojo turto registre, statyba.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMAS

 

5. Elektros tinklų rekonstravimu laikoma:

5.1. 110–400 kV transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitiklio įrenginių arba bet kurios skirstyklos vienos sekcijos visų įrenginių keitimas, kai keičiamas statinių išdėstymas žemės sklype.

5.2. 110–400 kV prijunginių skaičiaus didinimas skirstyklose, vieno prijunginio visų įrenginių keitimas naujais, kai keičiamas statinių išdėstymas žemės sklype.

5.3. 110–400 kV galios transformatorių skaičiaus didinimas transformatorių pastotėse.

5.4. 110–400 kV tinklo naujų kompensavimo priemonių, reaktyvinės energijos valdymo įrenginių montavimas.

5.5. 110–400 kV elektros oro linijų keitimas požeminių elektros kabelių linijomis.

5.6. 110–400 kV dalies elektros linijos iškėlimas į naują trasą.

5.7. Papildomos grandies montavimas esamose 110–400 kV elektros oro linijose.

5.8. Laidų keitimas 110–400 kV elektros oro linijose didinant jų skerspjūvį, kai kartu keičiamos ir atramos.

5.9. Apsaugos nuo perkūnijos troso keitimas į trosą su šviesoladžiu ir su jo keitimu susieti 110–400 kV elektros oro linijos pertvarkymo darbai, kai keičiamos atramos.

5.10. Kapitalinio ir paprastojo remonto darbai, kai jie įtraukti į Aprašo antrajame skirsnyje nurodytų elektros tinklų objektų ir statinių rekonstravimo projekto sudėtį.

5.11. 110/35/10 kV transformatorių pastočių statinių, kurie registruoti nekilnojamo turto registre, rekonstravimo darbai.

5.12. 10 kV skirstomųjų punktų ir 6–10/0,4 kV transformatorinių statinių, kurie registruoti nekilnojamo turto registre, rekonstravimo darbai.

5.13. 110–400 kV transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitiklio statinių rekonstravimo darbai.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ELEKTROS TINKLŲ KAPITALINIS REMONTAS

 

6. Elektros tinklų kapitaliniu remontu laikoma:

6.1. 110–400 kV elektros oro linijų atramų keitimas.

6.2. 110–400 kV elektros oro linijų laidų, apsaugos nuo perkūnijos troso keitimas, laidų įlinkio reguliavimas pastatant papildomas arba pertvarkant esamas atramas.

6.3. 110–400 kV galios transformatorių remontas keičiant apvijas.

6.4. 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių planinio periodinio remonto metu atskirų elementų (jungtuvų, skyriklių, matavimo transformatorių, viršįtampių ribotuvų ir kt.) keitimas ir įregimas prijunginiuose.

6.5. 110–400 kV elektros tinklo kompensavimo, reaktyvinės energijos valdymo įrenginių keitimas.

6.6. 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų ir srovės keitiklių savųjų reikmių įrenginių, įskaitant akumuliatorių baterijas, relinės apsaugos ir automatikos, taip pat tinklo valdymo ir keitiklių aušinimo sistemų keitimas.

6.7. 110 kV elektros kabelių linijų ar atskirų kabelių linijos ruožų keitimas.

6.8. Statinio paprastojo remonto darbai, kai jie įtraukti į statinio kapitalinio remonto projekto sudėtį.

6.9. Privažiavimo prie 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių kelių, teritorijos vidaus kelių, aikštelių remontas keičiant kelio dangos tipą.

6.10. 110/35/10 kV transformatorių pastočių statinių, kurie registruoti nekilnojamo turto registre, kapitalinio remonto darbai.

6.11. 10 kV skirstomųjų punktų ir 6–10/0,4 kV transformatorinių statinių, kurie registruoti nekilnojamo turto registre, kapitalinio remonto darbai.

6.12. 110–400 kV transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitiklio statinių kapitalinio remonto darbai.

6.13. Laidų keitimas 110–400 kV elektros oro linijose didinant jų skerspjūvį, kai atramos nekeičiamos.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ELEKTROS TINKLŲ PAPRASTASIS REMONTAS

 

7. Elektros tinklų paprastuoju remontu laikoma:

7.1. 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, įrenginius laikančiųjų konstrukcijų (požeminių ir antžeminių), kabelių kanalų ir kitų konstrukcijų tvarkymas, antikorozinės dangos atstatymas ir keitimas.

