LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-329 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ JUOSTOS NAUDOJIMO INŽINERINIAMS TINKLAMS KLOTI BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ BT ITK 09 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 13 d. Nr. V-35

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329 „Dėl Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtinimo“, 2 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).   

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                               Vitalijus Andrejevas

 

Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų

taisyklių BT ITK 09

2 priedas (privalomasis)

 

(Tipinės sutarties formos pavyzdys)

 

inžinerinių tinklų klojimo, PRIEŽIŪROS, rekonstrAVIMO IR IŠKĖLIMO SUTARTIS

 

2____ m. _____________ ____ d. Nr. _______ 

Vilnius

 

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _________________________________, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 (toliau vadinama Kelio valdytoju),

 

ir

 

___________________________________________________ (toliau vadinama Tinklo valdytoju), atstovaujama _________________________________________________, veikiančio pagal _______________________________________________________, (toliau kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis), sudarėme šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi).

 

Sutartyje vartojamos sąvokos:

                    

Objektas      –      valstybinės reikšmės kelių juosta ir (ar) kelias (jų ruožai), nurodyti Sutarties priede.

Tinklas        –      inžinerinis tinklas, dėl kurio klojimo, priežiūros, rekonstravimo ar iškėlimo kelio juostoje yra sudaryta ši Sutartis.

Darbai         –      Tinklo klojimo, priežiūros, iškėlimo iš Objekto, taip pat Tinklo gedimų bei avarijų šalinimo darbai – tiek visi bendrai, tiek bet kurie iš jų atskirai.

 

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

1.         Šia Sutartimi Kelio valdytojas suteikia teisę Tinklo valdytojui savo lėšomis, prisiimant riziką bei atsakomybę šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laikantis Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329 „Dėl Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimų atlikti Darbus Objekte.

2.         Atsižvelgiant į tai, jog pagal šią Sutartį Tinklo valdytojo Darbai atliekami Kelio valdytojo valdomame Objekte, Tinklo valdytojas, pasirašydamas šią Sutartį, pareiškia ir patvirtina, kad Tinklo valdytojo atliekami Darbai, šių Darbų rezultatas, Tinklo naudojimo sąlygos bei jo apsaugos zonos (juostos ar kiti apribojimai) negali pabloginti, kliudyti ar kitaip neigiamai paveikti Objekto priežiūros ir naudojimo sąlygų bei plėtros perspektyvų.

 

3.         Tinklo valdytojas įsipareigoja besąlygiškai vykdyti teisėtus Kelio valdytojo nurodymus, įskaitant (bet jais neapsiribojant) nurodymus dėl Tinklo iškėlimo iš Objekto bei Objekto pradinės techninės būklės atstatymo, kai tai būtina Kelio valdytojui įgyvendinant Objekto plėtrą, priežiūros ir rekonstravimo darbus.

4.         Tinklo valdytojas Objektu turi teisę naudotis tik pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir jokių kitų teisių į Objektą (jo dalį) neįgyja.

5.         Tinklo valdytojui perleidus tinklą tretiesiems asmenims ar kitu būdu pasikeitus Tinklo valdytojui, visos teisės ir pareigos, kylančios iš šios Sutarties, pereina naujajam Tinklo valdytojui.

6.         Tinklo valdytojas privalo savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę gauti asmenų, kurie VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto duomenų registre yra nurodyti kaip Objekte esančių žemės sklypų savininkai, leidimą tuose žemės sklypuose atlikti Darbus. Tinklo valdytojas, gavęs minėtų asmenų prašymą (reikalavimą) iškelti Tinklą iš Objekte esančio žemės sklypo, privalo tai padaryti savo lėšomis ir atstatyti Objekto pirminę techninę būklę šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ ATLIKTI DARBUS IŠDAVIMAS

 

7.         Tinklo valdytojas gali naudotis Objektu tik tiek, kiek reikia šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Bet kokius Darbus Objekte Tinklo valdytojas gali pradėti ir atlikti tik raštu iš anksto suderinęs juos su Kelio valdytoju bei turėdamas Kelio valdytojo šioje Sutartyje nustatyta tvarka išduotą leidimą atlikti Darbus, išskyrus Tinklų ar Objekto avarijos atvejus. Įvykus Tinklo ar Objekto avarijai, jos pasekmių šalinimo darbai atliekami šios sutarties 22–26 punktuose nustatyta tvarka.

