LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1-298 „DĖL 2014–2020 m. europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 15 d. Nr. 1-153

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“, ir papildau I skyrių 3 skirsniu:

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 04.3.1-VIPA-V-101 „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ ATNAUJINIMAS“

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1.     Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą;

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1.     Valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.

 

2. Priemonės finansavimo forma

2.1. Grąžinamoji subsidija

2.2. Grįžusios lėšos bus naudojamos priemonei Nr. 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ finansuoti.

 

3. Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“.

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Jei pagal priemonę Nr. 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ finansuojamas valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas, finansavimas teikiamas Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje nurodytoms viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo priemonėms.

Pagal priemonę Nr. 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“, siekiant ją atskirti nuo priemonės Nr. 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“, bus finansuojami energinio efektyvumo didinimo projektai pastatams, kurie pagal Vadovybės apsaugos įstatymo nuostatas priskirtini saugomiems objektams ir, kuriuose taikomas specialus režimas jų apsaugai ar, kuriuose pagal kitus galiojančius teisės aktus energijos taupymo paslaugų teikimo įmonės negali užtikrinti paslaugų teikimo.

Pagal šią priemonę taip pat bus finansuojami Tinkamų atnaujinti pastatų sąraše esančių pastatų energinio efektyvumo didinimo projektai, dėl kurių buvo kreiptasi, bet kuriems nebuvo skirtas finansavimas pagal priemonę Nr. 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.317

„Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose“

Tūkst. tne.

1948

1680

P.B.232

 

 

 

 

 

„Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas“

kWh/per metus

 

 

 

 

2481000

 

 

 

9925000

 

 

 

 

P.B.234

„Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas“

t CO2 ekvivalentu

720

2878

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

26.065.801

0

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2.896.200

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

28.962.001

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                     Rokas Masiulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015-06-05 raštu Nr. ((24.37)-5K-1425625)-6K-1504462