7.2. 110–400 kV galios transformatorių ir kompensacinių ričių reaktyvinės energijos valdymo įrenginių periodinis remontas ir atskirų elementų keitimas.

7.3. 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių pagrindinių įrenginių periodinis remontas ir atskirų įrenginių dalių keitimas.

7.4. 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių savųjų, reikmių, kompensavimo, reaktyvinės energijos valdymo įrenginių periodinis remontas ir atskirų elementų keitimas.

7.5. 110–400 kV relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įrenginių periodinis remontas, atskirų elementų keitimas.

7.6. 110–400 kV elektros oro linijų gelžbetoninių atramų remontas, metalinių atramų ir metalo konstrukcijų dažymas.

7.7. 110–400 kV elektros oro linijų atramų tiesinimas.

7.8. 110–400 kV elektros oro linijų izoliuojančių pakabų ir armatūros keitimas, papildomų izoliatorių ir kitos įrangos (apsaugos nuo paukščių, ženklų) montavimas, periodinio remonto metu.

7.9. 110–400 kV įžeminimo įrenginių periodinis remontas ir keitimas.

7.10. 110–400 kV elektros linijų sankirtų tvarkymas, nekeičiant atramų.

7.11. 110–400 kV elektros skaitiklių, priskiriamų ilgalaikiam materialiajam turtui, remontas.

7.12. 110–400 kV elektros linijų trasų valymas mechanizmais, rankinėmis, cheminėmis priemonėmis.

7.13. 110–400 kV elektros tinklo išmontavimui, griovimui, teritorijų sutvarkymui priskiriami darbai (neišvardinti Aprašo II skyriaus pirmajame, antrajame ir trečiajame skirsniuose), kurių tikslas pašalinti elektros tinklo dalį, ar jo elementą neatstatant jo.

7.14. Privažiavimo prie 110–400 kV transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių kelių, teritorijos vidaus kelių, aikštelių remontas nekeičiant kelio dangos tipo, tvoros remontas, atskirų tvoros elementų keitimas.

7.15. 110/35/10 kV transformatorių pastočių statinių, kurie registruoti nekilnojamo turto registre, remonto darbai.

7.16. 10 kV skirstomųjų punktų ir 6–10/0,4 kV transformatorinių statinių paprastojo remonto darbai, kurie registruoti nekilnojamo turto registre.

7.17. 110–400 kV transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitiklio statinių paprastojo remonto darbai.

 

III SKYRIUS

SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ RŪŠYS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS

 

8. Skirstomųjų tinklų elektros įrenginių įrengimo tikslas – įrengti naujus elektros įrenginius teritorijoje ir (ar) nekilnojamajame daikte, kuriame nėra skirstomųjų elektros tinklų ir (ar) įrenginių. Elektros įrenginių įrengimu laikoma:

8.1. 110/35–10 kV transformatorių pastočių įrenginių įrengimas.

8.2. 10 kV skirstomųjų punktų ir 6–10/0,4 kV transformatorinių įrenginių įrengimas.

8.3. 0,4–35 kV elektros linijų ir jų atšakų tiesimas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ELEKTROS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMAS

 

9. Skirstomųjų tinklų elektros įrenginių rekonstravimo tikslas – iš esmės pertvarkyti esamą skirstomąjį elektros tinklą ir (ar) įrenginį, sukuriant jo naują kokybę. Elektros įrenginių rekonstravimu laikoma:

9.1. 35–110 kV transformatorių pastotės elektros įrenginių arba skirstyklos vienos sekcijos visų elektros įrenginių keitimas.

9.2. 10 kV skirstomųjų punktų visų elektros įrenginių arba vienos sekcijos visų elektros įrenginių keitimas.

9.3. 35–110 kV galios transformatorių keitimas transformatorių pastotėse didesnės negu projektinė galia naujais galios transformatoriais.

9.4. 35–110 kV galios transformatorių skaičiaus didinimas transformatorių pastotėse, įrengiant naują arba eksploatavime esamą galios transformatorių.

9.5. 10–35 kV elektros tinklo naujų kompensavimo priemonių montavimas arba keitimas į didesnės galios kompensavimo priemones.