8.         Tinklo valdytojas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalo savo lėšomis parengti ir suderinti su visomis atsakingomis institucijomis techninį projektą (jeigu toks projektas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka). Projektas privalo būti parengtas prieš kreipiantis į Kelio valdytoją dėl leidimo atlikti Darbus Objekte išdavimo. Darbų techninis projektas turi būti parengtas  taip, kad jame numatytos Tinklo apsaugos zonos bei kitos Tinklo naudojimo sąlygos nepažeistų Kelio valdytojo teisėtų interesų ir nekliudytų Objekto naudoti pagal paskirtį, atlikti Objekto priežiūros, rekonstravimo ir plėtros darbų.

9.         Tinklo valdytojas, prieš pradėdamas Darbus, Kelių priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155, nustatyta tvarka privalo raštu kreiptis į Kelio valdytoją dėl leidimo atlikti Darbus išdavimo bei pateikti Kelio valdytojui eismo ribojimo suderinimo ir apmokėjimo už eismo ribojimą dokumentus. Transporto priemonių eismas ribojamas ar uždraudžiamas vadovaujantis Mokesčio už eismo ribojimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 3-488.

10.       Tinklo valdytojas taip pat privalo nurodyti Darbų pradžios ir pabaigos terminus. Jeigu nustatytu terminu darbai nėra užbaigiami, Kelio valdytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 priedo nuostatomis apskaičiuodamas papildomus mokesčio už eismo ribojimą Tinklo valdytojui dydžius.

11.       Kelio valdytojas, vadovaudamasis Taisyklėmis bei įsitikinęs, kad gauti Kelių priežiūros tvarkos apraše nurodyti dokumentai, leidžiantys atlikti darbus Objekte, ir laikydamasis Mokesčio už eismo ribojimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos apraše nustatytos tvarkos, apskaičiuoja mokesčio už eismo ribojimą konkretų dydį ir, tik Tinklo valdytojui sumokėjus šį mokestį bei pateikus tai patvirtinantį dokumentą, šioje Sutartyje nustatyta tvarka išduoda Tinklo valdytojui raštišką leidimą atlikti Darbus Objekte. Kelio valdytojo sprendimas dėl leidimo atlikti Darbus išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tinklo valdytojo mokesčio už eismo ribojimą sumokėjimo dienos. Esant motyvuotam atsisakymui išduoti leidimą, mokestis grąžinamas.

12.       Tinklo valdytojas bet kokius Darbus Objekte gali pradėti tik turėdamas visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei šioje Sutartyje numatytus dokumentus ir leidimus, suteikiančius teisę atlikti Darbus Objekte.

13.       Kelio valdytojui pareikalavus, prieš pradėdamas Darbus Objekte, Tinklo valdytojas privalo pateikti Kelio valdytojui tinkamą Tinklo valdytojo prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo užtikrinimo garantiją.

 

III SKYRIUS

TINKLO VALDYTOJO PAREIGOS

 

14.       Jeigu dėl Tinklo Valdytojo atliekamų Darbų Objekte yra ar turi būti uždaromas ar ribojamas eismas, Tinklo valdytojas, laikydamasis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87, ir suderinęs su Kelio valdytoju ir su Lietuvos kelių policijos tarnyba, privalo savo lėšomis aptverti Darbų atlikimo vietą. Tinklo valdytojas atsako už saugų eismą ir darbų saugą Objekte.

15.       Kelio valdytojas turi teisę paskirti savo atstovą, kuris prižiūri ir kontroliuoja šioje Sutartyje numatytų Darbų atlikimą. Tinklo valdytojas privalo vykdyti visus teisėtus Kelio valdytojo nurodymus.

16.       Tinklo valdytojas privalo užtikrinti, kad jo sudaromos sutartys su trečiaisiais asmenimis dėl Darbų atlikimo Objekte būtų sudarytos atsižvelgiant į šią Sutartį. Tinklo valdytojo ir trečiųjų asmenų sudarytų sutarčių sąlygos, prieštaraujančios šiai Sutarčiai, nesukuria Kelio valdytojui jokių prievolių ir nesukelia jokių teisinių pasekmių. Tinklo valdytojas visais atvejais atsako už trečiųjų asmenų veiksmus (neveikimą) atliekant Darbus Objekte.

