LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1311 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.1-ESFA-V-708 PRIEMONĖS „STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 10 d. Nr. V-341

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 91.2 papunkčiu,

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-708 priemonės „Studijų prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1311 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-708 priemonės „Studijų prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 19 561 429,19 Eur (devyniolikos milijonų penkių šimtų šešiasdešimt vieno tūkstančio keturių šimtų dvidešimt devynių eurų 19 ct) Europos socialinio fondo lėšų. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

2. Papildau 71 punktu:

71. Atsižvelgiant į Priemonių įgyvendinimo plano II skyriaus penktojo skirsnio 7 punktą, pagal šį Aprašą projektams skiriama finansavimo suma gali viršyti Aprašo 7 punkte numatomą skirti finansavimo sumą, bet ne daugiau kaip iki  2 111 604, 29 Eur (dviejų milijonų vieno šimto vienuolikos tūkstančių šešių šimtų keturių eurų 29 ct) Europos socialinio fondo lėšų.“

3. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

 

1.

 

Žemė

 

Netinkama finansuoti.

 

2.

 

Nekilnojamasis turtas

 

Netinkama finansuoti.

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

Netinkama finansuoti.

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

Tinkama finansuoti.

 

5.

 

Projekto vykdymas

 

Projekto veikloms vykdyti (vykdančiojo personalo komandiruotės, dalyvių kelionės ir komandiruotės) reikalingos transporto (toliau – transporto) Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant „Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą“.

 

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos užsienio komandiruočių išlaidos apmokamos taikant „Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą“.

 

Tikslinės išmokos studijų prieinamumui didinti per mėnesį asmeniui apmokamos taikant Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, fiksuotąjį įkainį, nustatytą vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, fiksuotojo įkainio nustatymo pagrindimu“.

 

Socialinės stipendijos studijų prieinamumui didinti apmokamos vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801.

 

Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę bei jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę. Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotosios normos apskaičiuojamos taikant „Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitą“.

 

 

Fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje adresu https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai

 

 

Įgyvendinančioji institucija turi teisę paprašyti pateikti ir kitus dokumentus.

 

6.

 

Informavimas apie projektą

 

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450, 451 punktus.

 

7.

 

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

 

Tinkama finansuoti.

 

Netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma, apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.

 

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                             Algirdas Monkevičius

 

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2020 m. kovo 5 d. raštu Nr. SB-2020-00159