9.6. Papildomų naujų galios transformatorių montavimas esamuose 10 kV skirstomuosiuose punktuose ir 6–10/0,4 kV transformatorinėse.

9.7. 6–10/0,4 kV komplektinių, modulinių, betoninių, stulpinių transformatorinių keitimas to paties ar kito tipo naujomis transformatorinėmis arba didinant jų galią.

9.8. 35 kV transformatorių pastotės, 10 kV skirstomojo punkto ir transformatorinės kapitalinio ir paprastojo remonto darbai, kai jie įtraukti į rekonstravimo projekto sudėtį.

9.9. 0,4–35 kV elektros oro linijų keitimas požeminių elektros kabelių linijomis.

9.10. 0,4–35 kV elektros linijos dalies iškėlimas į naują trasą, nutiesiant naują elektros liniją.

9.11. Papildomos grandies montavimas ant esamų 0,4–35 kV elektros oro linijų atramų.

9.12. Laidų keitimas 35 kV elektros oro linijose didinant jų skerspjūvį.

9.13. 0,4–35 kV elektros linijų kapitalinio ir paprastojo remonto darbai, kai jie įtraukti į elektros linijos rekonstravimo projekto sudėtį.

9.14. 0,4–10 kV elektros oro linijų keitimas oro kabelių linijomis ir su šiuo projektu susieti darbai.

9.15. Apsaugos nuo perkūnijos troso keitimas į trosą su šviesolaidžiu ir su jo keitimu susieti 0,4–35 kV elektros oro linijos pertvarkymo darbai.

9.16. Elektros apskaitos iškėlimas iš pastato vidaus į išorę.

9.17. 0,4–35 kV elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, valdymo sistemų keitimas naujomis sistemomis.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ELEKTROS ĮRENGINIŲ KAPITALINIS REMONTAS

 

10. Skirstomųjų tinklų elektros įrenginių kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti esamo elektros tinklo ar (ir) įrenginio pagrindinius elementus, nesukuriant jo naujos kokybės. Skirstomųjų tinklų elektros įrenginių kapitalinio remonto metu esamo elektros tinklo ir (ar) įrenginio pagrindiniai elementai pertvarkomi, kai jie stiprinami, pakeičiami (dalinai ar visi) to paties ar kito tipo pagrindiniais elementais. Elektros įrenginių kapitaliniu remontu laikoma:

10.1. 35 kV elektros oro linijų atramų keitimas ir (ar) papildomų laidų montavimas ir (ar) oro linijų laidų keitimas (daugiau kaip 5 % visos linijos atramų ir (ar) laidų).

10.2. 10 kV elektros oro linijų atramų keitimas ir (ar) papildomų laidų montavimas ir (ar) oro linijų laidų keitimas į oro kabelius ar izoliuotus laidus (daugiau kaip 5 % visos linijos atramų ir (ar) laidų) ir (ar) ne mažiau kaip dviejų ankerinių atramų keitimas.

10.3. 10 kV elektros linijų skyriklių keitimas.

10.4. 0,4–35 kV elektros kabelių linijų ar atskirų kabelių linijos ruožų keitimas.

10.5. 0,4 kV elektros oro ir oro kabelių linijų atramų keitimas ir (ar) papildomų laidų montavimas ir (ar) oro linijų laidų keitimas į oro kabelius (daugiau kaip 25 % viso objekto atramų ir (ar) laidų) ir (ar) ne mažiau kaip dviejų ankerinių atramų keitimas.

10.6. 35 kV gelžbetoninės ar metalinės atramos keitimas su visa armatūra.

10.7. 35 kV elektros oro linijų apsaugos nuo perkūnijos troso keitimas.

10.8. 35–110 kV galios transformatorių remontas kuomet: keičiamos apvijos, arba keičiamas atšakų perjungiklis, arba atšakų perjungiklio pavara su valdikliu, arba 110 kV įvadai, arba atliekama galios transformatorių apvijų bei magnetolaidžio revizija (aktyvioji dalis yra iškeliama iš bako), arba keičiama visa izoliacinė alyva, arba keičiamos visos galios transformatoriaus komplektuojančios dalys (dujų, srauto relės, valdymo bei gnybtų rinklių spintos, transformatorius nudažomas).