17.       Tinklo valdytojas, užbaigęs Darbus, savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę privalo atlikti visus Objekto pradinės techninės būklės atstatymo darbus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudojamos Tinklo valdytojo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą. Šie darbai privalo būti suderinti su Kelio valdytoju ir atlikti per įmanomai trumpiausią tokiems darbams atlikti reikalingą terminą.

18.       Tinklo valdytojui neatlikus Objekto pradinės techninės būklės atstatymo darbų, atlikus juos netinkamai ar pažeidžiant šioje Sutartyje nustatytas sąlygas bei terminus, Kelio valdytojas pateikia rašytinę pretenziją dėl netinkamo Objekto pradinės techninės būklės atstatymo darbų atlikimo bei nustato papildomą protingą terminą šiems darbams atlikti ar trūkumams pašalinti. Jeigu per Kelio valdytojo nustatytą papildomą terminą Objekto pradinės techninės būklės atstatymo darbai nėra užbaigiami, Kelio valdytojas įgyja teisę šiuos darbus atlikti pats arba jiems atlikti savo nuožiūra pasitelkti trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Tinklo valdytojas įsipareigoja atlyginti visas Kelio valdytojo su Objekto pradinės techninės būklės atstatymo darbų atlikimu susijusias patirtas išlaidas bei visus Kelio valdytojo ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius.

19.       Visi Darbai, atliekami šios Sutarties pagrindu, įskaitant ir Objekto pradinės techninės būklės atstatymo darbus, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įforminami Objekto pripažinimo tinkamu naudoti aktu arba pradinės techninės būklės atstatymo aktu, kurį pasirašo Kelio valdytojo ir Tinklo valdytojo paskirti atsakingi asmenys. Kilus nesutarimų dėl Darbų ar Objekto pradinės techninės būklės atstatymo kokybės, juos sprendžia ekspertas (-ai), už kurio (-ių) darbą apmoka šalis, kurios nenaudai yra priimta eksperto (-ų) išvada.

20.       Tinklo valdytojas neturi teisės atlikti jokių šioje Sutartyje nenumatytų darbų Objekte, o tokius darbus atlikęs, įsipareigoja Kelio valdytojo reikalavimu savo sąskaita nedelsdamas nugriauti ar išardyti pastatytus statinius ar kitą nenumatytų Darbų rezultatą bei atlyginti visas Kelio valdytojo ar trečiųjų asmenų dėl to patirtas išlaidas ir nuostolius. Jeigu Tinklo valdytojas per Kelio valdytojo nurodytą terminą nepradeda ar neužbaigia griauti ar ardyti pažeidžiant šią Sutartį pastatytų statinių ar kito Darbų rezultato, Kelio valdytojas turi teisę šiuos darbus atlikti pats arba jiems atlikti pasitelkti trečiuosius asmenis, o Tinklo valdytojas privalo atlyginti visas Kelio valdytojo su tokių darbų atlikimu susijusias išlaidas ir visus dėl to patirtus Kelio valdytojo bei trečiųjų asmenų nuostolius.

21.       Jeigu Tinklo valdytojas nesilaiko Kelio valdytojo raštiškame leidime nurodytų sąlygų, nevykdo saugaus eismo reikalavimų ar neturi Kelio valdytojo leidimo atlikti Darbus Objekte, Kelio valdytojas turi teisę pareikalauti nedelsiant sustabdyti Darbus tol, kol Tinklo valdytojo padaryti pažeidimai bus ištaisyti, o Tinklo valdytojas įsipareigoja be jokių sąlygų paklusti tokiam Kelio valdytojo reikalavimui ir nedelsiant sustabdyti Darbus.

 

IV SKYRIUS

AVARIJŲ ŠALINIMAS

 

22.       Įvykus Tinklo avarijai ar kitam nenumatytam įvykiui Objekte, Tinklo valdytojas privalo imtis neatidėliotinų veiksmų siekdamas išvengti didesnės žalos Objektui ir/ar Tinklui. Apie Tinklo avariją, pradėtus neatidėliotinus avarijos ir jos pasekmių šalinimo darbus Objekte Tinklo valdytojas nedelsdamas žodžiu (telefonu) bei raštu (elektroniniu paštu) privalo pranešti Kelio valdytojui ir kreiptis dėl Kelio valdytojo leidimo atlikti Darbus išdavimo bei atlikti avarijos pasekmių šalinimo darbus laikantis šios Sutarties ir Taisyklių reikalavimų.

