VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ APIE 2019 KALENDORINIAIS METAIS GAUTAS PAJAMAS UŽ SUTEIKTAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS IR MOKĖTINĄ ĮMOKĄ LENTELĖS PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 6 d. Nr. 1K-72

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1263 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 139 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą“ pakeitimo“ bei Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti, mokėjimo, sąskaitos administravimo bei sąskaitos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-40 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai atlyginti, mokėjimo, sąskaitos administravimo bei sąskaitos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu,

t v i r t i n u Duomenų apie 2019 kalendoriniais metais gautas pajamas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir mokėtiną įmoką lentelės formą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                             Gintaras Kacevičius