10.9. privažiavimo prie 110/35/10 (6) kV transformatorių pastočių kelių remontas keičiant kelio dangos tipą.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ELEKTROS ĮRENGINIŲ PAPRASTASIS REMONTAS

 

11. Skirstomųjų tinklų elektros įrenginių paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą elektros tinklą ir (ar) įrenginį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Elektros įrenginių paprastuoju remontu laikoma:

11.1. 10 kV elektros oro linijų atramų (iki 5 % visos linijos atramų ir (ar) laidų) keitimas.

11.2. 35 kV elektros linijų gelžbetoninių atramų taisymas, metalinių atramų ir metalo konstrukcijų dažymas.

11.3. 0,4–35 kV elektros linijų atramų tiesinimas.

11.4. 0,4 kV elektros oro linijų ir oro kabelių linijų atramų keitimas (mažiau kaip 25 % remontuojamo objekto atramų ir (ar) laidų).

11.5. 35 kV elektros oro linijų laidų įlinkio reguliavimas pastatant papildomas arba pertvarkant esamas atramas.

11.6. 35 kV elektros oro linijų izoliuojančių pakabų ir armatūros keitimas, papildomų izoliatorių ir kitos įrangos (apsaugos nuo paukščių, ženklų) montavimas.

11.7. 10 kV elektros linijų atkarpų iki 5 % linijos laidų bei oro kabelių keitimas ir remontas.

11.8. 0,4 kV elektros linijų atkarpų iki 25 % linijos laidų bei oro kabelių keitimas ir remontas.

11.9. 0,4–10 kV elektros linijų izoliatorių, atvadų ir kitų elementų keitimas.

11.10. 0,4–35 kV elektros kabelių linijų intarpų ir movų montavimas.

11.11. 0,4–35 kV elektros linijų trasų valymas mechanizmais, rankinėmis, cheminėmis priemonėmis.

11.12. Elektros linijų sankirtų tvarkymas.

11.13. Įžeminimo įrenginių keitimas ir remontas.

11.14. Komercinių apskaitos spintų (skydelių) keitimas ir periodinis remontas.

11.15. 0,4–35 kV elektros linijų techninės priežiūros darbai, kai jie atliekami elektros linijos paprastojo remonto metu.

11.16. 35–110 kV transformatorių pastočių įrenginius laikančiųjų konstrukcijų kabelių kanalų, kitų konstrukcijų tvarkymas, antikorozinės dangos atstatymas ir keitimas.

11.17. 6–110 kV galios transformatorių ir 10–35 kV kompensacinių ričių periodinis remontas ir atskirų elementų keitimas.

11.18. 35–110 kV transformatorių pastočių 6–35 kV skirstyklų periodinis remontas, atskirų narvelių keitimas bei atskirų elementų (jungtuvų, skyriklių, saugiklių, matavimo transformatorių, viršįtampių ribotuvų ir kitų) keitimas ir įrengimas narveliuose.

11.19. 35 kV skirstyklų periodinis remontas ir atskirų įrenginių (jungtuvo, skyriklio, matavimo transformatoriaus, viršįtampių ribotuvo, ryšio kondensatoriaus bei užtvėriklio) keitimas nekeičiant portalų ir pagrindinių šynų išdėstymo.

11.20. 35–110 kV transformatorių pastočių savųjų reikmių ir įžemėjimo srovių kompensavimo įrenginių keitimas suremontuotais.

11.21.a 10 kV skirstomųjų punktų ir 6–10/0,4 kV transformatorinių atskirų elektros įrenginių keitimas, įrengimas ir kiti periodinio remonto darbai nekeičiant skirstomojo punkto arba transformatorinės bendros galios.

11.22. Komplektinių, modulinių, betoninių, stulpinių 6–10/0,4 kV transformatorinių periodinis remontas.

11.23. Relinės apsaugos ir automatikos atskirų įtaisų keitimas, remontas ir profilaktika.

11.24. 110/35/10 (6) kV transformatorių pastotės tvoros taisymas, atskirų tvoros elementų keitimas.

11.25. privažiavimo prie 110/35/10 (6) kV transformatorių pastočių kelių remontas nekeičiant kelio dangos tipo.

11.26. 110/35/10 (6) kV transformatorių pastočių esamų alyvos surinkimo įrenginių remontas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių atsakomybės klausimus, nustatyta tvarka.

___________