23.       Kelio valdytojas, gavęs pagal šios Sutarties sąlygas tinkamai parengtą Tinklo valdytojo raštišką prašymą išduoti leidimą atlikti Darbus, reikalingus Objekte esančio Tinklo avarijų pasekmėms šalinti, tokį leidimą išduoda ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tinklo valdytojo rašytinio prašymo gavimo.

24.       Užbaigęs Tinklo avarijos pasekmių šalinimo darbus, Tinklo valdytojas privalo atlikti Objekto pradinės techninės būklės atstatymo darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

25.       Įvykus avarijai ar kitam nenumatytam įvykiui Objekte, Kelio valdytojas, prieš pradėdamas avarijos pasekmių šalinimo darbus, kurie yra susiję su Objekte esančiu Tinklu arba gali turėti jam įtakos, privalo žodžiu (telefonu) bei raštu (elektroniniu paštu) nedelsdamas pranešti apie tai Tinklo valdytojui.

26.       Įvykus avarijai Objekte ir Kelio valdytojui pareikalavus, Tinklo valdytojas privalo užtikrinti, kad jo atstovas nedelsdamas neatlygintinai atvyktų į Objektą bei tiksliai nurodytų Tinklo trasos vietą Objekte. Tinklo valdytojui nevykdant šio įsipareigojimo, Kelio valdytojas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis Tinklo trasos vietai nustatyti ir (ar) nedelsdamas pradėti avarijos šalinimo darbus. Tinklo valdytojui neatsiuntus savo atstovo į Objektą ar šiam nenurodžius tikslios Tinklo trasos vietos, ar ją nurodžius netiksliai, Kelio valdytojas neatsako už avarijos pasekmių šalinimo darbų metu Tinklo valdytojui padarytą žalą. Tinklo valdytojas privalo atlyginti visas Kelio valdytojo dėl Tinklo trasos vietos nustatymo patirtas išlaidas ir visus dėl to patirtus Kelio valdytojo bei trečiųjų asmenų nuostolius.

 

V SKYRIUS

TINKLO VALDYTOJO PAREIGOS KELIO VALDYTOJUI ATLIEKANT OBJEKTO REMONTO DARBUS

 

27.       Kelio valdytojas raštu (registruotu paštu ar elektroniniu paštu) iš anksto prieš protingą terminą, bet ne anksčiau kaip prieš 12 (dvylika) mėnesių, privalo informuoti Tinklo valdytoją apie planuojamus Objekto rekonstravimo ar plėtros darbus, kurių atlikimas gali turėti įtakos Objekte esančiam Tinklui.

28.       Tinklo valdytojas, gavęs nurodytą Kelio valdytojo pranešimą, privalo užtikrinti, kad jo atstovas Kelio valdytojo nurodytu laiku neatlygintinai atvyktų į Objektą ir tiksliai nurodytų Tinklo trasos vietą Objekte, taip pat vykdyti kitus Kelio valdytojo pranešime nurodytus teisėtus reikalavimus.

29.       Tinklo valdytojo atstovui nustatytu laiku neatvykus į Objektą, nenurodžius Tinklo trasos vietos ar nurodžius ją netiksliai, Kelio valdytojas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis Tinklo trasos vietai nustatyti. Šiems asmenims nurodžius Tinklo trasos vietą Objekte arba dėl objektyvių priežasčių negalint to padaryti, Kelio valdytojas turi teisę pradėti darbus Objekte. Tokiu atveju Kelio valdytojas neatsako už Objekte esančio Tinklo sugadinimą ar sunaikinimą, o visų galimų nuostolių atsiradimo ir kompensavimo rizika tenka Tinklo valdytojui. Tinklo valdytojas taip pat privalo atlyginti visas Kelio valdytojo dėl Tinklo trasos vietos nustatymo patirtas išlaidas ir visus dėl to patirtus Kelio valdytojo bei trečiųjų asmenų nuostolius.

30.       Tinklo valdytojas, gavęs Kelio valdytojo rašytinį pranešimą apie planuojamus vykdyti Objekto priežiūros, rekonstravimo ar plėtros darbus bei Kelio valdytojo nurodymą iškelti Tinklą iš Objekto ruožų, kuriuose jis trukdytų atlikti numatytus darbus, privalo savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę iškelti Tinklą iš visų Kelio valdytojo nurodytų Objekto ruožų.

31.       Tinklo iškėlimo darbai privalo būti atlikti per Kelio valdytojo nurodytą protingą terminą, kuris yra būtinas tokiems iškėlimo darbams atlikti. Tinklo valdytojui Kelio valdytojo nurodytu terminu nepradėjus ar neužbaigus Tinklo iškėlimo darbų, Kelio valdytojas turi teisę Tinklo iškėlimo darbus atlikti pats arba šiems darbams atlikti savo nuožiūra pasitelkti trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Tinklo valdytojas privalo atlyginti visas Kelio valdytojo su Tinklo iškėlimo darbais susijusias išlaidas bei visus Kelio valdytojo ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius.

32.       Kelio valdytojo nuostoliais be kitos žalos visais atvejais laikomi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo  4 priede numatyti mokesčiai ir kiti mokėjimai, kuriuos Tinklo valdytojas būtų privalėjęs sumokėti, jeigu būtų iškėlęs Tinklą iš Objekto savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę.

33.       Kelio valdytojo reikalavimu atliekant Tinklų iškėlimo iš Objekto darbus, Tinklo valdytojas privalo laikytis visų šioje Sutartyje Darbams atlikti taikomų taisyklių ir tvarkos.

34.       Kelio valdytojas turi teisę bet kuriuo metu reikalauti Tinklo valdytojo iškelti Tinklą iš Objekto arba atlikti Tinklo remonto ar rekonstravimo darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu yra pakankamai pagrindo manyti, kad tolesnis Tinklo buvimas Objekte gali turėti neigiamos įtakos Objekto priežiūros ir naudojimo sąlygoms bei plėtros perspektyvoms, nulemti žalos Kelio valdytojo ar trečiųjų asmenų turtui ar sveikatai atsiradimą.

 

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

35.       Už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako pagal šios Sutarties sąlygas ir galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

36.       Tinklo valdytojas atsako už tai, kad jo bei Darbams atlikti pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojai laikytųsi Lietuvos Respublikoje galiojančių darbų saugos taisyklių reikalavimų. Tinklo valdytojas taip pat atsako už saugų eismą Objekte ar jo dalyje, kurioje vyksta Darbai.

37.       Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.

38.       Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo nedelsdama pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui.

 

VII SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

 

 

39.       Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

40.       Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

41.       Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

42.       Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

 

VIII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

43.       Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. Jeigu iš Objekto iškeliama dalis Tinklo, ši Sutartis lieka galioti Objekte likusios Tinklo dalies atžvilgiu.

44.       Ši Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu dėl Tinklo iškėlimo iš Objekto arba pabaigus Tinklo eksploataciją. Tokiu atveju Šalys pasirašo Sutarties nutraukimo aktą, kuriame turi būti aptartos Sutarties nutraukimo pasekmės: Tinklo iškėlimo iš Objekto tvarka ir terminai, su Sutarties nutraukimu susijusios Šalių teisės ir pareigos bei kiti aktualūs klausimai. Jeigu nutraukdamos Sutartį Šalys susitaria, jog Tinklas iš Objekto nebus iškeliamas, Sutarties nutraukimo akte turi būti numatyta kompensacija Kelio valdytojui už vėlesnį Tinklo iškėlimą ir utilizavimą.

45.       Kelio valdytojui pareikalavus iškelti Tinklą iš Objekto dėl Tinklo valdytojo įvykdyto esminio Sutarties pažeidimo, Tinklo valdytojas privalo iškelti Tinklą iš Objekto per Kelio valdytojo nurodytą protingą terminą, kuris yra būtinas tokiems iškėlimo darbams atlikti. Tinklo valdytojui Kelio valdytojo nurodytu terminu nepradėjus ar neužbaigus Tinklo iškėlimo darbų, Kelio valdytojas turi teisę Tinklo iškėlimo darbus atlikti pats arba šiems darbams atlikti savo nuožiūra pasitelkti trečiuosius asmenis ir iškėlus Tinklą vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Tinklo valdytojo kaltės. Tokiu atveju Tinklo valdytojas privalo atlyginti visas Kelio valdytojo su Tinklo iškėlimo darbais susijusias išlaidas bei visus Kelio valdytojo ir trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius.

46.       Jei viena Šalis pažeidžia šią Sutartį, tai nukentėjusioji Šalis įsipareigoja pareikšti kitai Šaliai pretenziją raštu, nurodydama protingą terminą, per kurį toji Šalis turi  imtis priemonių pašalinti Sutarties pažeidimą.

47.       Kelio valdytojas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, pranešdamas apie tai Tinklo valdytojui raštu. Sutartis laikoma nutraukta pranešime nurodytą dieną, o jei tokia diena nebus nurodyta – nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos. Esminiu Sutarties pažeidimu yra laikoma tai, kad Tinklo valdytojas, nepaisydamas Kelio valdytojo pretenzijos, pažeidžia Taisyklėse nustatytus reikalavimus Darbams atlikti, Kelio valdytojui pareikalavus atsisako iškelti Tinklą iš Objekto, nepagrįstai ilgai delsia atlikti bet kuriuos Darbus Objekte, be pateisinamos priežasties nebendrauja su Kelio valdytoju Sutarties vykdymo klausimais arba kitaip iš esmės pažeidžia šią Sutartį.

48.       Tinklo valdytojui nevykdant Šalių pasirašyto Sutarties nutraukimo akto arba Tinklo valdytojui per Kelio valdytojo nustatytą terminą neiškėlus Tinklo iš Objekto, Kelio valdytojas įgyja teisę šiuos darbus atlikti pats arba jiems atlikti pasitelkti trečiuosius asmenis, o Tinklo valdytojas privalo atlyginti visas Kelio valdytojo su Tinklo iškėlimu ir utilizavimu susijusias išlaidas bei visus dėl to patirtus Kelio valdytojo ir trečiųjų asmenų nuostolius.

 

IX SKYRIUS

GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

49.       Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, turi būti sprendžiami derybų būdu, vadovaujantis gera Šalių valia. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Kelio valdytojo registruotos buveinės vietą.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50.       Šioje Sutartyje vartojamos, tačiau konkrečiai neapibrėžtos sąvokos turi būti suprantamos ir aiškinamos atsižvelgiant į Taisyklėse naudojamą atitinkamų sąvokų apibrėžimą.

51.       Šalys įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų pranešti viena kitai apie savo rekvizitų ar įgaliotų asmenų pasikeitimus.

52.       Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

53.       Ši Sutartis įsigalioja pasirašius Sutartį ir galioja iki visiško prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape. Sutarties pakeitimai ar papildymai įforminami atskiru rašytiniu šalių susitarimu ir tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

54.       Šalys vykdo šią Sutartį pasitikėdamos viena kita ir vadovaudamosi gera valia.

55.       Tinklo valdytojo atsakingo atstovo kontaktiniai duomenys:

 

____________________________________________________________, tel. ___________, mob. _________________, el. p. _______________________ .

 

Kelio valdytojo atsakingo atstovo kontaktiniai duomenys:

 

___________________________________________________,  tel. ________________, mob. _______________, el. p. _____________________________ .

 

56Sutarties priedas – Objektų, kuriuose bus klojamas, prižiūrimas, rekonstruojamas ar iškeliamas Tinklas, sąrašas.

 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

 

 

Kelio valdytojas:

 

 

A. V.

Tinklo valdytojas:

 

 

 

A. V.

 

 

 

 

2___ m. ______________ ___ d.

Inžinerinių tinklų klojimo,

priežiūros, rekonstravimo ir iškėlimo

sutarties Nr. ________

priedas

 

 

Objektų, kuriuose bus klojamas, prižiūrimas, rekonstruojamas ar iškeliamas Tinklas, sąrašas

 

Eil. Nr.

Kelio Nr. ir pavadinimas

Kelio

pusė

Kelio ruožas, km

Kelio ruožo

ilgis, km

Tinklo ilgis

Tinklo vieta

objekte

Nuo

Iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

 

 

Kelio valdytojas:

Tinklo valdytojas:

 

 

 

A.  V.                                                                          A. V.

 

 

______________________________